Szinészek Lapja, 1938 (57. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1-2. szám

^i589/^-*• 1938. LVII. évf. 1-2. sz. Megjelenik havonként egyszer. Budapest, jan.-febr. hó színészek lapja AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST. Vm. BAROSS-TÉR 9. SZÁM ELŐFIZETÉSI ÁR : AZ EGYESÜLET TAGJAINAK DÍJTALAN KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANACSA telefon; 1 — 361 — 2 6 Á Hagy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a vidéki szinészet fejlesztésé^^ kitűzött jutalomdíjokat az alábbi elismerő sorok kíséretében Szikioi ]enő, HorvátK Tolnoy Andor és vitéz Bánky Róbert színigazgatóknak adományozta: 13.183/1937. III. szám. Nagyságodnak az elmúlt esztendőkben úgy műsorának inegválogatása, mint az előadások mű­vészi szinvonala érdekében kifejtett tevékenysé­ge elismeréséül a vidéki szinészet fejlesztése és színvonalának emelése érdekében kitűzött egyik jutalom díjál adományozom. Amidőn erről Nagyságodat örvendetes tu­domásul értesítem, abbeli reményemet fejezem ki, hogy a jövőben hasonló körültekintéssel igyekszik a magyar drámairodalmat és színmü- vészetet szolgálni. A julalomdíj 500 pengő összegét az Orszá­gos Szinészegj^esűlet fogja Nagyságodnak kézbe­síteni. Budapest, 1938. január hó 27-én. Hóman Bálint s. k. Az Országos Szinészegyesület elnökségének köszönetnyilvánítása; 6453/1938. szám. Nagyméltóságú Miniszter Ur! Kegyelmes Uram! Boldog örömmel nyugtázom Nagyméltósá­god folyó évi január hó 27-én kelt 13.183/1937. III. számú leiratának vételét, mely szerint a vi­déki színészet fejlesztésére kitűzött jutaionad^ Sziklai Jenő szegedi, Horváth Árpád debreceni, Tolnay Andor székesfehérvári és vitéz Bánky Róbert szinigazgatóknak adományozni kegyeskedett. Legelső és legkedvesebb kötelességemnek te­szek eleget akkor, amikor a megtisztelő elisme­rést és kitüntetést a kitüntetésre érdemesített 4 színigazgató nevében hálás szívvel megköszönöm. Ez a kitüntetés reménykeltő fénysugár az egyetemes magyar vidéki szinészet számára, mely több mint 150 év óta áll a haladó szellemet ápo­ló magyar kultúra szolgálatában és Nagymél­tóságod szeretetéből megerősödve rendületlen hit­tel folytatja az úttörők nehéz s küzdelmes mun­káját és emelkedett szellemben szolgálja a nagy magyar és nemzeti célokat. Nagyméltóságodnak új eredményekre ser­kentő elismerését a vidéki szinészet egyeteme nevében is megköszönöm és maradok Budapest, 1938. február 8. leghálásabb tisztelettel: Tihanyi Béla elnök. /■ j.- ^

Next

/
Thumbnails
Contents