Új Barázda, 1921. augusztus (3. évfolyam, 169-192. szám)

1921-08-02 / 169. szám

r 2 UJ BARÁZDA Budapest, auguszfus 1. I Ml történt kél; éve ? A népbiz­tosok menekülő vonala B'écsbe érke­zett. A magyar fővárosán a kom­munista politikai megbízottak még gyűléseken szavpltak/hogy csak né­hány hétre adják ft a hátaimat. A magyarság káwltpjh várta az ese­ményeket. A jkommunisiaszöktető Peidl-kormány vette át a hatalmat, de mindenki tudta, hogy a nagy bukás után a szöktetők sem marad­hatnak uralmon. A kínzó pincékben nem működtek tovább a Lenin-fiuk. Csak a vidéken gyilkoltatoit még meg itt-ott egy népszerű magyart a galíciai Számuelly. A vérszag még itt maradt. Aztán jöttek az oláhok s csak lassan-lassan szabadultunk. Bécsből öltögették a nyelvüket. On­nan dirigálták bérenceiket. De egy pillanatra összefogott az egész ke­resztény magyarság. S ez menielt meg bennünket a végső pusztulástól. Két év elmúlt s azóta Moszkvában is hullaszaguk van ... Mintha Orosz­országban ugyanazok az események ismétlődnének. Hol van Schwarcz elvtárs, aki köpködte a házbizalmiak gyűlésén, hogy három hét múlva újra Kun-Kohn lesz az ur az Or­szágban ? 1 ' Telekiabálták Európát, hogy Magyarországon fehér terror van. Akkor még nem ■tudták, mi az a fehér ter/or. Az orrvérzés még nem fehér terror. Majd megtanulják Orosz­országban ... / Dáfnénietyrszágfean mozgolódnak a kommunisták Bécs, iaugusztus 1. Délnémetországbad a kommunis­ták nagyobbszabásu propagandát akartak indítani. Július második fér lében tudvalévőén Ulmban feloszlat­tak egy kommunista gyűlést és az ezzel kapcsolatosan megindított rend­őri vizsgálat kideritetter hogy titkos kommunista szervezet működik Dél- bajorországban. Ugyanakkor kiderí­tették azt is, hogy Stuttgartban uj kommunista központot akarnak fel­állítani. Kiderült az is, hogy ezek a szervezkedések Moszkvává! is össze­köttetésben vannak. Kissingenben több orosz népbiztos tartózkodik állítólag üdülés céljából. A görög király bevonult Eski-Sfhirbe Pária, augihztus 1. Athéni távirat szeiint JKonslanlin király bevonult Es\i-Sekirbe. Arra számítanak, hogy Guharii miniszter- elnök még e hét folyat^ilp visszatér Szmirnába. Azt is tudniv vélik, hogy Gunaris körülbelül két hét múlva Londonba és Parisba utazik a görög követelések képviselésére. Állítólag fel lógja vetni Konstantinápoly meg­szállásának kérdését, amit görög csa­patok hajtanának végre. A győztes görögök vérszemet kaplak Bécs, augusztus 1. Konstantinápolyi jelentés szerint a görög sajtó a legutóbbi sikerek al­kalmából kiemeli, hogy a görög kö­veteléseknek megfelelően ki kell bő­vülniük azoknak az óriási áldoza­toknak következtében, amelyeket Gö­rögország hozott. Nem lehet többé megelégedni Szmirna birtokbavételé­vel. Görögország nem elégedhetik meg a sevresi szerződéssel sem. A görög hadműveleteket pillanatnyilag beszüntették, de az uj offenziva célja Angora lesz. Még a tél előtt rJiaza&zállitják a magyar eposz hadifoglyokat Genf, augusztus 1. A genfi Nemzetközi Vöröskereszti Komité a következőket közli: „Különböző, a sajtóban legutóbb megjelent értesülés nyomán, amelyek szerint a magyar hadifoglyoknak je** lentöségteljes tömegét tartják még vissza Szibériában és Oroszország­ban, a Nemzetközi Vöröskereszt Ko­mité a következők emlékezetbe idé­zését tarija szükségesnek: 1920-ban és 1921-ben a nemzetközi komité j missziói 40.000-nél több magyar ha- i difoglyot szállítottak haza. Az Orosz­országban és Szibériában tartózkodó magyar hadifoglyokat, akik haza szán­dékoznak térnij a nemzetközi komilé munkájával, a népszövetség együtt­működésével még a tél beállta előtt hazaszál­£' litják. ^ehetetlen hazatérésre kényszerí­teni azokat a hadifoglyokat, akik, a maguk jószántából, " Oroszországban akarnak maradni. Számba kell venni a volt osztrák-magyar monarchia hadifoglyainak ama nem csekély tö­megét, akik járványok vagy balese­tek következtében meghaltak Orosz­országban vagy Szibériában. E meg­haltak pontos szárnál még nem lehe­tett meghatározni és ezen szerencsét­lenek hozzátartozói talán sohasem fogják megtudni, hogy voltaképpen mi is történt Oroszországban levő családtagjaikkal. Félmillió hold termőföld fekszik víz alatt a Duna—Tisza közén. Év­tizedek hosszú sora óta vadvíz és mocsár ott a talaj és a lakosság i szegény és nyomorgó, mert nincs/ ahol megteremjen a kenyere. A Kis/ kunság mély rónáján, Szeged, Kecs­kemét, Csongrád, Halas, Szertms, Kistelek, Horgos és környékén van­nak ezek a földek. Megmentésüket, lecsapolásukat, termőfölddé alakítá­sukat^ negyven év óta tervezi már a kormány, de sohasem vitte keresztül. A kisgazdapárt érdeme, hogy végre eldőlt ezeknek a földeknek is a sorsa. Egy egészségesebb földbirtok­politika folytán végre elrendelték a Duna—Tisza közti vadvizek lecsa- polását is. A földmivelési és pénz- - ügyi minisztérium közötti tárgyalá­sok befejeződtek és a kormány — mint köztudomású — a belvíz-leve­zető munkálatok irányítására kor­mánybiztost nevezett ki Udránszky József miniszteri osztálytanácsos sze­mélyében, akt azonnal megkezdte működését. Udránszky kormánybiztos, a bel- viz-levezető munkákról, az ármente- sitő csatornákról és a csatornák irá­nyáról következő fölvilágositást nyúj­totta munkatársunknak: —A Duna—Tisza közti vadvizek le- csapolásóhöz szükséges előmunká­latok már megkezdődtek, jelenleg Szeged, Csongrád, Szentes körül folyik az ártér fejlesztés, azaz meg­állapítása és fölkutatása mindazon helyeknek, rneiyek egy nedves évben viz alatt állanak. — Vadvizek és árterületek követ­keztében ötszázezer hold terület fek­szik használhatatlanul az Alföldön. E területből százharmincezer hold állandóan viz alatt van, a többi szá­razabb év esetén mentes ugyan a víztől, de azért használhatatlan. A földek megmentése és termőfölddé való alakítása már közel negyven éve foglalkoztatja a szakköröket, Több tervezet készült, melyet azon­ban keresztülvinni riem lehetett. Most végre megvalósulás előtt áll a do­log. A vvzszabályozási terveket most bírálja felül a minisztérium, — A tervezet szerint két nagy sza­bású csatorna vezetné le a Duna— Tisza közti belvizeket. A két főcsa­torna, a számtalan mellékcsatorná­val és kiscsatornával együtt egy Kecskemét, Csongrád, Szeged, Halas, Horgos és a Tisza közt elterülő hatalmas csatorna rend­szert ad, mely biztosítja a teesapolást és az emberi termelő munkának visszaadja a félmillió holdnyi területet. — Az alsó főcsatorna Kistelek, Maisa, Halas, Horgos között épül Á* körülbelül Szeged alatt, a mai Félmillió hold termőfölddel több lesz Csonkamagyarországon Lecsapolják a Duna—Tisza közti vadvizeket Két főcsatorna épül- Az Uj BARÁZDAftudósiiőjdtól — demarkációs vonal melleit vezeti le a fvizet, mentesíteni fogja Pestvármegye falsó részét a vadvizektől. — A felső főcsatorna Kecskemét, Kis­kunfélegyháza, Pálmonosiora, Csány- telek melleit fog elhaladni és lecsa­polja ezeknek a tájaknak a vizeit. Ez a csatorna Csongrád táján önti vizét a Tiszába. — Az egész csatornarendszernek a hossza több mint ezer kilométer lesz. A munkálatok két-három évet vesz­nek igénybe. Az árvizszabályozási munkálatok nagymunka alkalommal fognak szolgálni. Közel ezer mun­kásra tesz szükség már a megindu­lásnál. — A földmivelésügyi minisztérium a munkanélküliségre való tekintettel mindent elkövet, hogy a részleges munkálatok mielőbb meginduljanak. Azonban nagy akadály az, hogy egyes nagyobb helyen még nem ala­kultak meg a belvíz rendezési tár­sulatok, melynek anyagi érdekeltsége lenne a munkálatok sürgetése. — A minisztérium most folytat tárgyalásokat egyes érdekeltségekkel és mire az ártérfejlesztési munkála­tok befejeződnek, azonnal megkezdő­dik a csatornaépítés. A lecsapolás által félmillió hold­dal több termőföld lesz Magyar* országon. A belvizek szabályozásával egyszer és mindenkorra megoldódik a Kis­kunság népének földhöz juttatása. Ezren és ezren fognak földet kapni ott, olyanok, akik most napszámos, kubikos munkával keresik kenye­rüket. Jugoszláviában háromezer kommunistát tartóztattak le Be$s, augusztus 1. Zágrábból jelentik: jiíoszláviában legélesebb eszközökkel üldözőbe vet­ték a kommunistákat. Eddig nem kevesebb, mint háromezer kommu­nistát tartóztattak le. Az egész kom­munista sajtót beszüntették. A letar­tóztatások alkalmával sok esetben véres összetűzésekre került sor. Sa• rajevoban lerombolták a munkások otthonát és levéltárukat felégették. Spalatoban véres összecsapás volt a nacionalisták és a kommunisták között. A nemzetgyűlés törvényes utón a kommunista pártot az államra nézve veszedelmesnek jelenti ki és feloszlatja. Az öiven kommunista képviselő mandátumát érvénytelennek nyilvánítják. Pribtcsevics miniszter naponként fénye Vő leveleket kap. A szerb minisztere,nük külön hajon Pozsonyba készül utazni és onnan Prágán keresztül Karlsbadba veszi útját. Az első ?ftézi t$ek átadása Festményében — Az UJ BARÁZDA tudósítójától ~­Balatoni Farkas László felsőbabá- gyi földbirtokos Alsónémedi és Ócsa község határában lévő birtokából vitéz és nemzetes Horváth Mihály­nak tizenöt kataszteri holdat adomá­nyozott. Az ünnepélyes átadás teg­nap ment végbe Ócsán. Az ünne­pélyen nagy és előkelő közönség jelent meg: Santmicheli Stadier Ist­ván altábornagy a vitézi szék nevé­ben, Pethö ezredes ugyancsak a vi­tézi széktői, Agorasztó Tivadar alis­pán, a Pestmegyei Gazdasági Egye­sület alelnöke, Zsivanoviis Béla" tit­kár, az alsódabasi járás közönsége nevében Szánthó Pál főszolgabiró, a pestmegyei gazdasági felügyelőséget, a Pestmegyei Gazdasági Egyesületet Gregersen Nils képviselte. Ott volt még Morlin Adorján és Rudnyánszky Miklós báró vármegyei főjegyző. Az átadás alkalmával magas szarnyalásu beszédet mondott Rákosi Zoltán, az ócsai polgári iskola igazgatója. Az ócsai református pap megáldotta a földet és az ünnepelt Horváth Mi­hálynak családját. Ufána balatoni Farkas László felsőbabágyi kastélyá­ban nagy diszebédre vendégül látta az ünnepeltet. Az első vitézi telekadományozásí több fogja követni. Így balatoni Far­kas László földbirtokos egy másik vitéznek ugyancsak tizenöt hold te­rületet fog adományozni. A második adományozó Károlyi László gróf, az ünnepély a pakonyi pusztán fog végbemenni. Mindhárom birtok az alsódabasi járásban van. Hogyan szokott meg Heltai Viktor a fogházból A főtárgyalás 79-ik napfa- Az Uj BARÁZDA tudósítójától ­Hélfőn folytatták Ulain Ferenc dr. ki­hallgatását, Ulain azt állítja, hogy Dobót nem bántották a fogházban. Az elnök szemére veti a tanúnak, hogy nem lett volna szabad erősza|olnb Dobó éjsza­kai kihallgatásait. UiaHo^érre azt feleli, hogy az ö részéről szabálytalan dolog a perrel kapcsolatban nem történt. A vád­lottak egyikét sem bujtogatta. Ahhoz a szövetkezéshez, amely állítólag a bíinpör hátterében van, semmi köze sincs. Vágót okos embernek tartja, ez az ember azon­ban úgy beszél, amint azt az érdeke kívánja. Az elnök Ulainhoz: Sztanykovszky ál­lítása szerint ön kijelentette, hogy Fried- rích politikája voltaképpen Kun’ Béláé csakhogy fehérben. Ezért szavai szerint politikailag is lehetetlenné kell * tenni Friedrichet. Utam: Ez merő képíelenség. Hiszen az oláh megszállás idején a Szózcí-ban megjelent cikkeim elismerőleg foglalkoz­tak Friedrich szerepével. Amikor Ulain előadja, hogy a Tisza- pör vádlottai hogyan érintkeztek egy­mással a fogházban, Fényes László ide­gesen közbekiált: Mesedolog az. A tanú most rátér Heltai Viktor szö­késének ismertetésére. A katonai tárgya­láson a várószobában Heltai egy ízben közölte vele — úgymond Ulain — hogy az ügyészségen őt — tudniillik Helfait — Friedrich és Polónyi rá akarták venni, hogy mondja azt, hogy terror alatt tett tanúvallomást. Egyben bejelentette ugyan­akkor azt is, hogy János Andor, az egyik vádlott megszökött Bécsbe s nyomban azt az ajánlatot tette, hogy kimegy Bécsbe János után. A következő napon abban történt azután megállapodás, hogy Heltai egy tiszt kíséretében csakugyan Bécsbe utazik. Amikor Heltai utjának anyagiakkal való fedezésére került a sor, világosodott ki, hogy Heltai egész manővere nem egyéb zsarolásnál. Az elnök itt félbeszakította a tárgya­lást, amelyet holnap reggel folytatnak. STe osak olvassuk 'jt UJ Barázdái,: terjesszük i,. / jdá, 1921. augusztus 2,

Next

/
Thumbnails
Contents