Új Barázda, 1924. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám

Élelmiszerárak — Január 31-én — A miniszterelnökség sajtóosztálya közli: A Központi Vásárcsarnokban a közvetlen fogyasztás céljaira történt eladásnál a kö­vetkező irányárak alakultak ki: Marhahúsok eleje elsőrendű 15.400, má­sodrendű 11.800, hátulja elsőrendű 16.600, másodrendű 14.400; gulyás 5800—12.000; borjúhús eleje elsőrendű 15..400, másod­rendű 11.U0Ó, hátulja elsőrendű 17.000, másodrendű 16.000; pörkölt 9000—13.000; sertéshús: oldalas 16.800, comb 16,800, karaj 18.200, háj 22.000, Z3ir 22.000, ol­vasztani való szalonna 19.600; birkahús eleje elsőrendű 10.0.0, másodrendű 9600, hátulja elsőrendű 14.000, másodrendű 12.000; tej 2000. tejfel 4000-5000, tehén­túró 2800, tömbvaj 28.000, fözővaj 25.000. tojás 1100, burgonya fehér 750, rózsa 1500, bab, fehér 3000, tarka 3200, für| 4000, lencse 2B00—44ÜO, borsó 3000 4400, savanyu káposzta 2000, mák 4800, vegyes zöldség 2200, vösöshagyma 800—1000, fokhagyma 1200—1400, fejeskáposzta 000, kelkáposzta 1400, alma 6000-19.000, dió 9600. Kenyér, fehér, péknél 2350, viszonteláru- sitúnái 2500, télbarna, péknél 2100, vi- ■a^szontelárusitónál 2160, barna 1400 -1500. rozskenyér, péknél 2000, viszontelárusi'.ó- nái 2100, zsemle péknél 165, viszonteláru- ítónai 175. Óriási neröleüin-panamáí Mvilék fel ámerikában Két államtitkár is részes a vissza­élésekben Washingtoni jelentés szerint óriási visz- szaeléseknek és megvesztegetéseknek jöt­tek nyomára, melyeket magasrangu tiszt­viselők a petróleummezők állami bérlete körül követtek el. Coolidge elnök szigorú vizsgálatot indilolt a botrányos ügyben, amelybe Fali v.olt belügyi és Denby ten­gerészeti államtitkár és sok más magas- állású tisztviselő is bele van keverve. A vizsgálatot azirányban is kiterjesztik, hogy igaz-e az a vád, hogy Fali volt államtitkár a tengerészeti minisztérium petróleum- készleteit spekulánsoknak adta el. A ki­pattant panamaügy egész Amerikában óriási teltünést kellett, annál is inkább, mert belőle a közelgő elnökválasztásra so­kan jelentős következményeket vonnak le. Hagy Vince Iftaxája eiien issxitott az oláh sajtéban A budapesti ügyészség a múlt év augusztusában vádnalot készített a Becsbe szökött hazaárulók Vezérei ellen a ma­gyar állam megbecsülése ellen elkövetett bűntett címén. Ezek a hazaárulók ugyanis a bécsi kommunista sajtóban a rágalmak özönét zúdították Magyarország ellen, összehazudva mindent, ami a saját ér­dekeiknek megfelelt. Az ügyészség ugyan­ekkor el/árást maitott Nagy Vince volt októbrista belügyminiszter ellen is, aki megfeledkezve arról, hogy a közéletben nincs már erkölcsi jogosultsága sz.repet vinni, Debrecenben képviselőnek jelölteite magát. Ez a volt magyar miniszter a be­csi hazaárulókhoz' hasonló n tudósította a kolozsvári oláhérzeimii lapokat, természe­tesen a talpát nyalogatván a bocskoros hordának. Ez a vöd magyar miniszter a hazái a allén uszította azokat, akik nagy részt okozói nyomorúságunknak. A magyar királyi ügyészség ellene is el­járási indított a magyar aliam megbecsü­lése ellen elkövetett bűntett címén. Az el­járás folyamatban van s az ügy rövidesen tárgyalásra kerül. íme egy ember, aki hazaidnak éraekeit az oláh érdekek mögé helyezte és ezt az embert a legszebb múltra visszatekintő nemes Debrecen vá­ros polgársága bizalmával tüntette ki Hisszük, a pótválasztáson megmutatják Debrecen választópolgárai, hogy az, aki hazájának érdekeit semmibe se veszi, nem fogja képviselni az ö meggyőződésüket, érzelmeiket és érdekekeit. Folyik a. földreformmoifoa*a vitája A kisemberek érdiekében a Kisgazdapárt módo< sitjja a novellát — Eöri Szabó Dezső beismerte, hogy megválasztására pénzt kapott — Egyűgyíi mente- getödzése miatt kinevették — A nemzetgyűlés ismét ítéletet mondott felette tlfebrnár r, pénteJr Egy ha,ng: Hát annyira szeretik vá­lasztói? , , , . Eőri Szabó Dezső: 0 nem kérte a pénzt. . Egy hang: Ha nem kérte miért kapta ? Neubauer Ferenc: Miért /ogadta el? Eöri Szabó Dezső mentegetődzik, de szavai nyomán óriási derültség keletkezik. Mindenki harsányan nevet az együgyü vé­dekezésen úgy, hogy az elnök a derültség miatt felfüggeszti az ülést. Az ülésnek újból való megnyitása után Eőri Szabó Dezső vádaskodni is meg­kísérel, de erélyes visszautasításban van része. A Kisgazdapártot az elv eroja teremtette nagygyá. Ezután Berki Gyula szólalt fel. A Kis­gazdapártot az elvi meggyőződés hozta össze. Áldozatkész fértiak hoztak áldoza­tokat a pártéit. Teljesen jogosan mondta Eőri Szabónak, hogy mi van a tehenekkel? Nem az a fontos, kérte-e a tehenek árát, vagy sem, hanem az, hogy elfogadta, (ügy van.) Nincs kisgazdapárti képviselő, aki pénzt fogadott votrra el. Aki mások becsületét itt állandóan támadja (Úgy vanl Úgy van íj, aki masok becsületére egyáltalán nem kényes (Úgy van 1 Úgy van 1), aki a gatícsnélküll lovag szerepére vál­lalkozik, az legyen azzal tisztában,, hogyha azt a pártot, amelynek áldozatkészségéből sze­rezte meg a mandátumát, elhagyta, akkor azt az áldozatkészséget fizesse vissza. (Úgy van 1 Úgy van !) Nyilvánosan felszólítja Eőri Szabó De­zsőt, hogy a két tehén árát a szegény kisgazdapártnak 50 millió korona mai ér­tékben tizesse vissza (Elénk derültség), vagy természetben adja vissza. (Élénk de­rültség és taps.) A kisgazdapárt szegény párt, nincs abban a helyzetben, hogy megká­rosítását eltűrje és ht a képviselő ur elveit megváltoz­tatta, akkor legalább vigyázzon arra, hogy azokat ne kösse össze a marhák szere­peltetésével. (Úgy van!) * -- deWiltség közben — iiogy ö neki nem volt szüksége pénzre a választásánál. Egy hang: Miért adta el akkor a teheneit? i Eöri Szabó Dezső: A pénzt rája erő­szakolták. Kabinéit István: A hét legjobb vicce. SlzijJ Bálint: Tegye le a palástot, amelyre méltatlanná vált 1 A derültség nem szűnik meg és a kar­zat közönsége a képviselőkkel együtt, ne­veti Eőri Szabó Dezsőt. Az ülés vége 8 órakor. — A nemzetgyűlés mai ülése — szólalása után Rublnek István módosí­tásával fogadta el. Uj 8. pontként Gaal Gaszton indítvá­nyát fogadták el, amelynek értelmében a földhöz juttandók lehetőleg a községek közelében elégitepdök ki. Ennél a pontnál Nagyatádi Szabó István kifejtette, hogy régen és sokszor ismertetett állásponija is az, hogy a köz­ségekhez minél közelebb kell adni a föl­deket. Nagy időmegtakarítást jelent min­den biitokosra, ha a földet lakóhelyükhöz közelebb kapják. Tarthatatlan az az állítás, hogy a nagy- birtokosok törekednének a földhöz jutta- tandóknak a községtől távolabb eső föl­dekből való kielégítésére. Nem érne ezzel el semmit a nagybirtokos, mert hiszen tagosításkor a községhez közelebb eső birtokrészébö! adnák ki a kisebb birtok­testeket. (Helyeslés). A 3 szakasznál hosszabb vita indult meg a jelentkezők névjegyzékének kifüg­gesztése, az érdemesség megállapítása és a panasztétel határideje felett. Elnök a vitát fél nyolc órakor holnapra halasztotta. Rublnek István a mentelmi bizottság jelentését terjesztette elő Lendvai István ügyében. A mentelmi bizottség Lendvait szerdai szerepléséért a nemzetgyüiés ünnepélyes megkövetésére kötelezte, de mert ennek már Lendvai a délelőtt folyamán eleget tett, a bizottság ezt is tudomásul vette. Eőri Szabó Dezső tehenei A szerdai ülésen Eőri Szabó Dezső botrányos szereplésekor többen, igy Berki Gyula, azt kiáltották: — Mi van a tehenek árávál ? Fizesse vissza! Eöri Szabó Dezső ezért ma magya­rázkodni kísérelt meg. Fájlalja azokat a becsmérlő kifejezéseket, amelyeket kapott, különösen a tehenek emlegetése lehetett kellemetlen, mert felszólalását ehhez fűzte. Beismeri, hogy 60.Ü00 koronát kapott a választási költségeire, mert neki magának állatállományát i.ellett csökkenteni meg­választása érdekében. Jelenlegi vezérének, Gömbös Gyulának a tehenek ügyében keit levelét olvassa fel igazolásul Beismeri, hoy súlyos pénzébe került a választása. A délelőlii ülés A mai ülés elején Lendvai István teg­napi viselkedéséért megkövette a Házat, majd folytatták a földbirtokreformno- vella részletes tárgyalását. A második szakaszhoz Farkas Tibor, Wíánőy Samu szólalnak fel, majd nagy­atádi Bzabó István töldmivelésügyi mi­niszter fejti ki, hogy elsősorban azok jut­nak földbirtokhoz, akik a háborús éveket fronton szenvedték végig. A szakasz ne­gyedik pontját kisebb módosításokkal fo­gadták el. Módosították Neubauer Ferenc előadó és a töldmivelésügyi miniszter javaslatai alapján a szakasznak még hát­ralevő pontjait is, majd Gaal Gaszton uj pont felvételét ajánlotta a szakaszhoz, amelynek értelmében elsősorban a föld- mives kaphat tőidet. Azt kívánja, hogy nemzetgyii ési képviselő, tényleges közal­kalmazott és katonatiszt semmiféle cimen ne juthasson földhöz. Nagyatádi Szabó István földmivelés- ügyi miniszter kijelenti, hogy vannak képviselők, akik, ha nem lennének képviselők, föidigény- jogosultak lennének, mivel olyan kis földjük van, hogy teljes joggal kérhetnek a reform alapján birlok- kiegészitést. Friedrlch István Mondjanak le! Barthos Andor: Ez demokratikus fel­fogás ? Nagyatádi Szabó István miniszter Bizonyos mértékben a kisgazdaképviselők kiszorítására vezet, ha jogos földigényüktöl el­ültetnek. Kúpért Rezső : Mondjanak le! Rublnek István stiláris módosítást ajánl amely a (jaal Gaszton indítványa körüli félreértést megszüntetné. Csontos Imre kijelenti, hogy egyetlenegy kisgazdaképviselő sem igényeit főidet. Az erre vonatkozó vádakat visszautasítja. Vaeady Balogh György: Szívesen hozzájárul, hogy képviselők ne kapjanak földet, de azt is tivánja, hogy az ügyvéd képviselőit ne vállalhassanak birtokügyek­ben kévviseleíet. Rupert Rezső (ügyvédképvíselő) tiltako­zik ez elien. A Ház Rácz Jánosnak Gaal Gaszton in- diivánvát kiegészítő módosításához járult hozzáf amely szerint a törvényhozás tagja, tényleges köztisztviselő és katonatiszt, vagy a végrehajtássá' megbízott intéze­tek alkalmazottja földhöz nem jut­tatható az előbbi szakaszoltban felsorolt pontok kivételével. A 6. pontnál az iparigazolványal bírók földhöz juftalása fölött indult meg vita. Elnök négy óráig az ülést felfüggesz­tette. A dé*M$ánS ülés A délutáni ülésen többek felszólalására Neubauer Ferenc előadó kijelentette, hogy aki iparigazol ványai bír, nincs kizárva a reformból, ha különben tgazolja, hogy foglalkozik földmiveléssel. Nagyatádi Szabó István töldmivelés- ügyi niiniszter: Érintkezésbe lep az Or s/agos PöldbirtoKiendezö Bírósággal, hogy az altala kiadandó végrehajtási utasítás­ban kimondassák, hogy az ilyen ipariga­zolványai bíró kisemberek ügyeit egyénen­ként bírálják el. (Helyeslés) A másod k szakasz 6. pont helyébe lépő 7. pontját Rublnek István azt a módo­sítást terjesztette elő, hogy azok, akik kellő felszereléssel rendelkeznek és a ne kik futtatott föld vételárának felét a bir­tokbavétel előtt, másik felét legalább tíz éven kér. szttil egyenlő részletekben ki- lize ik, hasonlóan földhöz jut aihatók le­gyenek, mint azok, akik a vételárat azon­nal képesek kifizetni. (Helyeslés.) A nemzetgyűlés a 7. pontot többek fel­Lontícnban f vcszéiy«s ínfhsenzajár- ’ vány lépeíi fel X betegség r:agy lázzal kezdődik Londonból jelentik: Napok óta tömegesek az ínfiuenzaesetek és a járvány most már rohamosan lened. különösen a nyugati városrészek vannak megfertőzve, a keletiek még egyelőre mentesek az epidémiától. A betegség nagy lázzal kezdődik, de halálozás a legritkább esetben fordul elő. Meghívó. f A Magyar Gazdái* Szövetkezete Sza- | badszáliás — felszámolás alatt — 1924. évi s február hó 2b én délelőtt ll órakor helyi­ségében J közgyűlési lart, melyre a lisztéit rcsziegymlajdonosokat azzal az értesítéssel hívjuk meg, hogy határo­zni képtelenség esetén a közgyűlés I92«* évi ebruár hó 29 en, délelőtt 11 órakor fog meg- taitatni mely a megjelentek számára való te kimet nélkül határozatképes lesz. Tárgy: 1. A közgyűlés megnyitása, a jegyzőkönyv vezető es kei hiieiesitö kijeid ése. 2 A felszámoióbizottíág és felü^yelőbizott- ság jelentése, a mérleg megállapitása és a fel­mentés feletti határozathozatal. 3. Vagyon felosztásáról.határozathozatal. Felszámoló bizottság. A Felvidék rémei Cseh katonák rablóbandája A prágai hadosztáiybiróság mostanában tárgyalta a bünpörét ama rablógyilkos bandák egyikének amelyek az 1918. év utolsó hónapjaiban a Felvidéken a felsza­badítás örve alatt raboltak. A szóban levő bandának Pék volt cseh hadnagy lett a parancsnoka, aki Chalupka főhadnaggyal és Blazsei zászlóssal irányította a csapa­tot. A katonai ügjészség vádirata szerint, jogosulatlanul rekviráltak a banda tagjai, az államkincstár- számlájára dorbézoltak, Mezölaborc közelécen pedig két cigányt kiraboltak és minden ok nélkül agyon­lőtték őket Pék volt hadnagyot 14 havi börtönre, cinkostársait pedig kisebb bör­tönbüntetésre Ítélte a bíróság. Ezt az Íté­letet a legfelsőbb katonai bíróság meg­semmisítette és uj tárgyalást rendelt el, amely elé nagy érdeklődéssel tekint a Felvidék egész lakossága. *WVWWWVWN***WVWWWVN*********<**|A» é Kímerithetet- Jen gazdag tartalmúak at „UJ BARÁZDA" kiadású J924. évi naptáraűu

Next

/
Thumbnails
Contents