Szegedi Uj Nemzedék, 1922. október (4. évfolyam, 224-256. szám)

1922-10-01 / 224. szám

Szeged, 1922 október 1., vasárnap. Ara i korpna. lV*ik évfolyam, 224 számi Előfizetési ára helyben és vidéken: Egy hónapra Negyed évre . . Egyes szám ára 7 korona. Szerkeszlóség és kiadö- bivatai; Sugeif, Kilvárla-ytca lO. az. Telefon: 153. Főszerkesztő; OOBAY GYULA OR. Szerkesztésért felelős: GALLYAS István» Felelős kiadó: A Szegedi U1 Nemzedék Lapváliaiat Részv.-Tán. Keresztény politikai napilap f A „Magyar Nemzeti Szövetség** és a „Baross-Szövetség** szegedi fiókjának hivatalos lapja Kitessékelés A Bethlen-kormány tiltakozó jegy­zékkel fordult Párisba a nagyköveti tanácshoz. Panaszt emelt amiatt, hogy az úgynevezett leszerelő és el­lenőrző antant misszió Budapesten hiába tölt időt és költ rengeteg mil­liót a magyar állam terhére. Kormá­nyunk óvást emelt Magyarországnak e fölösleges, a békeszerződéssel ösz- szeférhetetlen zaklatása ellen és sür­geti, hegy a misszió tagjait vezé­nyeljék vissza hazájukba. Másfél éve, hogy a nemzetközi katonai kirendeltség nagy személyzeti és hivatali létszámmal bevonult a magyar fővárosba. Nem panaszkod­hatott sem a fogadtatás, sem az el­látás ellen. Bármily kedvetlenül vé­geztük is a leszerelési munkát, amit a békeföltételek ránk szabtak s a misszió számbavett tőlünk, minden kötelezettségünknek siettünk eleget tenni. Nem telt bele egy esztendő, a magyar hadierők leapasztása a szer­ződéses mértékig a legszigorúbban megtörtént. Az ellenőrző misszió ve­zérkara erről közvetlen tapasztaláso­kat szerzett és ezzel működését be is fejezte. A vezérkar azonban — bár kisebb keretek közé szorítva — tovább mű­ködött a magyar kincstár költségén, hogy még néhány részletkérdésben „hivatalos tudomást“ szerezzen a „tényálladék“ felöl. Ezt a tudomás­vételt azután elnyújtotta félesztendö- nél tovább s neki hónapokba került, ami pár óra alatt elvégezhető lett volna. Magyarországnak {ledig újabb milliókat kellett fizetnie havonkint aranyfrankokba egészen céltalanul. Vendégszerető nemzet vagyunk, az idegent mindig szívesen láttuk és ősi virtus szerint fürösztöttük min­den jóban. Az antant misszió tiszt­urai bizonnyal jól érezték és érzik magukat ma is Budapesten, azért nem sietnek munkájuk befejeztével. Van ugyan tudomásunk arról is, hogy ez a vendégtartás igen nagy teher a magyar államháztartáson s amit a misszió tartására költünk, azt éhező, ruhátlan véreink fölsegitése helyett a népjóléti és kulturális cé­lok rovására vagyunk kénytelen tenni. Át is látják, hogy Budapesten való tartózkodásuk nemcsak fölösleges, hanem nagymértékben kezd tűrhe­tetlenné is válni. Szivesen menné­nek már, mint igazi gentelmanek, akikre legkellemetlenebb ha alkal- matlankodniok kell valahol. De ők elsősorban katonák, a parancshoz szabják magukat, mely őket Buda­pestre rendelte. A nagyantant persze világpolitikai bonyadaimakkal van elfoglalva, a németországi jóvátétel parázskérdése után kilobbant a görög­török háború, nem csoda, ha Páris- ban rólunk megfeledkeztek és a nagy­követi tanács a Budapestre küldött missziót itt felejtette. A magyar kormány most emlé­keztette a nagykövetei tanácsot arra, amit már egy év előtt kilátásba he­lyezett, amivel most már tartozik is Magyarországnak, erélyesen sürgeti a budapesti ellenőrző misszió végle­ges feloszlását és az ittfeiedt misszió­tagok haladéktalan visszahívását. Az ansolok hajlandók kiüríteni Konstantinápolvt A lörókók beieleziék Kiskzsla katonai megszállását. Angora elfogadja a meghívást a konferenciára. Veniselos segilságárt ssaladosik Páris. Az Exchange Telegraph kiküldött munkatársa táviratozza lap­jának Athénból, hogy a Dardanellák mentén lévő szövetséges csapatok angol' főparancsnoka, Harrington elrendelte, hogy a polgári lakosság sürgősen költözzék el Gallipolliból. Páris. Az angorai török nemzeti kormány — mint Szmirnából jelen­tik — a következő választ akarja küldeni a szövetségesek jegyzékére: A nemzeti kormány örömmel fogadja a szövetségesek meghívását a konferenciára, de csak olyan fel­tétellel, hogy Konstaniinápoly, úgy­szintén Kelet-^ és Nyugat Trácia ismét a törökök’é. Ebben a tudatban a nemzeti kormány szivesen tesz eleget a szövetségesek kívánságának és elküldi .képviselőit Mudanába a béketárgyalásokra, hogy meg lehes­sen vetni a tartós béke alapjait. Ha a nemzetgyűlés jóváhagyja a kormánynak ezt a határozatát, a választ elküldik a szövetségeseknek. Londonban érkezett hírek bizonyos­nak mondják, hogy az angorai nemzet­gyűlés el fogja utasítani a fegyver­szüneti feltételeket. A nemzetgyűlés többsége hallani sem akar az ellen­ségeskedések beszüntetéséről. A legutolsó hírek úgy szólnak Csanakból, hogy Kemal basa csapa­tai a Dardanellákban megszállották Lapsakit. Lapsaki a Dardanellák kis-ázsiai partján van, csaknem szemben Galli- polival, amely az angol szárazföldi és tengeri haderő gyülekezőhelye. Ax angol minlazterfanács mérlagelte Konstantinipoly kiaritós*! Is Róma. Londoni jelentés szerint a tegnapi minisztertanács azzal a lehe­tőséggel is foglalkozott, hogy a szö­vetségesek kiürítik Konstantinápolyi. A tengerszorosokat azonban Anglia minden körülmények között meg akarja védeni és ezért vonják össze az angol haderőket a Gallipoli- félszigeten. Befejeiódölt Kisóasia kSsóp As nyugati rAszAnek törók meg- szAIIAsa Angora. Hivatalosan jelentik, hogy tegnap a Mitiléne előtt horgonyzó görög hajókat léghajóról lőtték. A kemalista haderők a semleges zóna nyugati határán megszállták Ajvad- jikot s a közép- és Nyugat-Kisázsia katonai megszállását befejezték. Angora és a felszabadított területek között felállitoták a táviróösszeköt- tetést. Komái basa nem kapóit ultimAtumot London. A Reuter-ügynökség megcáfolja azt a hirt, hogy a csa- naki angol csapatokat körülzárták. Az ügynökség kijelenti továbbá, hogy Kemal basához semmiféle jegyzéket sem küldtek, aminek ul­timátum jellege lett volna. A törökSk egyre közelednek az angol AllAsokkoz Konstantinápolyból jelentik: A török csapatok előrenyomulása a semleges zónában úgy történik, hogy a csapatok előtt mindenütt egy parlamentair halad fehér zász­lóval. A törökök egyre közelebb vo­nulnak az angol állásokhoz. A török lovasságot visszavonták a semleges zónából és helyüket török gyalogság váltotta fel. Attól tartanak, ha véletlenül lövés esne, megtörténne a véres összeesapás a törökök és angolok között. Eddig azonban semmi incidens nem for­dult elő. A Daily News tudósitójának jelen­tése szerint, Csanaknál igen feszült a helyzet. A törökök egészen jelen­téktelen szektor kivételével az egész semleges zónát megszállották. Eddig még nem történt összeütközés a törökök és az angolok között. Vonizolosz RömAba Az Londonba megy A Matin jelentése szérint, Veni- zelosz sorra járja az antant fővárosait, hogy fegyveres segítséget kérjen a nagyhatalmaktól Görögország szá­mára. Az a hir, hogy Venizelosz már Görögországba utazott, valótlan. Az uJ görSg kormány Athéni jelentés szerint, az uj görög kormányt Zaimisz alakította meg. Külügyminiszter Pilitisz t lett. Zaimisz egyidőben Kréta-sziget kor­mányzója volt. h aradi gyásznap emldke Szeged város keresztény, politikai és társadalmi egyesületei és körei az egyetemi hallgatókkal együtt ünnepük meg október 6 át. Az ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődik a rókusi-templomban tar­tandó gyászistentiszialettel, ahová az egyesületek, körök és testületek hiva­talos helyiségeikből zászló alatt vónulhak fel. A gyászistentisztelet után a részt­vevők a Gizella-téren levő Szabad­ság-szobor elé vonulnak. Ott Szeged város összes dalárdái eléneklik a Himnuszt, utána következik az egye­temi ifjúságnak a szavalata és beszéde, majd eléneklik a dalárdák a Hiszek­egyet, ezt követi a polgárság szava­lata és szónoklata. Az ünnepély a Szózat eléneklésével nyer befejezést. A rendezőség felkéri Szeged város minden rendű és rangú népét, vegyen részt ezen az ünnepélyen, mert amit Aradnak nem lehet megtenni, azt Szeged városnak kell megtennie, hogy soha el ne halványuljon annak a 13 hős vértanúnak az emléke, akik meg­tanították, mint kell a hazáért élni, halni és akik a szolgaföidben nem nyughatnak. Nem! Nem! Soha! I Nagyur Sátoraljaujlielyeii A kormányzó szemleutjában teg­nap reggel Sátoraljaújhelyre érkezett. A pályaudvaron, hol tomboló lelke­sedéssel ünnepelték, az üdvözlésekre válaszolva kijelentette, hogy öröm­mel jött Zemplénvármegye székhe­lyére, amely az elmúlt ezer évben nagyon sokszor nézett szembe a néppusztulással és az elpusztulha- tatlan ősi magyar erőt mindig újjá élesztette. A szűnni nem akaró lelkesedés­sel fogadott beszéd után a kormányzó kíséretével kocsira szállt és a kato­nai gyakorlótérre hajtatott, hol szem­lét tartott a helyőrség felett. Szemle után a városházán résztvett a város diszgyülésén, amelynek keretében a vitézek sorába iktatták Homoky Jó­zsef csendőrtiszthelyettest. II órakor az egyházak, társadalmi testületek küldöttségét fogadta a kor­mányzó, amelyek üdvözlésére a kö­vetkezőkben válaszolt: — Meleg őszinte szavukból öröm­mel látom, hogy a hires Zemplén vármegyében ei még a nagy Rá- kóczy erős nemzeti szelleme. A vi­lágháború, a forradalmak viharai pusztították végig az országot és a béke nekünk nem hozott enyhülést. Tornyosultak már sötétebb felhők is a magyar égen, tomboltak erősebb viharok az ország felett, de győzött mindenkor az erős akarat, mert az a nemzedék, amelynek a pusztulás jutott osztályrészül, nem csüggedt, nem tört meg, hanem újabb erővel kezdte meg a munkát. Az építés mun­kájában fontos szerep jut Önöknek, mert ez a város a magyarságnak egyik végvára most. Ápolják tehát továbbra is a múlt dicső emlékét, őrizzék meg a nemzet jövőjébe ve­tett erős hitöket. A jelent pedig szenteljék egybeforrva a munkának. Ha megfogadják szavaimat, a ma­gyarságnak megvivhatatlan vára lesz a város. A kormányzó Sátoraljaújhelyről tegnap e^te 8 óra után érkezett vissza Budapestre. A Magyarországi Turán-Szövetség Pusztaszeri törzsének megalakulására megérkezett fővárosi vendégeket gróf Teleki Pált, dr. Pröhle Vilmost az esti gyorsvonatnál az előkészítő bizottsága fogadta. A közgyűlés vasárnap délután 3 órakor lesz a városháza közgyűlési termében, amelyre a tagok csak tagsági jegyeik felmutatása mellett bocsátatnak be. Az alakuló közgyűlés hosszas tárgysorozatára való tekintettel a köz­gyűlést pontosan fogják megkezdeni. A közgyűlés után 4 órakor ugyancsak a közgyűlési terembenben tartatikmeg a már ismertetett programmal. Bevezető ének Túrán dalárda. Elnöki megnyitó dr. Márki Sándor. „Ima a Magyarok Istenéhez“ irta és előadja csehétfalvi Albert Istvánné. „Turánizmusés Török­ország“ cimen dr. Pröhle Vilmos tart előadást. Utánna dr. Márky Imre szavalja el „Szer szerelme“ cimü köl­teményét. Utánna újabb előadás s a Túrán dalárda záró száma. Az ünnepi ülésre a város összes keresztény alakulatait ezennel meghívják.

Next

/
Thumbnails
Contents