Székely Nép, 1926 (44. évfolyam, 1-99. szám)

1926-01-03 / 1. szám

9USt 1. szám. Sft. Gheorghe—Sepsiszentgyergy. X^V. évfolyam Vasárnap, 1926. január 3 Előfizetési árak : Egész évre ... 1*0 Lei Télévre .......... 90 Lei Hegyed évre 45 Lei Egy hóra _ 15 Lei Egyes szám 2 Leu. Szerkesztőség : Piata Averescu He. 4. Előfizetéseket és hirde­téseket a kiadóhivatal vesz fel. Kiadóhivatal: Sepsiszentgyörgyön _ Plata Averescu He. 4. Szerkesztőségi telefon száma : 8m )00<)00(>000000000c000000800000000c0800000008800000< Megjelenik hetenként kétszer: Csütörtökön és vasárnap. 1926. A letűnt 1925. év első napján a jövőbe vetett re­ménységgel telten kívántunk volt boldog uj évet, biava és remólve, bogy a meg­kezdett év legalább is poli- [ tikailag nem lesz olyan küz­delemteljes, mint a megelőző volt és megfogja hozni a megértést és politikai böl­csességet azoknak, akiktől, jelenleg az ország intézésé­nek Borsa függ. Bzen fel­tevésünkben csalódtunk s ha lehet még fokozás, bátran leszögezhetjük, hogy az 1925 év rosszabb volt az 1924.1 évnél. Hiaba ünnepelünk egyszerre, sajnos, lelkikeleg még nem vagyunk egyek. De egy lelkileg a magyar kisebbség, amely egységhez j fűzött reményünk az 1925. v.bvu Lókövetk32ett. P-’-'n.1 törhetetlen egységbe vetett bizalommal köszöntjük az 1926. évet, mely előre lát­hatólag a politikai harcok láncolatát nyitja meg a ma­gyarság részére, melyek eredményeket az egységünk rendén, ha érhetünk el, érdeme lesz. Midőn köszöntjük az 1926. évet, politikai tekintetből' nincs jelenleg más mondani valónk, hisz minden egyes j magyar embernek tudnia kell és tudja is, hogy nem1 az egyéni, hanem az ossz- magyarság érdekéből milyen magatartást kell, hogy tanú­sítson és mit kell tennie. Ha egyek vagyunk politi­kailag, egyek kellene hogy legyünk társadalmilag is. | Szűnjön meg az a hallatlan önzés, mely társadalmi éle-1 tünknek fekélyét képezi, mely nemcsak az embert az embertől választja el, hanem még a családok éle­tében is éket ver a Bzere-; tét közé. Szűnjön meg a vagyon utáni szertelen tülekedés,] melv minder ió é° heetíUjp,. tes érzés megrontója, mely tülekedés annál erősebb, mentői kevésbé vannak az il­letők ráutalva. A háború után eltelt évek elszomorító jelen­sége ez, mely nem akar még gátat ismerni s melynek elszomorító következménye az erkölcsi züllés, a becsü­let és tisztesség semmibe vevéBe, megdöbbentően mu­tatkozik. Az 1926. évben szűnjön meg az önzés, térjen vissza az általános emberbaráti szeretet úgy a köz, mint a magán életben, ami a másé azt ne kívánja senki. Tartsák szemelőtt azok, akiket illet atiz paranosolat azon rendel­kezéseit, hogy ami a másé, azt ne kivánd és hogy ne lopj. Az erkölcs, becsület és tisztesség megújhodását vár­juk az 1926. evben, mely ha bekövetkezik, erkölcsi erőt fog adni arra a küzde­lemre, melyet egy becsüle­tes népesség az állam kon­szolidációja érdekében kell hogy folytasson mindazok yllf»n. al^ik hivatásukat és kötelességüket nem fogják fel az általános emberi jóllét és békesség szempontjából. Ha a mit várunk és remél­jünk bekövetkezik, akkor az 1926. év ki fog emelkedni a megelőző évek szomorú ke­retéből és megelégedést fog nyújtani az ország minden rendű lakosságának s nem­csak a kiválasztottaknak. Legyünk mindnyájan be­csületesek és önzetlenek, hogy szerethessük egymást az uj évben. BELFÖLD. Január 2. A politikában bz ünnepek miatt szélcsend volt. Meglepetést keltett a Monitorul Oficialban megjelent törvény — mely törvény az Aurora szerint a törvényhozás által meg sem szavaztatott, — mely szerint át­menetileg és addig, amig a já­rásbíróságok büntetőjogi illeté­kessége törvénybozásilag egy­ségesítve lesz, mindazok a kihá­gások, amelyekben a jelenleg érvényben levő törvények alap­ján Erdélyben, a Bánságban, Kö­rösök vidékén és Mármarosban elsőfokú falvakban a szolgabirák és birák, a törvényhatósági' jogú és rendezett tanácsú városokban a rendőrségi közegek, Bukoviná­ban pedig a prefektusok, a pol­gármesterek vagy rendőrségi szervek Ítélkeztek, faluhelyen a szolgabirák, városokban a rendőr­Tárca. Levél a Szerkesztőhöz. Kedves Öcsém 1 Megöltük a kondort. A sza- lonája lehetett volna vastagabb, de viszont az egész állat csupa zsír, tán még a körméből is zsír olvadott ki, mikor a kocsonyához perzselték. No aztán, hogy olyan nagyon zsíros volt, biz azt le kellett ön­tözni egy kis jó borral, amiben nem is fösvénykedtem. Amint a bort nyeiegettem, pipaszó közben eszembe jutott, amit a múltkor irtatok, hogy igazi úriember nem lehet részeg; ami felett erősen elgondolkoztam. Mert hat úgy all a dolog, bogy én magamot uzen- bárompróbas úriembernek tartom sőt mások is annak ismernek. Ez mar egyszer hót bizonyos. Tehát: vagy nem áll az elmélet, vagy én nem voltam részeg soha, ami az átvirrasztott éjszakák és az elfogyasztott itókák mennyisé­gét tekintve, erősen ketsegesnek mutatkozik. Gondolkozóba ereszkedtem s igyekeztem emlékezetemben fel­eleveníteni a kimagaslóbb viha­rokat, amikben részvényes vol­tam s próbáltam kiválogatni az események közül azokat, ame­lyek esetleg jogosan kérkedhet­nének a részegség díszes elne­vezésével. Mikor a cigányt a sifoner te­tejére ültettük, ez még nem üti a mértéket. Mikor a községi bába tábláját a paphoz költöztettük, (nem haragudott ezért sem a pap, sem a bába, mivelhogy a baba nem volt öreg, ellenben formás febérnep vala) még ezt sem le­hetett részegségnek minősíteni. Vagy talán, amikor ötvenkétezer adtuk elő egy folytában a „Te I vagy az angyalok ragyogó csil­laga“ végződésű nótát, hol an­dante, hol allegro, bol pianissimo, I hol fortissimo, ez is lehetett jó­kedvű szamárság, de ez sem vi­seli magán a részegség pecsét­jét. Nagyobb eseményt pedig nem tudtam kihámozni a múltból. Szóval a problémát nem tud­tam megoldani, segítséget kér­tem tehat s másnap estere meg­invitáltam Samu bátyádat, mint elismert és hiteles borbajnokot. Az öreg kellő figyelemmel hallgatta meg a szakmajába vágó kérdést s amint homloka rán­cokba verődött a nagy gondol­kozástól, megállapítható volt, hogy a kérdés fontosságát első­rangúnak ismeri el. Tanácskozás közben szorgal­masan koccingattunk a somból, hogy jócska mennyiség fogyott el, ezt megállapítottam a Zsuzsa nénéd okulár felett való nézésé­ből 8 a fejcsóválásából, mikor ismét újabb és újabb üveg ke­rült az asztalra. Végre a sógor befejezte az elmélkedést s gondolkozásának eredményeként megállapította, hogy a bor következő állapoto­kat idéz elő a fogyasztónál : Jókedv, ami meg nem alkal­matlan senkinek.; Spicc: a nők azt állítják, hogy ebben az állapotban legkedve­sebb a férfi. Mezgéssóg. A nyelve megol­dódik, az ember sokat és nagyon okozsn akar beszélni, de csak a sok sikerül, az okosság hiány­zik belőle. Szépen akar énekelni hasonló eredménnyel. Berugás. A vér megpezsdül, az erő tettekben akar megnyil­vánulni. Ilyenkor repül a pohár a tükörbe s csókolóznak a bor­tól csepegő bajuszak. Részegség. Pertuivás a pin­cérrel és cigányokkal, kötölöz- ködés a sarokban némán ülő vi- géccel, pofozódás a legkedvesebb baráttal. Elázás. Utolsó állomás az asztal alatt vagy az ut sáncában. Ezzel ismét visszamerült gon­dolataiba (valószínű, hogy az érettségi óta sem gondolkozott Szí Brassó VXH'Ü“ TELLMAI és SPEIL Mindig raktáron: Szőnyegek, Függönyök, Asztal- és ágytakarók, Divántakarók, Bútorszövetek, Madracgradli és Kész madracoK. Mt“ Szi-veslr ed jenek megteli i'in.ten.i toö ^ira.lsa.ta.infea.t­yip

Next

/
Thumbnails
Contents