Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 31. kötet (Budapest,1902)

TARTALO M J E GYZ K K a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arozkópek. j.ap a) Hazaiak. Egan Ede _ .... _ _ - _ ... ... ... .... ... 63 Erzsébet főkerczegnő és jegyese, Windisch-Graetz Ottó herczeg . . __ ... ... ... __ 106 Windisch-Graetz Ottó herczeg ... ... ... ... 107 Erzsébet főkerczegnő legújabb arczképei __ 108, 109 Erzsébet főherczegnő édesanyjával. 1894. évi fény­kép ........... ... ... ... ... ... ... ... 110 Tóth István szobrászművész. ... ... 125 Bercsényi Béla. Mártonja fényképe ... ... ... 139 Budapest székesfőváros képviselői. Erdélyi fény­képei után : Berzeviczy Albert. — Darányi Ig- nácz. — Fáik Miksa. — Morzsányi Károly. — Báró Podmaniczky Frigyes. — Sándor Pál. — Vázsonyi Vilmos. — Vészi József .... ... ... 141 Makkai Zsigmond, az ákosfalvi kerület országgyű­lési képviselője ... ... ... ... ... ... ... 145 Gróf Apponyi Albert. Koller utódai fényképe után 154 Vörösmarty Béla. Koller utódai fényképe után ... 165 Gróf Széchenyi Pál. Eüinger fényképe után 167 Dessewfí'y Sándor Csanádi püspök. — Telbisz Ká­roly temesvári polgármester. - Krämer József, a temesvári új templom építője.. ... . ... 204 István Vilmos szombathelyi püspök... ... . 250 Gróf Széchenyi Miklós győri püspök ... ... __251 Városy Gyula székesfej érvári püspök ... ... ... 251 Fáik Miksa. László Fülöp 1901. évi festménye. 253 Fáik Miksa. Barabás Miklós 186S. évi festménye 254 Skuhlics Jenő ... ... ... ... ... ... ... 262 Hazay István.. ... __ ... ... ... ... ... 264 Dr. Halász Ignácz ... ... ... ... ... ... ___284 Az új képviselőliáz tagjai: Széli Kálmán. — Báró Fejérváry Géza. — Lu­kács László. — Wlassics Gyula. — Hegedűs Sándor. — Tallián Béla. — Daniel Gábor. Fabiny Teofil. — Buffy Pál. — Csávossy Béla. Salacz Gyula. Habár Endre ... ... ... 309 Hieronymi Károly.:— Szivák Imre. — Kristóffy József. — Lázár György. — Szabó Ferencz. — Ballagi Géza. — Ivánka Oszkár. — Bernáth Béla. — Günther Antal. — Gorove László. — Brezovay László. — Ebergényi Sándor... ... 311 Bubinek Gyula. — Baross János. Ováry I*’e- rencz. — Kiss Emil. — Beck Marczel. — Lendl Adolf. ... ... ... ... ........... ...313 Kossuth Ferencz. — Thaly Kálmán. — Beöthy Ákos. — Szederkényi Nándor. Ifj. gr. Zichy János. — Madarász József. — Komjáthy Béla. Barabás Béla. — Illyés Bálint. Bedőházi János. — Tóth János. — Leszkay Gyula ... 315 Rákosi Viktor. -— Hortoványi József.,— Molnár János. — Eitner Zsigmond. —- Kovács Gyula. Kubik Béla. — Pozsgay Miklós, — Thaly Fe­rencz. - Hellebrontli Géza. Förster Ottó. Zboray Miklós. — Gróf Wilczek Frigyes _317 Simon}! Semadam Sándor. — Buzáth Ferencz. Buzsiák János. — Pavlovics Ljubomir. — Kol­lár Márton. Veszelovszky Ferencz ... ... 319 Láng Lajos. — Schmidt József. — Vörös László. T.ap Gróf Batthyány Tivadar. — Csörgheő Gyula. Apáthy Péter. Sághy Gyula. — Gróf Ap­ponyi Gyula. - Barcsay Kálmán. — Győrffy Gyula. — Pintér Sándor. — Vancsó Gyula 413 Bolgár Ferencz. —- Bohouyi Gyula. Kabós Ferencz. — Báró Bánhidy Antal. — Torma} Károly. — Eken Gyula. Baross Jusztin. Lázár Menyhért. — Bévai Mór. — Jssekutz Győző. — Fejér Antal. — Bay Lajos _ 415 Mihályi Péter. — Itétyi Mihály. — Steiner Fe­rencz. — Eggenhofer József. — Feszty Béla. Borbély György.. ... ... —_ ... ... ... 417 Brázay Kálmán. — Eötvös Károly. — Gróf Be- nyovszky Sándor. Beniczky Árpád. — Olay Lajos. — Marjai Péter. — Mezőssy Béla. — Gabányi Miklós. — Bakó József. Barta Ödön. —- Hegedűs Károly. — Lengyel Zoltán 419 Szabó Kálmán. — Krasznay Ferencz. — Papp Zoltán. — Kacskovics Géza. Sebess Dénes. Beicli Aladár. — Holló Lajos. — Babó Mihály. Okolicsányi László ................. ... ... ... 42(1 Bakovszky István. — Cseruoch János. -—• Dará­nyi Ferencz. — Abaffy Ödön. — Kovács Pál. Szüllő Géza. Farkas József. — Visontai Soma. — Valasek János... ... _ ... ... 421 Perczel Dezső. — Gróf Tisza István. — Enyedi Lukács. — Örley Kálmán.,— Telegdy József. Fassie Tódor. — Molnár Ákos. — Rigó Fe- rencz. — Balogh László. — Farkas Balázs. — Pap Elek. — Benedek János... ... _ ... 781 Gróf Esterházy Kálmán. — Scitovszky János. — Dégen Gusztáv. — Dobieczki Sándor. — Neu­mann Ármin. — Szerb György. — Bagliy Béla. — Mayer Károly. — Drakulics Pál. — Hámory László. Böszörményi Sándor. — Avramescu Pachomius ... ... ... ... __ 783 Szőts Pál. Krcsmarik János. — André Gyula. Boncza Miklós. — Erreth János. — Bujano- vics Gyula. — Hadzsy János. Frey Ferencz. Pattyánszky Elek. — Botka Béla. — Angyal József. — Bónis István ... ... ... _ ... 785 Lovászy Márton. — Csávolszky Lajos. — Bátkay László. — Kecskemétliy Ferencz. — Szabó István. — Ernszt Sándor. — Vesztei' Imre. — Sturmán György. — Belitska Béni. — Rónay János. — Halász Zsigmond. — Samassa János 787 Horváth Gyula. — Veres József. Lukáts Gyula. Jékey Zsigmond. — Kállay Lipót. - Kapotsfíy Jenő. —- Boda Vilmos. Malatinszky György. Endrey Gyula. — Koller Tivadar. — Bizony Ákos. — Nessi Pál ... ... ... ... ... ... 789 Arany Lászlóné. R. Hirsch Nelli rajza ... 340 Arany László. R. Hirsch Nelli rajza . .. .... ... 341 Széllné Arany Juliska és leánya, Piroska. Fenma- radt fényképek után rajzolta R. Hirsch Nelli— 342 Gróf Ráday Gedeon ... ... ... ... ___ 397 Mezei Ernő. ... — ... .......... ... __ — 424 Tóth Lőrincz... ... ... ... — — ... — 459 Mária Krisztina főkerczegnő és jegyese, Salm-Salm Emanuel herczeg.. ............... ... — ...........465 Jantyik Mátyás ... — __ ... _.. — ... 527

Next

/
Thumbnails
Contents