Új Barázda, 1923. november (5. évfolyam, 247-271. szám)

1923-11-01 / 247. szám

t ^ '•'•■■:. '‘VT 3 _______________1983. november 1, csütörtöK Az országos inségakcid meg­szervezése a vidéki városokban ■ / - _____ A városok kongresszusának gyűlése — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — A városok kongresszusának állandó választmánya pénteken délelőtt ülést tart, amelyen tárgyalni fogják az or­szágos inségakció megszervezését. Tud­valévő, hogy a vidéki városokban a szegényektől is megvonták a kedvez­ményes lisztet, de a városok ennek ellenére mégis utaltab ki szegényeik számára bizonyos lisztmennyiséget. Er­re a kormánytól előleget is kaptak. Ennek a kérdésnek végleges rendezé­sét is a pénteki ülésen fogja tárgyalni a városok kongresszusának állandó vá­lasztmánya. >mi*4**i*díam9**d*iimdó***~**(**, ¥i9íamos és teherkocsi összeütközése Hárman súlyosan megsebesültek — Az (JJ BARÁZDA tudósítójától — Ma reggel a Ferenc József-hidnál a budai hidfőn túl, egy 63-as jelzésű vil­lamos, amelyet Zsigmond Pál vezető vezetett, összeütközött Dezső Sándor fu­varos teherkocsijával. A teherkocsin élelmiszerek voltak, közte hat láda tojás. A kocsin a fu­varoson kívül Bálint Jánosné, Balogh János, Dáni Lajos, Dáni Gyula, Intelt Zsigmond és Renner Józsefné ültek. A villamoskocsi a teherkocsi mögött jött és annak nekiszaladt. A kocsi fel­fordult és összetöri, a rajta ülők kö­zül Bálint Jánosné, Balogh János és Dáni Lajos súlyosan megsérültek. A többiek könnyebb sérüléseket szenved­tek. A villamoskocsi vezetője, akit előállí­tottak a kerületi kapitányságra, azzal védekezett, hogy ő csengetett az előtte haladó kocsinak és fékezett ■ is,- de a fék elromlott és igy a kocsit megállí­tani nem tudta. A szerencsétlenség színhelyén harna- rpsan nagy tömeg verődött össze, az emberek a villamosvezető ellen fordul­tak és megverték volna, ha közben rend­őrök nem érkeznek, akik megvédtek. A rendőrség a vizsgálatot megindította. A „rózsaszínű" levelezőlapok titka Hogyan kezelték a csehek a szibériai hadifoglyok postáját? A világháború alatt sok volt a pa­nasz amiatt, hogy a Szibériába került magyar hadifoglyoktól néha évekig nem lehetett levelet vagy értesítést kapni s viszont az otthoniaktól sem kaptak a hadifoglyok hosszú hónapo­kon és éveken at egv sor írást. En­nek egyik legfőbb ókára most vilá­got vet Hompejz, prágai postai alkal­mazottnak egyik röpirata, mely a cse­heknek Szibériában, az ottani posta kö­rül kifejtett tevékenységére vonatkozik. A röpirat szerint 1918-tól 1920-ig a csehek látták el az egész ázsiai Oroszország postai közlekedését. A postai közlekedés ellátásával egyidejű­leg természetesen az ő korlátlan ha­táskörükbe tartozott a postai levelezés cenzúrázása s módjukban volt a ma­gyar hadifoglyok és hozzátartozóik közti levelezést tetszés szerinti mér­tékben megsemmisíteni. Ezzel a kiváltsággal alaposan is - éltek s egyúttal kémszolgálatot is végeztek az orosz katonai hatósá­gok és fogolytábor! felfigyeld-osz­tagok részére. A szibériai »cseh postások« nagy­része nem vplt hivatásos vagy kitanult postás, hanem különféle szakmabeli mesterember, vagy foglalkozásnélküli egyén, akik a kényelmes élet és a jó ellátás fejében, mint szinleges betegek a különféle kórházakba vétették fel magukat s onnan eszközölték ki a cseh postánál már szolgálatot teljesítő cin­kostársaik révén a cseh postához való beosztásukat. A cseh postai szolgálat igen kényelmes volt és különösen igen jól jövedelmezett attól az időtől kezd­ve, amikor meg volt engedve a cso­magok és a pénz küldése, amiből any- nyif lophattak, amennyi csak jól esett nekik. Bajorországgal szemben kiélésedéit a helyzet A müncheni kormány nem ieljesiii a birodalmi kormány követeléseit — A szász országgyűlés uj miniszterelnököt választott — Trockij szerint Európa történelmi megráz­kódtatások előestéjén áll — A külföld hírei A szászországi események a rend helyre­állítására nézve fontos fordulathoz érkeztek. A szász országgyűlés ugyanis kedden este tiz órakor összeült, hogy döntsön az uj kormány kérdésében. Az éjszakai ülésen Fctlisch szocialista képviselői választották meg miniszterelnöknek. A német pártok képviselői a szavazás elölt eltávoztak, a kommunisták pedig tartózkodtak a szava­zástól. Az országgyűlés ezután november 6-áig elnapolta magát. Az uj kormány való­színűleg csak átmeneti lesz. A szász események után most ismét Bajorország foglalkoztatja erősen a né­met közvéleményt. Mint ismeretes, a birodalmi kormány ultimátumot intézett a bajor kormányhoz, amelyben köve­telte a fegyveres alakulatok leszerelé­sét s az ezzel megbízott tábornoknak — aki a birodalmi kormány parancsá­nak ellenszegült — visszaküldését. A bajor kormány az ultimátumra megküldötte a válaszát s ebben han­goztatja, hogy mindaz, amit tett, nem irányult az alkotmányosság ellen, vagyis nem hajlandó teljesíteni a birodalmi kormány követeléseit. Most már Berlinbe helyeződött át a helyzet . súlypontja és az egész biro­dalom feszülten yárja, milyen intézke­désekkel kívánja Stresemann a biro­dalmi kormány tekintélyét megóvni s intézkedéseinek érvényt szerezni. Berlinben egyébként részleges kor­mányválság van, amennyiben a szo­cialista miniszterek elhatározták a kor­mányból való kiválásukat. így a Strese- mann-kabinet lassan a jobb oldal felé kezd tájékozódni. Thiiringia határán bajor fegyveres csapatok gyülekeznek, ameiyek a kommu­nista Thüringiát akarják megszállón!. A csapatösszevonások a bajor kormány tudtával történnek. Berlini jelentések szerint a szociálde­mokrata központi pártvezeíőségnek a németországi kommunista párt ultimá­tumszerű követelést terjesztett elő, a melyben tegnap "este hat óráig választ kért arra a kérdésre, vájjon a szo- ciáldemoktaia párt hajlandó-e a kommu­nista párttal egységes frontot alkotni. A szociáldemokrata párt vezetősége el­utasította ezt a követelést, tekintettel arra a magatartásra, amelyet a kommu­nisták Hamburgban, Szászországban és egyebütt tanúsítottak. Rigából táviratozzák: A németországi események élénken foglalkoztatják Oroszországot is, amely a maga cél­jainak kiterjedéséi reméli a német for­radalomtól. Trockij Moszkvában leg­utóbb beszédet mondott, amelyben töb­bek között a következőket jelentette ki: — Az egész világ figyelme Német­ország felé fordult. Nehéz a harc ki­menetelét előre látni. Minket különö­sen Lengyelország magatartása érde­kel. Több jel arra vall, hogy Lengyel- ország és közöttünk nem kerül tegy- veres összetűzésre a sor. Európa tör­ténelmi megrázkódtatások előestéjén áll. Ha Oroszország el van szánva a há­borúra, akkor valamennyi lakosának is­mernie kell a háború jelentősegét és tudnia kell, hogy a háborút eltordit- hatlan sors kényszeritette reánk. Angorából táviratozzák: Musiafa Ke- mat basa, a török köztársaság elnöke, Izmed basát, a lausannei békeszerző­dés aláíróját, bízta meg kormányalakí­tással. Izmed basa már meg is kezdte a tárgyalásokat a pártokkal. Rómából jelentik: Mussolini minisz­terelnök a városháza erkélyéről besze­det intézett a rómaiakhoz. Beszédében azt hangoztatta, hogy a fascista forra­dalom a demokrácia elfajzása ellen irányult, az ellen a szabadság ellen, amely megszentségteleniteíte a szabad­ság szent nevét. A fascista forrada­lom eredeti és nagyszerű forradalom, amely nem állított fel rendkívüli tör­vényszékekéi és nem lövetett senkit agyon. Nem szükséges régi mintára csi­nálnunk forradalmat — mondotta. —- A Róma elleni vonulás megünneplése nem egy pártnak a tüntetése. • Velünk vannak a rokkantak és a harcosok, a kik a nemzet arisztokráciáját alkotják. Velünk van a munkásság nagy tömege is és mindenekelőtt az olasz nép tö­mege. A fascisták azért foglalták el Rómát, hogy megtiszdtsák és felemel­jék Olaszországot. Mussolini beszédet a tömeg óriási lelkesedéssel fogadta A lapok példányaik árát mérsékelten felemelik November 4-től kezdve az „Uj Barázda* egy-egy példánya 200, vasárnap pedig 300 korosába kerül A Budapesti Napilapok Szindikátusa október hó 26-án tartott teljes ülésén a fokozódó drágaságra való tekintettel kény­telen volt újból elhatározni, hogy a napi­lapok árát mérsékelten felemeli. A meg­állapodás értelmében a fővárosi napilapok egyes példányainak ára november hó 4-töl kezdve hétköznapokon 500, vasár­napokon 600 korona lesz. Ezzel szemben az „UJ Barázda* hétköznapon 300, vasárnap pedig SOO^koronába fog kerfilnl. Reméljek, hogy mindenki méltányolni fogja azt a sok-spk áldozatot, melyet a lapok olvasóikért hoznak és mindenki belátja, hogy ezúttal nem térhetünk ki a mérsékelt áremelés elől. Bennünket csakúgy nyom a drágaság, mint bárki mást, jövedelmeink pedig kiadásainkkal szemben teljességgel aránytalanok. Szük­ségtelen most a papiros, festék, a munka­bérek, szerkesztőségi és kiadóhivatali fi­zetések nagyságára reámutatnunk, elég, ha azt hangsúlyozzuk: a lapok terhek egészen apró hányadát olvasóik- terhek egészen kicsi hányadú: olvasóik­ra hárítsák. Bizva olvasóink méltányosságában és ragaszkodásában, kérjük, továbbra is áll­janak mellétünk azzal a szeretettel, amellyel eddig kitüntettek. Az vUj Barázda“ szerkesztősége és kiadóhivatala. TÜSKÉSDKIÓT fekete sodronyból, kétszer kátrányozva, alkalmi vétel 2000 ^ kilónként. Jüz$S‘ Szobakáíybák ágybetétek, lábtörlő sodronyfonatból és abroncsvasból készitve, a legolcsóbb áron, kiváló mlnóségbzn kaphatók: HAIDEKKER SÁNDOR sodronykeritésgyárában Budapest! Vili. kér., Üllői-ut 48/4 É uf termésű I FOTO" CIKKEK IV,. Kigyó-ts. 4. Föüzlet: VN Király-u.ü? I Gazdatársek! Hazánk egyedüli szín­tiszta magyar biztosító" intézete a ! GAZDÁK BIZTOSÍTÓ í szövetkezete; I BUDAPEST, IX., ÜLLQI-UT 1 SZ. j Elfogad tliz-, jég-, betörés-, baleset-, J ele:- és szavatossági biztosításokat, j Vezérképviselűség az ország minden | i nagyobb városában. I B utorkiárusitás! lyiségem elrekvirálása 2" raktáramon lévő hálószobák, ebédlők, urlszobák és egyéb lakberendezési tár­jak olcsó áron flnrinnt. bútoráruháza Q. nárusittatnak UBöJJal Baross-ntoa V ■ ■ . - ■ ■ ....... ■ ■ ---------- . ■■ M—y ■ ■ ■ ■ 1 Ml iÉsiÉsrtjpngpí minüeniiioéi drágábban vesz Székely Emi! Király utca 51. sz. (Tercz-iempiommcl szambát:.) Aki venni vágy sisdni akar | földet, szőlőt, házat, telket és minden­nemű üzletet, vagy ilyet bérbevenni vagy bérbeadni akar, forduljon bizalommal Szende Lajos inqaílanforöalini irodájáíioz. Egy tőkebefektetésre kiválóan alkalmas 160 holdas erdő, belőle 20 hold szántó, Borsodban, vasútállomás közelében, azonnal jutányosán eladó, ugyancsak több kisebb-nagyobb bér- és magáit - ház eladó. Keresek megbízóim részére 40—45 millióra Budapesten, esetleg 3—4 hónapon belül beköltözhető családi há­zat és 60—70 millióra Pest közelében fekvő kis gazdaságok SZEMBE LAJOS Stáhly-utca 5 szám (a Rókus-kórház mellett). Telefor . József 54—45. Értekezni lehet egész nap ! í-1--.-| -jp,..., J A. A. HA&xIS-fóle amerikai gasnsniíábfejes miit áb ak a les'id&életesebbek! Törés kisdrva. Zajtalan, púba ós kény elmos járás. 10—15 étri tartósság mellett. — Mc^jjrcjjror- sz&gi egyedüli gyártója : SZlKLzM, m orvosi müszerg-yárGS, Budapest, Vili., Rákóczl-ut 19. (Uránia Színház mellett.) Telefon : József 121—16. Kérjen prospektust I DÓCZI MÓR cipoáruháza, Budapest, VII. kér., Rákóczi-ut 10. szám ajánlja legjobb minőségű női, férfi- és gyermek­en Btp n ja cipelt mélyen Seszáiiiiott árban Tekintse meg kirakataimat! I

Next

/
Thumbnails
Contents