Új Barázda, 1929. június (11. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

^Sndenijff I ' házi-, piperesxappass é3 ' ' i sósbor szeszül lilk. 'Elírni é<v'** :! ■ fflra*, _ . _ ; ... . . . (U BJU2AZIM mrnt:mmsmmímassíssímmBi waBBS39&^Miaiiasm 1929 funius 1, szombat Megkerültek az ellopott Mabsburg-ékszerek Egy nemzetközi tolvaj megvételre kínálta, de a gyanakvó ékszeré"" értesítette a rendőrséget Marrakesből jelentik: Tudvalevő, hogy 1927-ben Bécsben ellopták a Habsburgok kincseit: egy gyémántokkal díszített fej­éket, egy gyöngynyakláncot, melyben több fekete gyöngyszem volt, továbbá több gyöngysort. A kincsek most különös kö­rülmények között előkerültek a marokkói Marrakesben. Egy olasz ember, aki nem­zetközi tolvajbandának a tagja, különböző ékszereket kínált eladásra Safi marrakesi kereskedőnek. A kereskedő gyanúsnak találta az éksze­reket és értesítette a rendőrséget. A rend­őrség nyomban őrizetbe vette az eladót és lefoglalta az ékszereket, amelyekről • megállapították, hogy ezek a régóta keresett Habsburg-kincsek. Az eladó a rendőrségen azt vallotta, hogy nem ö volt a tolva], hanem csupán az el­adás közvetítésére vállalkozott. A vizsgá­lat folyik. Sxél&elyele. a pá&xíor­ilixnél „Nézz Jel testvér, nézz Jel, a nyugati égen Látszik-e a csillag, amit olyan régen Minden este várunk, szivünkkel óhajtunk f" „Hej, nincs arra semmi, hasztalan is várjuk! Jobb is lesz talán, ha szemünket bezárjuk... Sötét az éjszaka, nincs egy fénysugár se..." „Hallod testvér, hallodt mintha kürt rivallna, Hej, kezdjünk rá mi is imádságos dalra... Hallik már a kürtszó, áldott az Úristen 1“ „Szivemmel hallgatom és mégis hídban... Hideg szél nyargaldsz fenn a Hargitában, Jobb lesz elaludni, haszontalan várunk..." „Hallottad, hallottad f — ez már dgyuszö volt!" „Ó ne örvendj testvér, valahol harang szólt .. . Halottat siratnak, legyen örök nyugta..." „Hát virrasszunk tovább ... talán nem hiába... Rakj a tűzre, testvér... kell az éjszakába Ez a kicsi láng is .. kell most a magyarnak....“ TURCHÁNYI ISTVÁN SBWESSS A RÍÖté SZfiSADEGYEY EM ELŰRDáSA Népdalok a rádióban A Bádiő Szabadegyetem junius 2-án, vasárnap délután négy órakor kezdődő műsorát csokomyi gyönyörű magyar nép­dal nyitja meg, amelyeket a fővárosi fel­sőbb zeneiskola női kara ad elő Horu- sltzky Zoltán dr. zongorakisérete mellett. Ezután Milleker Rezső dr. egyetemi tanár tart előadást a világhírű bortermővidé­künkről, a Tokhajhegyaljáról, majd ismét a női énekkar énekel, ezúttal Petőfi-nép- dalokat. A gazdag Kaliforniában repülőgépekről tanítják a földrajzot a gyermekeknek, akik Így valóságos élő térképet látnak maguk alatt. Képünk egy földrajzi óra kezdetét, a repülőgépekbe való beszállást ábrázolja. Áss optájasílif ylbesa megkezdődtek a döntő tárgyalások Cáüolfák Davlla ©Iák megibizoit nyilatkozatát (Az U) Barázda tudósítójától.) Bées- ből jelenti a Magyar Távirati Iroda: Da- vila követ, a magyar-román optánstárgya- lásokra kiküldött uj román fődelegátus, ma Becsbe érkezett Délután félnégy óra­kor a magyar delegáció állomáshelyén összejövetel volt, melyen a román dele­gáció valamennyi tagja, a magyar dele­gáció részéről Bzterényi József báró és Lakatos dr. képviselő vettek részt. A leg­közelebbi találkozás hétfőn lesz. Bukaresti jelentés szerint Pavlla kö­vet egyáltalán nem fogadott laptudósi- tőt és sohasem tett semmiféle nyilatko­zatot az optánsüggyel kapcsolatban. Kiirtott családot a $2£&I&£riombÓl epaci® it váMoFleg ény Bolgrádból jelentik: Borzalmas vér­fürdőt rendezett Plevnában Trajanov pékmester házában egy Filipov nevű ván­dorlegény, akit a pékmester felesége szánalomból fogadott be éjjeli szállásra. A Vándorlegény éjszaka baltával kettéhasiíotta Trajanovné fejét, az­után megölte Trajanov két gyerme­két, apósát és két inasát. A pékmester ezalatt a kemencék körül dolgozott, de zajt hallott és besietett a házba. A vérengző vándorlegény őt is megtámadta 3 a két ember között irtózatos küzde­lem keletkezett. A gyilkos végül is menekülni kezdett, a felriasztott szomszédok azonban utána eredtek és elfogták. A bestiális lelkű em­ber bevallotta, hogy ac egész háznépet ki akarta irtani, hogy kirabolhassa a pék­mestert. Jt munkáspárt győzött angol wálasstáselkon BCiselifeségbeti maradi a koirtzerva&iw párt ft legnagyobb veszteségei ra liberális párt szen« wesite — Jó női szavasatok döntötték el a vá­lasztás sorsát (Az Uj Barázda tudósítójától.) Az egész világ érdeklődése közben zajlottak le tegnap Angliában az angol képviselő­választások. Mikor e sorokat Írjuk, a végső számszerű eredmény még nem is­meretes, a kora esti órákban azonban már bizonyossá vált, hogy az uralmon levő konzervatív párt megbukott és a 615 madátumnak több mint a felét az ellenzéki pártok nyerték. és ezek között is a munkáspárt tört ha­talmasan előre, úgy, hogy Angliában valú- szinüleg a Mac Donald vezetés alatt álló munkáspárt kerül kormányra. Heteken át folyt az izgalmas korteske­dés a választásban résztvett pártok kö­zött, de a választás napján győzött a köz­mondásos hidegvér és a választások mi>^ denütt példás nyugalomban, rendzavarás nélkül folytak le. Természetesen azért feszült izgalom kísérte mindenütt ezt az erőpróbát, amelynek eredményére kiváncsi szemmel figyel fel egész Európa, hiszen ennek a választásnak Anglián túlmenő jelentősége van. Az érdeklődést fokozta, hogy Angliában a női választók voltak túl­súlyban és igy a munkáspártiak azt mondhatják, hogy sikereiket a nők­nek köszönhetik. Az első eredmények Londonban csütör­tökön az esti órákban váltak ismerete­sekké. Az utcákon és a köztereken ha­talmas fényszóró transzparensek hirdet­ték a Járókelőknek a szavazatok állását, a mozikban, színházakban ugyancsak óránként tájékoztatták a közönséget, amely percek alatt elkapkodta a lapok különkiadásait. Valószínű, hogy a szavazatok össze- számlálása a késő esti órákban ér csak véget, egy délutáni jelentés szerint az ellenzéki pártok a 615 mandátumnak a felét, 808 mandátumot már megszerez­ték és ezzel eldőlt a konzervatív BaltlwSn-korraány sorsa. A szavazatok állása délután 3 órakor ez volt: 208 munkáspárti, 173 konzervatív, 26 liberálispárti és 7 pártonklvüli man­dátum. A Baldwin-kablnet négy tagja ki­bukott az angol alsóházból, Újból meg­választották Báláiéin miniszterelnököt, Mac Donald munkáspárti, I,loyd George liberállspártl ve2ért, sőt mandátumot ka­pót Lloyd George leánya is, aki szintén liberállspártl programmal lépett fel. A parlament egyetlen kommunista tagját egy munkáspárti jelölt buktatta ki. A választások eredményének megfele­lően a Baldwin-kormány valószínűleg már holnap benyújtja lemondását. Világ folyása A szkupsíinai merénylet bűnügyének mai tárgyalásán már sor került a vád­beszéd és védőbeszédek megtartására. Minthogy több mint harminc védő van, bizonytalan, hogy a tárgyalás mikor ér véget. Ma Racslcs Punlsa védői beszél­tek. Az angol király ismét súlyosan megbe­tegedett, erős lázat kapott és a i^apot ágyban töltötte. Udvari’ orvosát Párlsból repülőgépen hozták betegágyához. Való­színű, hogy a meghűlés nincs összefüggés­ben régi betegségével, de a windsorl kas­télyban nagy a nyugtalanság és az izga­lom. Az elesett katonák emlékére rendezett gyásztinnepen Hoover elnök kijelentette, hogy elérkezett az ideje a fegyverkezési verseny csökkentésének. A Kellog-pak- tum aláíró hatalmainak be kell bizonyíts- niok, vájjon őszintén irták-e alá a háború- ellenes szerződést. Amerika továbbra <s küzd a világ leszerelése érdekében. Apponyi Albert gróf tiszteletére Grandi olasz külügyi államtitkár Bőmában ebé­det adott. A lapok meleghangú cikkekben ünneplik a kiváló politikust, aki a római egyetemen a magyar szent koronáról tar­tott előadást. Troekijnak a szovjetkormány hír sze­rint megengedte, hogy Júniusban vissza­térhessen Oroszországba. Szerezzetek uj előfizetőket az Uj Ba­rázdának. 2 ííí ráessen. | aZ djj JSarásdá “bán -;i Oy&ződiöa meg Mrdeiéséiíek páratlan nagy sikeréről §

Next

/
Thumbnails
Contents