Székely Szó, 1942. július-szeptember (2. évfolyam, 146-221. szám)

1942-07-01 / 146. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK: EGY HÓNAPRA 2*50, NEGYED ÉVRE 7'20, FÉL ÉVRE 14 40. EGÉSZ ÉVRE 28 PENGŐ 80 FILLÉR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Baross Gábor- utca 38. (Tf lefon 283.) FŐSZERKESZTŐ: BÍRÓ ISTVÁN dr. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZÁSZ ENDRE. II. évfolyam. 146 szám. Marosvásárhely, 1942 julius, Ps? erda SzeíhasxtapoMéi Marsa Matruhtg minitcuMÍyyö&teh a Rommel csapatai 300 kilométernyire vannak Alexandriától Volchovnál 32.750 foglyot ojtottok a nómot csapatok Kilenc nap alatt 200 repülőgépet vesztett Anglia a Németország elleni támadásoknál \ / /:* Három nép eseményeiről szól mai. bőséges beszámolónk. Afriké­ban is, a keleti óriásfronton is győzelmet győzelemre halmoztak a fengeiycsepahík, bebizonyítva, hogyha az időjárás nem állít el­háríthatatlan ekedályokat a német haderő elé. a kafonei tudomány művészei a németek, a ké sze? kettő bizonyosságával zúzzák öm- 8Ze ellenségeiket. A leghatalma­sabb diadal az északafrikai. Tob­ruk meglepefésszerü elfoglalása csak kiinduló pontja volt a ten geiy afrikai rohamán*; k  hátráló angolok meg se kísérelték, hogy Egyiptom határán feltartóztassák a német és olasz csapatokat, ellen­ben propf g indájuk mint lényégé tést állította be Marsa Matruh be- , eheteiienségét. Nos, egy hét se kellett hozzá, hogy Tobruk után Maraa-RHatruh is német kézre jusson. Rommel tábornok 400 kilométernyire nyo­mult előre E *yiptomban és csapa­tai már c*ak 300 kilométernyire állnak Alexandriától. Angol rési­ről persze most keresik sorozatos kudarcaik ürügyeit Sránkozva mondják, hogy Rommel nagyobb erőkkel támad, mint gondolhatták volna. Azt ia e'sirják, hogy a légi fölény Afrikában a tengely olda­lán volt. Cscdéleto#! Hiszen ép­pen ez a felülmúlhatatlan német hadvezetés titka, hogy mindig oti van megfelelő számú embere és gépe. ahol szükség van rá és ahol ki kell vivoia a győzelmet. Da nemcsak Afrikéban győztek a németek, hanem a keleti arcvonal valamennyi frontján m Győztek Szebasztopolnil, ahol behatoltak észak felől a belső erődővbe, győztek Volchovnál, akol a rjov jeltámedást ellentámadásaikkal nemcsak kivédték, henen óriási csapást mértek a Leningréd teher­mentesítésén mesterkedő szovjet csapatokra, közben 32 ezer fog yot ejtve és győztek a tengeren s, mert a német tengeralattjárók újabb 14 hajét süllyesztettek el a különböző tengereken, csaknem 40.000 fonna ür’aífalomm -L Mit jelenlheínrk mindezekkel szemben az angolok? Hogy új­ból megtámadták s német kulhir- várósdkat és bombázták Bremen külvárosait? Es olyan siker, ami égés sen biztosan megtorló táma­dásokat von mega után, azonkí­vül, hegy a brit légierő junius 17-tői 26-ig, tehát 9 nap alatt 200 repülőgépet vesztett a N émetország elleni támadásokban. Győzelem SfrikátaB és a szovjetMon Berlin, jutus 30. (NT) A véd­erő f »parancsnoksága hétfőn kü­lön jelentésben a kővetkezőket kö­zölte: E« a T-Afrikában a hé!iő délelőtti ó'úkban a mélyen tago­zott védelmi müvekkel és sok ak' amezővel megerősített Marsa Matruh várát az ellenség szívós ellenállásával szemben rohammal elfoglaltuk. Több mint hatezer an­golt foghul ejtettünk, 36 páncé­lost szétiőitünk és sok üteget meg- semmisiíettünk — Nagymennyi­ségű hadianyag kerüft a né,úti és az olasz csapatok kezébe. A Marsa Malruh elleni ostromban különösen kitüntette magát a ne­met 90 könnyű hadosztály.  vaíohowi győxolom Mint kü'önjelentés már hírűi adta, a 2. szovjeforosz rohamhad­seregnek, velammt az 52. is 59. szovjelorosz hadseregnek ez év februérjábín sikerült a befagyott Volchovon át az I men-tótól észak­ra előre törve, mely öblöt létesí­teni a német elhárító arcvonásban. A hadsereg csapatai és a fegyve­res SS, továbbá spanyol, holland és fiamand önkéntes kötelékek, L^d^msnn lovassági tábornok parancsnoksága alatt Keller ve­zérezredes légi rajától kiválóan támogatva, hónapokon át tartó eiseieredeit harcokban, a legne­hezebb időjárási és terepviszo­nyok közöst, ezeket az ellenséges hadseregeket előbb elvágták mö­göttes összeköttetéseiktől, majd mindjobbén összeszoritoiták és vasárnap végre megsemmisí­tették. Ezzel meghiúsult az ellenség nagyszabású áttörési támadása a Volchovon ét, amely támadás célja Lenirgrád teher mentesítése volt és e támadásból az ellenség súlyos veresége leit. E kemény harcok legnagyobb terhe a gya­logságra és az utászokra hárul*. Az ellenség vesztesége az ed­digi megállapítások szerint 32.759 fogoly, 649 ló vég, 171 pancélosharckocsi., 2904 gép­puska, gránát vető és géppisztoly, valamint sok más hadianyag. Az ellenség véres veszteségei sokszorosan fe­lülmúlják & foglyok számát. Szebasztopoi belsőövezetében A kedden kiadott h vatalos je­lentés a következő: A Srebásztc- pol elleni támadásoknál . néhány német hadosztály északról behatolt a belső erőd­ővbe. A szovjetcsspaíok ellentámadásai hatástalanok maradlak. A keleten indított támadásban a román köte­lékekkel együttműködve elfoglaltuk j a vidéket uraló Săpun magaslatok1 Keresnél 18 hajóból álló hajókö­telék megkísérelte az előrehaladást, de egységeink meghiúsították az ellenség kísérleteit. A Donec-medencében az ellen­ség helyttámadasai összeomlottak. A volt Vox nov katlan tisztogatási műveletei során megsemmisítettünk több ellenséges egységet. Tizen- egyezer foglyot ej'ettünk, 21 pán­célost megsemmisítettünk. A Fmn-tengeröb óiban elsülyesz. tatlünk egy ellenséges gyorsnaszá­dot, két jármüvet megrongáltunk. A Kola-öbölben két hajót bom­báinkká! eltaláltunk. Éjsakafrikábsn hétfőn délelőtt rohammal elfoglaltuk MarsaMatruh megei őíiiett várát. Hatezer kato­nát foglyulejtettünk, 36 páncélost kilőttünk, nagymenniségö hadi­anyagot zsákmányoltunk. A német és olasz páncélos kötelékek to­vább nyomulnak előre. Ezek a kö­telékek a Fűkétől keletre eső te­rületekre értek. Bombáztuk az el­lenség visszavonulási útvonalait. Hamburgot nőm tud­ták elérni az angol repülők Brit bombázók junius 30 án bombázták Bremen külvárosait. Az ellenséy kísérleteit, hogy légiegységeivel Hamburgot el­érje, meghiúsítottuk. Légierőnk a harcokbrn 13 repülő­gépet veszteit. Jumus 17—26 kö­zött a Né netország ellen intézett támadásokban a britek 200 repü­lőgépet veszteitek, ugyanezen idő alatt 37 repülőgépünket veszítet­tük el. Német tengeralattjárók uiabb eredményeket értek el az Atlanti- óceán nyugati részében, a mexi­kói öbölben és a Karibi-tengeren. E hatokban 14 hajót 38003 tonna Ö3sztarta!o mmai elsü-iyeaztettünk, két torpedót eltaláltunk. E hajók egyrésze repülőgépeket szállított az afrikai angol hadtest részére. índia uj alkirálya Stockholm, junius 30. (Ştefani) Mm) a brit hírszolgálat jelenti, indiai aikiréiiyá Bombay kormány­zóját, Lumleyt nevezték ki. Öj

Next

/
Thumbnails
Contents