Új Barázda, 1927. január (9. évfolyam, 2-24. szám)

1927-01-04 / 2. szám

Schnndl Károly iamíittór nyilalimta i MázásaH Családi perpatvarból tüzhalál I létköznac eh Ünnepek után vagyunk. Istenhez fohászkodás és pihenés után a mun­ka szürke hétköznapjai következtek el. Politikai és gazdasági életben, egy­aránt a munka került homloktérbe. A minisztériumokban lázasan fo­lyik a költségvetés előkészítésének munkája és az uj esztendő első hét­köznapján ezzel kívánjuk kapcsolat­ba hozni gondolatainkat. Minden mi­niszteri tárcának fontosságát a leg­nagyobb megértéssel ismerjük el, ez azonban nem ingathatja meg azt a szilárd1 meggyőződésünket, hogy Ma­gyarországon mégis csak a földini- velésügyi tárca áll az élen. Hisszük és reméljük is, hogy ennek megfe­lelően a földmivtlésügyi tárca dotá­lása nem okoz a gazdák körében csalódást. Vizet hordanánk a Dunára, ha is­mételten részletesen bízonyitgatnók, bo >y Magyarországon a legfontosabb a termelés, a kenyér. Ennek követ­keztében a termelő rétegek megerő­sítése a legfontosabb kormányzási feladat, vagyis a legelsőrendü szük­séglet állami szempontból a földmi- velésügyi tárca igényeinek honorá­lása. Joggal várja ezt a földtan velő nép. Hiszen azért adta szavazatát az el- műit választásokon a Bethlen-kor- mányra, mert ebben a kormányban bízik, ettől reméli az agrárérdekek­nek megértő figyelembevételét. Ez a kormány volt a múltban is az, amely a íöldmivelő népet valóságos, nem csupán eszményi mestergerendának, tekintette. Sok teendőnk van a föidmivelés istápolása terén és ez a sok teendő kivétel nélkül az osztályérdiekén fe­lül a közérdek szolgálatára is alkal­mas. Ha az országban jobb megél­hetési viszonyokat akarunk teremte­ni, mindenekelőtt azt a talajt kell hiegmunkálnunk, amely ezt megte­remheti. Ez a talaj pedig a földmi- vetés. Feleslegeket kell produkálnunk, exportot kell szerveznünk, piacokat kell hódítanunk, jobbat, többet, piac­képesebbet kell a földből kihoznunk. Ez jelenti számunkra az erősödést, ez jelent munkát és kenyeret nem­csak a gazdának és földműves mun­kásnak, hanem iparnak és kereskede­lemnek is. Örömmel látjuk, hogy a konszoli­dáció felé nagy léptekkel haladtunk, örömmel látjuk, hogy a minisz­lem cölöpépitméHy, hanem — repülőgép kiiiéfé Az oi lasz légügyi minisztérium most adta át a forgalomnak a legújabb repülőgép hangárt, amely a Pávia mellett folyó Ticinó partján épült cö­löpökön. tériumok dolgoznak, hogy a nem­sokára összeülő országgyűlésnek munkája lesz. Szívesen fogadjuk az uj esztendő hétköznapjait, ha az alat­tuk végzett munka alapja lehet maj­dan a nagy nemzeti ünnepnek. Kö­szöntjük az első hétköznapot abban a reményben, hogy az esztendő le­telte után elmondhatjuk, milyen ha­talmas haladás áll mögöttünk, mind­nyájunk végső célja a régi nagy Ma­gyarország felé. i magyar nép íz újjáépítéstől békés és viruló élet áldásait várja ÍS kormányzó beszéde a külföldi köretekhez Horthy Miklós kormányzó előtt új­év napján, szombaton délben meg­jelent a diplomáciai kar, hogy sze- rencsekivánatait kifejezze. A külföldi követek nevében Orsenigo pápai nun- cius üdvözölte a magyar kormány­zót. Beszédében megemlékezett ar­ról, hogy a magyar nemzet igen je­lentékeny haladását mélységes cso­dálattal és nagy rokonszenvvel figye­lik. A követek nevében azt kívánta, hogy a kormányzó és a kormány munkáját továbbra is siker koronázza. Az üdvözlésre a kormányzó a kö­vetkezőket válaszolta: — Az elmúlt eszíend'ő a magyar történelemben, mini egy szakadat­lanul törekvő munkában eltöltött időszak fog szerepelni. Megingat­hatatlanul ragaszkodva a haza újjá­építésének gondolatához, a magyar nép minden akadályon keresztül folytatta azt a fáradhatatlan mun­kát, amelynek néhány év előtt szen­telje magát és amely nagy örö­mére lehetővé tette számára, hogy jövő fejlődésének politikai és gaz­dasági alapjait megvesse. A súlyos áldozatok arán elért biztató ered­ményekben a nemzet örömmel véli felfedezni az előjelét egy jobb kor­nak, amelynek képe megerősíti amaz elhatározásában, hogy min­den akaraterejét a jövőben is a konszolidáció müvének érdekében fejtse ki, amelytől békés és viruló élet áldásait várja. Jólesik remél­nem, hogy e nemes cél megvaló­sításánál Magyarország továbbra is hathatós támogatásra fog találni mindazok részéről, akik a béke és az emberi összetartás ügyének szol­gálatába szegődtek. A kormányzó ezután a megjelent követeket egyenként megszólította és velük hosszabban elbeszélgetett- Ugyancsak újévkor fogadta a kor­mányzó a kormány Budapesten levő tagjait, Mayer János, Scitovszky Béla és Klebelsberg Kunó gróf miniszte­reket, Zsitvay Tibor volt nemzetgyű­lési elnököt, Jánki Kocsárd honvéd­főparancsnokot, Álgya-Pap Sándor al­tábornagyot, Ripka főpolgármestert, Sipőcz polgármestert és Ravasz püs­pököt, akik előterjesztették jókiván- ságaikat. A kormányzó úgy a vi­dékről, mint külföldről nagyon sok üdvözlő táviratot kapott és a palotá­ban kitett iveket számos előkelőség irta alá. Mi iörténlk első ülésein? Zsitvay Tibor az ország- gyűlés első napjairól Az országgyűlést, mint ismeretes, a kormányzó január 25-re hívta ösz- sze. Az országgyűlés a szokásos há­romnapos gyülekezési idő letelte után, január 28-án taríja_ első ülé­sét. Az országgyűlés első üléseiről Zsitvay Tibor, a nemzetgyűlés volt elnöke kijelentette, hogy az alakuló ülésen Karaffiáth Jenő, a nemzetgyű­lés volt háznagya közli az ország- gyűléssel a korelnök nevét, aki nyom­ban elfoglalja az elnöki széket. Üd­vözli az országgyűlés tagjait, majd felolvassa az országgyűlést összehí­vó legfelsőbb kéziratot. A korelnök; ezután bejelenti, az országgyűlés megnyitásának helyét és időpontját. Előreláthatóan január 29-én lesz az országgyűlés ünnepélyes megnyitása a kupolacsarnokban. Január 31-én az egyes osztályok a benyújtott man­dátumokról tesznek jelentést és ekkor napirendbe tűzik az elnök és a tisz­tikar megválasztását. Ezt a válasz­tást előreláthatóan február 1-én tart­ják meg. Kél nap alatt százki! encven esetben vonultak ki a mentők A székesfőváros területűi Szilveszter éjszakáján, újév napján és vasárnap tö­meges öngyilkossági kísérlet, baleset és. verekedés történt, úgy, hogy a mentők összesen 190 esetben vonultak ki é-' nyújtottak segélyt. Szilveszter ’s" kezdődőleg vasárnap estig ha rom öngyilkossági kísérlet Törté ziilük hét találta meg a kér Iáit /<SV -qo-v.;;]"' , { C/Vf/y >-7 ianuár 4’ fl,lé£ ---------------• UJ BAHMM ELŐFIZETÉS) IRAK: egész ívre 17 pengő, Tél SZERKESZTŐSÉI VI. kerület, Ó-ntca ÍO szám n6T.iprae“*p<agü’soEgyes 4péid\ny *ára t*l Megjelenik hétfő kivételével mindennap M*98?4, éjJelf*4w~71 va-ár lapokon 10 filter. - Hirdetésedet mlUl- KIADŐHIVATAL: VI. terület, Ó-ntca 10. szám tnéter díjszabás szerint vesz fel a kiddé hivatal. Telefon számok : T 43-49, L 998-04, éjjel T140-71

Next

/
Thumbnails
Contents