Vezetés - szervezés, 1986 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1986 / 1. szám

1986. január VEZETÉS SZERVEZÉS a PRODUKTORG, STRUKTÚRA SYSTEM szervezési vállalatok közös kiadványa Felelős szerkesztő: Pittmann János A szerkesztő bizottság elnöke: Antal Zoltán A szerkesztő bizottság tagjai: dr. Bácskai Tamás Beck Tamás Deák János Fejes István dr. Gágyor Pál dr. Horváth László dr. Jancsár Sándor dr. Paál Gyula dr. Susánszky János dr. Szilas Adám dr. Végh Mihály Ajánlás ........................................................................................... 2 SUSÁNSZKY JÁNOS Adalékok a NME Ipargazdaságtan Tanszék történetéhez ....... 3 TRETHON FERENC Mikroszintű szervezés — makroirányítás? ............................... 9 SUSÁNSZKY JÁNOS, KOCZISZKY GYÖRGY A racionalizálási módszerbank felépítésének és működésének modellje ......................................................................................... 13 KOCZISZKY GYÖRGY Adalékok a gyártási rendszerek rugalmasságának elemzéséhez 19 CZABÁN JÁNOS Szervezetváltozások empirikus vizsgálata ................................ 23 SZALAI LÁSZLÓ Az emberi adottságoknak, kultúrának megfelelő gyártás- és gyártmányfejlesztés ..................................................................... 27 KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK A szerkesztőség címe: 1027 Budapest II., Fó' utca 68. Telefon: 154-090 Levélcím: 1363 Bp. 502. Pf. 33. GOTTSCHALK, EBERHARD Rugalmas gyártórendszerek tervezése és irányítása az NDK- ban ................................................................................................. 35 KÖNYVSZEMLE Felelős kiadó: a SYSTEM Szervezési Vállalat igazgatója Témaszám: 1204.1; kiadványszám: 266/1983; terjedelem 6,5 (A/5) ív; példányszám: 2500 Készült a Globál Reklámiroda gondozásában 86.0877/3 MSZH Nyomda, Budapest Felelős vezető: Nagy László Előfizetési díj: egy évre 1200 forint Egyes szám ára: 100 forint Megjelenik: havonként HU—ISSN 0236-6215 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlap­üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELÍR, Budapest, József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a KHI 215—96 162 pénzfor­galmi jelzőszámra. Susánszky János: Tanulmányok a szervezésről és a vezetésről (Pittmann János) .......................................................................... 43 FOLYÓIRATOLVASÓ Vezetés és szervezés a 90-es évek küszöbén — A Z-elmélet a gyakorlatban — Az üzemi tanács hatásköre az NSZK-ban — A szervező feladatainak megváltozá­sa — Személyi számítógépek az értékesítés tervezésében — Vállalati munkaerő­tervezés az USA-ban — A vállalati imázs stratégiai jelentősége — A kisvállalko­zások esélyei a műszaki forradalomban ............................................................... 47 A VEZETÉS, SZERVEZÉS 1985. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE ........................................................... 53 XIX. évf. TARTALOM Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents