Színes Vasárnap, 1996. január (3. évfolyam, 1-4. szám)

1996-01-07 / 1. szám

Árvízvédelem Mérsékelték a készültséget Megkapják a pénzüket Bili Clinton amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely átmerteti jelleggel január 26-ig lehetővé teszi az állami alkal­mazottak bérezését, és megte­remti a pénzügyi fedezetet az állami hivatalok működésé­hez. Ez azt jelenti, hogy az amerikai közalkalmazottak remélhetik, hogy utólag meg­kapják fizetésüket, amely arra az időre jár, amikor a törvény- hozás és a Fehér Ház közötti költségvetési vita miatt kény­szerszabadságra küldték őket. A december közepe óta tartó részleges - ám eddig a leg­hosszabb - kormányleállás alaposan megtépázta a tör­vényhozói és a végrehajtói ha­talom nimbuszát, és becslések szerint napi negyvenmillió dolláros veszteséget okozott az államnak. Az elégtelen for­rások miatt csaknem három- százezer közhivatalnokot küldtek kényszerszabadságra. A kormányzati gépezet megbénítása felmérések sze­rint leginkább a törvényhozás többségét alkotó republikánu­soknak ártott politikailag. Már csak elsőfokú árvízvédel­mi készültséget tartanak fenn Tisza-völgyben és a Körösök valamennyi főbb szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigaz­gatóság ügyeletese szombaton elmondta: csupán a Sebes-Kö­rös alsó szakaszán érvényes még a másodfokú készültség, illetve harmadfokú, fokozott figyelőszolgálat ügyel a mályvádi és a mérgesi árvízvé­delmi szükségtározó megbon­tott töltésrészeinek helyreállí­tásánál. Hasonlóan harmadfo­kú az árvízvédelmi készültség a gyulai szivattyútelep helyre- állításánál, ahol a közelmúlt­ban az árvíz vízbetörést oko­zott. Közölte: a Tiszán levonuló árhullám pénteken Tiszafü­rednél tetőzött. Lassú áradásra lehet számítani a Tisza alsó szakaszán. Ez viszont már csak elsőfokú készültséget igé­nyel Tokajtól a déli országha­tárig. A vízgyűjtő területekről egyelőre nincs utánpótlás. A jövő heti időjárástól függ, hogy a Tisza és a Körösök víz­gyűjtő területén a hóból mennyi olvad el. Ha esős, me­legebb időjárás lesz, az újabb áradást okozhat. Aki fizet, az is fázik A AAÁ Bérlő és tulajdonos most együtt didereg A Kiss János altábornagy utca 43. szám alatti ház lakói az idei télen többnyire csak a saját le- heletükkel fűtötték apró, 18-20 négyzetméteres garzonlakásai­kat. A szolgáltató, a Hágó Kft. ugyanis nem indította el októ­ber közepén a fűtést, mivel a la­kók egy részének díjhátraléka van. Egy szeptemberi kimuta­tás szerint huszonnégyen, vala­mint a néhány lakást bérlő Dél­budai Vendéglátóipari Vállalat együttesen 347 016 forinttal tar­toznak. A kisebbség azonban azóta is rendületlenül fizet. A lépcsőház a romlás csalha­tatlan jelei ellenére még mutat valamit az egykori jólétből, az épület hajdani tekintélyéből. A harmincas-negyvenes években egy bank egyedülálló, család nélküli dolgozóinak volt ez af­féle panzióháza. Mivel túl so­kan jelentkeztek, megváltoz­tatták az eredeti terveket, s ket­téosztották a lakásokat. Akkoriban a nők és férfiak külön emeleten laktak, a föld­szinten étterem volt, de aki akarta, az ételliftet is igénybe vehette. Szolgálólány serény­kedett, piros kókuszszőnyeg nyelte el a léptek zaját. „Szóval tipp-topp hely volt" - összegzi az egyik lakó. Folytatás: 7. oldal Fotó: Kálmándy Ferenc lehetőségét vetette fel, a másik a Fideszé, amely az ellenkező irányból „előzött". A fiatal de­mokraták álláspontja szerint nem kellene az Országgyűlés­nek megkötnie a kormány ke­zét, és lehetővé lehetne tenni, hogy nagyobb tűzerejű ma­gyar alakulatok is támogassák- oltalmazzák a műszakiakat. A kisgazdák vetették fel először az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának az összehívását, hogy megváltoztatható legyen a decemberi országgyűlési ha­tározat. Folytatás: 3. oldal Ilyen páncélozott szállító harci járművek védik a magyar békefenntartókat, de géppuska nélkül Ma összeül az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága, hogy megvi­tassa a horvát-bosnyák határra induló magyar kontingens bizton­ságának ügyét. Gyakorlatilag bizonyosra vehető, hogy - egyes el­lenzéki erők szándéka ellenére - ezt nem követi az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka. A vitát a 420 fős magyar mű­szaki zászlóalj biztonságáról két, Magyarországon járt NA- TO-tábornok nyilatkozatai vál­tották ki. Mindketten azt han­goztatták, nem elégséges az, hogy a magyar műszakiak csu­pán egyéni fegyverekkel ren­delkeznek, és nem kíséri őket páncélos erő. Értesülésünk szerint kormánykörökben a NATO-tábornokok megnyilat­kozásai két okból is megütkö­zést keltettek. Először is azért, mert a ma­gyar zászlóalj „nem harcoló alakulat" jellegéről előzetesen a kormány, illetve a honvéd­ség vezérkarának küldöttei (Tóth András politikai állam­titkár és Végh Ferenc vezérőr­nagy, a vezérkar főnökének helyettese) tételesen meg­egyeztek tárgyalópartnereik­kel a NATO monsi főhadiszál­lásán. Másodszor azért, mert a po­litika elsőbbsége azt is jelenti, hogy a magyar Országgyűlés határozatát kész ténynek illik elfogadni, amelynek megkér­dőjelezése külföldi táborno­kok részéről legalábbis meg­lepő. Az ellenzéki pártok a kor­mány kritikájával reagáltak a történtekre, és két markáns ál­láspont kristályosodott ki. Az egyik az FKGP-é, amely az egész vállalkozás lefújásának MÉDIAMENETREND Ha a köztársasági elnök aláírja a médiatörvényt, februártól nagyot változik az elektronikus mé­diapiac. Nemcsak a korábban kiosztott helyi rádió- és tévé­frekvenciák kerülnek az Országgyűlés által 45 napon belül megválasztandó ORTT-hez, gyors átalakulás is várható. A tör­vény ugyanis szigorú menetrendet határoz meg a különböző testületek, kuratóriumok megválasztására, a pályázatokra. Cikkünk a 4. oldalon A honvédelmi bizottság ma vizsgálja meg a NATO-garanciákat Fegyver nélküli páncélos csupán szállítójármű Az év embere Newt Gingrich Ameri­ka briliáns botrányhőse (2. oldal) Útdíj Hamarosan hídvámot is szednek (4. oldal) Rőzseláng Száraz gally csak a me­sében gyűjthető szaba­don (6. oldal) Patikakor A tb újított, a betegek bosszankodnak (7. oldal) Veér András Orvosok, nem csődtö­meggondnokok (9. oldal) Könyvsegély Művelődési mankó az iskoláknak (12. oldal) Havon-jégen Örülhetnek a téli spor­tok űzői (15. oldal) Kajakkirálynő Kőbán bízik az érem­halmozásban (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 5, 25, 26, 28, 33, 35 Pótszám: 19 Cia CA\ ^ Melléklet: Privatizáció k mlSARlVAP III. évfolyam, 1. szám Ára: 33 forint 1996. január 7. IvSSi Ha játszani akar velünk, lapozzon a 10. oldalra! MÁR KÉT JÁTÉK! 06-90 333-444 áWEi fyjjJF06 90 333-445 Hívható éjjel-nappal! ky////j 'f9 Mimién nap 10-10 000, hell fődíj 100 000 R, vagyis &

Next

/
Thumbnails
Contents