Szegedi Uj Nemzedék, 1929. március (11. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-01 / 50. szám

Keresztény politikai napiiap Előfizetési ára: Egy hónapra . . 2 80 P Postán küldve . . 2 96 P Köza lkaim, kedvezmény. Egyes szám ára 10 fillér Vasár-és ünnepnap 16 fillér Szerkesztőség és kiadó- hivatal : Szeged, Dugonics-tér 7. sz. TELEFON : Szerkesztőség: 12—84. Kiadóhivatal: 1—53 Szeged, 1929 március 1., péatefc. Ara 10 fillér. t Főszerkesztő: Dr. ÜOBAY GYULA í-'őmcnkatárs: RILL ICH ANDRÁS A Has oss-Szövetség szeg edí fiókjának, a .MANSz, a Magyar Nemzeti Szövetség, a Túrul és az. Allarovasuii Alkalmazottak Orsz. Szív. szegedi üzletvezetőségi ko- ríilete hivatalos lapja. Postatakarékpénztár: számla 8S15. XI-ik évfolyam, 50. szám. Rothermere cáfol A nemes angol lord, — aki a tu­lajdonát képező angol világlapokban magyarbarát revíziós propagandájá­val eddig is; oly értékes szolgálato­kat tett a magyar igazság ügyének, — a napokban táviratilag cáfolta meg azokat a budapesti lapokban az ő nevében közzétett jóslatokat, amelyek a revízió közeli megvaló­sulását helyezték kilátásba. Rothermere lord Newyorkból in­tézte cáfoló táviratát a budapesti Uj Nemzedékhez, mert ez a lap egyik vezércikkében a többek között azt irta, hogy: «minket min de- nekfölütt azok a nagy ese­mények érdekelnek, amelye­ket a lord 1929 husvétjára megjósolt, s amelyek szerint nemzetünk sorsán jelen té- kenyen változtatni fognak.» A nemes lord leforditatta az Uj Nemzedék cikkét és a táviratából ki­érezhető felháborodással tiltakozik az ellen ,mintha ő valaha is tett volna ilyen jóslatot. Rothermere a továb­biakban megállapítja, miszerint egy pillanatig sem hiszi, hogy ilyen vál­tozás hamarosan bekövetkezhetnék. Még a magyarság «hosázu, ke­in é n y é s e gy e s ü tt mu n ká j á r a van szükség, mielőtt a re­vízió kérdésében akármi is történhetne» — «akármilyen messze is legyen ennek a napja.» Bármennyire is lesújtok Rotherme­re lordnak ezek a kijózanító kijelen­tései, mi nem ezzel akarunk foglal­kozni ,hanem azzal a lelkiismeretlen misztifikációval, amelyek a kilátásta­lanul sötét trianoni magyar sors bo­rongásába az időelőtti és alaptalan reménykedés örömszikráit bűnös ke­zekkel belopták. A nemes lord az Uj Nemzedék «félreértésére» vonatkozólag ezt sür- gönyzi: «Hogyha netán ezt a benyo­mást keltette egy cikk, amelyet L é- derer a minap irt, akkor ezt hala­déktalanul vissza k i v á n o m utasítani.: Így jutottunk el Lédererhez. Tehát a pesti aszfaltról Londonba szakadt Léderer, a lord magántitkára «egyéni akcióra» ragadtatta magát. Az ő cik­keit, az ő üzeneteit az angol ujság- fejedelein nem fedezi. Eszerint Lé­derer a pesti liberális lapokba (Rot­hermere lord üzenetei kizárólag csak patentirozottan liberális lapokban je­lentek meg hosszú hasábokon), hogy úgy mondjuk dugárut szállított, ami­hez a lordnak semmi köze. A gyakran erősen belpolitikai vonatkozású saj- tódugáruhoz azonban Rothermere lordnak a magyar nép körében elért páratlan népszerűségére, világtekin­télyére és roppant politikai hatal­mára volt szükség. Valóban megdöbbentő, kétségbe­ejtő, hogy ezek a Lédererek minde­nütt ott vannak, mindent és minden­kit jnegnyergetnek a maguk céljaira. Egyedül vigasztaló ebben a csúf já­tékban, hogy Lédererékröl tlőbb- utóbb mindig lehull a lepel — és még a mi naiv szemeinkről is lefosz- Hk a hályog. A fejlett technikájú Léderer tehát kellő megvilágításban áll a magyar közvélemény előtt. Maga Rothermere lord állította ki róla a bizonyítványt. Fennmarad azonban néhány tisztázat­j lan kérdés: 1. Mióta küld üze­net e ke t Rothermere n e v éb en Léderer Magyar honba? 2. Ezek közül melyek a való­diak és melyek a misztifi­kációk? E kérdések tisztázása múlhatatla­nul szükséges nemcsak a magas erkölcsi piedesztálon álló Rotherme- re-kultusz érdekében, de azért is, mert a magyar közvélemény tudni akarja, hogy a rothermere-i propa­gandához és intenciókhoz mit koty­vasztott hozzá Léderer — és mit kotyvasztottak hozzá a Pesten ma­radt lédererek? A legújabb állami költségvetés összege meghaladja a 900 millió pengőt A költségvetési javaslat munkálatai befejeződtek és azt a pénzügymi­niszter a holnapi, vagy a következő minisztertanácson fogja előterjeszteni, A költségvetést március közepén szándékozik a miniszter beterjeszteni a Ház elé és ekkor valószínűleg ex-, pózét is fog tartani. A mostani költ- j ségvetés összege 900 millió pengőn felüt mozog, tehát valamivel meg­haladja a múlt évi költségvetés ösz- szegét. Az osztrák szövetségi miniszter sze­rint az „Anschluss“ ntjából el kell tüntetni minden akadályt — .4 Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — delkezéseire és kijelentette, hogy az ' osztrák külpolitikának feladata elő-! készíteni ipinden olyan utat, mely a csatfakozáshoz Vezet, el kell tüntetni minden akadályt és kerülni kell minden, olyan kötelezettséget; mely esetleg a csatlakozás útjába áll- j hat. ! ííécs, február 28. A német tornász szövetség bécsi osztálya tegnap előadást tartott a csatlakozás problémájáról. Slanrm dr. szövetségi miniszter is '»eszélt a csatlakozás kérdéséről. Rámutatott a békeszerződések tart­hatatlan voltára és gazdasági rc-n­A kormányzó Menyhárth Gáspár dr-i a szegedi egyetemre a magyar magánjog tanárává nevezte ki — A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától — Szeged, február 2S. A kormányzó a kultuszminiszter előterjesztésére Menyhárth Gás­pár dr.-t, a ni .kir. Ferenc József Tudomány Egyetem jogi és állam­tudományi karán az ausztriai magán­jogi tanszék egyetemi nyilvános ren­des tanárát az említett tudomány- egyetem jogi és államtudományi ka­rán a magyar magánjogi tanszék egyetemi nyilvános rendes tanárává kinevezte. A havazás és vihar ismét zavart idézett elő a vasúti torgalomban A hóakadályok elhárítása nagy nehézségekbe ütközik Budapest, február 28. A Máv. igazgatóságától vett érte­sítés szerint e hó 27-én újabb hava­zás és az éj folyamán keletkezett erős szélvihar a vonat forgalomban több vonalon ismét akadályokat oko­zott. Úgy az osztrák vonalakon, mint a Győr—szombathelyi, Jutás—cell- dömölki vonalakon a hófúvások miatt a vonatok az egyes állomásokon vesz­tegelnek. Az elakadt vonatok kisza­badításán és a hóakadályok elhárí­tásán mindenütt terjes erővel dolgoz­nak. Budapesten újabb 8 halottja van az influenzának A főváros területéről és a vidékről tegnap 41 influenzás beteget szállí­tottak a Szent László-kói házba. Ezek közül 16-nak tüdőgyulladása van. A kórházban influenza miatt 692 be­teget ápolnak. Szerdán összesen 8 be­teg halt meg influenzában. A iöldmivelésiigyi miniszter elrendelte az árvíz elleni vé­dekezéseket Tekintettel az idei hosszan tartó és abnormis hideg időjárásra, mi- pek következtében a folyók jégpán­céljai a szokottnál sokkal erősebbek, a Dunát átlag 35—40, a Tiszát átlag 40—60 cm.-es vastag jégpáncél bo­rítja, úgy, hogy a jégzajlás befejez­tével veszélyes jégtorlódások ennek folytán nagy helyi vizszinemelkedé- sek állhatnak elő, a föklmivelésügyi miniszter körrendeletben felhívja az árvi/mentesítő és belvizszabályozó társulatokat, hogy a szokottnál fo­kozottabb figyelemmel kisérjék a jég és árvíz levonulásának minden mozza­natát, és tegyenek meg minden óv­intézkedést az esetleges veszélyek el­hárítására. így PL a védtöltések is­mert gyengébb pontjaira szállítsanak ki előre védőanyagot, az esetleg hiányzó védőeszközöket szerezzék be, a segéd gátőröket idejekorán rendel­jék ki stb. Újabb forgalmi zavarok az osztrák vasutakon Bécs, február 28. Az osztrák szövetségi vasutak igaz­gatósága közli: Az északról Lind- burgon át érkező tehervonatok a cseh vonalon újból fellépett hófúvások miatt ismét több órás késéseket szen­vednek. Tegnap 19 szénvonat Lind- burgon át összesen 654 kocsi szenet hozott Ausztria részére. A esehor- országi kedvezőtlen időjárási viszo­nyok, az Ausztriából északra menő üres szénkocsik átvételét is megnehe­zítik. Az elmúlt napok olvadása után bekövetkezett fagy és jég képződés nagy nehézségeket okozott a teher- vonatoknak a pályaudvarokról való elindításánál és jelentős késedelme­ket idézett elő. Ez.ck a viszonyok ter­mészetesen a keleti forgalomra is hatással vannak. Minden intézkedés megtörtént azonban, hogy a vonatok forgalmában beállott zavarokat meg­szüntessék és a forgalom zavartalan menetét biztosítsák. j Újabb fagyhullám közeledik Az elmúlt éjszaka váratlan hősü- lyedés állott be s a hőmérő ismét nyolc fokkal a fagypont alá sülyedt, A bécsi utcákat borító sártenger reg­gelre keményre fagyott s az utcákon ma a kora reggeli órákban úgy­szólván lehetetlen volt minden köz­lekedés. Az északról jövő újabb fagyhullám, egész Alsóausztriára kiterjedt. Linz­ből havazást jelentenek. A meteoroló­giai intézet prognózisa szerint az újabb fagyhullám délfelé tart s rövi­desen egész Ausztriára ki fog ter­jedni. Az alig két napig tartó olvadás mindenütt megállóit s a várható újabb jégképződés az árvizveszedel- met inég inkább akuttá teszi. A főváros tanácsának kérelme a szegedi szülőkhöz Szeged, február 28. «A haza mindenek előtt!», — ma ta­lán fontosabb, mint valaha. Ennek az érdekében kell munkálkodnia minden igaz magyarnak. Csak ép testben la­kozhat erős lélek és akarat. Megcson­kított szegény magyar hazánknak soha j nem volt annyira szüksége egészséges* I erős generációra, mint ma. Nagy értékek . forognak veszélyben, de különösképpen a gyermek. Csak a gyermeken ke­resztül biztosíthatjuk a jövőt. Gyenge beteges és erkölcsileg romlott gyer­mekre nem építhetjük a jövőt, mert amilyen a gyermek, olyan a jövő is. A magyar társadalom munkájának egyet­len igaz célja csak a magyar jövő megalapozása lehet, mert ezen mun­kálatok, törekvések további folytatói a jövő nemzedék. Amilyen nemzedéket nevelünk, olyanná lesz a megkezdett; munka folytatása és betetőzése is. Mi­vel pedig a gyermek a társadalom, az ország, igy a magyar haza alapköve; a gyermek testi — és lelki egész­sége is társadalmi érdek. A székesfőváros tanácsa a fentvázoK cél érdekében 1922-ben hozzáfogott a tervszerű munkálatokhoz s igy a töb­bek közt létesítette a gyermeknyaral­tatási akcióját is, mely ’ hivatva van a pusztuló, csenevészedő és nyomor­tól elsatnyult gyermekek arcára a ró-

Next

/
Thumbnails
Contents