Turul 1910 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló czikkek. Lap ALDÁSY ANTAL ... Schönherr Gyula emlékezete ... ... .... ___ ... ... ! BENKÓ IMRE ___ . Adatok a Semberi és Derzsenyei Sembeiy család Erdélybe szakadt ágának genea­lógiájához _ ... ... ... ... ... ... __ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 86 CSOMA JÓZSEF ___ A Forgách grófok czimere. (Színes czimerkéj>j>el.) ... ... ... ... ... ... ... 49 — ... ... A kassai két kongregácziós könyv. (Három czimerrajzzal.) _ ... ... ... 145 Dr. DEMKÓ KÁLMÁN A Gyulai családról ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ___ ... FOLLAJTÁR JÓZSEF . A Patvaróczyak _._ ... ... ... ... ... ... ... ... 168 GÁRDONYI ALBERT Budapest legrégibb kiváltságlevele. (Két közlemény.) ... ... ... ... ... ... ... 75. 117 GYÁRFÁS TIHAMÉR . Brassai czimereslevelek. (Három czimerrajzzal.)_ ... ... ... ... __. ... 113 Dr. HOLUB JÓZSEF Heraldikai apróságok. 1. Czimereslevél kanczelláriai taksája 1572-ben. 2. Bocskay szaká­csának czimeres levele. 3. Adatok a czimeralakok jelentésének magyarázatához. (Tapolczai Tompa Mihály czimereslevele.)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 Dr. HÓMAN BÁLINT A zágrábi püspökség alapitási éve ... ... _.. ... ... .._ ... ... ... 100 KEMÉNY LAJOS ... Oklevéltani apróságok ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ___ .... 131 KOLLÁNYI FERENCZ Egy irodalmi érdemjel tervezete ... ... — ... — ... ... — —_ — — 89 KOMLÓSSY ARTHUR AZ angol királyné magyar rokonsága. Gróf Rhédey Mihály leszármazói. (Egy genealógiai táblával.)— ... ... — ... — —_ — — — ... — —_ — — — ... 97 NAGY GÉZA ... . _ A magyar nemzetségek. (Két közlemény.)... ... ... ... ... ... ... — — 18, 52 NÉMETHY LAJOS... Zeleméry László és Rajcsányi Ádám sírkövei. (Két sirkörajzzal.) _._ ... . — ... 129 NOSZLOPI TIVADAR. Bakach-Bessenyey báró ősei ... ... ... ... ... ... .__ ... ... — — — 87 PETROVAY GYÖRGY. A Vayak és az Ibrányiak (Két közlemény.) — — ... — — — — — 8, 65 — —. Czimeres nemes levelek Máramaros vármegye levéltárából— ... ... — — — 156 RUDNAY BÉLA _ ... A Szapolyay család eredetéről szóló közleményhez ... ... ... ... — ... —. 39 SÁRKÖZY IMRE __. Laczkfy István nádor síremléke Keszthelyen. (Egy sirkörajzzal.) ... ... ... ... 84 SÖRÖS PONGRÁCZ ... Három adalék három generatióhoz. ... ... ... — — — — ... -— --- — 41 SziLY JENÖ__. ... A Hont-Pázmány nembeliek Somogyban.. ... — — ... — — — — — — 37 — — A Kisasszonyfalvai Istvánffy család történetéhez. ... — ... — — — — — I'7 Szűcsi JÓZSEF. ... A gentry.. ... ... — — — — — — — — — — — — — — — 181 Dr. W ERTNER MÓR «Szigeti» István kalocsai érsek származása . ... ... — — — — —- — — 33 — — Megjegyzések Theiner archontologiájához .._ ... — — — —- —- —- — —- J3 2 — — Alben (Egy czimerrajzzal.) . —_ ... — — —- — — — — — — — *73 — — A Csém nemzetségből kiágazott családok. ... — .., — — — — — — — 179 II. Kisebb rovatok. TÁRCZA. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései — — — — — — — 4*> 89> !35> i 84 Jelentés a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1909. évi működéséről. Dr. ALDÁSY ANTAL társulati titkártól... ... — — — —- —- — —- —- —- — — — — — — """ Id. BÁNÓ JÓZSEF \ ... — — — — — — — — — — - —

Next

/
Thumbnails
Contents