Történeti Lapok, 1875. április - 1875. december (2. évfolyam, 1-39. szám)

1875-04-04 / 1. szám

p AOVA II-DIK ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT, 1876. APRILIS 4. 1. SZÁM. FELELŐS SZERKESZTŐ K. PAPP MIKLÓS. LELT IMI Megjelenik minden vasárnap. — Előfizetési ár: Félévre 6 f. Egész évre 12. f. — Szerkesztőségi iroda: Lyceumi nyomda. — Kiadó hivatal: Gr. Teleki DomokoB ház n&gypiacz. Tartalom: Egy felségs érté- si por történetéhez. (I. közlemény.) Közi1 K.PappMiklós. — Okmányok és leve­lek az 1613-ik év történetéhez. (IV. közlemény.) Közli Szilágyi Sándor. — A bécsi titkoslevéltár okleveleiből. (XIII. közlemény.) — Levéltári adatok a XVI. és XVII. század történetéhez- (V. közlemény.) —A zsibói levéltárból. Közli K. Lapp Miklós. EGY FELSÉGSÉRTÉSI PÖR TÖRTÉNETÉHEZ. Közli: K. Papp Miklós. múlt század elején a második tö­rök hadjárat alkalmával a porta a legfényesebb Ígéretek mellett a Rákóczy Ferencz fiát, Rákóczy Jó­zsefet reá bírta, hogy Erdélyben párthiveket szerezve, egy betörést kisértsen meg török segélylyel. A Rákóczy felhívásai nem maradtak eredménytelenül. A mozgalom lassanként terjedt, s Rákóczy Ferencz régi párthiveiből többen meg voltak nyerve már. A bécsi kormánynak hamar elárultatott a mozgalom, sőt egy nyomoridt kém feladásai folytán többen elfogattak, mint Gr. Bethlen Sámuel, Br. Lázár János, Tholdalagi Mihály, Thoroczkai Zsigmond, Rhédei Ferencz, Rhédei László, Szigeti Gyula István reformatus püs­pök, Borosnyai Zsigmond tanár. Ez elfogatások roppant izgalmat és meg­lepetést keltettek. A Rákóczy fejére dijak tűzettek ki. A ki megöli 1000 irtot kap, a ki élve keríti kézre 8000 írtra számolhatott. A kormányszék mellőzésével herczeg Lobkovicz Christián által katonai hatalommal elfogott urak sorsa felett az egész ország aggódott. Gr. Bethlen Sámuelt, Br. Lázárt ’ előbb Szebenben, később Brassóban tartották fogságban. Szigetit Fehérvárra vitték, Rhédei László Déván, Thoroczkai Kolozsvárt, Rhédei Ferencz Beszterczén, Tholdalagi Fogarasban zárattak el. Később elfogták még Torsok István és Szoboszlai András ev. ref. papokat is, kik azzal vádoltattak, hogy az ellenség győzel­méért imádkoztak templomaikban. A Rákóczy-féle mozgalom sokkal érde­kesebb, sem hogy nehány sorban tárgyal­hatnám. E mozgalom történetét egy külön önálló kötetben fogom a t. olvasó közönség­nek bemutatni, — most csak a pörre vonat­kozólag mutatok be egy pár érdekes oklevelet, melyek az elfogottak érdekében keltek. R. Gubernii Repraesentatio in facto incaptivatorum a. 1738. Transilvano- rum 1738. 30. May. Nunc demum conjuges fratresque et liberi arrestatorum e consternatione seu confusione tantisper respirantes, comparuerant Superio­ribus diebus et exhibuerant libellum hunc Majestati Vestrae Sacratissimae supliciter inscriptum, orantes: Majestati Vestrae Sa­cratissimae per nos humillime submitti. Victi 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents