Szegedi Friss Ujság, 1928. április-június (29. évfolyam, 80-151. szám)

1928-04-01 / 78. szám (80. szám)

évfolyam,^ szám. » Szeged, 1928 április I. « Vasáfíiap ^0. £gyes szám ára 1.0 fűiéi Egyes szám ára: Hétköznap 8 fillér Vasár- és ünnepnap 16 fillér Előfizetési ár HELYBEN: Egy hóra ............. Negyedévre . . . VIDÉKÉN ágy hóra . . . . • 2 P 60 f Negyedévre , ~ “ 2 P 40 f 6 P — t 7 P — f SZE3C3-EÍIDI ÚJSÁG POLITI KAI NAPILAP Szerkesztőség <-s kiadóhivatal: Szeged, Jókai-utca 4. szám. Telefon számok' 12-62 és 2-62 felelős szerkesztő VBNNER SÁNDOR Kiadótulajdonos ENDRÉNYI LATOS nyomda- és hirlapkladóvállalat rt Igazgató és felelős kiadó RACZ ANTAL Külpolitikai idegesség. Amint előre sejteni lehetett, Mus­solininak lord Rothermere előtt tett nyilatkozata Magyarországról a leg­szélesebb körben megmozgatta a külföldi közvéleményt. Napok óta áll e nyilatkozat az események hom­lokterében s a maguk szájaize sze­rint glosszálják azt a különböző nemzetek különböző pártállása lap­jai. Általában konstatálható, hogy a francia lapok legtöbb része ide­gesen szisszen fel Mussolini korrekt és határozott álláspontjára. Leg­többjük a békeszerződések sérthe­tetlenségét hangsúlyozza, s ezt az eddig irányadó principiumot látja megtámadva Mussolini által. A tak­tika tekintetében azonban jelenté­keny külömbség van az e kérdés­ről eddig irt cikkek tenorja és a mostani között. Mig eddig minden gondolatot, melyben megcsillant a békerevizió, kíméletlen támadásban és könyörtelen visszautasításban ré­szesítettek a francia újságok, ezúttal inkább defenzív jellegűek azok a reflekciók, melyek Mussolini nyilat­kozatát kisérik. Sőt van olyan fran­cia lap is, mely tárgyilagosan szem­léli a dolgokat s nyíltan megírja, hogy a csehek a békeszerződés megkötése előtt számításból kértek kétszerakkora területet a maguk ré­szére Mag>’arországból, mint ameny- nyit remélhettek s csak Clemen- ccau nagylelkűségén múlott, hogy minden megadatott nekik, amit csak kértek. Ez a lap foglalkozik az utód­államok kritikus helyzetével és nem­zetiségi bajaival is s nyíltan meg­írja, hogy egy esetleges európai konflagráció esetén Franciaország vem nag>’on számíthat reájuk. Annál élesebben támadják az utódállamok, különösen Románia lapjai Mussolini nyilatkozatát. Egyi- ki'.k-másikuk annyira megy, hogy még azt is kétségbe vonja, hogy Mussolini nyilatkozata azonos lenne a lord Rothermere által a Daily Mailben közölttel. Persze ők a ma­guk balkáni agyberendezésük sze­rint úgy képzelik, hogy Európa e^ik legolvasottabb lapjának tu­lajdonosa és az angol közélet egyik legtiszteletreméltóbb alakja, a va­lóságnak meg nem felelő, magya­rán hazug nyilatkozatot fog közzé­tenni közhiteinek s közbecsülésnek örvendő világlapjában. Szokatlan 'dolog és erősen fáj nekik, hogy a világ közvéleménye ily lényege- Isen megváltozott rövid pár esztendő óta. Ezelőtt nem is olyan nagyon $okkal azt írták és azt hitették el rólunk és önmagukról, amit akar­tak. Európa mitsem törődött a tra­gikus magyar fájdalommal. Most viszont Olaszország legaktívabb ál- lamférfia és egyúttal közvéleményé­nek vezére nyilatkoztatja ki, hogy igenis nagy igazságtalanságok tör­téntek a békeszerződésben Magyar- ország rovására és még a trianoni béke sem efég szentséges ahhoz. hogy azok kireparálásának útját állják. Az nekünk mindig nagy öröm, ha ellenségeink idegeskednek a miatt, hogy egyre jobban előretörő európai áramlatok ledönteni készül­nek a magyar börtön rabicfalait. Nem ujongunk még, de türelem­mel várjuk a fejleményeket, mert ma már úgyszólván napról-napra akad egy-egy mozzanat, amely kö­zelebb visz reményeink teljesülésé­hez. Hát csak idegeskedjenek, kap- . kódjának minél jobban, mi annál rendületlenebbül állunk és várunk. Nagystílű csírketolvajt fogott el a felsőtanyai rendőrség. Hetek óta Felsőtanya gazdálko­dóit egy vakmerő tolvaj fosztoga­tásával tartotta rettegésben. Bámu­latos ügyességgel végezte el a tol- vajlásokat, amelynek nagy hányadát háziiszárnyasok képezték. Egy éjsza­ka négy-öt gazdálkodóhoz is ellá­togatott s összeszedte a baromfit. Lakásba nem tö.'t be. Ha azonban a tanyaudvaron talált valamilyen ér­tékesebb tárgyat, azt magával vitte. Nem volt az utóbbi hetekben olyan nap, hogy feljelentést ne tet­tek volna újabban megkárositott gazdák a felsőtanyai rendőrkapitány­ságon. A vakmerő tolvaj után termé­szetesen. meginduk a hajsza. A fel- sótanyai rendőrség Oroszlány De­zső rendőrfőfelügyelő irányitásival állandóan permanenciában volt. Az ügyes tolvajt azonban heteken át nem sikerült horogra keríteni. A tanyák között pedig valóságos hajtóvadászatot indítottaifc az isme­retlen tettes ellen. A büncsele'lcmé^ nyékét éjszaka követte el a tolvaj. Rendszerint úgy, hogyha a tanya­világ egyik tájában járt az elmúlt éjjelen, akkor a kö'vet'kező éjszaka ellenkező irányban s nagy távolság­ra követte el az újabb lopásokat. Ismerve a tolvajnak ezt a metódu­sát, a rendőrség azon a területen, hol sejtette, hogy mui&áTkodni fog, egész éjszakán át hajtóvadászatot rendezett. A tolvaj sok esetben tény­leg azon a területen követte lopá- sak s a rendőrség még sem csipte öt el. Oro.szlány jDezsö réndőrfőfelügye- lő végre ils segítséget kért a szegedi kapitányságtól, hogy a vakmerő tol­vaj milhaimarabb kézre kerüljön. A megerőskott felsőtanyai rendőrség az üldözésit két natppaí ezelőtt kezd­te meg. Szombatra virradó éjjel az­után a tolvaovadászás eredménnyel is végződött, Épp akkor csípték el a osárket'olvaót, amikor az az egyik tanyából, felpakolVa szárnyasokkal távozott. ^ i A felsőtanyái kapiltányságon kezd­ték meg a kihallgatását. Itt Nagy Balázsnak nevezte magát. Az egyik tanya» gazdálkodónál béreskedett s ezért a gyanú aohasemi irányult fe­léje. Megállapítást nyert azonban, hogy az elfoigott to'lvaj nem felső­tanyai iMtetőségü, dacára annak, hogy vailíto,másában ezt állkotta. A nyo- m!o,zás megindult annak megállapi- tása végett, hogy azi elfogott tolvaj hova való illetőségű, igazi neve-e 'Nagy Balázs. Valószitiünek tartja a nyomozó hatóság, hogy a tolvaj ezen álnév alatt bujkált egy nagy­szabású bűncselekmény elől Felső- tanyán. Keresik, hogy hány helyen kiövetett el lopást s hogy hogyan értékesiltette az ellopott szárnyaso­kat. Erre vonatkozólag elfogadható választ nem tudott adni, amiért is a.z a feltevés, hogy a tolvajnak or­gazdái is Voltaik. Szombaton délben hozták be a kézrekerült tolvajt a szegedi rend- őnségre, a,höl a nyomozást ez ügyi­ben lefolytatjálk. Halálosvégfi harc a háztulajdonos és a lakó között. Budapestről jelentik': Megdöb­bentő rev'olveres dráma játszódott le pénteken este Pesterzsébeten a Toldi-utca 19. számú házban, nrely Kovalcsik Balázs 66 éves ve,ndég- lős tulajdona. Az öreg vendéglős­nek ugyanabban a házban van kocs­mája, azionkivül két-három föbérleti lakásit bérbe is adott. A vendéglős­től nagj’on rettegtek a ház iakó.ii, kü- ’önö.s.en az utóbbi napokban, amikor, hir szerint, állandóan Ittas volt és valami házbérdifferencia miatt va­lamennyi lakójával rossz viszonyban állt. Legjobban elmérgesedótt a vi^ ezony a háztulajdonos és egyik la­kója, Sós Sándor lakatossegéd' kö­zött, aki feleségével és nyolcéves fiával egy szoba-'konyhás lakást bé­relt a házban. Sós Sándort hazatérésekor pén­teken felesége és kiisfia felöltözve, csomagokkal megrakodva várták, mert Kovalcsik, fejszét ragadva, kt- v.erte őket a házból. Sós Sándor viisBzavitte feleségét és gyerme'kiéit a lakásába.. Kovalcsik akkor rontott ne'fci az ajtónak, mikor meghallotta, hogy viisszatértek. Sós Sándor szók, hogy ne döröm­böljön a lakás ajtaján, hanem men­jen el békében, különben erélyeH sebb eszlkiözökhöz nyúl. A vendé^ős még jobban lármázott, feszegetni kezdte a zárat is s már-már úgy látszott, hogy kiemeli sarkaiból az ajtót, amikor Sós újra többször rá­szólt, bogy ne bántsa az ajtót, mert revolver van hála és lelövL A kö­v.etke.ző pillanatban az ajtó betört. Kovalcsik Balázs rá akarta vetni magát Sós Sándorra, aki fegyver­rel a kezében állt előtte s ekkor egymásután két lövés dördült el. Sós Sándor beváltotta fenyege­tését s rálőtt a háztulajdonosra. Mindkét ^lyó talált. Az egyik a vendéglős jobb mellén furódlott ke^ resztül és a tüdejét is átfúrta, a má­sik a hasába fúródott. Kovalcsik Balázs eszméletlenül, véresen esett össze és ÄZ éjjel meg is halt. A gyermekekért. A küdfölM egyre nagyobb és na­gyobb gondöt fordít a gyermekek iSlztíBemi nevelése mellett a testi ne­velésre is. A gyermekikultusz egyre nagyobb arányokat ölt. MagyarorL s'zágon.a gyermekekről való intéz­ményes gondosikod’ás még csak kiá mértékben terjed túl az iskolaköte­lezettségen., de az iskolakötelezett­ségen belül sem fordituntó mégany- nyi gondot a gyermekek testének gondozásáraj, mint a nyugati ália- mok. Budapest már ezen a téren követni kezdi a német példát. Egyre több gyiermekjátszóit.eret lótesit és gon­doskodik arról, hogy az uj isfcolák- najk minél nagyobb udvaruk le­gyen. Szeged, ahol a sok nedVes éi egészségtelen lakásra való tekintet­tel nagy gondot kellene fordítani a gyermeikek testi fejlődésére, arány­lag kevés intézkedés történik. Sze­ged pedig kedvező helyzetben van. Aránylag sok a tér, amelyeken igen könnyű játszóteret létesíteni. Reg- don Károly d'r. törvényhatósági bi­zottsági tag siet most a gyermekek siegitségére, araikor ismét a város töirvényha.tóságánafc a gyermekek­kel szemben fennálló kötelességére_ utaj és kéri a parlagon fekvő terek’ átaiakitását*. Remélhetőleg a tbr- vényhatósáeri bizottság átérzi a kér­dés fontosságát és gondoskodik a jövő generációról úgy, hogy meg­felelő játszótereket létesít és a par­kokban gyepes játszóhelyekről gon* doskod'ik és az iskolai ud'varokbai is minél több helyet juttat a gyerme­keknek. Meghalt Jean de Bonneíon. Párisból jelentik: Jean de Bonne- fon, Franciaország egyik legismer­tebb nevű újságírója, a Liberté mun­katársa, 62 éves korában meghalt • délfranciaországi birtokán. Bonne- fon őszinte barátja volt a magya­roknak, aki gyakran rokonszenvesen irt rólunk, sőt síkra szállt a ben­nünket ért igazságtalanságok ellen. Néhány évtizeddel ezelőtt majdnem diplomáciai konfliktust idézett elő Németország és Franciaország kö­zött egy 1887-ben megjelent köny­vével, amelynek ez volt a elme: »Amit Berlinben nem mertek ki­mondani.« Bonnefont ezért a könyvéért akkoriban egyik német- országi útja alkalmával letartóztat­ták, majd örök időkre kiutasították* Németország területéről. Az elhunyt újságírót Calvinet köz­ségben helyezik örök nyugalomra, amelynek húsz éven keresztül volt a bírája. — A* aíígiklcdii biztosítás- Buda- lpe:s:tröl jelentilk: Az aggkori bízto- sitással kapcsolatban az állam na­gyobb összegű hozzájárulást vállal el abból a célbóli. Hogy a biwtositáa se a munkaadókat, se a brztositan- dókat ne terhelje meg túlságosan Az állam által vállalt teher évi IQ millió pengőre tehető. Arany-, ezüst-, brilliánsáru és pontos svájci éra a legfőbb tőkebelebtetési Kapható 2 pengő heti részletfizetésre is Tóth Sőzsei órás, ékszerésznél, Kölcsey u. 7. Nagy óra- és ókszeriavitómühels. Tört arany, ezüst, régi pénz beváltás, «Alpina“ svájci érák vezérkepvise ete,

Next

/
Thumbnails
Contents