Vasárnapi Újság, 1843 (10. évfolyam, 452-502. szám)

1843-01-01 / 452. szám

VASÁRNAPI ÚJSÁG KÖZHASZNÚ ISMERETEK’ TERJESZTÉSÉRE. 453-dik Vasárnap. Kolozsvárit, Januarius 1-én, 1843. TARTALOM: Az iskolamester, 1. hasáb. Jelentés és eloleges kivonat egy méhtenyésztési illető új kézirat­ból, 12. h. Újságok, 13. h. Az i§ko!ame§ter. Ha én iskolamester volnék, aláza­tos mesterségemet a3 világ minden mes­terségeinél elébb becsülném, és min­dennap hálát adnék az Istennek, hogy megengedte nekem indulatok és ér­telmek alakítójának lenni; ellölteném magamat kötelességeim szeretetével, és mindenek felett abban járnék, hogy felemeljem a* mi alatt vagyon, hogy gyámolitsam a3 mi gyenge, hogy vi­lágosítsam a3 mi homályban tapogat, hogy erkölcsösitsem a3 mi hibában lé­lekzik ; magam körül gyiijteném nö­vel vényeimet, és puhatolnám jellemü­ket hajlamaikban, versenyzéseikben és kibéküléseikben. Gyermekeim, így szólanék hoz- .zájok, kedves gyermekeim, én érzem, hogy az én belsőm irántatok egy a- tyáriak belsője, és hogy nektek sze­retnetek kell engemet, mert én sze­retlek titeket; hallgassatok jól sza­vaimra. A3 még mind nem elég, hogy ha olvasni, írni és a3 táblátokra egy né­hány számot vagy figurát mázolni tud­tok ; nektek szüléitek, szomszédaitok, pajtásaitok vannak, nektek hazáLok van; mindezeket szolgálnátok, szeret­netek kell. Katonák lesztek: jusson eszetök- be, hogy a3 jó katonának ép, erö's, izmosnak kell lenni, *s következőleg mértékletesnek és józannak; a3 jó katona fenyíték alá adja magát és kö­vetkezőleg engedelmes, bátor az el­lenség színe előtt és szelíd a3 foglyok iránt. Gazdáitok is lesznek: ha ezt hoz­za magával sorsotok mostohasága, jus­son eszetökbe, hogy egy gondos, pon­tos, munkás, béketürő és rendtartó szolga többet ér, mint egy szeszélyes hatalmaskodó, korhel és mérges gaz­da; ha példátokkal meg nem jobbít­hatjátok, legalább pirítsátok meg, és tanuljátok jutalmatokat kölelességtek teljesítésében és saját magatok becsü­lésében feltalálni. Szüléitek vannak: segéljétek őket munkáik súlyának hordozásában; ve­gyetek részt indulataikban, hogy sze­ressétek, és. fájdalmaikban, hogy vi­gasztaljátok őket; adjátok vissza sze- retetben, a3 mit ők pazérolnak reátok gondokban és áldozatokban; hajolja­tok meg szelídséggel az ő feddéseik előtt; fordítsátok el arczaitokat az ő gyengeségeiktől, 3s ha valahogy rosz- szat parancsolnának nektek, tudjatok ellentállani Hiedelemmel, mindazáltal állhatatosan. Szomszédaitok vannak: ne menje­tek kóborolni 3s kárt tenni az ő ud­varaikon és kerteikben; ne szántsatok földjeikbe csak egy barázdát is; ne mozdítsátok el határköveiket; ne vag­daljátok el az ő élőfáiknak törzsökéit,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents