Székely Nép, 1925 (43. évfolyam, 1-102. szám)

1925-01-01 / 1. szám

■MHMp MMI SZÉKELY 1925. január 1. KÜLFÖLD. December 31. Ausztria leszerel. Bécsből érkezett hírek szerint osztrák politikai körök azzal a tervvel foglalkoznak, hogy fel- |oBzla8Sák az osztrák hadsereget. 'A hadsereg feloszlatását azzal ^indokolják, hogy az osztrák nép békés természetű, azonkívül ez­által két millió font sterling te­hertől szabadítanák meg az or- Bzágot. A Havas ügynökség jelen­tése szerint a hír antant körök­ben nagy megelégedést keltett. Zita ex-felrálynó a nagykövetek párisi tanácsához kérvényt intézett, amelyben az utódállamokban levő Habsburg birtokoknak zár alól való felol­dását és visszaadasat kéri. Magyarország költségvetése I négy milliónyi fölösleget mutat [ fel a népszövetségi programban! előirányzott hót millió deficittel j szemben. Ugyancsak örvendetes! lépésnek tekinthető, hogy Magyar- j ország az 1924 ik évre eső jóvá- tételi szállításoknak már teljes egészében eleget tett. Washingtoni jelentés szerint Coolidge erősen bízik ab­ban, hogy Németország és a szö­vetségesek között csakhamar, létrejön a kielégítő megállapodás a kölni zóna kiürítésére vonaiko- zólag. Hivatalos amerikai akció | nem várható, azonban Ameriká­nak általános érdeke fűződik Eu­rópa jólétéhez 8 ezert habar nem hivatalosan, különös figyelmet for­dítanak a nagykövetek tanácsá­nak intézkedéseire és a német­országi ellenőrző bizottság jelen­téseire.-«kiWtlijaV figyelmébe! Értesítjük a nyugdíjasokat, hadiözvegyeket és hadirok­kantakat, hogy újabb rende­let értelmében a január havi nyugdíj felvétele előtt a pénz­ügyigazgatóságtól a „Certi- ficátot“ (ára 2 lei) váltsák ki. Ezen Certificatot töltsék ki, a városi tanácsok, vagy községi elöljáróságok által Írassák alá és a pénvügy- igazgatóság nyugdijosztályá- nál adják be. A hadiözvegyek és hadi­rokkantak ezen Certific-itjai az elöljáróságok áaltal köz­ségenként összegyűjtve ter­jesztetnek be apenzügyigaz- gatóság nyugdijosztályához, minden más nyugdíjas azt személyesen vagy postán küldve nyújtsa be a nyug- dijosztályhoz. Ezen Certifica- toknak a pénzügyigazgató­ság nyugdijosztályánál tör tónő nyilvántartásba vétele után fognak csak a nyugdi­jak kifizettetni. A mennyiben ezen eljá­rással a január havi nyug­díj kifizetése késedelmet szenved, vigasztalásul közöl­jük, hogy január l-töl az öszszes nyugdijjárulókok 30%-al emeltettek. 1 . . — DJ évi üdvözlet megváltás. Jserghi Pop Viktor gyógyszerész » zetelaki tüzkárosultak javára íjévi megváltás cimón 100 leit íüldött a „Székely Nép“ kiadó­hivatalához. Tisztelt vevőinek, jó jarátHinak és ismerőseinek ez lton kivan boldog uj esztendőt. — Esperesválasztás az uni­tárius egyházban. József La­jos, a háromszéki unit. egyházi kör érdemes esperese állásáról temondott, hosszas szolgálatával és megrongált egészségére való hivatkozással. Az egyházkerület főtanácsa a lemondást elfogadta és érdemeit méltatva, tiszteletbeli esperessé választotta. December 30-án választották meg helyébe Kz uj esperest. V é g h Benjámin árkosi unit. lelkész személyé­ben, kiről feljegyezhetjük, hogv hívei előtt oly nagy tiszteletnek és szeretetnek örvend, hogy a mikor legutóbb egy nagyobb egy­házközségbe egyhangúlag meg­hívták, népes küldöttséggel é8 meleg ünnepléssel bírták a mara­dásra. — izraelita leányok tea-dél- ntánja. Kedves, minden tekintet­ben jól sikerült ter.délutánt ren­deltek ez elmúlt vasárnap dél­után a helvbeli izr. leányok. A Mikó-kollezium tornacsarnokát zsúfolásig megtöltötte a váloga­tott közönség s a szép, derült, mooo'vgÓ8 arcú fiatal lánvok mind°n vendégnek előzékenyen siettek a kiszolgálására. EisŐ- rendü és olcsó büffé állott a kö­zönné rendelkezésére s a késő éjszakába henvulóan VajszaGvula kitűnő zenekara mellett jól érezte megát mindenki. A rendezőséget dicséri a pompás műsor is, mely­ből első helven érdemel említést Nűumsnn O’ga és Schwartz P. zongora négykezese. A kiváló muzsik alifással ób jó technikával 1 do11 darab azt a rdménvt Éfilií'ií'.iíy V, .Q1] IO.ÓJ­sok szépet fog nyújtani a mű­vészi zene területén. A műsor többi számai is egvtől-egyig si­került, szép dolgok voltak és ki­tünően adattak elő s a szerep­lők : Dr Kertész 8arou ügyvéd (magvar. román éB német szava­lat) N-mea Mélán, Kupferstich Pali Lusztig Jenő, ki értelmes hátor h 'ngjával tűnt ki; Kertész Laci. Schwartz Karcsi, 8chwartz Stefiké, Gaál Sándor, Antos Béla, Szántó Jenő, Rosraan Giziké, Tihanyi Jenő, Kertész Böske, Klein Hilda. 8chuller Nándor, Kárpáti Árpád. Simsi József és Goldstein Tus igaz elismerést ér­demelnek. Nagyon bájos volt a Ballett-tánc cimü programpont, amit Montag Lonci, Fodor Kató, Schwrtz Ibi. Gáspár Manci, Kupferstich Hu, Klein Ilonka, Frank Ági és Rosenberg Teri adtak elő. ■I — Halálozás. Vargha András . bitai földbirtokos, unit. egyházi főtanácsos életének 79-ik, boldog I házasságának 41 ik évében folyó ; hó 30-án reggel 7 órakor rövid . szenvedés után elhunyt. Mint sze- . gény egyszerű szülők gyermeke, ; a hűséges szolgálata jutalmául kapott birtokot szorgalmával műn- I kásságával fejlesztve, alacsony . sorsból a vármegye egyik jómódú I birtokossává küzdötte fel magát. , — Egyszerű ember volt, aki ; másokkal szemben nem feledte a tartozó tiszteletet. Pár hóval ezelőtt temette el egyetlen (lát, kiben minden reménysége volt. Temetése Bitán január hó 1-éfl d. u. 1 órakor lesz. Szinház. |< I A legutóbbi közlésünk óta ' előadott darabot a közönség ki- ' elégítő érdeklődése mellett kerül- 1 tek bemutatásra. A ^társulat még 1 meglevő tagjai igyekeznek a leg- ' jobbat nyújtani, amit, készséggel elismerünk. | A Szilveszter estijiüsor hihe- j tőleg nagy közönséget fog a szin- ] házba vonzani. „B o b herceg", ] ez a kedves, romantikus operett kerül bemutatásra és utána Nagy szilveszteri ka-1 báré az egész társulat fellép­tével, az uj esztindő pedig egy nagy sikert ért ope'tujdonsággal, a „Megha'iotí u ts n a d“-daí kezdőd k, pénteken pedig Molnár Ferencnek a végtelen mu atsa- gos bohózat,» » .Doktor ur“ kerül színre, kitűnő szereposztás­ban.------- -»----- * *> Előfizetési felhívás. A „Székely Nép“ he­ten -J,nt kétszer megjelenő politi­kai, társadalmi és közgazdasági lap az 1925 év január 1-ével negyvenharmadik évfolyamába lép Mint eddig, úgy jövőre is szószólója lesz a magyar kisebb- s'fjg érdekeinek, küzdeni fog a jog, törvény és igazság érvénye­süléséért Helyet ad minden a társadalmat érintő és érdeklő cikknek, elve marad a szemé­lyeskedés elkerülése. A Székely Nép“-re. 1925. évi január 1-ével előfizetést nyi- tuntc. a*méltányos előfizetési di- jjjJjc a ik^e.tl^ezök ; légész évre 120 lei* t ljél évre 60 lei Negyedévre. 30 lei Ifigy hóra 10 lei Egyes szám ára 2 lei. Tisztelettel kérjük az előfize­téseket a Jókai-nyomda r.-t Sft. Gheorghe — Sepsiszentgyörgy. Pi- atţi Averescu 4 sz. alá küldeni. Jó ai-nţ/orndfi r.-t. 1 min a ,.SzeVely Nép“ kiadóhivatala. HÍREK. 1 _____-- A ,,Sr óhely Nép“ előfi­zetőinek, olvasóinak, hirdetőinek és munkatársainak a legboldo­gabb uj esztendőt kivan a Szer­kesztőség és kiadóhivatal. Isteni tisz, e -tok sorrendje a hath templomban. December 31-en w-M ,1 o, is ilveszter nap­ján d u 6 urakor évzáró hála- ado isteni tisztelet Január 1-én c-tüiöriökön ujav napja. Szent misrk a rendes időben. Szentség- imadasi nap. Január 6 án, ked­den : Vizkereszt napja. Szent misek 7 én 8 órakor. Házszente­lések a szokáson rendben, vagyis délelőtt a varo ban, délután 8ze- merja városrészben, rákövetkező vasam p Kilyén filiában lesznek. Hazs'en’eiésekre csak azokhoz megvünv, kik előzetesen meghív­nak 8 az e célra a templom be­járatánál kifüggesztett ivre ne­veiket óh lakhelyüket felírják. Plebániahivatal. Két gyilkosság* egy hét alatt. A szent karácsony netet ember­vér mocskolta be. A fehér hólepel eltűnt a föld felszínéről és helyébe ablaktáblákon kristályos jégcseppek rakódlak le. IvézdiszentléíeK községe az ünnepre készült. Minnen házban a szent hangulat ütötte tel tanyáját s az emberek nem gondoltak arra, hogy templomozás helyett gyilkosságról kell majd beszélnök. — A nagjhétnek ismét emberáldozatai vottaü. — A bűn és bosszuálás gyilkosságra ger­jesztette a társadalom által kibusz- kolt egyének idegeit, kik éppen a szent ünnepet használták fel gonosz tervük végrehajtására. — Majlátb Ferenc, Deme István és Deme Já­nos a bűnösök, kik már az ügyész­ség fogházában meggyötörve, bűnbánó lélekkel ismerik be nagy vétküket, mellet Isten és ember előtt követtek el. Goga János Kézdiszentlélek köz­ségének legbecsületesebb emberei közé tartozott, kinek csendes ottho­nát vetekedések zaja, vagy verekedé­sek harmóniája sohse zavart meg. És most gyilkosság áldozata. Pihentek a ház lakói, hiszen a / nyári mezei munka kifarasztotta tel ^ jeaen a falusi gazdák erejét. — Ilyen kor a kisszoba vendegeket is lát 7 szívesen, kikkel a házigazda eltár-!‘ gyalja minden buját és báuaiát Ilyen vendégsereg volt Goga Já- ’ < nosnál is, kiket egy kis pálinka-1 < val illett megtisztelni. — Eddig meg-1' nem Állapítható okokból kifolyó ag a'' házigazda és vendégei közölt valami,1 szóváltás támadt, kik a heves vitat- {I kozás közben fejszével és botokkal < a vendégszerető ember fejére ütőitek , és pedig oly szerencsétlenül, hogy , az rögtöni halálát lelte. Amint a bűnösök mondják, téttü- 1 két berúgott állapotban követték el, 1 £■ falul.un a hilv hít^V ez JSfiy 7 gonosz' terv és hosszuáilás volt, iné- . lyert a bűnös embereknek szenvedni! keil és a bíróságot) kívül Isten is 1 felelős égre fogja vonni a szent héluek embervénei való bemocskolását. 1 * • Gyilkosság Kézdivásárhelyen A második gyilkosság, ^ ann s múlt heten történt, s mely- ( nek a dozata egy ifjú legeny, a Ke d v sarhely főutcáján tör­téül. Az uou-pek alkalmaiul a fiatal legények idejük legnagyobb res/.ei, kocsmában es taDCteiem- ■ ben tói ik el es ilyeukor feieb- red b»-uuük a harag ellensége­ikre, verebednek és sokszor bi­zon. a/, halállal is vonzódik. Oprea J»nos es Peter Sándor jó b.,r ton vo tak, közösen udvarol- . tik egy lemynak. Soha semmi , uezeteltören vagy harag nem volt ( közonüK. Eljött a szent kar csony ) ünn p-, melynek délutánját a kocsiu tb n töltötték el. Az alko­hol h.tasa alatt a nyugodt be ; szelgetes veszekedősek zavarta ' meg. A korcsmaros a helytelen- ■ kedo legényeket kidobatta az : utc*ra, ahol ók a veszekedést to- ' vabb folytattak. — Opre» Janos egy észrevétlen pillanatban kést rántott elő és azt Peter Sándor jó baratja szivébe döfte, ki azon­nal a bety színen meghalt. A ren- dórt-ég letartóztatta a gyilkost, kit ma szállították be az ügyész­ség fogházába, ahol várni kell meito büntetesenek kitöltésére, mety bizonyara súlyos és Bzen- vedo iesz reanézve. (ab).

Next

/
Thumbnails
Contents