Szinészek Lapja, 1937 (56. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1-2. szám

515^9 1937. LVI. évf. 1>2. sz. Megjelenik havonként egyszer. Budapest, jan.>feb. színészek lapja AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST. Vili. BAROSS-TÉR 9. SZAM ELŐFIZETÉSI ÁR: AZ EGYESÜLET TAGJAINAK DÍJTALAN KIADJA; AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANÁCSA 1 — 361 — 26 TELEFON Jegyzőkönyv. l-'elvélotett az Országos Szi- iiészegyesülel igazgaló-lanáosá- iiak H)3(). (leceniber l.ő-én d. u. ' L'1 órakor laiioU mules ülésé­iből. .leleiivollak: T'ihaiivi Béla el- iiöklése mellen T’odor Oszkár Oliv.), Hídvégi lírnö, .Miklóssy István, Hadó László, Tolnay Andor, l'nger István, Vértes Ká­roly (hív.), Zeinplényi Zoltán (hiv.) vidéki-. Cselle Lajos, Haj­dú László, Matány Antal, Xagy .lenő. Sarkad! Aladár, A’ándory Gnszláv fővárosi tanácsosok, dr. Vajda Ödön ügyész, Halla Kál­mán t'őellenőr, Kabelik Anna tit­kár, jegyzőkönyvvezető és He­ves Béla a Magyar n^mgdijas színészek egyesűlele képvisele­tében. Megjelent az ülésen Mészáros Sándor titkár iir, mint a knl- tuszminiszterinm megbízottja. Tihanyi Béla elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést. bodor Oszkár napirend előtt előadja, hogy amikor a színigaz­gatók testületé fennjárt a kul­tuszminisztériumban, hogy; bős Gyula kormányeli téséből kifolyólag elszenvedett károkért az igazgatók kártalaní­tását szorgalmazza, Tasnádi Xagy András államtitkár nr fo­gadta a küldöttséget és kijelen­tette, hogy a kérelmet lámoga- lásiink ügyéhen a ])énzügymi- niszterinm elé terjeszti, a maga I észéről azonban akadályokra gondolt és ezért kérdést inté­zett az államtitkár úrhoz az- irányhan, hogy helyesnek ta- lálná-e, ha Pécs város egyik elő­kelő funkcionáriusa, Visnya fő­rendiházi tag interveniálna ügyünkben Fabinyi ibénzügymi- niszter urnái. Az államtitkár ur ezt helyesnek találta és ez ala­pon megkérte Visnya Öméltósá­gát, hogy Írjon egy pár sort a vidéki színészet érdekében b'abinyi Tihamér pénzügymi­niszter urnák. Visnya Öméltó­ságával beszélt ez ügyben és Öméltósága általa üzenteti, le­gyen nyugodt a vidéki színészet, mert Fabinyi pénzügyminisztert Pécsre várják és ha odaérkezik, megbeszéli vele a teendőket. Ez­által reméli, hogy a színészet ügye mégis egyenesebb vágány­ba jut. Most arra kéri a taná­csot, hogy ne csak az anyagi kérdésekkel foglalkozzék, ha- lem szenteljen több időt a mü­vészi kérdések megoldására. Tihanyi Béla elnök megnyug- talja a felszólalót, hogy január­ban a tanácsülés két napra van kontemplálva. Az első nap be­hívjuk az igazgató urakat, hogy az összes függőben lévő kérdé­seket megtárgyalhassák és mind­azt, amit' elgondoltak, másnap a tanács elé terjeszthessük. A tanács Tihanyi Béla el­nök bejelentését tudomásul veszi. Tihanyi Béla elnök mélyen meghatva jelenti be, hogy a ma­gyar színészet büszkesége, a Nemzeti Színház kiváló tagja, özv. Tanay Frigyesné Halmy Margit elhunyt. Indítványozza, hogy jegyzőkönyvileg örökítsük meg nevét és érdemeit. A tanács felállással hódol özv. Tanay Frigyesné Halmy Margit emlékezetének és jegy­zőkönyvileg örökíti meg el- évülhetlen érdemeit, melyek­kel nevét halhatatlanná tette. Tihanyi Béla elnök bejelenti, hogy a számtanácsosokat nem hívta be, mert két héttel ezelőtt volt tanácsülés. A tanács a bejelentést tudo­másul veszi. Balla Kálmán felolvassa a de-

Next

/
Thumbnails
Contents