Vadászlap 2. évfolyam, 1881

1881-01-08 / 1. szám

1. sz. Budapest, 1881. jnuár 8. II. évfolyam. A Hortobágyról. Tekintetes Szerkesztő Ur! — Mi ránk, alföldi vadá­szoki, most a hét sovány esztendő napjai járnak, mert ha a nafntai tapasztalat czáfolhatlanul nem igazolná, nem volnahihető, hogy oly vadászterületen, minő a debreczeni, ahol , viszonyítva a területet a vadászok számához, 3000 holdn több esik egy vadászra, megtörtént az, hogy egy hajtó .dászaton 30 puskással 100 hajtóval 4 mondí négy nyul tt a napi eredmény. vadnak eme feltűnő fogyatkozását, sem az orvva­dásza elharapódzásának, sem a tőrözésnek tulajdonítani nem liet, minthogy 8—10 év előtt, mikor boldog boldog­talan idászhatott, annyi volt a nyul, hogy cserkészve egy emberi—8 dbot könnyen meglőhetett. Hogy a vadkipusz­tulásaiás okokra, valószínűleg járványos beiegségelcre vezet­hető -sza, igazolja az is, hogy a régente nagyhírű togoly­állomá' teljesen, a szó szoros értelmében utolsó lábig ki­veszet nincs társulatunknak oly tagja, ki e vadászidény lefolyá alatt egy foglyot látott volna. kivadunk a tavaszon szépen jelentkezett, de vedlés után kostul kereket oldottak, ugy hogy vadászni rájuk nem isárhattunk. Slonka sem a tavaszon sem őszszel nem jelentke­zett, eit mindössze 3—4 db. Hó vadászatot ez évben ismételni nem fogunk, de valósziieg megkíséreljük elejteni azt a nagy vadkant, mely már tö év óta nálunk tanyáz s az irtásokba vetett ten­gerit vancsak megdézsmálja. E vaddisznót magam is A Vadászlap t. olvasóihoz! Lapunk az uj év kezdetétől fogva nem lO-naponkint, hanem minden héten és pedig szombaton fog megjelenni. A „Vadász-Lap" ára: Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. A Sport-Egylet t. tagjai a Vadász-Lapért, (mely az egyesület megalakulása óta terjedelmében ""nagyobbodott) mint hivatalos közlönyért egész évre csak 3 frtot fizetnek, minthogy a 6 frt másik felét a Sport-egylet fizeti. A ki azonban e 3 frtot nem fizeti, annak csak a hivatalos része küldetik. — Azon reményben, hogy a t. egy­leti tagok nagy része az egész lapot megtartja — küldjük az első számot; de kérjük legkésőbb jan. 20-ig nyilatkozni, hogy a nyomatandó példány számról gondoskodhassunk. Előfizetések és mindennemű közlemények Sárkány J. F. szerkesztő és lovar egyleti titkárhoz Budapest, hat­vani utcza Nemzeti Casino küldendők. A „Vadász-Lap" szerkesztősége. * * * Lapunk pénteken este nyomatik és szombaton reggel küldetik szét. * * * Minden a lapba szánt közleményt — kérjük leg­később pénteken reggelig beküldeni. — ^ fíí/ty^AAt —" ' A LÖYADÁSZAT, VADTENYÉSZTÉS, AGARASZAT, IRGÁSZ- és EGYÉB ROKON SPORTNEMEK, valamint a „Sport-Egyesülst" hivatalos közlönye. Szerkeszti és kiadja: S í B K A S | |l í N « S FERENC Z. Előfizetési ára egész évre 6 orint, félévre 3 forint. Szerke8zt08éai iroda: Pesten, Hatvani-utcza, Nemzeti Casinó II. emlet, hova a kéziratok és előfizetési pénzek Í3 küldendők.

Next

/
Thumbnails
Contents