Szegedi Uj Nemzedék, 1927. június (9. évfolyam, 123-144. szám)

1927-06-01 / 123. szám

SZEGED! UJ NEMZEDfiK 1927 Junlus I., szerda Zárt ajtók mögött folynak a klinikai panamák ügyében az uj kihallgatások Marlnovloh főkapitány kedden klhall^atá- son volt SzoltoTszky belügyminiszternél Budapest, május 31­A klinikai szállitási panamák rend­őri pótnyomozásának központjában még most is az Esztergoni-Vidéki Gazdasági és Kereskedelmi R. T. vezérigazgatója, Stern Jenő áll. A rendőrség kisebb-nagyobb meg­szakításokkal már 36 órája folytatja Stern Jenő kihallgatását s a vezér- igazgató vallomása már eddig is több, mint 30 oldal terjedelmű. Éppen ezért az intellektuális osz­tályon zárt ajtók mellett folynak a kihallgatások, a nyomozást végző detektívek pedig teljes titoktartással dolgoznak. A főkapitányság a pót­nyomozásról semmiféle közléseket nem tett. A pótnyomozást olyan széles kör­ben kellett kiterjeszteni, hogy a rendőri munka csak a leglassabban haladhat előre. A főkapitányság intellektuális osz­tályáról kedden délben a fa- és szén­szállításokra vonatkozólag ismételten idézéseket küldtek szét, az idézések szerdára szólnak. Marinovics Jenő dr, az államrendörség főkapitánya kedden délben kihallgatásra ment Szcitovszky Béla belügyminiszterhez. Meghosszabbították az üzleti zárórát Budapest, május 31. A kereskedelemügyi miniszter a pünkösdi nagy forgalomra való te­kintettel megengedte, hogy azokat a nyílt árusítási üzleteket, amelyek szombaton este 7, hétköznapokon pedig 6 óráig lehetnek nyitva, csü­törtökön és pénteken is este 7 óráig lehessen nyitva tartani. Meghalt Ferenczy Zoltán Irodalomtörténész — A Szegedi Uj Nemzedék tudósitójútói — Budapest, május 31. Az egész magyar tudományos és irodalmi életet súlyos veszteség érte azáltal, hogy Ferenczy Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia ren­des tagja és főkönyvtárosa, a Petőfi-Társaság alelnöke, a Kis- faludy-Társaság rendes tagja, kedden éjjel 70 éves korában elhunyt. A megboldogult rendkívül gazdag és nagyértékü irodalomtörténeti mun­kásságával örökítette meg nevét a magyar irodalom könyveiben. Meg­írta Petőfi és Deák Ferenc részle tes életrajzát. Széchenyi István gróf­ról végzett évtizedek óta különféle kutatásokat, ezenfelül a legnagyobb, magyar irodalomtörténetről írott ön­álló munkája jelent meg. Mint tanár a kolozsvári Ferenc József-Tiidományegyetemen, később a budapesti Pázmány Péter-Tudo mányegyetemen munkálkodott sok évig. Ferenczy Zoltánt a Magyar Tudományos Akadémia a maga ha­lottjának tekinti. Temetése csütörtö­kön délután az Akadémia csarnoké ból fog végbemenni. A gyászszertar tást előreláthatóan Ravasz László református püspök fogja végezni. Aláírták a magyar—cseh kereskedelmi szerződést — A Szegedi Uj Nemzedék tudósitójdtól — Frigi, május 31. Kedden délután a külügyminisz­tériumban aláírták a Magyarország és Csehország közt kötött kereske­delmi szerződést. A szerződést ma­gyar részről Nickt Alfréd követség! tanácsos, a magyar külügyminiszté­rium gazdasági osztályának vezetője, cseh részről pedig Friedmann Gyula, a cseh külügyminisztérium gazda­sági ügyosjitályának vezetője irta alá HIB£K NAPIREND Junius 1. Szerda. Kai. Pamfil vt. Prot. Pamfilius. Nap kél: 3 óra 51 perckor. Nap nyugszik: 19 óra 32 perckor. Egyetemi könyvtár: 8—1, 3—7-ig. Somogyi könyvtár: 10—1, 4—7-ig. Muzeum: Nyitva délelőtt 10—1-ig. A szerkesztőség hivatalos órái alatt délelőtt ll-l-ig, délután 4-6-ig fogad. A Szegedi Uj Nemzedék telefonszdmai: Szerkesztőség: 12—84, kiadóhivatal: 1—53, nyomda: 17—19. Egész héten éjjeli szolgálatot a követ­kező gyógyszertárak tartanak: Gyógyszertárak: Telefon: Franki Antal, Szenlgyörgy-tér G. 118. Moldvány Lajos, Újszeged. 846. Salgó Peter, Mátyás-tér 4. 29G. TemesváryJ., Dugonics-tér 12. 793. Zakár Sándor, Valéria-tér 1. G95. A budapesti Meteorológiai Intézet je­lentette tegnap délután 3 órakor: Ha­zánkban a hümérséklet elérte a nor­mális mértéket. Az idő túlnyomóan derült és száraz volt. Időjóslat: Meleg idő várható, lielyenkint zivataros eső­vel. — A trianoni gyásznap megün neplése. A nemzeti alapon álló mis kolci egyesületek és szervezetek orszá gos akciót indítottak, hogy a trianoni gyásznap évfordulóját az esemény szo­morú jelentőségéhez méltó módon tartsa meg a magyar társadalom. A ha zafias miskolciak a nemzeti gyász külső kifejezésére a következő felhívást inté­zik a közönséghez: 1. Minden magyar férifi viseljen junius 4-én gyászkarszal- lagot egy fehérrel ki varrott T betűvel. 2. Mindben magyar nő viseljen kis fe­kete gyászjelvényt a ruhájára tűzve. 3 Minden magyar férfi és nő viseljen ezen a napon minél egyszerűbb és színtelenebb ruhát. A feltűnés kerü­lendő. 4. Minden magyar férfi és nő vessen le magáról minden ékszert. Csak az óra és jegygyűrű lehet kivé­tel. 5. Senki se veá^en részt szinházi előadáson, senki se jelenjen meg mu latóhelyeken, zenés összejöveteleken. — Első áldozás Alsóvároson. A Sze ged-alsóvárosi közs. elemi népiskola 111. 0. növendékei május 2G-án járultak elő­ször az oltári szentséghez. Reggel 8 óra­kor szentmisét hallgattak az intézet ösz- szes növendékei, mely alatt P. Unyi Athanáz házfönök magasszinvonalu beszé dében kereste a gyermekek szivéhez ve­zető utat; kivette tőlük a szent fogadal­mat, hogy ellene lesznek az ördög csábí­tásainak s csakis jézus tanaival fognak élni. Szent áldozás megtörténte után a szülök és vallásos érzülettől telitett szivü adakozók adományából fényesen megven elégelték a növendékeket. Délután 4 órai kezdettel műsoros előadás volt a „Szent Ferenc“-rendi zárdában, ahol az erre szánt terem zsúfolásig megtelt szülőkkel és ér­deklődőkkel. „Tündér csókja“ énekes színjátékot adták elő a VI. a) leányosztály tanulói. Szereplők voltak : Battancs Anna, Bezdán Rozália, Csipák Irén, Csonka Etel, Hegedűs Ilona, Kosoczki Lajos, Jójárt Ilona, Jójárt juha. Juhász Rozália, Kispéter Julia, Kovács Rozália VI. o. tanulók. Pas- kay Ilona IV. o. t. Süveg Rózái VI. o. t. Ezt követte „Jézus szive“ kezdetű ének. Szavaltak: Horváth Katica, VI. b) o. t. a „Szivem szivet keres“ cimü verset, irta Rosti Kálmán. Katona Mária VI. b) o. t. „Hol vagy Jézus“, irta Nikii Jenő. Bálint Juliska IV. o. t. „Jézusunk segíts“, irta: Fülöp Vencel. Ezután Lauber József igaz­gató tartotta meg ünnepi beszédét, mely­ben nemcsak az ifjúságot, de a megjelent szülőket és érdeklődőket is felhívta Jézus tiszteletére és szeretetére, hogy amit eddig elmulasztottak, a jövőben pótojlák azzal, hogy szentmisét sűrűbben hallgatnak és minél többször tisztítsák meg telküket a bűntől s vegyék magukhoz az Ur szent testét. Ezt követte „Tarzicius“ cimü együttes, melyben közreműködtek: Árva Mária, Csatlós Julia, Dobó Rózái, Fürtön Piros, Laca Cecilia, Molnár Etel és Nemes Mária III. o. növendékek. A fényesen si­került ünnepély a „Jézus szive“ kezdetű énekkel zárult be. — Baleset munka közben. Kedden délután fél 1 tájban a Kertész-féle téglagyárban Hódi Mihály 18 éves napszámos munka közben a fején megsérült. A kihívott mentők beszál- itották a közkórházba. — Jézus Szive ájtatosság az uj szegedi templomban. Az uj szegedi plébánia templomban a mai naptól kezdve minden este 7 órakor Jézus Szive ájtatosság lesz. — Változatlanul súlyos Ktotild ki rályi hercegasszony állapota. Alcsutrót jelentik: Ktotild királyi hercegasszony ál­lapota változatlanul súlyos. Tüdőgyulla­dás van kialakulóban. Auguszta királyi hercegasszony leányaival, Zsófia és Mag­dolna királyi hercegnőkkel kedden délután Klotild főhercegnő látogatására ismételten Alcsutra utazott. József királyi herceg ál­landóan édesanyja betegágyánál tartóz kodik. — A Baross Szövetség közgyű­lése. A Baross Szövetség szegedi fiókja junius 12-én délután 5 órakor a DMKL közgyűlési termében (Bol dogasszony-sugárut 2. szám alatt) évi rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: Elnöki megnyitó. Fő titkár évi jelentése. Pénztári jelentés. Számvizsgálók jelentése. Felmentvények megadása. Költségvetés megállapítása. Az országos elnök beszéde. Teljes tisztikar lemondása. Teljes tisztikar megválasztása. Indítványok, javaslatok, Ha a közgyűlés nem határozatképes, úgy az alapszabály 32. paragrafusa értelmében 8 napon belül újból egybe hivandó, mikor is a megjelentek szá­mára való tekintet nélkül határozatké pes. Csak olyan indítványok és javas­latok képezhetik a tárgyalás alapját, melyek legkésőbb junius 4-ig érkez­nek be az elnökhöz, vagy a titkárhoz. Közgyűlés után étlap szerinti vacsora a Hági-kistermében fővárosi és vidéki vendégek és kiküldöttek és azok csa­ládtagjaival valamint a szegediek csa­ládtagjaival. Vacsorára előjegyzéseket a titkári hivatal vesz fel telefonon (228), hivatalos helyiség Szenthárom- ság-utca 6a. szám. — Traviata-diszelöadás. A szom­bat esti Traviata-diszelöadás iránt mind­inkább nagyobb és nagyobb érdeklő dés mutatkozik. A jegyek már is a legnagyobb részt elkelt. A még meg­lévő jegyek a szinházi pénztárnál kap­hatók. Valószinü, hogy az előadás maga nívója miatt zsúfolt ház lesz, miért is célszerű, ha jegyét mindenki elővételben biztosítja. A nyári helyiségekben játszunk. Belvárosi és Korzó Mozik — Ifjúsági dalosünnepély Újsze­geden. Az ujszegedi Szent Vince Egye sülét építendő napközi otthona javára Klebelsberg Kunó gróf védnöksége alatt, szombaton délután 5 órai kez­dettel az ujszegedi vigadó nagytermé­ben dalos ünnepélyt rendez a követ­kező műsorral: Szabados: Hiszekegy, énekli a leánygimnázium énekkara. Vezényli: Schey Margit tanárnő. Knoll: Dal az örömről. Vezényli: Schey Mar­git tanárnő. Révfy Iván : Magyar nóta, énekli a városi főgimnázium énekkara. Vezényli: Rasovszky Gyula dr tanár. König P.: Madách-kardala, énekli a főreáliskola énekkara. Vezényli: Veller Károly énektanár. Egressy: Szózat. Közöskar, éneklik a városi és állami gimnáziumok, a főreáliskola és az áll. 111. kerületi polgári fiúiskolái énekka­rok. Bátory Lajos: Magyar népdal­egyveleg, énekli az állami reálgimná­zium énekkara. Vezényli: Veller Ká­roly tanár. Abt Ferenc: Vineta, énekli a III. kerületi állami polgári fiúiskola énekkara. Vezényli: Magyar Rezső tanár. Lányi: Kertem alatt, énekli a királyi katolikus Tanítóképző intézet énekkara. Vezényli: Klazsik Lehel. Hymnus, énekli a királyi katolikus Tanítóképző intézet énekkara. Vezényli Klazsik Lehel. — A Nővédő népünnepélye. Az állandó napsütéses meleg időből nyu­godtan lehet arra következtetni, hogy a pünkösdi ünnepek alatt is a legkel­lemesebb idő Jesz, ami csak élvezete­sebbé foma te*nni a Katolikus Nővé- dőnek a Szécljenyl-téren rendezendő népünnepélyét. A népünnepély, amely iránt nemcsak Szegeden, de a kör­nyékbeli városokban is a legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg, nagyon sok és olcsó szórakozási lehetőséget nyújt, s Így minden tekintetben meg^ érdemli az érdeklődést. — A Pusztaszeri Árpád-Egyesü­let fővezérségi ülése. A Pusztaszeri Árpád-Egyesület junius 2-án, csütör­tökön délután fél 6 órakor a Stefánia- kioszk helyiségében fővezérségi ülést tart, melyre ez utón hívja meg a fő- vezérség tagjait az elnökség. A nyári helyiségekben játszunk Belvárosi és Korz. ó Mozik — A dohánygyáriak táncmulat­sága. A szegedi dohánygyár női és férfimunkásai ének- és zenekarának felsegélyezésére junius 4-én, szomba­ton este 8 órakor zártkörű táncmulat­ságot rendeznek a Tisza-szálló dísz­termében. — Számonkérés. A városi hivata­lok tevékenységét a számonkérőszék őrzi ellen. A számonkérőszék elnöke Aigner Károly dr főispán, tagjai a pol­gármester, a tanács tagjai és a köz­gyűlés kiküldöttei. Hét évi szünet után most kerül sor újabb számonkérésre. A hivatalok vezetői az ügyforgalomra az egyes tisztviselők tevékenységére vonatkozó kimutatásokat már elkészí­tették s a számonkérőszék tagjai jú­niusban mindegyik hivatalt végigjárják és ellenőrzik annak működését. — Panasz az ujszegedi autóbuszra. (Kaptuk a következő levelet.) Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Tisztelettel kérem esorok közzétételét azon reményben, hogy azok a városi autóbuszüzem forgalmi személyzete önkényeskedésének megszüntetéséhez hozzá fognak járulni. Feleségem tegnap este fél 8 órakor az autóbusszal a város­ból Újszegedre akart menni és éppen ak­kor ért a posta melletti megállóhoz, ami­kor az autó indítani kezdett. Intésére a kocsi megállott és feleségem sietett a ko­csit elérni, alig volt azonban attól 3 m-nyire, midőn a kalauz kihívó hangon feléje kiáltott, hogy ő tovább nem vár és a kocsit elindította. Újszegeden köztudo­mású, hogy csak a szerencsés véletlennek tulajdonítható, ha valaki a megállóhelyen az autóbuszra felkerül, mert sem a kocsi- vezetőnek, sem a kalauznak eszébe .sem jut, hogy indítás előtt körülnézne, vájjon nincs-e felszállni akaró utas, vagy hogy a kocsi felé szaladókat bevárja. Minthogy ázonban az autóüzem véleményem szerint nemcsak azért létesittetett, hogy a for­galmi személyzet álláshoz jusson, hanem azért is, hogy a közönség kényelmét szol­gálja, minthogy az ilyen figyelmetlen.ség és nemtörődömség nem járul hozzá az intézmény niegkedveltetéséhez és fellen­düléséhez, remélem, hogy illetékes helyen ezen visszaélésre figyelmessé téve, annak orvoslásáról gondoskodás fog tíirténni. Kgy előfizető. — Féiesztendei fegyházbüntetést kapott az apróhirdetéssel manipu­láló newyorki magyar leánycsem- pész. Annakidején egy Horváth Fe­renc nevű newyorki szabó apróhirde­téseket tett közzé egy budapesti napi­lapban, amelyben „feleséget keresett magának,“ Az apróhirdetésre többen levelet írtak Horváth Ferencnek, aki a „jelöltektől“ fürdőtrikós fényképet és a legkülönbözőbb és a legfantasztiku­sabb kérdésekre való feleletet kívánta meg. Egy Fekete Matild nevű buda­pesti leány is irt Horváth Ferencnek; a leányt később hamis útlevéllel be akarta csempészni Amerikába. .A ha­tóságok észrevették a hamisitást, Hor­váth Ferencet és Fekete Matildot el­fogták ; végül Garban Józsefné, egy jószivü amerikai magyar asszony 25tX) dollár biztosítékot tett le Fekete Ma­liidért és magához vette a leányt. A newyorki szövetségi bíróság most ítél­kezett Horváth Ferenc és Fekete Ma­liid felett és a magyar származású szabómestert félévi fegyházra. Fekete Matildot pedig két napi fegyházra Ítélte. Ezenkívül mindkettőjüket depor­tálják, de csak a büntetésük kitöltése után. Fekete Matildot közben egy Ro­mán Bertalan nevű amerikai magyar ember feleségül vette s igy rövid időn belül, mint egy amerikai állampolgár felesége visszatérhet az országba. A nyári helyiségekben játszunk. Belvárosi és Korzó Mozik — Elveszett keztyü a vasárnapi népünnepélyen, Vasárnap este a Mars-téren felállította MANSz alsóvá­rosi sörözőjében egy pár fehér női keztyü találtatott. Igazolt tulajdonosa szerkesztőségünkben az esti órákban átveheti.

Next

/
Thumbnails
Contents