Tükör, 1965. január-március (2. évfolyam, 1-13. szám)

1965-01-05 / 1. szám

-----------Mit szeretne látni a Tükörben?-----------­1964. áprilisában jelent meg a Tükör első száma. Most, hogy lapunk második évfolyamába lép, olvasókat kértünk meg, mondják el. mit szeretnek, s mit hiányolnak a Tükörben. A nyilatkozatokat levelezési rovatunk helyén néhány héten át közöljük. Várjuk olvasóink megjegyzéseit, észrevételeit. Ügy tudjuk, a fiatalok szeretik a lapot. Minden­esetre szívesen foglalko­zunk a problémáikkal, kí­váncsiak vagyunk a véle­ményükre. Elmentünk hát az Eötvös Lóránd Tudo­mányegyetemre, s egy „lyu­kas órán” a folyosón, a Tü­körről beszélgettünk. So­kan. Néhány nevet felje­gyeztünk közülük: Egri Má­ria, Ludányi Gabriella, Ku- rucz Zsuzsa, Székely And­rás, Kereszty András. A vé­lemények: — Inkább azt mondom el, mit nem szeretnék látni a Tükörben. A címlapon mindig nőket. Alapjában véve nincs kifogásom a nők ellen, még címlapon sem, ha szép nőt fotografálnak. De csak azért, hogy nő le­gyen . .. ? Ennek semmi ér­telme. Inkább friss, akutális riportfotót! És. ha ilyen nem mindig akad. akkor ne legyen színes. Nem értem, hogy a magyar képeslapok mért ragaszkodnak a színes képekhez, mikor gyakran olyan csúnyák a színek. A belsők is: pelenka-lila, kombiné-rózsaszín. Az em­ber émelyeg tőle. Nem sze­retem az országjáró ripor­tokat sem. Mikor csak úgy általában foglalkoznak egy várossal, egy faluval, s nem valamilyen konkrét gondo­lat, vagy megtörtént ese­mény kapcsán. — Adhatnának egy sarkot a fiataloknak. Minden számban. I« elmondhat­nánk a véleményünket egy- ről-másról. Például arról, hogy egy film nekünk tet­szett, miért tetszett, és miért bukott meg, ha tet­szett. Vagy egy könyvet megbírálnak, s a bírálattal mi nem értünk egyet. Vi­tatkozhatnánk. Meg aztán, van egy csomó problémánk. Egyet, a sok közül: szeret­nénk néha pénzt keresni. Szoktunk is, de csak olyan „buli” alapon. Valaki hall valamit: statisztálást, va­gonkirakást, és szól a töb­bieknek. Aki hallja, adja át. Aki nem hallja, pechje van. Meg lehetne szervezni. Egy miniatűr munkaközve­títőt. Egyetlen ember, egy telefonnal elég lenne hozzá. Nála bejelenthetnék a munkalehetőségeket, felje- jegyezné, mi meg csak be­mennénk, ha nagyon lapos a zsebünk, és nincs vizsga­időszak. — Merészebb cikkeket, művészekről, művekről. Ne csak akkor, ha sikerük van, ha kinyomtatták, előadták, kiállították az alkotásaikat. Nem biztos, hogy mindig azoknak van igazuk, akik a kéziratot visszaadták, vagy egy-egy kép, szobor elől elzárták a kiállítási ter­meket. — Azt a törekvését pedig tartsa, erősítse a lap, hogy a modern, jóízlésű olvasók­hoz szól. A színvonalból ne engedjen! Szabó János, a VIII. kerületi Sütőipari Vállalat gép­kocsivezetője: — A sport cikkeiket, képeiket szeretem. Jó, tartalmas a sportrovatuk. Nem bánnám, ha többet foglalkoznának, vagyis egyáltalán foglalkoznának az új technikai vívmá­nyokkal. És, ha megengedik, egy témát is ajánlanék. Néz­zenek szét egyszer a higiénia területén: milyen tisztasági feltételek között dolgoznak, étkeznek a munkások. Én pél­dául azért hagytam ott a Köztisztasági Hivatalt, mert a rakodómunkások a szemét közül kiguberáltak mindenféle vacakot, s az öltözőszekrényükbe rakták. Senki nem til­totta meg nekik. Én meg undorodtam ugyanabban az öl­KÉPES POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI . HETILAP FŐSZERKESZTŐ: BOGNÁR KÁROLY H. FŐSZERKESZTŐ: KOVÁCS JUDIT MŰVÉSZETI SZERKESZTŐ: PELBÁRT OSZKÁR OLVASÓ SZERKESZTŐ: MAJOR OTTÓ HAZAI TUDÓSÍTÁSOK BALOG JÁNOS KÜLFÖLDI RIPORTÁZS: TARJÁN IMRE KULTURÁLIS ÉLET: VÁRKONYI ISTVÁN SPORT: LUKÁCS LÁSZLÓ FOTOFŐMUN K ATÁRS: REISMANN JÁNOS KARIKATÚRA: KAJÁN SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, Vili., GYULAI PÁL U. 14 TELEFON: 343-100, 142-220 POSTAFIÓK: BUDAPEST 8. PF 56. KIADJA: a hírlapkiadó vállalat FELELŐS KIADÓ: CSOLLÁNY FERENC TERJESZTI A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA ELŐFIZETÉSI Díj: EGY HÓNAPRA 16.— FORINT NEGYEDÉVRE 48,— FORINT EGY ÉVRE 192,— FORINT ELŐFIZETHETŐ MINDEN POSTAHIVATALBAN ÉS A KÉZBESÍTŐKNÉL 645591 ATHENAEUM NYOMDA ROTÁCIÓS mélynyomása FELELŐS VEZETŐ: SOPRONI BÉLA IGAZGATÓ INDEX 25817 A címlapon: Sólyom Ildikó, a Kár a benzinért című készülő filmvigjáték egyik szereplője tözőben tartani a ruháimat. Akad írnivaló, csak nézzenek alaposan körül! Makk Károly filmrendező: — Jó lenne olykor valami váratlant olvasni a Tükör­ben: szimpatikus, szabálytalan dolgokat. Nem szeretem, ha lapozgatás közben előre tudom, mi következik: most valami a gyarmatosítókról, utána riport egy új magyar konzervgyárról, az alma tartósításának részletes recept­jével, aztán egy cikk, amely jóindulatú hangon ír a Nyu­gatról ... Több egyéniséget! \ cikkek szubjektivebbek le­gyenek, véleményeket, hangulatokat tükrözzenek, és ha a téma alkalmas rá, kötekedjenek, csipkelődjenek. Olasz magazinokban még a szerkesztői üzenetek is mulatságo­sak. Mért nincs több humor a lapban? Nem a viccek hiá­nyoznak, a humor! A képekről: Néha elmegyek fotókiállításokra, és csak bámulok, mennyi tehetséges, jószemű fotósunk van. Ha kinyitom a magyar képeslapokat, ugyancsak bámulok, mi­lyen konvencionális, ósdi ízlés uralkodik. A hétköznapi élet fotófeldolgozása, prűd, merev, őszintéden, kispolgári. A Tükör elég sokat foglalkozik belpolitikai kérdések­kel. Ez nagyon rokonszenves. Nem szeretem, ha sokkal részletesebben tájékoztatnak arról, mi történik Kongó­ban, mint mondjuk a Nagykörúton. (Fotó: Inkey Tibor) A hátlapon: Téli est Budán (Fotó: Czeizing Lajos) 2 □

Next

/
Thumbnails
Contents