Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 13. évfolyam, 1829

E* Tudományos Gyűjteményben közöltetnek: I. Ol Ly eredeti, rövid, 's tudós Érteke­zések, mellyek Magyar ország' physikai, geogra­phiai, természet-históriai, történetbeli 's polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb ösmertetésére, a' magyar nyelvnek »keletére, tulajdonságainak fejtegetésére, írása módjának meghatároztatására szolgálnak; mindennemű természeti, históriai, phiíosophiai, mathematicai (mennyiség tudományi) erkölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak rs tökéletesítenek , a'szép 's kézi müveket , gazdál­kodást, kereskedést tárgy azzák, közlik, 's elő mozdítják; a' helyes, és okos nevelést intézik^ Hazánkbéli és Külföldi derék Férjfiaknak 's Asz­szonyoknak élet T leírásit magokban foglalják. II. A 7 Magyar országban kijött, vagy akarhol, de Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott lijabb kÖn3 rveknek, 's míveknek ösmerte­tései és vizsgálatai's a'külföldiek' vizsgálatainak kivonásai is, a' mennyire ezek a' tudományok' mtivészségek előmenetelét, 's ezzel a' köz hasznot és az elmének tökéletesedését eszközlik. III. Tndománybeli Jelentések ; megczáfolások 's iga­zítások, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom lételek, jutalmaz lat ások , találmányok , intézetek, előléptetések's megtiszteltetések, kihalt tudósok, és írók' emiékezetök > régiségek , jélességek , hido­mánybeli kérelmek, új művek, új könyvek 's több e' félék iránt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents