Uj Nemzedék, 1923. június (5. évfolyam, 122-145. szám)

1923-06-23 / 140. szám

S Szombat III Nemzedék 1923 junius 23. « KÖZ GAZ DASÁG * Tová'hlhra. is sszélúrá. maradi as értéRiössde A realizáció miatt az áremelkedés nem volt olyan feleniékeny, mint tegnap — Az olasz földrengés részvéte feléül öt perccel későb­ben kezdődött a forgalom A mai értéktőzsdén a forgatóra a tőzsdetanács tegnapi határozata ér­telmében az olasz földrengés rész­véte jeléül 11 óra után öt perccel indult. Amint megszólalt a hivata­los időt jelző csengő, a teremben újra óriási zaj. lárma és kiabálás támadt és a tegnapi viharos záróár­folyamok fölött történtek kötések, később azonban tekintettel arra, hogy a kinálat sokkal nagyobb volt, mint a kereslet, az újabb rekordár­folyamok lemorzsolódtuk, azonban még igy is a tegnapi zárlati nivó fölött mozogtak. A bankpiacon feltűnést keltett a Földhitelbank hirtelen előretörése, amely közel 100 százalékkal került drágábban a piacra tegnapi záró­árfolyamánál. Az értékpapír iránt a közeli tranzakció hírére kapcso­latosan óriási érdeklődés nyilvánult meg. Nagy tételekben vásárolták az értékpapírt egyre emelkedő árfo­lyamok mellett. A másik érték, amelyik szintén erős mértékben clő- reugrott, a Ganz-Danubius volt. amelyik viharos érdeklődés mellett majdnem elérte az öt millió koro­nás árnivót. Rendkívül szilárd veit a malompiac is. A forgalom a tőzsdeidfí másik felében kissé el­csendesedett, rövidesen azonban is­mét megélénkült. Az áremelkedés általában a nagyobbarányu realizá­ció miatt nem volt akkora, mint teg­nap, de egyes értéhpapirok mégis erősen kiváltak. Ma tették közzé a július havi tőzsdenaptárt, mely szerint heten­ként négyszer lesz tőzsdei forgalom. Szerdán, lesz a fizetés és a benyúj­tás, hétfőn pedig a rendezés és a szállítás. A megjegyzés szerint a benyújtási napot megelőző hétközna­pon kötött üzletek nem a legköze­lebbi, hanem az arra következő be­nyújtási napon jelentendők be el­számolásra. A naptár szerint julius ban 18 tőzsdei nap lesz, ha ugyan a zsíró időközben meg nem gondolja magát és a tőzsdetanácstól nem kér újabb zsirónapot. Júniusban még három tőzsdenap lesz, mivel pénte­ken az ünnep miatt szünetel a tőzs­dei forgalom. A kulisszpiac bankértékei közül a Leszámítoló Bank állott az érdeklő­dés előterében, amely 4000 koroná­val drágult. Á tőzsdeidő első felé­nek végén nagy tételekben vásárol­ták a Hazai Bank részvényeket is, amelyek 17.000 koronával javultak. Az arbitrázs értékek kedvező bécsi hírekkel kapcsolatosan javultak, azonban a javulás csak a Salpónál nyilvánult meg jelentékenyebb mér­tékben. Az Államvasut. továbbá a Déli- vasút tegnapi záróárfolyama alá esett vissza. A korlátpiac benkérté- kei közül a Kereskedelmi Bank és a Földhitelbank jelentékeny árugrása keltett feltűnést. Nagy üzlet volt a Hermes, az Ingatlan, a Városi Bank részvényekben is. A takarékpénztá­rak közül a Belvárosi Takarék és az Általános Takarék iránt mutatko­zott rendkívül élénk érdeklődés. A Pesti Hazai, amely 70.000 koronával indult drágábban tegnapi záróárfo­lyamánál, a tőzsdeidő folyamán tel­jesen elvesztette nyereségét, sőt 30.000 koronával vissza ik cselt.. A biztosítók piacán a Fonciére drágult jelentékenyebb mértékben. Az Első Magyar tartotta tegnapi záróárfolyamát. A vaspiacon a for­galom igen élőnk volt s ezzel kap­csolatosan az irányzat erősen inga­dozott. Sok olyan kötést jelentettek be, amely az általános helyzetnek nem felelt meg s ennek következté­ben ezeket a titkárság törölte. Az áremelkedés terén a Ganz Da­nubius vezetett, amely közel egy­millió koronával javult. A fapiacon a Gutmann, a Szlavónia, a Zabolai és a Brassói állott az érdeklődés előterében. A nyomdavállalatok pia­cán a forgalom megtartotta tegnapi élénkségét A Pallas a tőzsdeidő első telében 6500 koronával került drá­gábban a piacra. Pénzintézetek Magyar Hitel 135000-128000, Oszt­rák Hitel 57000—61250, Kereskedelmi Bank 355000—330000, Angol-Magyar 20200—19500, Leszámítoló 22000— 24000, Magyar-Olasz 9000—9500, Jel­zálog 7300—7800, Hazai Bank 40000— 44000, Hermes 10000—13000, Ingatlan 63000, Foigáimi 12500—13500, Földhi­tel 105000—103000, Keresk. Hitel 28000, Merkur 8000—6000, Központi Jelzálog 4000—4250, Városi Bank 6500—5300, M. cseh iparbank 5000— 5500, Horvát Jlz. 15000—-20000. Belvá­rosi takarékpéntár 7500—9000, Lipót­városi 4000, Egy. Fővárosi 460Ö0— 52500, Magyar Ált. 33000—30000— 3100, Pesti Hazai 700000—600000, El­ső Magyar Bizt. 1300000, Fonciére 75000—83000, Jég 26000—28000, Pan­nónia 400000. Malmok Békéscsabai 13000—14000, Borsod-Mis- kolci 37000—40000, Konkordia 17000—15500 Első budapesti 48000—42000, Gizella 21000 —23500, Hungária 50000—48000, Viktoria 70000—74000, Királymalom 35000, Trans- danubia 18000—17500, Törökszentmiklósi 13000—15000. Bányák és téglagyárak Beocsini 260000—275000, Szentlörinei 32COO—35000, Eszt-Szászv. 135000—140000, Bánya és kohó 240000—23500Ö, István 20000—20250, Kőbányai Gőz 38000—10000, Dräsche 85000—87500, Magnezit 585000—- 510000, Alt Szén 705000—6G8000, Nagybá- tonyi 52000—49000, Újlaki 41000—44000. Urikány 380000—355000 Salgótarján 240000— 231500. Bonxit 35000—31000. Vasművek és gépgyárak Csáky 15400—14000, Mc.zőgazd. Gépgyár 50000—55000, Fegyver 390000 — 360000, Ganz - Danubius 4550900—4700000, Ganz Vili. 490000— 465000, Kistarcsai 27000—25500, Györffy-Wolff 28000, Kaszab 28750— 26000. Kühno 27000—20500, Láng 75000-61000, Lipták 9100—9200, Ma­gvar Acél 70000—67000, Belga fém 64000—06000, M. áll. gépgyár 24000— 25000, Motor 35000- 34000, Ölomáru- gyár 9390—9000, Vegyipar 14500— 16000, Roossemar.n ,34000 —33500, Schlick 47000—445C0, Schuller 34000- 32000. Tcudloff-Dittrich 29000--29500, Győri vagongyár 48000—14000, Wör- ner 9500-10100, Koffherr 66000— 75000, Franki 24000—27000. Rima 61000 - 58500, Ohaudoir 60000, Fábián vas 9400—9100 Rex Lloyd 5800—5600. Uj-IToffherr 66000—68000 Faipar Merkur fa 3900—4000. Brassói 148000—152000. Egyesült fa 140000— 150000. Guttmann 100000—105000. Ha­zai faterra. 64000—58000. Kőrösbá­nyai 7500. Kronberger 11700—10900. Lignum 23000. Dunaharaszti 9500— 9100. Magyar cserző 8600—8200. Ma­gyar erdő 4000—4400. Fournier 14000 —18500. Malorusoky 5700—6100. Nem­zeti Fa 90000—95000. Uj Nasici 450000 —415000. Neuschl.-Lichtig 2900—2950. 0 Fa (Zürich) J 20000—108000. Rézhá nyai 28000—26500. Szlavóniai 30000— .33000. Viktória Bútor 5600—5800. Za­bolai 50000—45000. Honi fa. 5500. Közlekedési vállalatok Atlantira 33500, Búr 11000, Miskolci 12000-12750, Tröszt 38000—35000, M. F. T R. 87000-88000, Közúti 15000—14000, Vá­rosi 15200—16500, Déli vasút 51000—44000, Államvasut 215000-206000, Kova 57000- 55000. Különfélék Ahcuauem 62000—70000, Glóbus 11000- 10500, Pallas 35500-31000, Biegler 40000, Stephaneum 23000—20000, Kunossy 7500, Alt gáz 150000, Bárdi 5200, Baróti 3900, Bóni 26500-28000, Chinoin 14000-17000, Diana 3400—3900. Interexim 16000—17000, Danica 36000— 41000, Égisz 8000—7700, Horvát cukor 290000, Egyesült izzó 165000—159000, Győri textil 6100, Gyapjumosó 27000— 28000, Papír 12000—11250, Készvénysör 85000—83000, Kötőszövö 18000, Spódium 60000—57000, Flóra 49000, Fővárosi sör 14000, Goldberger 29000—28500—30000, Gscbvindt 135000—117000, Halkeresk. 0200, Hung. Mütr. 99000—106C00, Juta 47000. Kaidon 31000—35000, Krausz szesz 35000 —&6000, Királyautó 3000—3425, Királysor 21Q2P, Keleti Murányi 30000—35000, Klein és Fia 11000—12750, Klotild 41000, Liget- szán. 10500, Cukor 860000—845000, Lámpa 74000—83000, Auer 55000—57000, Kender es len 36000—34000, Pamut 70000—75000, Ős­termelő 80000—82500, Gummi 70000—66000, Szalámi 9700—9500, M. Vasúti Forg. 66000 —68000, Georgia 248000—235000, Czinner szalámi 5500—5200. Óceán 15500, Győri olaj 38000, Phöbus 18000—19000, Püspöki uradalmi pince 13000, Szegedi kender 75000, Szikra 35000, Stummer 445000, Telefon 60000, Mczőhe- gyesi cukor 85000—92000, Török 12000, Déli cukor 180000-190000, Unió 4600, Vil­lányi pezsgő 7000—7200, Pálfalvi 30000— 28000, Vármegyei mezőgazd. 5000, Uj Vármegyei 4000, Lukácsfüdő 6200—6050. Elővételi jogok Konkordia 13700, Egyesült fa 1500, Ba­róti 1600, Vasúti for. 34000—35000, M. ált gépgy. 9509—10300, Magyar Hitel 10500— 9500, Karton 17500-16250. A Devizaközpont utolsó árfolyamai Valuták Devizák Napoleon (pénzt 29600 — Osztrák kor. 11.65-12.45 11.65—12.45 Márka 7.20—7.50 6.70—7.10 Szokol 247.50—257.50 247.50-257.50 Dinár 94.50-97.50 94.50—97.50 hév a 109—113 109—113 Lei 40.55—43 40—42.50 L. márka 6.70- 7.10 6.70—7.10 fiira 375—390 375—390 Francia frank 519—534 514—529 Belga frank 439—454 439—454 Svájci frank 1480—1530 1480—1530 Angol font 38075—39075 38055—39055 Dollár 8240—8490 8240—8490 Holland frt. 3229—3329 3229—3329 Változatlan a magyar korona 0.06 és fél a korona, 0.0041 a márka mai nyitása Berlinből jelenti az Uj Nemzedék tudósítója: A birodalma kormány tanácskozása a márka árfolyamá­nak állandósítása dolgában tegnap tovább folyt. A szabad devizaforga­lom betiltásán kívül más intézkedé­sekről is tanácskoztak, devizaköz­pont felállítására azonban aligha kerül a sor. Azon a véleményen vannak ugyanis, hogy a devizaköz- oont felállítása nagyon körülmé­nyes és k:''séges, vájjon a hathatós ellenőrzést biztositaná-e. Valószí­nűen úgy oldják meg a kérdést. ho"y a devizaforgalmat meghatá­rozott bankokra bízzák. T. Tegnapi Mai zárlat megnyitás Budapest 0.06% 0.061/* Berlin 0.0045 0.0041 Newyork 556250 55714 London 2571 2570% Paris 34.75 34.60 Milano 25.40 25.30 Prága 16.71 16.69 Belgrad 6.85 6.35 Szófia 7.30 7.15 Varsó 0.0045 0.0055 Bées >.00785 0.0078 íg Bukarest 2.70 2.75 Amsterdam 218.20 218.30 Árutőzsde A gabonapiacon a hivatalos tőzs­deidőt megelőzően a búza iránt to­vábbra is igen minimális volt az érdeklődés. Ennek ellenére azonban az irányzat változatlanul szilárd, sőt ha a kereslet megnövekednék, to­vábbi drágulást várnak. A termény­eikkel: piacán a gabonafélék drágu­lásával kapcsolatban szintén szilár­dul az irányzat. Élénkebb érdeklő­dés csak a zab iránt mutatkozik:, amelyet vidéki állomásról 28.000 ko­ronával kínáltak. A tőzsdetanács tegnap a követ­kező hivatalos árakat állapította meg: búza tiszavidéki 37.000—38.000, dunántúli és pest me gyei 36.500— 37.500, rozs 27.500—28.000, árpa 25.500 —26.500, zab 28.000—28.500, tengeri 26 000-27.000, korpa 12.500—13.000 K. Sorozatos tőkeemelés. A hivatalos lap mai száma ismét több vállalat tőkeeme­léséről, Uletvo tranzakciójáról számol be. így legközelebb tartandó közgyűlé­sén alaptőkéjének emeléséről határoz a Magyar Helyiérdekű Vasutak Bt, amely 20 millió koronáról 50 millió ko­ronára emeli fel alaptőkéjét. A vállalat nyeresége egyébként a múlt évben 26.9 millió korona volt. — A Rosta-, gép- és Szerszámgyár Rt. 6 mülió, a Király-ma­lom, Hedrich és Strauss Rt. 24 millió, a Hungária Jaquard szövőgyár, amely a mnlt évben 5.3 millió korona nyereségre tett szert, 90 millió, a Budafoki Fa- és Építőanyag Kereskedelmi Rt. 5 millió koronára emeli fel alaptőkéjét. A vasipar a szerves tarifareform ter­vezete ellen. A Máv. — mint az Uj Nem­zedék megirta — szerves tarifareform- tervezetet dolgozott ki s ezt kiadta az ér­dekeltségeknek. Ezzel egyidőben érte­kezletet hívott össze, amelyen szakmán­kéit vitatják meg a tervezet pontjait. Az első értekezleten a vasipari érdekeltség jelent meg, de részletes vitába a nagy elvi eltérések miatt, amelyek már az ér­tekezlet elején felmerültek, nem bocsát­koztak. A vasipar képviselői többek közt rámntattak arra, hogy a vasiparnak koksszal és szénnel való ellátását az uj tarifatervezet teljesen lehetetlenné teszi, sőt valósággal elősegíti a cseh gazdasá­gi politikát. A hosszantartó vita után az elnök kijelentette, hogy uj díjszabási táblázatot készítenek el s ennek alapján folytatják majd a jövő hét elején meg­tartandó folytatólagos értekezletet. Bécsi értéktőzsde — Az Uj Nemzedék tudósítójától, -» Bécs, junius 22. (Megnyitás.) Osztrák' hitel 290.000, Magyar hitel 619.000, Anglo- bank 300.000, Uniobank 289.000, Bank­verein 210.000, Laenderbank 801.000, De­positenbank 69.500, Államvasut 1,010.000, Alpesi 625.000, Skoda 940.000, Déli vasút 225.000, 3 százalékos déli vasút 539.000, Zsivno 760.000, Salgó 1,175.000, Krupp, 387.000, Poldi kohó 880.000, Osztrák Hof- herr 149.000, Magyar Hofherr 375.000, Fa­kereskedelmi 537.000, Felten 505.000, Wag­ner 350.000. Kóburg 130.000. Irányzat kissé gyenge. Hétfőn döntenek a posta megdrágításáról — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A vasúti tarifa nagyarányú eme­lése után a közönség körében elter­jedt az a hír, hogy a posta- és táv­irati dijakat is felemelik. Erre vo­natkozólag megkérdeztük Demény Károly posta- és távirda-vezérigaz- gatót, aki munkatársunknak a kö­vetkezőket mondotta: — A posta- és távird atari fa fel­emelésére vonatkozó hir igaz. Az igazgatóság általánosságban már elhatározta az emelést, csak azt nem tudja, hogy milyen mértékű legyen. Ebben az ügyben a posta, és távirda. igazgatóság hétfőn délelőtt ankétot tart. Ugyanitt a sajtó kiküldöttjei előtt beszámolnak az automatikus telefon ügyének állásáról. Felelős szerkesztő: CAVALL1ER JÓZSEF Kiadja a „Központi Sajtóváilalat R.-T.“ 1 A A* AAAAAAAAAAAAAAA «. A A AA1. AA A J, A 1- vv vvv vvvvvvvvvTvTVTVtvvVTv tTtTTu vv t VTf ««MM™!« CS|fr & # *** Hl ltowdéfc OLVASÓJA »++**+* Pallas részv.-társ. nyomdája, Budapest, V., Honvéd-utca 10. (Tel. 5-67, 5-68, 5-69.) Felelős vezető; Tiringer Károly műszaki isazgaíó.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents