Történelmi szemle, 1963 (6. évfolyam)

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Főszerkesztő: MOLNÁR ERIK Szerkesztik az Intézet Igazgatóságának megbízásából BARTHA ANTAL és LACKÓ MIKLÓS Szerkesztőség: Budapest I., Űri u. 51-53. — Telefon: 160—098 Megjelenik negyedévenként. — Előfizetési díj egy évre 40,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Nemzel, haza, honvédelem a parasztság és a nem nemesi katonáskodó réteg gondolkodásában (XV—XVIII. század) Molnár Erik: Bevezető a vitához 1 Mályusz Elemér : Haza és nemzet a magyarországi feudalizmus első századaiban 4 Szűcs Jenő : Nándorfehérvár és a parasztság 11 Benda Kálmán : A végvári harcok ideológiája 15 Heckenast Gusztáv : A Karácsony György-féle parasztfelkelés (1569—1570) .... 19 Makkai László : A hajdúk „nemzeti" és „függetlenségi" ideológiája 22 Somogyi Éva : Az 1653—59. évi horvátországi parasztmozgalom ideológiai tanulságai 30 Benczédi László : A „vitézlő rend" és ideológiája a Thököly-felkelésben 33 R. Várkonyi Ágnes : A „népi kurucság" ideológiája 44 HOZZÁSZÓLÁSOK Barlha Antal : Hozzászólás Mályusz Elemér előadásához 56 Komjáthy Miklós : Hozzászólás Szűcs Jenő „Nándorfehérvár és a parasztság" című referátumához 59 Bácskai Vera : A parasztság és a honvédelem 1514-ben 63 N. Kiss István : Megjegyzések a végvári harcok ideológiájának kérdéséhez 66 Nagy László : Hozzászólás Makkai László „A hajdúk »nemzeti« és »függetlenségi« ideológiája" című referátumához 68 Zimányi Vera : Megjegyzések a vitához 74 Klaniczay Tibor : Néhány gondolat a vitához 79 Perjés Géza : Hozzászólás Benczédi László referátumához 82 Maksay Ferenc : A „népi kurucság" ideológiájának kérdéséhez 87 Kosáry Domokos : Néhány tanulság Pest megye kuruckori történetéből 91 Benczédi László : Válasz Perjés Géza hozzászólására 96 Makkai László : Válasz Nagy László hozzászólására 99 SZEMLE Történetszemléletünk nacionalista maradványairól (Varga János) 102 KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 108

Next

/
Thumbnails
Contents