Szegedi Uj Nemzedék, 1922. február-augusztus (4. évfolyam, 45-196. szám)

1922-02-24 / 45. szám

Szeged, 1922 február 24., péntek. Keresztény politikai napilap. Előfizetési ára: Egész évre . . 600.— K Fél évre . . . 300.— , Negyed évre 150.— , Egy hónapra 50.— , Egyes szám ára szerdán, vasárnap és ünnepnapokon 3 korona, a többi napokon 2 korona. Ara 2 korona. IV-ik évfolyam, 45. szám. Szerkesztőség és kiadó- hivatal : Szeged, Kélfária-utca 10. sz. Telefon: 153. Főszerkesztő: DOBAY GYULA DR. Szerkesztésért felelős: vitéz KEMÉNY SIMON. Kiadja: A Szegedi Ui Nemzedék Lapváltalat Részv.-Társ. A „Magyar Nemzeti Szövetség“ és a „Baross-Szövetség“ szegedi fiókjának hivatalos lapja. Nemi Nemi Sohel Teleki Pál gróf {k) Azt hisszük, hogy az egész sze­gedi keresztény társadalom nevében szólunk, amikor Teleki grófot üdvö­zöljük abból az alkalomból, hogy újra vállalta Szeged első kerületének mandátumát. Úgy érezzük, hogy Szegednek több joga van hozzá, mint az ország bármely városának. Több joga van szeretetére, tanácsára, Útmutatására. Egy mély, elszakítha­tatlan rokoni kötelék fűz bennünket Teleki grófhoz, mely egy vérbegá- zolt nemzet haldokló ágyánál fakadt, amely sokkal mélyebb, sokkal meg- rázóbb, semhogy valaha is elszakad­hatna avagy emléke eihalaványod- hatna. A legsötétebb korszak egyik re­ménysugara volt nekünk Teleki neve, amikor a gyűlölet hullámok csap­kodtak, tornyosultak körülöttünk, amikor egy ország egyetlen ponttá zsugorodott össze s ez a pont Sze­ged városa volt. Innen indult meg a nemzeti élet feltámadása, ahol ö is, az ö nagy tudásával, erős magyar hitével igye­kezett az újjászületés, a feltámadás ösvényére kalauzolni a szerencsétlen, halódó nemzetet. Teleki hite, nagy európai tudása, izzó fajszeretete, tiszta jelleme, ön­zetlen, szerény közéleti szereplése jogcím nekünk arra, hogy remény­séggel tekintsünk, bizalommal néz­zünk jövö politikai munkásságára. Hogy ama férfiaknak, akiket a sors intéző keze e szerencsétlen or­szág hajóhidjára parancsolt, milyen keresztet kell cipelniök, hogy még honmentö gondolatokból tettek nem lesznek, mit kell átélniök, mikor a legszentebb szándék, a legszentebb cél, a legönzetlenebb akarás ellen is ezer meg ezer Heródes küldi gyilkos hóhérait, hogy a megváltás ne sike­rüljön, erről minek beszéljünk. Mennyi szétfoszlott álommal, meny­nyi keserű csalódással van leli az a pálya, amelyet ö a nemzete javáért magára vállalt, de amelyről nem tudja letériteni semmi akadály, azt tudjuk, sejtjük mindannyian. És mégis kérjük, a nemzet érdekében követeljük, hogy ezen az utón ma­radjon meg, hogy kitűzött szent cél­ját, a nemzeti és területi integritást segítse diadalra juttatni. Hivő és csüggedni nem tudó rajongással, régi kitartással és akarással álljon továbbra is Szeged keresztény társa­dalmának élére s mi tudni fogjuk kötelességünket. A történelem van hivatva méltá­nyolni azt a nagy munkát, amit Teleki Pálok Szegeden a magyar faj érdekében megkezdték s azóta annyi akadályon, annyi rosszakaratú támadás dacára folytattak. E Szegeden megkezdett munkára hivatkozva mondjuk, hogy jogunk van az ö szeretetére. Ezen a jogon, ezen a címen kérjük őt, hogy legyen továbbra is útmutatónk, tanácsadók. Es mi Szeged város magyarjai ígérjük, hogy diadalra fogjuk juttat­ni lobogóját még ha a pokol min­den rossz szelleme is ellenünk for­dulna. A választási rendelet a ielenih meg héten Az ellenzék, mely a nemzetgyűlés idején obstrukcióval iparkodott meg­gátolni a kormány munkáját, most a választási küzdelmek kezdetén karöltve a liberális sajtóval, kifogá­sol és igaztalan bírálatban részesít minden kormány ténykedést. Leg­újabban a kormány által kiadandó választójogi rendeletből közöl olyan részleteket, melyekről feltételezi, hogy a többségi pártban bizalntatianságot keltenek. Így azt a hirt közli, hogy csak a törvényhatósági városokban terveznek titkos szavazást. Ennek nyilvánvaló célja az, hogy megin­gassák vele a kisgazdapárt ragasz­kodását Bethlenhez. A választójog időpontjának kérdésében is a kor­mány állását gyengítő célzattal ellentmondó híreket terjesztenek. Erről a kérdésről illetékes helyen a következő információt adták: Kétségtelen, hogy a kormány kedvezőtlen helyzetben van a válasz­tások előkészítésére vonatkozólag, mert a névjegyzékek nincsenek ké­szen, de a kormánynak minden tö­rekvése az, hogy az agitációs kam­pány ne tartson sokáig. A kormány iparkodni fog, hogy a névjegyzékeket a legrövidebb idő alatt összeállítsa. Maga a választási rendelet azt cé­lozza, hogy minden tekintetben köz­megnyugvást keltsen és honorálni kívánja azokat a pontozatokat, ame­lyeket az ellenzék annak idején fel­állított. A választójog kérdésében, mint már említettük, minisztertanács fog dönteni, amidőn letárgyalják majd a Klebelsberg-féle választójogi ter­vezetet és döntenek a szavazás mód­járól és időpontjáról. Tekintettel arra, hogy a döntés szombaton történik a kormány választójogi rendelete csak a Jövő hét elején kerülhet végleges szövegében nyilvánosságra. A fSviros iparoKsiga caatlakoxik egységes pérthox A kormányzópártban tegnap fen- járt az ipartestület országos szövet­ségének küldöttsége, mely Lipták Pállal tárgyalt és bejelentette, hogy a főváros iparossága a kisgazda és polgári párthoz csatlakozik. Az ipa­rosság képviselői a jövö héten a párt helyiségében értekezletet tarta­nak. Az iparosság csatlakozása a választások küszöbén igen nagy je­lentőségű és a pártban a csatlako­zást nagy örömmel vették tudo­másul. Ä genuai értekezlet a Habsburgok visszatérése ellen Hága. Az United F*ress diplomáciai levelezője a következőket jelenti Párisból: Magyarország elfogadta a meghívást Genuába és ott teljesen tár­gyilagos meghallgatásra fog találni. Meg fogják azonban értetni Magyar- országgal, hogy a nagyhatalmakra nézve csakis az állam teljes konszolidá­ciója nyújthat biztosítékot arra nézve, hogy azok az engedmények és meg­állapodások, amelyeket ezzel az állammal kötöttek, megtarthatók lesznek. Meg fogják értetni, hogy minden kísérlet, amely Károlyt vagy a Habsburg-ház más tagját közvetlenül vagy közvetített módon, nyíltan vagy alattomban trónra Igyekszik juttatni, a legnagyobb ellentállást váltja ki nemcsak a szomszéd, hanem a nagyantant államainál is. Ezzel tisztában kell lennie nemcsak Magyarország jelenlegi kormányának, hanem azoknak is, akik nyiltan kijelentik, hogy a Habsburgok visszatérése kikerülhetetlen és egyet jelent Nagymagyarország újjáéledésével. In egységesplrt íitekezlete Megválasztották a választás programját intéző bizottságot » i Az egységespárt csütörtökön este értekezletet tartott, melyen a párt volt nemzetgyűlési tagjai vettek részt. Az értekezlet megnyitása után nagyatádi Szabó István átadta a szót gróf Bethlen István miniszterelnök­nek, aki többek között a következő­ket mondotta a választási küzdelem­mel kapcsolatban: Az a harc, melyet meg kell vív­nunk, nemcsak a párt, hanem az ország érdekében vivatik meg. Meg­győződésem, hogy csak az egységes­párt garantálja a jövőben a nyugodt kormányzást és a parlamenti mun­kát. A pártba én nem azért léptem, hogy bármilyen társadalmi osztállyal szemben állást foglaljak, hanem azért, hogy a magyar társadalom összességét egy táborba tömöritsem. Azt kérem a párt tagjaitól, hogy a választási küzdelembe azzal a gon­dolattal menjenek bele, hogy a ha­záért küzdenek. A miniszterelnök ezután előter­jesztette a párt választási programját intéző bizottság tisztikarának név­sorát, melyet a párt egyhangúan elfogadott. Elnök lett nagyatádi Szabó István, társelnök Gaál Gaszton, alelnök sokorópátkai Szabó István, Gömbös Gyula, Rubinek István, Meskó Zoltán, Fáy Gyula és Szijj Bálint. Eután nagyatádi Szabó István megköszönve megválasztását, hosz- szabb beszédet mondott. Nem akar — úgymond — politikáról beszélni, csak azt jegyzi meg, hogy a jövő politikájában a legnagyobb kérdés, ami elválasztja az embereket, hogy kik azok, akik puccsal és kik azok, akik puccs nélkül akarnak Magyar- országba királyt hozni. Máskülönben a közjogi viták nem fogják szét­választani az embereket. Olyan helyzetben vagyunk gazda­ságilag, pénzügyileg, hogy a talpra- I állás érdekében minden tényezőnek i össze kell fogni, akárki és akárminő I politikai irányt is követett a j múltban. j Az értekezlet a miniszterelnök I éltetésével ért véget. I Az egységespárt tagjai ; nem lépnek fel egymás ellen A kaposvári választókerületnek Ereky Károly volt nemzetgyűlési képvise­lője, ki a kaposvári lakosságnak egy elenyésző része előtt intranzigens politikája miatt ellenszenves volt, azért mozgalom indult meg, főleg zsidó körökben, hogy a kővetkező választások alkalmával kibuktassák és olyan valakit találjanak helyette, aki Erekyvel szemben komolyan felveheti a választási küzdelmet. Minthogy ilyen helyi jelöltet nem tudtak találni, Kállay Tibor pénzügyminiszterre esett a választás. Ezért Vétek György polgármester vezetésével küldöttség ment Buda­pestre, hogy a miniszterelnöknél, belügyminiszternél és a pénzügymi­niszternél jelentkezzen. A pénzügy- miniszter udvariasan fogadta a kül­döttséget, de kijelentette, hogy Ereky ellen nem szándékozik fellépni, minthogy ö az egységespárt tagja. Bethlen István gróf miniszterelnök és gróf Klebelsberg Kunó belügy­miniszter a küldöttséget nem is fo­gadták. Egyiptom látszólagos alkotmányt kap Világszerte feltűnést keltett az a hir, hogy a Londonból Kairóba utazó Allenby lord, Egyiptom teljes függetlenségének megadásáról szóló levelet visz magával a khedivéhez. Egyiptomban azonban a közvéle­mény nem igen bízik abban, hogy az angol kormány igazi és teljes függetlenséget adna Egyiptomnak. És valóban, mint azt a jelentések megerősítik, Egyiptom csak külsőleg lesz önálló. Egyiptom ugyanis még diplomáciai képviselőket is küldhet külföldre, de függetlensége csak ki­felé érvényesül, magában az ország­ban nem. Anglia ugyanis ellenőrzi Egyiptom valamennyi szerződését és a Nílus vidékén fenntartja a megszállást, de nem szabadítja fel a Szuezi csatorna környékét sem, amelynek biztosí­tására bármikor megszállhatja az országot. Ezt az intézkedést Anglia azzal indokolja, hogy a benszülöt- tekkel szemben a bevándorolt lakosságot és az ideiglenesen ott tartózkodó idegeneket csakis az angol katonaság védheti meg. Kapisztrán szobor a kaszárnyá­ban. A főváros képzőművészeti bizott­ságának P. Zadravecz István tábori püspök bejelentette, hogy elkészíttette Kapisztrán János szobrát, amelyet a helyőrségi kaszárnya elé akar felállit- tatni.

Next

/
Thumbnails
Contents