Városi Közlöny, 1917 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1917-01-15 / 1. szám

Tartalma az l-ső számnak. I. Általános közigazgatási, szervezeti és személyi ügyek. Törvényhatósági bizottság........................................... 1 Bizottságok jegyzéke...................................................... 7 A személyzet létszáma és illetménye ...........................14 A nyugdíjalap helyzete......................................................28 Nyugdíjasok és kegydijasok..............................................29 S zervezet .............................................................................33 Szabályrendeletek .............................................................35 S zemélyi ügyek .................................................................36 Ü gyforgalom.........................................................................38 Honosítások és elbocsátások..........................................38 N évmagyarosítások.............................................................39 G yámi, hagyatéki és gyermekvédelmi ügyek • • • ■ 39 Katonaügyek.........................................................................45 II. Egészségügy. Venereás betegségek.........................................................48 J árványos betegségek.........................................................48 E gészségügyi személyzet..................................................50 Fertőző betegségek.............................................................50 V árosi közkórház .............................................................51 F ehérkereszt egy. szülészeti és nőgyógyászati oszt. 51 Gyermekmenhely.................................................................51 Mentő-társulat.....................................................................52 Jelentés a himlőelleni tömegoltásról ...........................52 III. Népmozgalom. Természetes népszaporodás..............................................60 H ázasságok.........................................................................61 Születések.............................................................................62 Halálozások.........................................................................63 VI. Közművelődés. Egyház és hitélet.................................................................65 Tudomány, művészet..........................................................65 Meteorologiai intézet..............................................65 V árosi könyvtár......................................................66 Városi zeneiskola..................................................68 S zínház.....................................................................69 Mozgókép-színházak..............................................69 K ulturális alapítványok, ösztöndíjak és segélyek • • 69 Tanügy ■ .............................................................................71 N épnevelés ..........................................................................79 Hírlapok és nyomdák..........................................................81 V. Városi háztartás. Beruházások és ingatlanok szerzése ...........................83 K ölcsön-ügyek.....................................................................84 I ngatlanok eladása..............................................................85 Pénztári forgalom..............................................................86 VI. Városi gazdaság. 1. Földek..............................................................................88 2. Tinkovai és zsidóvári erdők........................................90 3. Fasorok, ligetek és a volt polgári lövölde • • ■ 92 4. Kőszükségiet..................................................................93 5. Hivatalok szükségletei ..............................................94 6 . Hordóhiteiesités ..........................................................94 7 . Közvágóhíd kezelése..................................................95 8 . Villamos városi vasút..................................................96 9 . Villanyvílágiiási telep................................................100 1 0. Városi légszeszgyár....................................................102 11. Városi téglagyár ........................................................104 12. Városi tejközpont........................................................105 13. Városi fuvartelep........................................................110 14. Városi mozgóképszínházak.....................................111 15. Városi hirdető vállalat ............................................114 1 6. Városi vízvezetéki és csatornázási vállalat • ■ -115 17. Városi jövedékek........................................................116 a) áll. fogy. adók és pótlékok .........................116 b ) városi fogy. adók.............................................117 c) kövezetvám és helypénz.................................117 d ) mázsakrajczár.....................................................117 e) egyéb jövedelmek.............................................118 f) közvágóhidi dijak.............................................118 g) Diorama ...................................•...................118 h) városi tüzifaraktár.............................................119 i) müjég....................................................................119 j) népfürdő............................................................120 k ) kőszénraktár ....................................................120 l ) illemhelyek........................................................120 m ) közélelmezés..................................................120 V II. Adóügyek. Állami adónemek................................................................127 Városi adókezelés............................................................128 B irtokváltozások................................................................129 Ebadó....................................................................................129 M4 Közigazgatás 1916. évben.

Next

/
Thumbnails
Contents