Vasuti és Közlekedési Közlöny, 55. évf. (1924)

1924-01-06 / 1. szám

JO / Bodapest, 1924. január 6-án, \SU ír 1. szám. Ötvenötödik étfotym Vasúti és közlekedési közlöny A magyarországi közlekedési vallalatok hivatalos lapja MEGJELENIK LEGALABB MINDEN VASÁRNAP ELŐFIZETÉSI DI.I : Postai küldéssel egy hóra 6000 korona­Külföldi előfizetés egy hóra 12,000 korona. K ézbesitésre vonat­kozó reklamációkat csak 14 napon belül vehetünk figyelembe. HIRDETÉSI DI.I : A rendes hirdetés félha*4bos milliméter soronkint 1000 K. szciveghirdeiés nyomtatott soronkint 3000 K. Postatakarékpénztár chtqne- és clearing-számla : 18,490. szám Felelős szerkesztő: Dr. HOLL JENŐ Kiadótulajdonos MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL VI., Csengery-utca 68. szám. Hivatalos órák: Délotón 5—7-ig. Telefon : 2f>—98. ez. Kéziratokat a nyomda legkésőbb pénteken d. e. 10 órfiig vesz fel. Nyomda : Dalmady Oyőzó-ntea 3. Telefon : 75—25. m HIVATALOS RÉSZ. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. Előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1923. évi december hó 5-én 99.891— 1923. szám alatt kelt rendeletével Dercsényi Dezső lapszerkesztő, birtokos, váczi lakosnak és Szepesi János mérnök, vasútépítő vállalkozó, budapesti lakosnak a m. kir. államvasutak Vácz állomásából kiágazólag egyfelől Vácz rendezett tanácsú város belterületén át a buki csárdáig, másfelől ugyancsak a város belterületén keresztül Meixner- és Drapkó-puszták, továbbá Rád, Pencz és Csővár községek érintésével Acsa községig; e vonalak Vácz és Rád közötti egy alkalmas pontjától kiágazólag Kósd község érintésével a kósdi kőszén­bányáig ; ugyancsak a fenti vonalból Pencz községnél elágazólag Keszeg, Nézsa, Alsópetény és Felsőpetény községek érintésével Pusztaszántóig, illetve a dtina-ipolyvölgyi helyi érdekű vasút Rétság állomásáig, továbbá a m. kir. államvasutak Hatvan állomásából kiágazólag Heréd, Verseg és Kálló községek érintésével Morgópusztáig s onnan a Vonyarcz-patak völgyében, esetleg a Sáj-patak völgyében haladóan Vonyarcz községig vezetendő keskenynyom­távolságu, gőz- vagy motoros-üzemü, önálló üzletkezelésben tartandó, köz­forgalmú gazdasági vasutvonalakra az 1922. évi október hó 4-én 70.612. sz. a. kelt rendelettel kiadott előmunkálati engedély érvényét a lejárattól számítandó további egy év tartamára meghosszabbitotta. KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK. Magyar királyi államvasutak. t. e» K. K. 1924. 1/6. 1. az. ífc A. V. 1,214 CII. az. 1924. Építési pótilleték életbeléptetése a miskolcz—mezőcsáti, a tisza­polgár— nyiregyházai és tiszalök—büdszentmlhályi, a debreczen— nagyváradi, a püspökladány—füzesgyarmati, a karczag—tiszafüredi, a kaba—nádudvari, a szolnok-kiskunfélegyházai, a kecskemét—fülöp­szállási, a félegyháza—majsa—halasi, a czeglédvidéki és a budapest ­esztergom—füzitöi helyi érdekű vasút árufr ^almában. A kereskedelemügyi magyar királyi Minister v '0,343/1924. számú rendelete alapján a miskolcz- mezőcsáti, a tiszapo' —nyíregyházai és tiszalök—büdszentmihályi, a debreczen- nagyváradi,a pökladány—füzes­f 'armati, a karczag—tiszafüredi, a kaba—nadudvr szolnok—kiskún­legyházai, a kecskemét—lülöpszállási, a íélegyl -—majsa—halasi, a czeglédvidéki és a budapest— esztergom—füzitöi helyi érdekű vasút vona­lain lolyo évi január hó 12-től kezdődöleg visszavonásig ugy a helyi, mint a csatlakozó és áimenó áruforgalomban, az illető helyi érdekű vasúton mindenkor érvényes rendes dijszabásszerü dijtételek, valamint az ezekkel szemben engedélyezett kedvezményes dijiéielek alapul vételével előálló szállítási dijak után Hz százalék építési potilleték számíttatik fel. Ebből folv ólag a kezelésünk alatt alló helyi érdekű vasutak vonalain 1922. évi november hó 2C-tól érvényes helyi árudijszabás III. fejezett B. I. szakaszában foglalt külön illetékek táblázata (17. oldal) a következő pót­illetékekkel egészíttetik ki: Ezzel kapcsolatban az említett árudíjszabás 117. oldalán a miskolci— mezöcsáti, 136. oldalán a tiszapolgár—nyíregyházai é-t tiszalök-büdszent­mihályi, 89. oldalan a debreczen—nagyváradi, 126. oldalán a püspökladány— füzesgyarmati, 110. oldalán a karczag—tiszafüredi, 1( 8. oldalán a kaba— nadudvari, 135. oldalán a szolnok—kiskunfélegyházai, 104. oldalán a lélegyhaza—majsa— halasi, 86. oldalán a czeglédvidéki, 112. oldalán a kecskemét—fülÖFSzállási, 82 oldalán a budapest—esztergom—füzitöi helyi érdekű vasút kilométermutatójanak alján az alábbi jegyzet vétetik fel: „A felszámítandó építési pótilietékre nézve lásd az árudijszabás III. fejezet B.—I. szakaszát (17. oldal). Budapest, 1924. évi január hó 4-én. A magyar királyi államvasutak igazgatosaga ESBü ff r 5 C S j S építési pótilleték a tlszapoltíár— j A plispükladány adebreczen— nyirouyhAzai a miskolcz— —10/6B yar- nagyváradib. én tiszalök — niezfOB&ti h. matl n. <5. v. 6. vasút íillo- blldHzent- 6. vasút állo­Allomásaiu másain mibAlvl li. 6. v. ni&sain Állomásain a tiszapoigflr—I a Püspökladány adebreczen— "JJ' tfszalök— f t miskoloz — -filzesgyar- nagyváradi bUdszeni- ' ™e zőo,B&ti h. matl h. é.yaBm h. é. vasút mih&hi h. é. vftö0 t vasat helyi áruforgalmában, a helyi érdekű vasúton túl fekvő pályák állomásaival való mindkét irányú áruforgalomban és a helyi érdekű vasúton át irányuló átmenő forgalomba n az alkalmazásra kerülő díjtéte­lek alapján eredményező szál­lítási dijak tíz szazaléka I 56! 57 .j 59 60 61 ! 02 I épitési pótilleték a budapest— a Ui oskemiH—I „.„....Ja féleeyháza— a szolnok- a kai'Ozag— eB7t.Ti;om- . fülöpezAllási a czoglídvidáki majsa-halaBl Kiskunféleny- % I tleialttredl h. Itlzitöihév h 6 vasnt 1 t. é. vaaut h. i>. vasút házal li. 6. v. a d|,» ri v'l t- vasút allo­Állomásain Állomásain Ulomftwin | Ailonrá-ain Állomásain Állomásain ! mA8ai n | I l I I i a budapest— a kecskémét- czeglédvldékl a «logyht»a- a szolnok- a kaba-r&d- i^JÉSíT esztergom— faiílpsz&ilásl h ' vssut majsa- halasi klBkunfélojiy- udvori h <• v. "szartlredl h. 'fllziUSih. e. v. h. é. vasút ' h. 6. vi.sut házal a. 6. v. é. vamt helyi áruforgalmában, a helyi érdekű vasúton tul fekvő pályák állomásaival való mind­két irányú áruforgalomban és a helyi érdekű %'asuton át irányuló átmenő forgalomban az alkalmazásra kerülő díj­tételek alapján eredményező szállítási dijak tiz százaléka

Next

/
Thumbnails
Contents