Szegedi Uj Nemzedék, 1939. augusztus (21. évfolyam, 186-198. szám)

1939-08-17 / 186. szám

A/'- A// H^iLCtliEDI g jj U NENIEDEK i939 angasztaü 17. csütörtök s&«rkoaMt6B6K és fcladóhWatal: »Oöomcs-TÄH IS. KATOLIKUS HAZ Sicrk««:tfi»és; 21—SS. Kiadóhivatal ói nyomda: 11—S3. 8j}aii ízarltaiütOitg: SÍ—8>. ÁHA10 nLLÉÜ. XX!. 186. szám Elöfixet^« egy hónapra: 3 P 20 fillér. Postatakarékpónztárl számla' 8813. Csáky István gróf küiügyminiszter németországi útja az európai sajtó érdeklődésének középpontiéban Salzburg, augusztus 16. Frick dr. biirodalmi belügyminiszter és fele­sége s. irdán többnapos tartózkodásra Salzburg­ba ér] ek. Velük együtt érkezett Cs.íky Isfvän gróf li var külügyminiszter is, aki néhány nap óta Fr birodalmi belügyminiszter vendége, va­lamint íztőjay Döme berlini magyar követ is. Párizs, augusztus 16. A párizsi lapok egy része a Havas Ituda részletes berlini értesüléseit közli Csáky István gróf németországi tartódcodásáiról és a német po- tütikai! !kjc{röiknék a magyar kérdéssel kapcsolat­ban elfoglalt .álláspontjáról. A jelentés szerint lehetséges, hogy Csáky külügyminiiszter ismétel­ten találkozni fog Ribbentrop külügyminiszterrel. Berlini illetékes körökben cáfolják azokat a híreket, amelyek szerint német részről a magyar német gazdasági és politikai kapcsolatok kifej­lesztésére és a különböző magyar törekvések tá­mogatására vonatkozó javaslatokat terjesztettek volna a magyar kormány elé. A Petit Journal értesülése szerint azokon a megbeszéléseken, amelyeket Bedc lengyel kül­ügyminiszter nemrégiben a varsói angol és fran­cia nagykövettel folytatott, nemcsak a dívniígi kérdésről, hanem Magyarországról és Szlovákiá­ról is szó volt. Ha Magyarországot közvetett vagy közvetlen form,ában veszély fenyegetné', ezáltal Lengyelország is veszélyben forogna. Ter­mészetes azonban — írja a lap —, hogy Anglia Varsóra bízza annak megállapítását, hogy Len­gyelország létérdekei mikor forognak veszélyben. Berlin erélyesen visszautasítja a danzigi kérdés tárgyalások útján való meg­oldásáról eltcrfedt híreszteléseket London, augusztus 16. Lord' Halifax külügyminiszter londoni tartózko­dása alatt a legnagyobb figyelmet szentelte a dan- zigi kérdésnek. Raczinszky gróf lengyel nagykövet kedden este felkereste a külügyminisztériumban, 'vz angol külügyminiszter ismertette a lengyel nagykö­vet előtt Burckhardt danzigi népszövetségi biztosnak Hitler kancellárral Berchtesgadenben folytatott meg­beszéléséről Londonba küldött jelentését. A jelentést már elküdték a francia és svéd kormánynak is. iNoha Burckhardt üzenetét szigorúan titokban tartják: lon­doni diplomáciai körök szerint a berchtesgadeni tár­gyalások semmi újat nem hoztak. Kodacki danzigi lengyel főbiztos és Greiser, a szenátus elnöke között lefolyt tanácskozásoknak nem tulajdonítanak külö­nös fontosságot. Az összejövetel csupán a helyi kérdések, beleértve a danzigi vámügyeket is, meg­vitatásra szolgált. Berlin, augusztus 16. A Frankfurter Zeitung keddi számában vezér­cikkben hangsúlyozza, hogy a ten-gelyhatalmak békét kívánnak, de védekeznek minden olyan kísérlet ellen, a­melyek erőszakkal akarják alátámasztani a tarthatatlanná vált helyzeteket és megakadályozni olyan megoldásokat, amelyek az európai béke érdekében szükségessé váltak és ame­lyek lehetségesek. Berlin, augusztus. 16.. A Deutsche Diplomatische Politische Korrespon­denz erélyesen visszautasítja 3 danzigi kérdés tár­gyalások utján való megoldásáról elterjedt híreszteléseket. Bizonyos országokban — írja egyebek között — jó­nak látnák, hogy a mostani, zátonyra jutott hely­zetben »tárgyalásokról« beszéljenek. Nyomatékosan emlékeztetnünk ke’.l arra, hogy egyetlen egy német sem felejtette el Versaillest, amely soha többé nem lehet »megegyezések« kiinduló pontja. Tekintettel arra az ellenséges érzületre, amelyet a Németbiro­dalom egyre fokozottabb mértékben tapasztal keleti szomszédja részéről, amelynek újjáteremtésében ma­ga is segédkezett, legfőbb ideje, hogy ezt az államot is figyelmeztesse, hogy mi illeti meg jogosan és mi nem. m nmin ..... Hitler kancellár 25 évvel ezelőtt lépett be a hadseregbe Berchtesgaden, augusztus 16. Abból az alkalomból, hogy Hitler negyed­századdal ezelőtt lépett be mint önkéntes a 16. bajor gyalogezredbe, Göring •vezértábornagy szerdán felkereste a Berghofban és, a maga, vala­mint a német hadsereg nevében jókívánságait fe­jezte ki előtte. Hasonlóképen jókívánságait lolmá^ csolta az évforduló alkalmából táviratban a had­sereg;'és, a lettigerészet főparancsnoka, valamint a vezérkar főnöke. Himmler'SS birodalmi vezető a nemzeti szocialista védöosztagok jókívánságait személyesen fejezte ki Hitler előtt. Újabb templomfosztogatás Kassán Kassa, augusztus 16. Szerdán délben a kassai domonkosok templo­mának egyik takarítónője tettenért egy embert, aki álkulccsal felnyitotta a templom perselyét és pénzt vett ki belőle. Az asszony rendőrért szaladt, aki elő­állította a templomfosztogatót. Kiderült, hogy Fekete Károlynak hívják és a domonkosok templomának or- gonafujtatója. Bevallbtta, hogy már hosszabb ideje fosztogatja a domonkosok templomának perselyeit. Kulcsot csináltatott a templom perselyeihez, de azo­kat sohasem fosztotta ki teljesen, mert ez feltűnő lett volna, hanem csak kisebb összeget vett ki be­lőle. Előzetes letartóztatásba, helyezték és átadták az ügyészségnek. A rendőrség tovább folytaüjia a nyomozást, mert keresi az összefüggést a múlt hé­ten történt három kassai templomfosztogatás kö­pött. Nagy ráfizetéssel zárult a newyorki világkiállitás Newyork, augusztus 16. A világkiállítás látogatóinak száma és bevé- te’e annyira a váiakozáson alul maradt, hogy a .kiállí­tás vezetőségének eddig '5.8 millió dollár az adós­sága, noha maga Newyork városa főbb mint 40 millió dollárt bocsátott a kiállítás rendelkezésére. Rendelet a nemzeti ön- állósitási alappal kapcsolatban Budapest, augusztus 16. A m. kir. m.inisztérium a nemzett önállósí- tási alapról szóló rendelet kiegészítése tárgyáiban a következőket rendeli el : A nemzeti önállósítási alapból az ailap áil- lami költségvetésében megállapított bevéteJ^eí- nek legfeljebb egynegyed része erejéig, korláto­zásra való tekintet nélkül lehet ködcsönöket nyúj­tani az említett rendielet 1. §-ának 4. bekezdésé­ben meghatározott személyeknek is : ezek közül pedig különösen azoknak, akik a .Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki, illetve .kár­pátaljai területeken magyar nemzeti; érzésükkel kitűntek s ennek következtében jutottak oly hely­zetbe, hogy önállósításuknak méltányos kölcsön­nel való támogatása indokolt. ■ ....■MMiBr'wiP' Fogadalmi ünnep az Alsóvárosi Népkörben Szeged, augusztus» 16. Ked.den tartotta az Alsóvárosi Népkör szo­kásos fogadalmi) ünnepét. A kör tagjai és ven­dégei a délelőtt folyamán szentmisét hallgattak az alsóvárosi templomban. Mise után a Földmí- ves-utcal kürhelyiségbe vonult az ünneplő közön­ség, ahol közebiéd volt, amelyen a Kör tagjain

Next

/
Thumbnails
Contents