Turul 1911 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. A társulatunk által kiadott Magyar Nemzetségi Zsebkönyv első kötete XIV és 558 lapot foglal magában és felöleli: a) a főrendiházi örökös tagsági joggal biró főrangú családokat: ehhez függelék gyanánt: b) a fiágon kihalt magyar főrangú családokat és c) oly magyar eredetű, vagy bár idegen, de meghonosodott főrangú családokat, melyek főrendiházi jogosultsággal nem birnak. Ily módon a kötet 331 főrangú családról tartalmaz adatokat. A kötetet részletes névmutató fejezi be. A második sorozatnak 1905 elején megjelent első kötete az előbbihez hasonló alak­ban VIII és 664 oldalon 250 köznemes család eredetéről, czimeréről, leszármazásáról és elága­zásáról nyújt felvilágosítást. A kötet kimeritő névmutatót tartalmaz és 11 szines, önálló mellék­letül adott czimerképpel s számos a szövegbe nyomott czimerrajzzal van diszítve. Hogy az első sorozathoz szükséges pótlások és kiegészítések kiadhatók, a második sorozat pedig folytat­ható legyen, felkérjük t. tagtársainkat, hogy úgy a kötetek minél szélesebb körben való ter­jesztése, mint a rendelkezésükre álló adatok beküldése által a vállalatot lehetőleg támogatni szíveskedjenek. Megrendelések és közlemények a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság titkári hivatalába (Budapest, Magyar Nemzeti Muzeum) küldendők. A megjelent kötetek mind­egyike társulati ta^ok részére a titkári hivatalnál megrendelve egyenként 10 korona, a második kötet bolti ára nem tagok számára 12 korona. FELHÍVÁS. A történelmi források felkutatása és a történetírás, főként a M. T. Akadémia történelmi' bizottsága és a Magyar Tört. Társulat működése által, igen nagy mér­tékben haladt az utolsó két évtizedben. Ezen haladással kapcsolatosan a törté­nelem társtudományai, úgymint a heraldika (czímerészet), diplomatika (oklevéltan), sphragistika (pecsétisme) és genealógia (nemzedékrend és családtörténet), mint szaktudományok annyira fejlődtek, hogy ezeknek folytatólagos műveléséről és ter­jesztéséről gondoskodnunk kell. Jelen irodalmi viszonyaink között az említett tudo­mányok terjesztését csakis társulás utján érhetjük el. Erre van hivatva a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasag. A társaság czélja egy negyedévenként megjelenő folyóirat által terjeszteni az említett tudományokat. Ezen kívül a társaság koronként egy nemzedékrendi zseb­könyvet ad ki, mely a magyar családok származásának nyilvántartására van hivatva. A társaság gondoskodni fog arról, hogy az biztos adatokra támaszkodó és pontosan szerkesztett könyv legyen. Ennélfogva felhívjuk társaságunk kitűzött czéljának kedvelőit, hogy lépjenek társaságunkba mint alapító, pártoló, vagy mint évdíjas tagok. a) Alapító háromféle lehet: 1. ki egyszer mindenkorra 200 koronát fizet a társaság pénztárába ; 2. ki 400 koronát fizet; 3. az örökös alapítók, kik 1000 koronát vagy ennél nagyobb alapítványt tesznek; ezeknek alapítványi joguk fiutódaikra is átszáll. b) Pártoló tag lehet az, ki kötelezi magát, hogy évenként 20 koronát fizet tíz éven át a társaság pénztárába. c) Évdíjas tag lehet az, ki kötelezi magát, hogy évenként 10 koronát fizet öt éven át a társaság pénztárába. A társaság tagjai annak kiadványait alapítványaik vagy tagdíjuk" fejében kapják ; még pedig a következő rendben : az évdíjas és 200 koronás alapító tagot a társaság folyóiratát; a pártoló és 400 koronás alapító tagok a folyóiratot és a Nemzedékrendi zsebkönyvet és végre az örökös alapítók a társaság összes kiadványait.

Next

/
Thumbnails
Contents