Székely Nép, 1906 (1. évfolyam, 1-111. szám)

1906-06-06 / 1. Mutatványszám

I. évfolyam. Mutatványszám. Szerda Sepsiszentgyörgy, 1906. junius 6. SZERKESZTŐSÉG: Sepsiszentgyörgyön, Csiki-utcza 18. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. ELŐFIZETÉSI ÁR: Vidékre postán, v. helyben házhoz hordva : Egy évre . . . 16 K. I Egy negyed évre . 4 K. Egy fél évre . . 8 K. | Egy hónapra 1 K 50 f. Egyes szám ára 10 fillér. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP. Megjelen hetenkint négyszer: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. KIADÓHIVATAL: Sepsiszentgyörgyön, Kossuth Lajos-tér 78. Telefon száma 23. hirdetéseket és nyilttérbe való közleményeket, Előfizetési dijakat a kiadóhivatal vészén fel. HIRDETMÉNYEK DÍJA: 4 hasábos petit sorért, vagy annak helyiért . . 12 f. Nyilttér sora .......................................................30 f. A hirdetmények s nyiltferek díja előre fizetendő. Főszerkesztő: DR. MÉLIK ENDRE. Felelős szerkesztő: KELEMEN LAJOS. Főszerkesztő: VÉGH ENDRE. Független, szabad sajtó a nemzet élő lelkiismerete. A nemzet bölcs és igazságos Ítélete által örökre megsemmisített rendszer ezt az élő lelkiismeretet igyekezett elnémítani. Legdurvább visszaéléseit féktelen sajtója utján követte el. Talán ez az egyik oka annak is, hogy a bukott korszak által inaugurált politikai rendszer nemzetünk társadalmi életében oly nagy rombolást vitt véghez ! Ma már a béke napja ragyog alá sokat szenvedett hazánk egéről; az alkotmányos tényezők törvényszerű működése bekövetkezett. Közéletünk felkorbácsolt hullámai azonban még nem csendesedtek el, még mindig torlódnak egymás fölé. Ezért nemzeti életünk uj korszakában nemcsak politikai, hanem társadalmi megújhodás szükségét is érezzük. E nemzeti megújhodás teljessége érdekében a nyilvánosságnak is uj eszközökre van szüksége, melyekkel nemcsak az ország közjogi és közgazdasági függetlenségét szolgálhatjuk eredményesen, nemcsak a haza boldog jövendőjének lehetünk alapvető munkásai, hanem a társadalmi békét, rendet és egyetértést, szétforgácsolt erőinknek egyesítését is biztosíthatjuk. A közérdeknek eme fontos, önzetlen szolgálatára a SZÉKELY NÉP cimü, függetlenségi és 48-as politikai, társadalmi és közgazdasági lapot akarjuk állítani, mely mai naptól kezdve a sepsiszentgyörgyi „J ó k a i-N y o m d a R é s z v é n y t á r s u 1 a t* kiadásában hetenkint négyszer: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton fog megjelenni. A nemzet az ellenséges osztrák hatalom álcázott arculatáról, ezer éves nemzeti alkotmányáért három esztendeig folytatott dicső küzdelmében letépte az alkotmányosság hazug leplét, mi által nyilvánvalóvá lett, hogy hazánk jövendő boldogulását a 67-es alapon biztosítani nem lehet, hanem létének végcélját „a független, önálló,jogainak teljességében élő nemzeti szervezetet“ csak 48-as alapon tudjuk kiépíteni. Ezért a Székely Nép az országos függetlenségi és 48-as párt politikáját fogja támogatni. Lapunk főmunkatársai: Dr. Bartha Imre, dr. Bene István, dr. Béldi Pál, dr. Nagy György, dr. Kiinnle Tivadar lesznek. A főmunkatársak mellett dr. C z e g 1 é d y Miklós, dr. F a r n o s Dezső, dr. H i n 1 é d e r Ákos, dr. H i n 1 é d e r Jenő, dr. R á th Endre fogják politikai cikkeikkel lapunkat felkeresni. A Székely Nép a függetlenségi eszmék terjesztése, ébrentartása és megszilárdítása mellett a magyar nemzetiirodalom hivatott munkásai előtt is megnyitja hasábjait, de kerülni fogja az irodalom terén felburjánzott fattyú termékeket. Ezek helyett a szépirodalom ama jeles termékeivel fogja szórakoztatni és gyönyörködtetni olvasó közönségét, melyek a szív és értelem harmonikus fejlesztésére, a müveit magyar társadalom jogos igényeinek kielégítésére alkalmasak. A Székely Nép a költők közül Jakab Ödönnel és S z a b ó Jenővel, e két ihletett lelkű, magas szárnyalásu lantossal dicsekedhetik munkatársai között. Ezeken kívül szak- és szépirodalmi, társadalmi irányú kuzteir-jr;nyekkel dr. Barabás Sándor, dr. Bartha Imre, Bene -István, dr. Fejér Gerő, Glass Ferenc, Gödri Ferme, Gödri Sándor, I g n á c z László, József Lajos, Kameniczky Etelka, Kiss Albert, Kelemen Lajosné, dr. K o r é h Lajos, dr. László Ferenc, dr. Nagy Sándor, Szántó Károly, Vájná Lajos, Vájná Mihály, Z a y z o n Ferenc, Zalán István fogják lapunkat ellátni. Egyébiránt a Székely Nép társadalmi közleményeinek rovata nyitva lesz mindazon kérdések megvitatása előtt, a melyek a társadalmi élet színvonalát emelni, magyar nemzeti irányban kifejleszteni h'vatvák. jk küiön­De viszont nem fogunk szemethunyni a mai társadalmi életben mutatkozó ferdeségek fölött; nem fogjuk legyezgetni annak gyengéíflv né- ez a feladata magaslatán álló sajtónak célja nem lehet. Hazafias De ily irányú törekvéseink között is mindig a jóindulat és egy komoly laptól megkívánt modor hangján fogunk szólani, hogy igy müveit társa­dalmunk a Székely Nép-et őszinte szószólójának, jóakaratu barátjának tekinthesse. Lapunk a székely nép közgazdasági, ipari és kereskedelmi s általában kulturális érdekeinek emelése érdekében nemcsak figyelemmel fog kisérni, hanem támogatni és kezdeményezni fog minden olyan mozgalmat, a mely fajunk jólétének, előhaladásának biztosítására szolgálhat. Azért tüztük a székely nép nevét is lapunk homlokára, mert népünk javának, boldogulásának előmozdítását tekintjük legszebb feladatunknak. Azt a célt akarjuk szolgálni, hogy a székely nép, a kulturális élet mezején fokról-fokra emelkedve, államfentartó elhivatását a magyar nemzeti állam eme idegen fajok tengerétől csapkodott végvárában — a nemzeti kultúra eszközeivel felvértezve — jövőre is oly dicsőségesen betölthesse, mint elődei — kezűkben villogó fegyverekkel — a múltban betöltötték. Azt akarjuk szolgálni, hogy a Székelyföldön becsületes munkája után mindenki zavartalanul élvezhesse szorgalmának gyümölcseit, hogy otthonában kereshesse meg maga és családja számára a mindennapi kenyeret. Azt akarjuk szolgálni, hogy szűnjék meg aszegénység, szűnjék meg akivándorlás, szűnjenek meg az élet minden ágában kiáltó ezer bajaink. A Székely Nép-et ily irányú működésében dr. Balogh Vendel, B e n k ő Pál, Doppler Egon, H e r e p e i V. Károly, I m r e h Béla, dr. Kupferstich Ármin, Malmos Andor, Nagy Károly, Sassi Nagy Lajos, Sipos Samu munkatársak fogják támogatni. A Székely Nép kulturális életében legfontosabb tényezőnek a köznevelést tekintjük. > Ezért a Székely Nép a tanügy szolgálatát is elsőrendű feladatai közé sorozza. Élénk figyelemmel fogja kisérni a város és a vármegye területén — sőt azon kívül is — az elemi-, polgári-, középiskolai és szakoktatás intézményeit. A meglevőknek megtartásában és fejlesztésében, újabbaknak létesítésében buzgó, odaadó munkásságát Ígéri. Tanügyi rovatunkat készséggel bocsátjuk a tanügy érdemes munkásainak szolgálatára, sőt kérjük azokat, hogy úgy a külömböző iskolák belső életére, mint általában tanügyi mozgalmakra vonatkozó czikkeikkel lapunkat felkeresni szíveskedjenek. A Székely Nép-nek ez irányban, eddig Balázs Márton, Csinády Lajos, Gáspár István, Kardhordó László, Péter Mózes, Pap György ígértek támogatást. A Székely Nép kiváló gondot fog fordítani arra is, hogy összeköttetései révén a hírszolgálatot nemcsak a vármegyei és városi életben előforduló, hanem az országos érdekű eseményekről is gyorsan és híven teljesítse. A megyei élet fontosabb eseményeiről Bálint Dénes, Bálint Károly, Be n kő József, Kelemen Árpád, Lakatos Gyula, Nagy Imre, V é n Árpád Ígértek tudósításokat. A Székely Nép távirati tudósításait az országgyűlésről s egyéb fontosabb eseményekről megbízható helyről kapja s azokkal az összes fővárosi lapokat megelőzi. Közleményeinkből kizárunk minden boszuállást és személyeskedést. A Székely Nép nyilt tere is csak az egyéni becsület megvédésére s a köznek ártalmára cselekvők megfenyitésére lesz nyitva. A sajtót a nemes eszmék és a nagy közönség jogos érdekeinek szolgálatára teremtett eszköznek tekintjük, annak hatalmával visszaélni nem akarunk. Ez programmunk, ezeket tekintjük feladatainknak s ezek alapján fordulunk bizalomteljesen a nagyközönséghez támogatásért, hogy igy a Székely Nép magasztos törekvéseivel biztosan haladhasson czéljai felé. Sepsiszentgyörgyön, 1906. junius havában. Hazafias üdvözlettel: a Székely Nép szerkesztősége. Felhívás a Nagyközönséghez!

Next

/
Thumbnails
Contents