Vadászati Érdekeink, 1881 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1881. június / 1. szám

cJl 11 flf I VAVAV/ 11 ■ n SG .9(2. .9(2. .9(2. _^_9<2. .9(2. ADASZATI ERDEKEIUK, .P c)6 36 <*3W8í 0 13 ~36" ^36~ "Ő6" AZ ORSZ. VADÁSZATI VÉDEGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden hónap 15-kén. — Az egyleti tagok ingyen kapják. — Tagsági dij: Budapesten 4 írt. Vidékre 3 frt. — Erdész-személyzet 2 frt évenként, mely Aehly A. pénztárnokhoz, Budapest, szervitatér küldendő. Az legyen a vadász nemes törekvése: Hogy a vadat óvja, kímélje és védje, Vadászszon mint törvény és szokás kívánja, S teremtményeiben a teremtőt áldja. ­1- sz. Junius hó, 1881. Az $gyld közlönye és iránya. A ,, Vadászati Érdekeink“jelen számával veszik a megalakult ,, Országos magy. vadászati véd= egylet“ t. ez. tagjai a hivatalos közlöny első számát, mely minden hónapban egyszer jelenik meg. — E közlöny feladata,: első sorban az egylet működéséről és teendőiről annak tagjait értesíteni; másod= szór azon nemes irdny=eszméket, — melyek az Egylet elnöke által már régebben közölt, s a lap hom= lokám olvasható szép ,, Jelmondatban“ igen röviden és helyesen vannak tömörítve — bővebben kifej= teni, s azoknak gyakorlati érvényt szerezni az áltat, hogy vadászati teendőink körül az eszméket tisztázni, s azok foganatosítására a közvéleményt előkészíteni iparkodjék. A valódi vadász meg külön= böztetendő a csupán vad=lelövésben örömét találó piiskázó-től, s főelvéül váltván: miszerint ,,a ki aratni akar, annak számtani és vetni is kell“ — a vad tenyésztése, etetése, óvása s a ragadozó vad, pusztítása. körük-az erre alkalmas búvóhelyek, csenderesek, rejtekek előállításával tehetségeként gondos= kodik, felügyel; különösen szigorú télen, mi által a magnak hagyott vadállomány ki nem veszése jutalmazza, öt. Ez a nemes, az igazi vadász=ember. Ily eszmék megtestesítésére kell törekednünk, s erdeinken, mezeinken szaporodni fog a vad, s dús vadászataink lesznek — mint nyugati szom = szédainknak. — Az egyletre e tekintetben sok feladat vár; hozzászólni mindenkinek szabad, s az ezen iránybani fejtegetéseket —- mérsékelt terjedelemben — mindig szívesen látjuk. A fennebbieken kivül fősúlyt helyezünk még eredeti közleményekre a, vadtenyésztés, az okszerű vadászat és a vadak természetrajzának köréből. A laza erkölcsi fogalom népünk egyrészénél a vad=tulajdonjog iránt — egyike a, legvesze= delmesb mételyeknek, mely iránt gyakran törvénykezési tisztviselőink is igen elnézök — részint rőszül értett humanitási szempontból, részint tájékozatlanságból az arra, vonatkozó törvények magyarázata körül. Ez ügynek ködön rovatot nyitunk, melyben néha=néha fontosabb jogi kérdések eldöntését vagy törvényszéki Ítéletek közlését, e tárgyban avatott tollaktól igen kérnénk. Apróbb közleményeket a vadtenyészet állásáról és vadászati kilátásokról szintén köszönettel fogadunk. Végül megemlítjük még, hogy a lap hirdetési rovata, mérsékelt dij mellett — különösen a. vadászattal kapcsolatban álló tárgyakra nézve, mindenkinek nyitva áll; különösen kívánatos volna, hogy vadászterületek haszonbérbe adása, tény ész vad= és költö=tojások kínálata vagy kereslete végett a lap e részében, élénk közlekedés fejlődnék ki a haza vadászai között. Budapest, 1881. junius 15. A szerkesztő.

Next

/
Thumbnails
Contents