Zalai Hírlap, 1981. június (37. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetekI Budapestre érkezett Lubomir Strougal Kék mezőben arany csákány. A béke, a gyer­meki tisztaság és az or­szág újjáépítésének eme szimbólumát lobogtatta a koranyári szél 1946. június 2-án, a Budapes­ten rendezett „Ifjúság napja” zászlóin, amely egyúttal a magyar úttö­rőmozgalom születésé­nek dátuma is. Az első bejegyzett — a főváros IX. kerületé­ben működő Balázs Bé­la utcai — úttörőcsapat megalakulásától hatal­mas ívű fejlődés útját járta be hazánkban a gyermekmozgalom is. A születésnap generációi­nak tagjai azóta meglett édesapák, édesanyák és az élet minden területén a munka gerinchadát alkotják. Az egykori ala­pítók tíz- és százezrei­nek s»orgalma, helytál­lása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma büszke­séggel szólhatunk hatá­rainkon túl is elismert sikereinkről. Nem be­szélve azokról a körül­ményekről és gondosko- ri ás i - m egbecsü lés i for­mákról, amelyek között napjainkban a legifjabb nemzedékek szervezett, közösségteremtő mozgal­ma működik. Harmincöt éves ma, s működése-tevékenysé- ge. nevelési eredményei szempontjából felnőtt korba lépett úttörőmoz­galmunk, benne a 30 ezer zalai kék- és piros- nyakkendősök nagy csa­ládja. Megannyi lele­ménnyel tervezi k-s-zer- vezik szabadidejük játé­kos, okos eltöltését, egymást segítik a tanu­lásban és a rászoruló öregeket napjaik meg­könnyítésében. Szakkö­rök tucatjaiban, tudo­mányos-technikai és kulturális sí emlék, for­radalmi emlékeket őrző, nemes hagyományápolás és túrák, tömegisport- versenyek keretében iga­zolják: értelmes módon készülnek az életre, az ígéretes jövőre. Az úttörőszövetség cél­kitűzései és több, mint egymilliós táborát"* segí- tő-felkaroló ifjúsági és felnőtt nemzedékek kö­telességei között — talán nagyobb súllyal, mint bármikor — az első he­lyen áll: olyan gyermek­kollektívákat nevelni, amelyek képesek saját­jukká tenni az egész tár­sadalom éltető elemét — a közösségi érzést — összefogást, az alkotó föbbettevés igényét és képességét, s az eszerint végzendő tanulást, a munka becsülését. Mind­nyájunk és a jövő érde­ke. hogy az iskolás kor­osztály számára mégin- kább megadjuk az őszin­te gyermeki kíváncsiság, a játék és alkotási vágy kielégítésének sokolda­lú. romantikát sem nél­külöző lehetőségeit. őket köszöntve ma, az úttörőmozgalom zászló- bontásának 35. évfordu­lóján mi mást kíván-( hatnánk hosszú évekre előre is: ezt a segítséget kérve-élvezve még több élmény közepette ismer­kedjenek a haladó múlt­tal és készüljenek a jö­vőre. Igényeljék gyak­rabban, hogy okosan beleszólhassanak saját "életük, közösségeik dol­gaiba, járianak-csele- kedjenek nyitott szem­mel, tiszta szívvel és ér­telemmel. És önmagu­kat napról napra lepjék meg a legnemesebb ajándékkal: ne mulasz- szanak el egyetlen al­kalmat sem, amely által még szebbé, gazdagabbá és derűsebbé tehetik gyermekéveiket. Lukács József A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVII. évfolyam, 127. szám Ara: 1,40 forint 1981. június 2., kedd Befejezte munkáját a KISZ X. kongresszusa Megválasztották a v esető szerveket, az első titkár ismét Fejti György Vasárnap Budapesten, a?. Építők Rózsa Ferenc székha­zában befejezte munkáját a KISZ X. kongresszusa. A ta­nácskozás utolsó napján foly­tatódott a Központi Bizottság beszámolója és a dokumentu­mok feletti vita, amelyben felszólaltak: Grernsberger Gá­bor, a pécsi Tudományegye­tem hallgatója; Újvári Sándor. a kiskunhalasi kórház gazda­sági igazgatója; Vozár Ilona, a hajdúböszörményi Bocskai gimnázium tanulóia és Szeke­res Imre, a KISZ Veszprém megyei bizottságának első tit­kára. Ezt követően Nagy Sándor. a KISZ KB titkára terjesztette elő a szerkesztő bizottság je­lentését. A jelentéshez kapcso­lódva további hat küldött: Tassonyi Kadocsa, az Ola’+erv főmérnöke. Szűcs Gusztavné. •budapesti általános iskolai ta­nár, Szerencsés Rudolf, Volán KISZ-bizottsági titkár, Varga B. Sándor, a Compack szerve­ző mérnöke, Novotny Lajos, a Tatabányai Szénbányák víz­ügyi szakmunkása és Császár István, az Ikarus autószerelő­je szólalt fel. Ezután Nagy Sándor válasza következett, majd a kongresz- szus tudomásul vette a szer­kesztő bizottság jelentését és a szóbeli észrevételekre adott választ. Ezt követően Fejti György, a KISZ KB első titkára mon­dott vitazáró beszédet. Beszéde után határozathoza­tal következett: a küldöttek két ellenszavazattal elfogadták a Központi Bizottság beszámo­lóját és a kongresszus elé ter­jesztett többi dokumentumot. (A határozatot lapunk. 3. ol­dalán ismertetjük.) Ezután a kongresszus zárt ülésén megválasztotta a 105 tagú Központi Bizottságot, va­lamint a 17 tagú Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottsá­got. A KISZ KB és a KPEB első ülésén megválasztotta a 17 tagú Intéző Bizottságot és a U tagú titkárságot. A KB első titkára ismét Fejti György lett. Megyénkből a KISZ KB tagja: Lánczok Zsuzsa, a Kanizsa Bú­torgyár kárpitosa, dr. Magyar Károly, a zalaegerszegi járás- bíróság fogalmazója, és Szalay Gyula, a nagylengyeli tsz ag­rármérnöke. A Kommunista Ifjúsági Sző. vétség újonnan megválasztott Központi Bizottsága és Köz­ponti Pénzügyi Ellenőrző Bi­zottsága a tanácskozást köve­tően a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában fogadást adott. Jelen volt Németh Ká­roly. az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Maróthy László, a budapesti pártbizott­ság első titkára és Óvári Mik­lós, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, a Politikai Bizottság tagjai. A fogadáson Fejti György, a KISZ Köz­ponti Bizottságának első titká­ra mondott pohárköszöntőt. (MTI) A Parlamentben megkezdődtek a magyar—csehszlovák tár­gyalások. A magyar tárgyalócsopoi lot Lázár György, a cseh­szlovák tárgyalócsoportot Lubomir Strougal miniszlerelnök vezeti. A vasalók már isszák a sózott szódát, Korai kánikulában Már megint meleg van. Ezt mondjuk mi. az egyszerű ha­landók és hajlamosak vagyunk arra, hogy jelzőket is ragasz, szunk a szóhoz. Pokoli, átko­zott és ehhez hasonlók. A me­teorológus e spontán megnyil­vánulásnál sokkal árnyaltab­ban fogalmaz. Azt mondja, hogy magaslégköri nyomás miatt nincs levegőcsere. Fo­gadjuk el a szakértői véle­ményt a korai kánikula bizo­nyítékaként. De van más is. Izgalmas számadat futott be hozzánk Zalakarosról. E sze­rint vasárnap 8300 vendég ke­reste fel a fürdőt. Mondani sem kell, hogy pillanatnyilag ez az idei csúcs. de A dologban csak az a fura. hogy az áprilisi híranyagokban a gyümölcsösökben keletkezett fagykár kívánkozott az első helyre, most meg hirtelen ká­nikuláról beszélünk. Időben nem sok választja él a két ese­ményt egymástól, hőmérsék­letben azonban annál több. Legalább harminc fok ... De hová lett azóta a tavalyi, illet­ve az idei hó? Hallgassuk csak meg. mit mond az eger- szegi meteorológiai állomás ügyeletese: — Vasárnap 27.6 fokot is mértünk, egyúttal ez az idei rekord. Érdekes, hogy május 2S-án még csak 14 fok volt a maximum, most viszont a reg­geli órákban több mint tizen­egy fokos meleg van. — Relatív páratartalom? — Nem sok. Harminckilenc —negyven százalékos. Ez is növeli a forróságot. Csapadék nincs, és a levegő is száraz. Bizony, a frontok nagy ív­ben elkerülnek bennünket. Májusban néldául 74 millimé­ter csapadéknak kellett volna esni éhelvett csak 60 millimé­ter hullott le. Apropó ... víz. Vajon nerc okozott kalamajkát ez a hirte­len hőhullám a vízellátásban? Eddig még minden simán ment. Az Észak-zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Válla­latnál elmondták, hogy a hét­végi napokon általában négy­ezer köbméterrel csökken a fo­gyasztás. Nyilván, mert az ipari üzemek leállnak. Tehát még akkor is kiegyenlítődik a helyzet, ha a lakosság használ több vizet. Maradjunk tovább a korai kánikula hatósugarában, és ne pártoljunk el a víztől. Eger- szegi strandfürdő. Röviden csak annyit: vasárnap 1700-an keresték fel őket, mondani sem kell, hogy az eddigi forgalom­ban ez is csúcsnak számít. Hiába, ezekben a napokban minden adat rekordot dönt. — Szombaton és vasárnap 450 kiló fagylaltot adtunk el — ezt mondja a Tulipán presszó üzletvezetője. — És kitartott? — Kérem, este tizenegyig volt fagyi. Váltsunk megint témát, il­letve halmazállapotot. Sör, üdítő... Mi a helyzet egy olyan forgalmas boltban, mint az egerszegi vasúti ABC? Het­ven—nyolcvan ládával több sört rendeltek a hét végére. de Szóval meleg van. A Zala­egerszegi Ruhagyár központi befejezőiének irodájában har­minc fokot mutat a hőmérő. A vasalók mellett azonban még. rosszabb a klíma. — Sós szódavíz most a védő­ital — mondja Szabó János főművezető. — Sajnos. — Miért sajnos? — Mert továbbra is ugyan- úgv izzadnak. Korábban már szó volt itt légkondicionálásról. vízfüg- eönyös megoldásról beszéltek. Ez egyelőre nincs. De mele­gebb még lehet. — Mi lesz akkor? — Forró tea.- Pi ­Egy sikeres gyerekcsoport, a vonyarcvashegyi néptáncosok bemutatója. Mint' a2 időjárás is tisztel­te volna a legifjabbak ünne­pét: nyárias meleg, tiszta kék égbolt köszöntötte vasárnap a Nemzetközi Gyermeknap zalai rendezvényeinek közönségét és szereplőit. A zalaegerszegi Parkerdő nyári ruhába öltözött, s izgal­mas paradicsommá változott ezen a vasárnapon. A válogatást szellemes eliga­zító táblák is segítették, még­hozzá úgy. hogy mindenki mindent megnézhetett—kipró­bálhatott a műsoroktól a séta- lovaglásig. a butikoktól a tv- fociig. vagy a körhintától, a bábkészítésig. Aztán lehetett tejet és üdítőket inni, horgász­ni. célbadobni, tízóraizni és uzsonnázni, megtekinteni a bá­bosok. a zenekarok, vagy Diny- nyés József gyerekeket is sze­repeltető műsorát. „Kivonat” a vasárnapi keszthelyi meteorológiai tényekből: a levegő hőmérséklete 31 Celsius fok, a vízé 21. Ennek már nem lehetett ellenállni, s kánikulai rekordot megkö­zelítve — közel 20 ezer napimádó és fürdőző kereste (el a Balatonparti város Helikon- strandját, ahol „forró” felvéte lünk is készült. Természetesen az egyik leg- ! népszerűbb hely a lovarda volt. két, gyermekekhez sza­bott, szép paripával. — Hát te ki vagy? — kérde­zi mosolyogva a lovász az oda­settenkedő kis szőke legény­től. — Lovas katona — közli egyszerűen. A lovak délutánra elfárad­tak . . . Senkire sem volt hatástalan ez a parkerdei paradicsom. Távozóban még láttam hogy egy atya a szerencsés számot igyekezett kihorgászni a gu- miteknőből, miközben ötéves kisfia elnéző türelemmel vára­kozott mellette... de Az utóbbi évek egyik legsi­keresebb karneváli programja szórakoztatta Keszthelyen a városból és a járásból össze- sereglett. közel 2 ezer gyere­ket. no és szüleiket. A velük közös utcai futó-, illetve Vár­völgyig tartó kerékDáros ver­seny után a tejbüfénél és — a sármellékiek jóvoltából — lán- gosevő versenyen gyűjthettek erőt a zsákbanfutáshoz. gör­korcsolyázáshoz és kötélhúzás­hoz. Pihentetésül kiszes és gyermek-művészeti együttesek, valamint a város új úttörő­zenekarának műsora és a mó­lónál rendezett vitorlásbemuta­tó szolgált. Nagy keletje volt a szakköri iátékbazár áruinak., s az ezekből származó 4 ezer 650 forint bevételt a mozgássérült gyermekek iavára fizetik be. került sor. Pákán a szülőkkel aiándékot is kaptak délután a keszthelyi gverkak és fiatalok: Tóthné Simán Mária tanács­elnök-helyettes ünnepélyesen átadta számukra a társadalmi munkában készült. Ady utcai Ifjúsági parkot, dr Lentiben, az úttörőavatáso­kat követően kiállítás nyílt a művelődési központban a sver- mekmozgalom történetéről, az alsótagozatosok számára pedig (Folytatás a 2. oldalon.) Szö'clcsnapi koszonío Vidám, tartalmas rendezvények megyeszertc a Nemzetközi Gyermeknapon

Next

/
Thumbnails
Contents