Szegedi Uj Nemzedék, 1925. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-01 / 49. szám

Ceresztény pontiba! napilap. Előfizetési ára,! Egy iiónapra ., 30.000 K HgyflS ára 150Q kor., vasár* ísünnepnap 2QQ0 K I.ktrIeExiöség és kiadó' hivatal; if^8i, ')(ilyíria-u!oa 10. ti •' '! ?:Jc?on : .153, FöazerkesstA! DOBAT OTULA dt Vll-ik évfolyam, 49. szám. Barist-Szifelsii tzeiail (iékjáaak, a MANSz, a Manat Nsazst! tzi?atsM ts a Taráa* SzifäSsii kliafaias la^j!. Megjelenik minden nap korán reggel. Vostatakarékpénztiri számla 8815 ,V; A Szegedi Uj Nemzedék olvasóihoz! A „ Szegedi Uj Nemzedék“ Magyarország egyetlen politikai napi lapja, mely rnegalapitása óta mindig oly nyomda és egyéb személyzetet alkalmazott, kik a szoci­áldemokrata pártnak tagjai nem voltak. Ezt az ideális viszonyt, mely köztünk és munkásaink között fenállott, úgy látszik, a keresztény és nemzeti irány ellenségei nem látták jó szemmel, és sikerült munkása­inkat rnegtántoritani és rávenni arra, hogy midőn ma fizetésüket szó nélkül felvették egyszerűen kijelentették, hogy csak az esetben működnek tovább, ha az igazgatóság l')deegyezik abba, hogy a nyomdai személyzet a szociáldemokrata pártba beléphessen. Mi elveinkhez hiven ezen kérésüket nem teljesithettük, minek következtében már a mai lapunk meg nem jelenhetett. Olvasóink szives türelmét kérjük arra a rövid időre, mig uj személyzetünket rnegszeiVezheíjük, mert elveink feladása árán nem vagyunk hcíjlandók hajlékunkba bo- csájtani azokat, akik mint egyszer a keresztény Magyarországot, most a mi sajtónkat próbáltak hatalmuk körébe vonni. A Szegedi Uj Nemzeték csak keresztény és magyar ieheí, de szociáldemokraták kénye-kedve szerint megjelenő újság nem lesz soha. • ' A legközelebbi vi,szontlátásra. ^ SZEGEDI UJ NEMZEDÉK : ; lapkiadó-vállalat igazgatósága. I O-f' *■ VJ V -V 5 ■ ’> : v/­|Íl8f|8lláCÍd SífiÓád-e Szegedet! kereszténynek lenni ? ’ •-f/'Szere'nök, ha alábbi sora- ■tfík^a.^,"' íJiöiy^l ,3 legteljesebb tárgyüa- go«?ág iíai vélünk, a város főispánja, polgármestere és köirendészi ható­ságai megfontonlóra vennék, szeret­nek, ii.á^ végre eldönlenék tisz’án azt |a' kf;dáet, hogy .szabad e hát Sze- .'gádén kereszténynek lenni vagy nem, twgy fzgbűd-e' ilt, ebben a nagy •katolikus várbsban egyszerű munkás ernbsr. knek hitet tenni keresztény h^tü'í riKlett vagy p clig meg kell azt tagadniok, mert a szociáldemok­raták úgy parancsolják! Szereínők, ha ez az interpelláció nem találna .süket'fü'ekrc' és’szeieinök azt tapasz- •lainr, hogy ebben a mérkőzésben ..vaíób n a város hatóságai maradnak fe ül s a rájuk ruházott hatalmuknál f.jgva megmu atják, hogy a kertsz- •léTiy politikát hirdető magyar királyi kormány akaratának c-;al<ugyan ér­vényt .^tudnak szerezni. infin-pelläciönkbari-a Somogyi telep "Keresztény Ifjúsági Egyesületéről van Sió. Isineretes. az a iiyonoruságos állapot, amely aSoinogyi telep lakóit hosszú időn át sujloíia. Senki az ég világán vélük nem törődölt addig, 'amig nctiány szegedi keresztény uri- bmb:;T,'de főleg a jezsuita atyák nem ...kezdtek az érdekükben dolgo: ni és jiiirid:ii követ meg nem iiio'galiak, hogy a Somogyitelep lakosainak is rtifglegyen az emberi élethez, de főleg a láre^.dalmi éleihez szükséges kel­léke. N ;höz n unka volt az általános 'szegénység de v-'gre is az akar-if s a dolgozók szeme előtt . l ibegő azon cél, hogy a keresztény ' felfogásnak és keresztény hilnek meg- /men^isek a telep lakosságát, egymás után.; iétcsilette a .szükséges ímézrné- nyéTiet, utakat, oivasókötöket, kutakat síé. Ma már három dlvasőköie van a telepnek: a kérdéses Keresztény Ifjúsági Egyesület, a Népkör és az Iparoskör. A , telep szépen fejlődött s ment minden a maga 'utján. Mig ni hány nappal ezelőtt, az Iparoskör elnöke : a nevét akármilyen vegyes érzelmek­kel is, de mégis Jti'juk, Jurik Ka- ferna Vilmos át nemttrent » Keresz­tény Ifjúsági Egyesülethez: ha pedig az Egyesület haladéktalanul ki nem veszi nevéből a „keresztény“ szót, ám lássák a kövelkezm ínyeket! A kövelkezményektöi, amely rendsze­rint abból áll, hogy a szakszervezetik mühkátlanságra és riyomurgásra iiélik az ellenszegülni nrerészeiőket, sokan megijedlek s nehányan az Egyesülel tagjai csakugyan elhatározták, hogy törölni fogják az Egje.TÜlet nevéből a „keresztény“ szót, legnagyobb di­csőségére a katolikus Szeged várO' sának Mi, a magunk részéiöl egy pilla- naiig sem hisszük azt, hogy revezetf jurik Kaferna Vilmos urnák bárhon­nan is fiihalaimazása idt volna az efaj'a ü'engeiések megtételére, sőt igen valószínűnek tartjuk, hogy egyéni bátorsága nem s.aját elhatározásából eredi, hanem mögötte ugyanazok az erők és szakszet vezetek lappmganak, aiiielyck alkalmazták már néhányszor ezt a szelíd terrort s amelyek nem egyszer adták íanujeiét annak, hogy esküdt ellenségei a keresztnek. Az üzenet ó*a szüntelenül folyik az akna- munha és sikerült az lfjus.ági Egye­sület elnökségét is rábírni arra, hogy az a bizonyos keresztény szó, amely két évezred óta gvülöleles posztó a választuíf faj szemében, csaLugyan fölösleges. Kérdésünk tehát az lenne a város rendészeti hatóságaihoz, főispánjá­hoz és polgármesteréhez: van-e tu­domásuk arról, hogy úgy Szeged város területén, mint a külső peri­fériákon a szociáldemokrata szak­szervezetek valóságos terrort folytat­, nak azok ellen a keresztény ir.unká- i sok ellen, akik kereszlény meggyő­ződésük melleü. Jiífet—tesznek s ha van ludomáíuk, rászánják e magu­kat olyan lépésre, amellyel végképen elveszik a Jurik Kafferna .Vilmosok kedvét attól, hogy a szakszervezetek terrorjának eszközül dobják magu­kat oda; továbbá leszámolnak e végtére és végérvényesen a szak- szervezetek nagyzási, de céltudatos hóbortjával. Mi sgy pillanatig sem kételkedünk abban, hogy akik a népért vannak, meg is teszik a népért kötelességü­ket. Ép azért figyelmükbe ajánljuk a Somogyi-telepi eddig még Keresz­tény ifjúsági Egyesületnek mai, va­sárnapi közgyűlését, amelyen lár- gyami fogják majd Ju:ik Kaferna .Vilmos üzenetét is. Menjenek el erre a közgyűlésre és lássák meg, hogy !esz-e bá orságuk itten embereknek : sárba taposni ismét a Keresztet, I vagy pedig a kereszlény és zsidó j keménydüsájában, mint ahogy mi I is reméljük, a Kereszt kerül ki dia­dalmasan. Jól tudjuk mi következ­nék a „Keresztény“ szó kiradirozása után. Épp azért, hí azf látnók, hogy a Somogyi-telepi harcban Jurik Kafer- na Vilmos kerülne ki győztesen, ha azt látnók, hogy a szakszervezeti terrornak nagyobb az ereje, mint azoknak a tényezőknek, akiktől en- I nek a terrornak az elgáncsolását vár- ; juk, akkor aligha hisszük, hogy ne j akadjon felelőtlen ököl, amely végső I elkeseredésében s a nemzet nyugal­máért való aggódásában .arcába ne sújtson annak a társaságnak, amely piszkos kezét i.smét felemeli a kereszt ellen, hogy eldöntse végre azt a kér­dést, hogy szabad e Szegeden ke- reszténynek lenni vagy nem|! ___ nia déiuídn nég^ órakor lesz az Ébredő magj^arok kulturdélutánja (Saját iudósilónktól.) A „Szegedi Uj Nemzedék“ tegnapi számában jeleztük már, hegy az Ébredő Ma­gyarok Egyesületének helyi csoportja ma délután négy órakor tartja már- c usi niaiinéját, melynek kiemelkedő eseménye lesz az az előadás, melyet keresztény sajtó jelentőségétől fog­nak tartani. A kultur délután iránt mint mindig, úgy ezutial is város- ' szerte nagy érdeklődés mutatkozik, j Minden iiven kulturdélután alkalmával tapasztaljuk, hogy a mai Keresztény Otthon nagyterme kevés annak a tö­megnek a beiogadására, mely az éb­redő eszme és gondolat iránt érdeklő­dik. Tehát éppen itt az ideje annak, hogy a Katolikus Ház terve valóra váljon, mert alkalmas helyiséget iog tudni biztosítani a társadalmi egyesü­letek számára. Az Ébredők Egyesületének foly­tonos fejlődéséről igaz örömmel ve­szünk tudomást. Valódi korai, vétó rózsaburgonya ós Woltmaon étkszósi burgonya kap- bató Kérinál, Pelófi-u. 8. Hass mögóll. kívánatra baza szóllitaiii. s A „Halló Amerika“ girlifinél szebbek?! „Vénusz tEniploin(i“-ban hétfőtől a Belvárosiban. Legszebb száz .■.merikai girl hétfőtől a „Vénusz templomá“-ban

Next

/
Thumbnails
Contents