Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1938 (35. évfolyam, 1-4. szám)

1938-01-01 - 1938-04-01 / 1-4. szám

50525 XXXV. ÉVF. BUDAPEST, 1938 JANUÁR—ÁPRILIS 1—4. SZÁM ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: Db. MELZER ISTVÁN \ BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA, . . \ V , i ! • Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. A Budapesti Ügyvédi Kamara 754/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. S o s'MÍ ­TARTALOM: rtV Dr. Pályi Gyula f - I. Választó-közgyűlés. — II. Évi közgyűlés. — III. Felte klr. Igazságügy miniszter Űrhöz: 1. A szabadalmi ügyvivők képesítése tárgyában. 2. Ajűjár gyakorlaton levő ügyvédjelölteknek felvételi korlátozások alól kivétele tárgyában. 3. A 4Hr000— 1930. I. M. sz. rendeletnek a több telekkönyvi betétben foganatosítandó bejegyzés /Esetén- fizetendő külön eljárási költségről rendelkező 33. §-a módosítása tárgy'ábim. 4. 650Ó M. E. számú rendelet intézkedéseinek az ügyvédi munkaadókra kitérj esafcégii tt/gyffban. 5. A korábbi foglalkozásra utaló toldat eltiltása tárgyában. — IV. Átinmilfk a Budapesten székelő elsőbíróságok Elnökeihez a perköltségek kiszámításának módjactárgyában. — V Átira­tunk a székesfővárosi m. klr. Pénzügyigazgatósághoz a házgondnok ügyvedek forgalmi adója tárgyában. — VI. Értesítések : 1. Dr. Lázár Andor igazságügyminiszter Ür leirata Kama­ránkhoz. 2. A Budapesti Ügyvédi Kamara választmányának ügybeosztása 3. A Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi bíróságának tanácsbeosztása. 4. Az ügyvédek névjegyzékébe fel­vétel tárgyában eljáró bizottság tagjai. 5. Pártfogó ügyvéd kirendelésére hivatott bizottsá­gok ügybeosztása. 6. Az Ügyvédi Kamarák Országos Bizottságába kiküldöttek. 7. A m. kir. Kúria ügyvédi tanácsának 1938—40. évekre kinevezett ügyvédtagjai. 8. Egységes bírói és ügyvéd vizsgálóbizottságnak 1938—40. évekre a budapesti ügyvédek sorából kinevezett elnökhelyettesei. 9. Változások a Kamara névjegyzékében. 10. A negyven éve működő kartár­sak üdvözlése 11. Az 1934. évi III. t.-c. alapján zugirászat miatt elítélt egyének. 12. Felhívás a magángyakorlatot nem folytató és így a forgalmi adóközösségben részt nem vevő kartár­sakhoz. 13. Ügyvédi könyvek"hitelesítése. 14. A helyettes ügyvédek és ügyvédjelöltek felvé­teli díja. 15. Ügyvédjelölti ügyek. 10. A szabadalmi ügyvivők működési köre. 17. A tagsági* és nyugdíjintézeti járulék. 18. Családi állapotban beálló változások. 19. Beadványok benyúj­tásának időpontja. 20. Idéző végzések visszaadása. 21. Meghatalmazás igazolása az adofel- szólamlási bizottságok előtt. 22. Felhívás a pécsi egyetemen végzett kartársakhoz. 23. Kimu­tatás a budapesti egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság 1937. évi működéséről. 24. Ertesítésadás ideje a Kamara segédhivatalában. — VII. A in. kir. Kúria gyakorlatából: 1. A. m. kir. Kúria Ügyvédi Tanácsának gyakorlata. 2. A in. kir. Kúria gyakorlata ügyvédi kérdésekben. 3. A m. kir. Kúria gyakorlata a panaszeljárás terén. Mutató a m. kir. Kúria 1—3. alatt közölt gyakorlatához.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents