Szegedi Uj Nemzedék, 1939. május (21. évfolyam, 100-122. szám)

1939-05-03 / 100. szám

ül NENZEDEK Szeged, 1939 május 3. szerda ÄBä no FILLÉR. XXI. pvíolyaoi, ÍOO szám Ba«i'k«)(»acífÍ8és; >fta kiadóhivatal; iniOomcs-TEfs 12. katolikus .ház. '(•i«íoni SzerKftsztóség: —53. Kiadóhivatal és styorndH' U--5S Sjjolí M«rke*$í6aé*: 21—53 KERESZTEBf POLlllOI BtPILtP Előfizetés egy hónapra: 3 P 20 fiílér. PnstBtabaré.kpénztón számla' 8815. fl magyar és német államférfiak nyíltan megbeszéltek minden a két országot érintő kérdést Hiva.taSos jeiesités a bei'üni lárg^yalásokról — Teleki Pál grói és Csáky István ^róf útban hazafelé Berlin, május 2. A magyar államférfiak berlini látoga­tásával kapcsolatban a következő hivatalos közleményt adták ki: — Ä magyar államférfiak hivatalos lá­togatása kedden befejeződött. Gróf Teleki Pál miniszterelnök és Csáky István gróf külügymiiiiszíer, valamint a bi^rodairni ve­zér, Ribbentrop birodalmi külügyminiszter, Göring vezéríábornagy, és Hess Rudolf, bi­rodalmi miniszter, a Führer helyettese kö­zött lefolyt megbeszélések során nyíltan megbeszélték a jelenleg Né­metországot és Magyarországot érintő valamennyi időszerű kérdést. Ezenfelül az európai helyzet vizsgálása so­rán a kölcsönös felfogások teljes megegyezé­sét állapították meg. A hivatalos látogatások keretében rendezett ünnepségek is értéke­sen hozzájárultak a német-magyar barát­ság további kimélyítéséhez. Berlin, május 2. A berlini reggeli lapok hasábos tudósításokban részletesen beszámolnak a m.agyar államférfiak berlini látogatásainak eseményeiről. Valamennyi lap szóról-szóra közli gróf Teleki Pál miniszter- elnök, és Ribbentrop birodalmi külügyminiszter pohár köszöntőjét és beszámolóik címét is nagyrészt a pohárköszöntő egy-egy mondatából veszik a la­pok. A lapok kiemehk Berlin és Budapest meg­ingathatatlan együttműködését és hangoztatják, hogy a magyar államférfiaknak ez a látogatása hozzájárult a magyar-német hagyományos barát­ság megerősítéséhez. A berlini Angriff érdekes, színes portréja a magyar miniszterelnökről Berlin május 2. Teleki Pál gróf miniszterelnök berlini látogatása alatt hétfőn délután az Adlon-szálló különtermében rövid időre megjelent a német és a Berlinben tar­tózkodó magyar sajtó képviselői előtt. Az Angriff ezzel a látogatással kapcsolatban színes képet rajzol a magyar miniszterelnökről. Teleki Pálgróf — írja a lap —, a (biunka embere. Éjjehnapipal dolgozik, mint egyetemi tanár, mint történész, mint európai hirü földrajztudós és most is mint miniszterelnök. Csak egy negyedórányi ideje van az újságírók számára. A magyar rainiszterelnök komoly megjelenésű ember, csendesen, halkan be- Bzél, csak a szemei villognak körültekintően és oko­san orrcsiptetője mögül. Igazi magyar szívélyesség csendül ki szavaiból, amikor azt mondja, hogy »szo­morú vagyok, hogy már el kell utaznom, annyira Elindultak Berlinből a magyar újságírók Berlin^ május 2. A magyar államférfiak berlini látogatása alkal­mával a birodalmi külügyminisztérium vendégeként a német fővárosban tartózkodó magyar újságírók kedden este háromnegyed 8 órakor a menetrend- szerű gyorsvonattal visszautaztak Budapestre. Ma délelőtt 9 órakor érkeznek a magyar ál­lamférfiak Budapestre Berlin, május 2. A miniszterelnök és a külügyminiszter külön- vonata szerdán reggel 3 órakor érkezik meg a ma­gyar határra. Itt a díszkiséret tagjai elbúcsúznak a magyar államférfiaktól és vis.szatérnek Berlinbe. Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky István gróf külügyminiszter és kíséretük ma délelőtt 9 óra tájban érkeznek meg a magyar fővárosba. Ktilönösen egyetértenek a tengelyhatal­mak a magyar-jugosi^láv közeledésben Genf, május 2. Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky István gróf .külügyminiszter berlini látogatásáról a vezető svájci lapok (Journal de Geneve, Der Bund, Neue Zürcher Zeitung stb.) berlini híradások alapján hoznak hírt. A Neue Zürcher Zeitung budapesti levelezője közli, hogy Teleki Pál gróf és Csáky István gróf berlini látogatásától azt remélik, hogy a német­magyar viszony további elmélyülését fogja ered­ményezni, amint az a római látogatás esetében a magyar-olasz viszonylatban is történt. Egyébként hagyományos szokás, hogy az ú: magyar miniszterelnök nemcsak Rómában, hanem Berlinben is tisztelgő látogatást tesz. Míg Csáky István gróf külügyminiszter januári látogatása al­kalmával néhány „ködfolt“ eloszlatásáról volt szó, addig ma semmiféle félreértés sem forog fenn. Különösen egyetértenek a tengelyhatalmak a Ma­gyarország és Jugoszlávia közötti közeledésben, amely kívánságot Budapesten és Berlinben egy­aránt osztják. Budapesten hevesen szembeszállnak ama külföldi keletű felfogással, mint hogyha a tengelyhatalmak a Keletet érdekterületekre osz­tották volna fel. Ilyen felosztás Magyarországot illetően nem forog fenn. Magyarországon, Romániában és Jugoszláviá­ban tudják, — folytatja a lap —, hogy a hozzájuk tartozó német népcsoportra való tekintettel kisebb­ségi politikájukra a jövőben az eddiginél is na­gyobb figyelmet kell fordítaniok. Magyarország a gyakorlatban a békés reálpolitika irányvonalán marad. Berlin, május 2. Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky Ist­ván gróf külügyminiszter berlini hivatalos látoga­tása kedden véget ért. A magyar államférfiak kedden délelőtt tizenegy órakor indultak vissza különvonaton a mggyar fővárosba. A magyar ál­lamférfiakat az anhalti pályaudvaron ünnepélye­sen búcsúztatták. Széles mederben és a leg^teljesebb megf- értés legyében folynak Kunder Antal kereskedelemtiifyi miniszter római tárgyalásai Róma, május 2. Kunder Antal kereskedelemügyi és közlekedési- ügyi miniszter kedden délelőtt másfélórás megbeszé­lést folytatott Guarneri valuta- és árucsereügyi mi­niszterré!. A megbeszélésen előbb csak a két minisz­ter vett részt, majd bevonták abba Masita valuta- és árucsere minisztériumi főosztályvezetőt is. Kunder Antal kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter és Quarneri miniszter megbeszélésükön részletesen megvizsgálták az olasz—magyar kereske­delmi forgalmi kapcsolatok főbb kérdéseit. A tár­gyalásokat szerdán folytatják. A szerdai megbeszélé­seken résztvész a t^tületügyi miniszter is. Kunder Antal fog^adta a magyar ipar római képviselőit Róma, május 2. Hort Venturi olasz közlekedésügyi államtitkár kedden délben ebéden látta vendégül Kunder Antal kereskedelmi és közlekedésügyi minisztert és mun­katársait. Délután fél 4 órakor a kereskedelemügyi mi­niszter az Ambassadore nag3«zállóban fogadta -a ima­fetszik nekem itt minden«, A politikáról keveset ] mond. »Minden olyan sajátságos és érthető és ép- ! pen ez az, amit a Führer is mindig hangoztat. Min­den olyan egyszerű, ha az ember egymással beszél.« Ez a kevés szó többet mond, mint egy politikai be­széd és azt mutatja, hogyan gondolkodik a magyar miniszterelnök Hitler Adolfról. |

Next

/
Thumbnails
Contents