Szegedi Uj Nemzedék, 1939. április (21. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

193 : április 1, szombat SZEGEDI UJ NEMZEDÉK Vásároljon „NemietrTakarékosság könyvecskével, mert igj |3©ri5Bnélkül Összes szüksigleteit beszerezheti. ecu elsőrangú á* havi hitelre vásárol, a a a . az iro- Mints felár, 131# cégnei I# s havonta egys er, 1 I161f @11 dában TlSSI» nincs kezelési költség I SMF" A vásárláskor sem kell előleget adnia. A könyvecskét díjmentesen kapja KÄR&SZ-UTCO 5 sz, alatti irodánktól. A visszatéri Kárpátalját ünnepelte a Hírlapírók Nyugdíjintézete Budapest, március 31. A Magyar Hírlapírók Országos Egyesülete Nyugdíjintézete igazgatósága pénteken ülést tar­tott, amelyen Zimmer Ferenc ügyvezető alelnök örömmel emlékezett meg arról, hogy a legutóbbi napokban ismét sikerült lazítani a trianoni bék­lyókon, a régi országhatár egy részét visszaállítot­tuk, a magyar lobogót kitűztük a Kárpátok ormára. Hódolattal emlékezett meg elsősorban a magyar honvédekről, akik vérüket hullatták a hazáért, majd a legfelső hadúrról, Magyarország kormány­zójáról, valamint azokról a férfiakról, akiknek az eredmény elérésében részük volt. Ezek között van a nyugdíjintézet elnöke, vitéz leveldi Kozma Mik­lós is, akit a történelmi napokban teljesített kiváló szolgálataiért a kormányzó teljes elismerésének tudtúladásával tüntetett ki. A továbbiak során az elnök melegen üdvözölte Hefler István igazgatósági tagot, aki a miniszteri osztálytanácsosi címet kapta. Az ország megnagyob­bodott, a magyar újságírói kar létszáma megszapo­rodott. Zimmer Ferenc szívből szólva fordult ezek felé az újságírók felé, akiket szeretettel vár az in­tézet Elítélték a budapesti házbeomíás bűnöseit A Budapest Rákócziéit 73. sz. alatti ház­nak 1936. julius 23-án egész sarokhomlokzata összeomlott és ez a házbeomíás halálos áldozatot j követelt. A büntetőtörvényszék heteken keresztül I tárgyalta a bűnügyet és pénteken délután hir­dette ki a törvényszék Ítéletét. E szerint a bűn- j tetőtörvényszék bűnösnek mondotta ki dr. Enyedi Béla és Stein Pál mérnököket egyrendbeli gon­datlanság által okozott emberölésért és két­rendbeli gondatlanságból okozotí súlyos 'testi j sértés vétségében és ezért Enyedi Bélát hatheti ; fogházra és 100 pengő pénzbüntetésre, Stein j Pált pedig kétheti fogházra ítélte, mig a többi j vádlottakat bűncselekmény hiányában felmen­tette. Szerencs község Teleki miniszterelnököt díszpolgárrá választotta Szerencs nagyközség képviselőtestülete Te­leki Pál gróf miniszterelnököt, a tokaji választó- kerület országgyűlési képviselőjét a magyarnem­zet javára végbevitt mérhetetlen munkálkodásá­ért szerény hálája jeléül közfelkiáltással dísz­polgárává választotta. A Sajó apad, az Eger kiöntött Miskolc, március 31. A miskolci kultúrmérnöki hivatal este 6 óra­kor a következőket jelenti: Széchenyi-Mozi Szombaton és mindennap 5, 7, 9 HERCEG TRUBETZKOY Páris uj hőse, aki két hölgy közül mindkettőt választja Szerelem zsarnoka Európa uj filmszenzációja: Herceg Trubetzkoy, Francoise Rosay és Pierre Renoir Uj Híradókban: Honvédeink bevonulása a felszaba­dított Kárpátaljára!______________ A Sajó Bánrévénél és Felsőzsolcánál 4-4 cen­timétert apadt, Ónodon pedig az éjtszaka folyamán várható az áradás tetőpontja. Az Eger patak a hosszas esőzés következtében szintén kilépett med­réből és elöntötte a környező réteket s az utakat több helyen járhatatlanokká tette. Az esti órákig beérkezett jelentések szerint az áradás a követke­ző utakat tette járhatatlanokká: Mezőnyékládháza —Ónod, Muhi és Sány, Harsány és Vatta, Borsod- geszt—Alsóábxánd, Mezőkövesd—Bogáncs között. Franciaország szorosabbra gazdasági kapcsolatait Középeur&pávml Párizs, március 31. I j Azokat a katonai és pénzügyi természetű ; intézkedéseket, amelyekről a szerdai miniszterta- j nács hozza meg szombaton. Az államtanács ez­után a külügyi helyzetet vonja újabb vizsgálat alá, számbavéve Daíadier beszédének és Cham- j bér la in alsóházi nyilatkozatának külföldi vissz-1 hangját. Az államtanács másfelől tanulmányozni fogja azokat a gazdasági kapcsolatokat, amelyek Franciaországot a középeurópai nemzetekhez, mégpedig Romániához, Jugoszláviához és Len­gyelországhoz fűzik. Daladier e kapcsolatok megjavítására gondol, mivel ezek politikai szem­pontból igen fontosak. Cipőt ELIT-nél vegyen ízlésének megfelelő nagy választék az összes színekben és formákban SAJÁT ÉRDEKE ERRŐL MEGGYŐZŐDNI! | SZÉCHENYI TÉR 16 UNIÓ KÖNYVRE IS! Amerika szédületes fegyver­kezesi fampája; 75 hadihajé, köztük hat 35»Ö0Ö tonnás és két 45.000 tonnás épül Amerikában Washington, március 31. Newport Newsban (Virginia) megkezdték a Hornet nevű 19.900 tonnás repülőgépanyahajó építését. Az »építési költségek 31.8 millió dollárra rúgnak. Ezidőszerint 75 hadihajó és segédhajó áll építés alatt, közte hat 35.000 tonnás és két 45.000 tonnás csatahajó. A Hornettel együtt az amerikai hadihajóraj hét repülőgépanyahajó felett rendelkezik. Az angol király megnyitotta a világ legnagyobb lőszerüzemét VI. György király csütörtök éjszaka Lancas­hire megyébe utazott, hogy megszemlélje a világ legnagyobb lőszerüzemét, a Chorley melleti oux- toni állami robbanóanyag és lövedéktöltő gyárat, melynek 600 épületét két év alatt rekord gyorsa­sággal építettek 2000 acre területen 350 millió pen­gő költséggel. Miután az uralkodó ez alkalommal Anglia leg­féltettebben őrzött hadititkait látja, csak a lehető legcsekélyebb számú kíséretet vitte magával és az óriási gyártelepet többszáz katonai és polgári tit­kosrendőr őrzi, nehogy a királylátogatás ürügye alatt avatatlan személyek férkőzhessenek a gyár­ba. Az óriási telep még a leghevesebb ellenséges légitámadás alatt is teljes gőzzel folytathatja a .munkát mélyen az épületek alatt lévő erős ce- mentbetonfalu földalatti gáz- és bombabiztos he­lyiségekben, hová percek alatt lehet az egész üze­met lesüllyeszteni. A földalatti gyárhelyiségeket ötkilométer hosszú földalatti folyosóhálózat köti össze. A gyár tízezer munkása közül mindegyik csak a saját munkájának titkait ismeri. G. W. Parkinson ez­redes, a gyár főépítésze kalauzolja az uralkodót a földalatti labirintusban, mely valóságos önálló gyárváros, saját villany-teleppel, külön vízveze­tékkel, távbeszélőhálózattal és élelmiszerraktárral. A király rövid szemleútja során megtekinti a stockporti Fairey gyárat, hol bemutatják'az ural­kodónak a legújabb titkos rendszerű üldöző repü­lőgépeket, valamint a Haviland repülőgépvállalat boltoni gyárát és a manchesteri Avro repülőgép­műveket, hol a ,,Manchester“ típusu bombavetők készülnek, melyek teljesítményei állítólag példát • lanok a repülőgép történetében. BELVÁROSI MOZI Ma szombaton 5, 7, 9 BORS ISTVÁN RUTÉNFÖLD hazatérése a Híradóban 1 0 RZÓ- MOZI Mától hétfőig 5, 7, 9 A Metró filmgyár nagy sportvigjátéka CSÓK ÉS GONG i egy fiú vidám története. Robert Taylor, M. Sillivan

Next

/
Thumbnails
Contents