Új Barázda, 1921. november (3. évfolyam, 244-269. szám)

1921-11-01 / 244. szám

N Szomorú évforduló 191t október 31-én Jéfít ki az úgy­nevezett őszi rozsé® forradalom, amelíinek eszeri/K harmadik évfor­dulóját értüEjmeg. Az Ausztriától vald elszqbtmás és a nemzeti függet- lenSifr-imzavaival indították meg a forradalmat, de az események akkor már amugyis elszakítottak bennün­ket Ausztriától, ezt az eredményt tehát nem a forradalomnak köszön­hetjük. A nemzeti politika három- szinü festéke hamarosan lekopott a forradalom vezetőinek arcáról, alak nemhogy megvédték volna a nemzeti állam ezredéves alapjait, ellenkező­leg-, a katonaságot szétkergették, a nép kezéből kiütötték a védő fegy­vert és így a ránk tört ellenséges csapatoknak : könnyű zsákmányává váltunk. Feladták tehát a forradalom vezetői hazánknak még bírt halárait is. Idebent a szociáldemokraták ke­zébe került a hatalom, akik kezdet­ben legalább a fővárosban dereka­san igyekeztek a rendet fentanani, de nem tudtak megszilárdulni. Zagyva és meddő kísérteteket végeztek a vérző nemzet testén, a vezetés mind­inkább a szélső elemek kezébe került s a közállapotok Okéletesen elzül- löttek. Közben a kommunisták, a kormány tehetetlensége folytán, il­letve titkos támogatása mellett, meg­szervezkedtek s egy sötét napon a talaját veszteit kormány a fogház- hói kiemelt bolseviki bandának: Kun Bélának és társainak adta át a ha­talmat. Lényegében tehát az októberi forradalom előkészítő mozgalma volt a kommunista, uralomnak, amely aztán a polgárságot leigázta, a ha­zafias érzést, a vallási és nemzeti eszmét elnyomta s erkölcsileg, gaz­daságilag' és társadalmilag halottá lelte az országot. Majdnem Hz hó­napi rettenetes forradalmi kavarodá­sok és szenvedések után román csa­patok özönlöttek be hozzánk, ame­lyek aztán gazdagságunk maradvá­nyait is összeszedték és hadizsák- mányként magukkal vitték. A romá­nok kivonulása után indult meg a nemzet újraépítésének munkája. S most vért izzadunk, hogy a forra­dalmak szörnyű pusztításait jóvá tehessük. • Ellenségeinknek pedig a forradalom által meggyengite.it nem­zet játéklabdájává vált. — Ez a tör­ténete ennek az örökké gyászos év­fordulónak. .^fiüfe#éW^3tá?Í3TíiöÍ jifiSIsit oirdetni a moigósrtes miatt Prága, október 31. A' tótföldön a mozgósítás követ­keztében a Mjjasef nagyon feszültté vált minden áron el nyomni a tót felkelést és kény- leien volt az egész Felvidékre a .sta­táriumot kihirdetni. Az esküdtbirósá- gökat, melyekre a cseh államférfiak mindig oly büszkeséggel hivatkoz­tak. meg kellett szüntetni. Bécsböl jelentik : Az egész cseh­országi Éger-vidék valósággal lán­gokban áll. A német lakosság min­denütt lázong a mozgósítás miatt. A cseh forradalmárok a iulajdon- képpeni Csehországban vonakodnak a határra menni, úgyhogy jórészt sémet csapatokat kell oda küldeni. A bécsi nagynémet lapok tiltakoz­nak a csehországi német katonák behívása ellen és azt hangoztatják, hogy a német lakosságnak nincs oka cseh imperialista érdekekért har­colni. Az ánfánf az egész Haissbiarg- ház fréiifsszfásáf követeli — Az UJ BARÁZDA tudós Hójától — Budapest, október 31. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ma délelőtt Qethlen István gróf miniszterelnöknél megjelentek az ánfánt-nagyhatalmak budapesti követei és írásban az alábbi jegyzéket nyújtották át: A szövetséges nagyhatalmak Magyarországon lévő diplomáciai képviselőinek konferenciájától.. Miniszter XJr! Van szerencsénk Nagy méltóságodnak a nagykövetek tanácsának alábbi jegyzékét átadni: „A nagykövetek tanácsa, amely megelégedéssel látta, hogy a magyar kormány megfelelő intézkedéseket lelt azpn célból, hogy Károly exkirály újabb kísérletének rögtöni véget vessen, ennek dacára megállapította, hogy mindeddig a magyar kormány nem tett eleget a szövetséges hatalmak azon határozatának, amely a trónvesztés projflamálásának szükségességéről szól. A trónról való lemondás, amelyre, úgy látszik, rá akarja bír ni az cxki- rályt, nem tekinínciő ezen határozat végrehajtásának. A rmgytfövetck tanácsában képviselt szövetséges államok aggodalommal vannak eltelve a növekvő izgatott- ság fnkiHpeWnelyet a restaurációnak ezen újabb kísérlete 'a Magyarországgal szomszédos államokban előidézett és'* tevékenyen közreműködnek annak lecsillapításában. f Ugyanezen célból felszólítják a magyar kormányt, hogy haladéktalanul proklamálja Karoly exkirály trónvesztését és hogy ezt a trónvesztést — a nagykövetek tanácsának J920 február 4-én és 1921 április 1-én hozott határozata érteimében — terjessze ki egy­idejűleg a Habsburg-ház valamennyi tagjára. A tanács elvárja, hogy a magyar kormány, hozzá akarván járulni az álialános béke fenntartásához, haladék nélkül hozzálát ezen határozat végiehajfásához". • Fogadja stb. Cástagneto s. k. Ilohler s. k. Főiteket s. k. * / / Bethlen István gróf mi­niszterelnök, délben Tfsm-mféf'tábla leleplezése után Kihallgatáson jelent meg a kormáuyzónál. Ma délben Huszár Károly, Hallét István és Einsf Sándor nemzetgyű­lési képviselők kihallgatáson voltak a kormányzónál, akinél körülbelül két óra hosszat tartózkodtak. Utá­nuk megjelent a kormányzónál Bánffy Miklós gróf külügyminiszter rs. A kormány ©Moyadta a hatalmak határozatát A kormány délután négy órára jegyzék ügyében sürgős miniszter- tanácsot hívott egybe. Tekintve, hogy a kormány az ország jelenlegi súlyos helyzetében, mefaet.a szomszéd or­szágok ToEózódó katonai in­féaWiffesei idéztek elő, rá van utalva a szövetséges nagyhatalmak támo­gatására, a kormány számára jelen­legi kényszerhelyzetében nem volt más váasztás, mint a nagyhatalmaknak ezt az újabb határozatát elfogadni. A helyzet ismertetése után a mi­nisztertanács idevonatkozó határoza­tát egyhangúlag hozta meg, amiről a magyar kormány a szövetsé­ges nagyhatalmakat azonnal ér­tesítette és ezt a választ a cseh köztársaság, Jugoszlávia és a román királysága budapesti képviselőivel is még a mai nap folyamán közölte. Minthogy az áníántnagyhatalmak kívánságuknak a törvényhozás, által való elfogadására záros határidőt szablak, a~ kormány a nemzetgyülés- siirgős összehívása iránt a szüksé- t es in lézkedéseket megteszi. Qsszelil a nemzetgyűlés A líisA»4««t*'Wépese miatt támadt kényszerhelyzetben a kormány el­határozta, hogy november3- ára, csütörtökre össze­hívja a nemzetgyűlést, amelyen a nagy- és kisántánt köve­teléseinek értelmében törvényjavas­latot fog beterjeszteni. A pártok értekezletet tartanak a oMMetgyttléB ü&szehtvása előtt A nemzetgyűlés ülésével kapcso­latosan pártok szerdán délután párt­értekezleten fognak foglalkozni a kisántánt követeléseivel. földmívespárt kép­viselő tagjait az alábbi táviratban és expressz levélben hívta fel Bu­dapestre az értekezleten való meg­jelenésre : „Az ország súlyos helyzete és lét­érdeke kívánja, hogy a szerdán dél- . után pontban 6 órakor megtartandó pártéi lekezlelen feltétlenül jeleni meg. Csütörtökön a r.emzelgyülés ülést fari, megjelenésedet minden körülmények kö­zöt. elvárom. Nagyatádi Szabó Islván" Szerdán este nyolc órakor a Ke­resztény Nemzeti Egyesülés Pártja tart értekezletei. A kormányzópártok értekezletein a kormány tagjai is megjelennem, klöre- • látható, hogy engedve a kényszer- helyzetnek, a nemzetgyűlés csütör­töki ülésén előterjesztendő javasla­tok egyhangú elfogadását már az értekezleten elhatározzák- A nemzetgyűlésnek a csütörtöki ülésén várható állásfoglalása útán 1 bizonyos, hogy a kisántánt fenye­gető lépése elmarad. A tihanyi tárgyalások nem jár- ***** «ato-euo&zsénnyel Csernoch János hercegpriinaSHjffíiáj j tárgyalása Tihanyban a királlyal nemi-vezetett siketre, de a kisántánt fenyegető magatartása és ismert kö­vetelése folytán előállott helyzet­ből kifolyólag újabb tárgyalásokra immár nincs szükség. fi jugoszláv királyság természetiem' követese Magyarországtól Belgrád, október 31. k jttg&fotSv küldöttség a trianoni békeszerződés értelmében benyúj­totta a jóvátételt bizottsághoz Ma­gyarországgal szemben fennálló ter­mészetbeni követelésének számláját. Eszerint a jugoszláv királyság 3000 ökröt, 1500 tehenet, 2500 . birkát, 10.000 kancát, 200 csődört, . 50.000 birkát és 500 kecskét, to­vábbá Ipari és gazdasági gépe­ket es egyéb iparcikkeket követel, jóvátételül • Magyarországtól, a magyar határközégékiré hely­ről nyert értesítés szerint Hernád- vicse'közelében a csehek rálőttek a s< t IiwIÉm'WgaTSföt teljesítő közegeinkre* SÍI. évfolyam. 244. száti| Ára 2 korona ^ - Keaa, i. Pál _____ ............ ...........í df irfT' w­^aBoda, Barna ■% M "Hh ■ JÜ ,/ Schandl Károly dr. ifi JK M MJB Éffl 11 ifil -------­Szerkesztőség: IÍÉSéÉP sdJIP fü Kiadóhivatal: Budapest, IV., Muzenm-kOrnt I ^sSÉP^ mE? ffijjpfeáaF ppftBg’’ $f§* g auíapesf, IV., Muzeum-ssmt ! ( lőzsef 55—40 ^ ( József 55—40 Telefon: | ggftgig KISGAZDÁK ES FOLDMIVESEK POLITIKAI NAPILAPJA Tdefon: ( ^ul-7? Csllf örtSkr e •-jis&gehivt ák a nemzetgyQlést

Next

/
Thumbnails
Contents