Székely Nép, 1942. április-június (60. évfolyam, 74-145. szám)

1942-04-01 / 74. szám

sx«rf?§ LX. évfolyam 74. szám SeiMrtszentgyörgy. 1942. áprftte 1., ElSfisetéul lift Kp hénnpra, Négyéé évw» Fél évre — Esése évre Í8.8# FPCOrggW P*OMTIKAl WARLAP KMSOniiAJOONOtl ^KAI NYOMBA ^£%ZVCNVarARSASA«l A Boei&esztSség és kltiihlratih CMt Teleki Pli-tér A — Telefon: SÍ. - Bn«e441yesve t Hnrat Királyi MlalssterolnOksé* 14,61»—mi. ü E IQ, sasára» alatt A wmMék ellen Egy lelkes székely ember, Géléi József tartott legutóbb két előadást Sepsiszentgyórgyön. Miről tarthatott volna előadást, mint « magyarság céljairól,' Mit akar Magyarország, mit akar » magyarság? Egy célnél- hiüt nemzet semmit **m ér az aj ■Európa szempontjábal„ ma már a nemzeteknek céljuk raw, hogy hiva­tásukat átérezzék és teljesítsék- Ma­gyarországnak vezetőszerepet kell játszania. Képesitt erre hivatása is múltja. Az ezeréves Magyarország az uj Európa lelke. Elsőnek vonult fel 191 S-ban a bolsevizmvs ellen, ma is m elsők között áll, hogy Európá­tól távolra űzze a romboló hatalmat. A magyarság szívvel-lélekkel ér­ti, hogy ez « harc kötelessége. Nem nj ffl harc előttünk, hiszen évszáza­dok során mást sem tettünk, csak vétünk S>sr6pát. FUhe álltánk « be­tömi készülő szellemnek. Visszave­tettük azt és néha pusztultunk. Amig Nyugat élt és virágzott, mint egy rózsacsokor, »ni hulltunk és vesz­tünk. Egyre kevesebben lettünk. Ma ugyanez a harc áll előttünk. Ugyancsak védekeznünk kell Ma­gunkat kell védeni és Európát. A történelem megismétlődött. De természetesen, mint mindig, most is jelentkeznek azok, akiknek érdeke más, mint a mi érdekünk. A suttogóeszmeterjesxtés csak nem ükat elhallgatni. Legutóbb is meg­emlékeztünk arról, hogy néhány sep­siszentgyörgyi üJtcsnak elvették a rádióját, mert ellenséges államok hirszolgálotdt hallgatták és azokat terjesztették. Erről beszélt Géléi Jó­zsef. Azokról, <hifc nem akarják megérteni, hogy Magyarország sorsit Németország sorsa is. Németország­gal együtt győz Magyarország is. Hiába mondják ezt egyesek, hogy nem bizhatunk senkiben, igenis biz­hatunk. A hűség és a megértés po­litikája soha nem tévesztette el a célját. Ma már mindenkinek meg kell értenie hazáikban, hogy máshol is megértik és elismerik céljainkat. Tudják, hogy Magyarország érdekei az övé is. Magyarország a történe­lem folyamán még senkit sem csa­pott be, aki mellett kiállt, mellette maradt ükkor is, ha pusztulás kö­vetkezett a nyomán. Az elmúlt wi- lágháboru ezt példázza. Utolsó lélek- Zetig kitartott a magyarság akkor is és a bajtársi állammal együtt szen­vedte a vereséget. Nem állt félre, nem vonult vissza, hanem kitartott. Magyarországot ma sem téríti el az idegen érdekeket képviselő sut­togó eszmeterjesztés. Félrelöki eze­ket a sötét embereket, mint a haj­nal a sötét árnyékokat. A magyar­ság szentül hisz a győzelemben, mert az igazság oldalán áll. Hisz a győ­zelemben és kitart bajtársai mellett. Ez az európai hivatástudat erőt ad neki. (h. e.) > INDIA NEM FOGADJA EL CRIPPS JAVASLATAIT I ; 3oilaßd-S'írnitra äs Gdlsbesz megadta magát Washington és London aggodalommal kiséri a némát—francia közeledést Ésiik-iíriWliaB homokviharok akadályozzák a hadműveleteket felelősségre vonják az amerikai Holla parancsnokát Landon, márc. 81. (OFI) A Ga.ebesz szigetén még ellenálló hol­land csapatok is megadták magu/ai. Tokio, mire, Ili. üNT'ij A bzumátr# szigetén harcoló utolsó holland csapatok március 27'én megadták magukat. Colombo, márc. 31. (OFI) Hivatalos jelentés szerint Ceylon szige tán hétfon délután volt az első légiriadó. Tokié, marc. 31. (Mfi) Tozs® japán’miniszterelnök rádióbeszédé­ben Csangkájseket az uj Knlet'Azsia árulójának nevezte. Hangoztatta, hogy Japán eltökélt szándéka Csungkjng teljes megsemmisítése. SzabadsagszerelS Hindii nem fogan­hatja el ai angolok lavaslalál Uj-Delhi, márc. 31. (OFI) A kon­gresszus bizottsága összeült, hogy letárgyalja Cripps javaslatait A tárgyalások kedden egész nap foly­táéi Bangkok, mire. 81. (NTI) Az itte­ni nemzeti1 tanácsos foglalkozott a britek indiai javaslatával és megál­lapították, hogy még a legnagyobb borúlátók sem remélték a Cripps-fé" le javasiat ilyen nagymértékű sza- badságellenességét Az indiai népet be akarják rán­tani egy reménytelen háborúba Anglia oldalán. A javaslatnak; egyébként az' a célja, hogy Indiát a háború után több rész­re szakítsa és az egyes indiai tarto­mányok és államok közötti viszály révén továbbra-is a britek lehesse­nek India urak Elképzelhetetlen, hogy egyet­len szabadságszerető és haza­fias hindu is elfogadjon ilyen javaslatot, Amszterdam, márc. 31. (NTI) A brit hírszolgálat jelentése szerint, az angol fővárosban 'keddre várták az in­diai nemzeti kongresszus és a mu­zulmán liga végrehajtóbizottságai" nak végső döntését Cripps terveivel kapcsolatban. Londonban az a véle­mény kerekedett felül, hogy a megegyezésre igen kevés ki­látás van. Cripps kiküldetése végétért« ha... Róma, márc. 31. (MTI) A Popolo dí Roma ankarai tudósitójának je­lentése szerint, úgy látszik, hogy az angolok a Cripps-íéle tervezetet el­fogadtatásához elsősorban Nehrura számítanak. Nehmt ugyanis sokan az indiai Crippsnek nevezik, aki j ugyan elismeri Gandhit, de felfogá- \ sában különbözik tőle. Nehru ellen- j gége a paraszti életnek és India ipa­rosítását tűzte ki céljául. Ellensége a kasztoknak is ée ezzel sokban egyezik Crippsel- Az angol kormány tudta ezt és éppen ezért küldte Crippset. Indiába. Nehru Olaszor­szággal Németországgal és Spa­nyolországgal szemben ellenséges álláspontra helyezkedett. Japán el­lenséges nézeteit sem titkolja és már 1939-ben sürgette India állás- foglalását Csangkájsek kormánya mellett. Sanghaj, márc. <31. (NTI) Az , -egyik amerikai hírszolgálati iroda újdelhi jelentése szerint, az indiai kongresszusi párt végrehajtó bizott­sága tagjainak többsége Cripps ja­vaslatának visszautasítása mellett foglalt, állást. Mivel Cripps sajtónyi­latkozatában kijelentette, hogy ja­vaslatán nem lehet változtatni, úgy hiszik, Cripps küldetése már is véget ért, ha a brit kormány nem já­rul hozzá a javaslatnak tárgya­lás utján való módosításához. A kongresszusi bizottság 7 szavazattal 5 ellenében elve­ti Cripps javaslatát. Stockholm, márc. 31. (NTI) A brit hírszolgálat szerint, a kongresszusi párt. vezető személyiségei nem fo­gadták el Cripps feltételeit és a be­érkezett hírek szerint Gandhi is be­szédet mond és a javaslat ellen szó­lal fel. Nehru pedig ellenjavaslato­kat óhajt előterjeszteni. A kongresz- szusi végrehajtóbizottság eg.v tagja Ura tű éiwöi* kijelentette, hogy a többség nem hajlandó elfogadni a javaslatokat abban a formában, ahogy Cripps azol» at előterjesztette. Az általános vélemény szerint, Cripps küldetésé­nek végére jár. Boriin, márc. 31. (NTI) A brit ja­vaslat elfogadásának reményét Uj- Delhiben, amint azt az Exhange Te­legraph közli, nem nagy meggyőző- déssel állítják és hangsúlyozzák, hogy legfeljebb a javaslat 50 száza­lékának elfogadásáról lehet, szó. A kongresszusi bizottság 12 tagja közül hét az elfogadás el­len van és csak öt szavaz mel­lette, Gandhi egyike a javaslat leghevesebb ellenzőinek, ügy tudják, hogy a helyzet kedden este tisztázódik. Az indiai sajtóban három irányzat figyelhető meg. El­ső irányzat az elfogadás ellen, a má­sodik irányzat az elfogadás mellett, (Cikkünk folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents