Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1921

Az 1921 —"22. tanév története. Az iskola az elmúlt évtizedben a viharverte tengeren járó hajó* hoz hasonlított, fel-felcsapó hullámokkal küzdve ellenséges erők vad játékszereként hánykolódott ide-oda. Csak nagy nehezen lehetett a kormány kerekét tartani, hogy zátonyra ne fusson a jövő élet hajója, melyben félve, imádkozva húzódott meg annyi ártatlan gyermeklélek. Míg odakünn a vihar tombolt, benn a hajó belsejében a szeretet melege eggyé forrasztotta az ifjú lelkeket és Isten, haza, szülő, te­kintély, mint szent érzelmek éltek a keblekben — a remény sugara áradt szét onnan belülről és a hajó munkás matrózai kettőzött erő­vet dolgoztak odakünn az elemek harca közt. Hiába. Az iskola ha­jója a viharban mégis léket kapott és a tenger tajtékzó habja beáradt a nyíláson, bemocskolva az odabenn lévő tisztaságot. Ezt a piszkos vizet kiszivattyúzni és a léket betömni volt az első feladat, mely az 1920—21. tanévben sikerült is és az iskola, az új élet hajója tovább indult a messze óceánon új célok, új ideálok felé. Az 1921—22. tanév már kitűzött programmal kezdődött meg: vallásos, becsületes, dolgozni szerető embereket, kötelességtudó, tekintélytisztelő, polgárokat az integer Magyarország fanatikus har­cosait nevelni, kik nem ijednek meg a fáradságtól, küzdelemtől, ha­nem leverve Anteuszként új erőre kapnak és dacos lelkülettel újra kezdik az ostromot — ez volt az intézet munkája befelé. Kifelé szín­vonalemelésen dolgozott a testület. Fegyelmezettség, biztos és mély tudás, bátor fellépés a tanulók részéről; szeretettel párosult szigorú­ság a testület részéről kivívta a társadalom elismerését. Nehéz munka volt, de a nehézségeket csak fokozott munkával lehet ellensúlyozni. Közben,,a nemzetet ért gyász intézetünket is érintette. IV. Károly király Őfelsége halála alkalmával az intézet ifjúsága a VKM. ren­deleté értelmében résztvett az ünnepélyes gyászistentiszteleten. Változások a tanári testületben. Ez évben fontos változás nem volt. Dr. Farkas Gyula i. tanárt a nm. VKM. szabadságolta és a berlini egyetem magyar nyelvi lektori állására hívta. Dr. Fürst Ala­dár r. tanár állásáról lemondott s a budapesti izr. alapítványi gim­náziumban foglalt állást. Görög Zoltán r. tanár 14 évi szolgálat után megvált állásától és a nm. VKM. nyugállományba helyezte. Négy új tanerőt is kaptunk. Bohár Gábor gyergyószentmiklósi áll. főgim­

Next

/
Thumbnails
Contents