Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 24. évfolyam, 1840

1. szám

E* Tudományos Gyűjteményben közöltetnek : I. Olly eredeti, rövid, 's tudós Érte­kezések, mellyek Magyar ország physikai, geographiai, természet-históriai, történetbéli 's polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is­mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj­donságainak fejtegetésére , írása módjának meg­határoztatására szolgálnak; mindennemű termé­szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men­nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter­jesztenek j gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá­sit magokban foglalják. II. A.'magyar országban kijött, vagy akárhol, de Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által íratott újabb könyveknek, 's míveknek ismerte­tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai­nak kivonásai is, a'mennyire ezek a' tudomá­nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz­közlik. III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai , jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, kíhalt tudósok' és írók emlékezete, régiségek, jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, líj könyvek 's több e' félék iránt.

Next

/
Thumbnails
Contents