Zalai Hírlap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

R 2005 Losonczi Pál r • r • I •• •• á rr* ujevi köszöntője Losonczi Pál, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke pénteken beszédet mondott a rádióban és a televízióban. Tisztelt honfitársaim! Kedves elvtársak! Űj esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz hí­ven mérleget készítünk a múlt esztendőről és kife­jezzük egymásnak jókíván­ságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabb­nak, mint más, előző éveink. Folytatása vodt annak a mun­kának, amelyet kipróbált, be­vált politikánk szellemében 85 évé folyta­tónk. Eredmé­nyekben gaz­dag negyedszá­zadunkról mél­tóképpen em­lékeztünk meg magunk és meg. emlékeztek má­sok is. Nyu­godt lelkiisme­rettel mondhat­juk. hogy bár sokminden történt a világban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredményeit nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk most és a következő nem­zedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyo­sabb nemzetközi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követel­ményeknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodá­sunkban már jelentkeznek erőfeszítéseink első ered­ményei. Két fő célunknak megfelelően a külgazdasági egyensúly javult és élet- színvonalunkat megőriztük. Hazánk politikai, gazdasági és társadalmi eredményei­ről határainkon túl is el­ismeréssel beszélnek. En­nek kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világ­gazdasági hanyatlás ellené­re, növekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is meg­köszönöm a párt- és az ál­lami vezetés nevében mun­kásosztályunknak, szövet­kezeti parasztságunknak, értelmiségünknek, társadal­munk minden más rétegé­nek, minden jószándékú állampolgárunknak a közös nagy célok elérése érdeké­ben kifejtett erőfeszítést. Kedves barátaim! Feszültségekkel terhes vi­lágban élünk. Terveink megvalósításának külső fel­tételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső felté­teleinek alakulásában vi­szont kedvező változások tapasztalhatók. Városokban, községekben egyaránt sza­porodnak a közös gondol­kodás, a közösen végzett munka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti cél­kitűzéseink elérése során ki-ki személyes elképzelé­seit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunk­ban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfeszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Mun­káspárt kipróbált politiká­ja, a Hazafias Népfront programja egész dolgozó népünk eszére és szíyére apellál. Innejj a színes vi­tákban alakuló szocialista nemzeti egység, amelyet a különböző társadalmi réte­gek nemzetiségre, vallás­felekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a sa­játjuknak ereznek és valla­nak, s amelynek örvende­tes eredménye a politika, a gazdasági és a társadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitat­hatók. de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a ve­zetésben, a vállalatok, in­tézmények irányításában, a társadalom fejlesztésében. Szocialista céljaink, gazda­sági helyzetünk realitásai és a világpiac helyzete arra kényszerítenek, hogy mun­kánkban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgaz­dasági egyen­súly további javítására és az életszínvo­nal megőrzésé­re, vagyis egész életünk nyu­godt, biztonsá­gos körülmé­nyeinek fej­lesztésére. Ez reális, megvaló­sítható cél. Kedves elv­társak! Napjainkban nőnek a nagy­világ gondjai, veszélybe ke­rültek az eny­hülés eredmé­nyei. Az impe­rializmus reakciós erői el­vesztett pozícióik vissza­szerzésére törekszenek. Ka­tonai erőfölénnyel szeret­nék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafordítani, A mi véleményünk a vi­lág nagy kérdéseiben vilá­gos. A béke elkötelezett hí­vei vagyunk. Barátainkkal és szövetségeseinkkel szo­ros egységben nem kímél­jük erőinket azért, hogy az enyhülést, a békét és a ha­ladás ügyét megoltalmaz­zuk. Ennek érdekében pár­tunk és kormányunk a jö­vőben is folytatja aktív, széles körű nemzetközi te­vékenységét. Békénk, biztonságunk, szo­cialista fejlődésünk szem­pontjából különös fontos­sága van annak, hogy foly­tassuk testvéri barátságunk ápolását, sokoldalú együtt­működésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üd­vözöltük és támogatjuk lengyel barátainknak a szo­cializmus védelmére és a belső rendteremtésre irá­nyuló lépéseit is. Abban a meggyőződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, barátja a nemzeti szabadságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek és a békés egymás mellett élés elve alapján korrekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Tisztelt elvtársak! Kedves barátaim! Határozottan haladunk tovább a kipróbált, jó úton. Nem gondtalanul, de ma­gabiztosan. Nem állhatunk meg, szorgalommal és kö­zös fejtöréssel kell siettet­nünk a pozitív változáso­kat. Politikánk szellemében mind ésszerűbb megoldáso­kat, a boldogulás célszerű módjait keressük. Bizakod­va tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, te­hetséges, jóra törekvő né­pünk erőfeszítéseire épí­tünk. Sorainkat még szoro­sabbra zárva vállaljuk sok, közös tennivalónkat. Az új év első napján a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­ga, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kívá­nok hazánk valamennyi ál­lampolgárának, egész ma­gyar népünknek, minden barátunknak eredmények­ben gazdag, boldog és békés új esztendőt! (MTI) Világ proletárjai, egyesüljetek! v ■ • i-vs. , v A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam, 1. szám Ara: 1,40 forint 1982. január 3., vasárnap Szilveszter éj Zalában Búc*úxiattuh a régit — hosxiintottüh ax újat Derűs jókedvvel búcsúztunk az óévtől, bizakodással várva az új beköszöntését... Ünnepeltünk... Persze, akik ezen az éjszakán is dolgoztak, csak gondolatban nyúltak a -pezsgőspohár felé. Hogyan telt el a szilveszter? Munkatársaink ott vol­tak az ünneplők között, s azok közül is meglátogattak néhányat, akik dolgoztak. Lakók a tsz házában (3. 0.) mrntmnra Felnőttoktatásunk gondjai, lehetőségei (3. o.l fffnnjfnfffii Akik munkával köszöntötték az új évet (5. o.) MMHN A kosárlabda NB I tavaszi sorsolása (5. o.) Zalaegerszegen Este kilenckor a zalaegersze­gi Arany Bárány szilveszterező közönsége még némi tartózko­dó eleganciával fogyasztja ün­nepi vacsoráját. A hölgyek ar­cán hibátlan a smink, s nagy gonddal igazgatják az estélyi ruhaköltemények pántjait, fodrait. A legnagyobb forgalom a lengőajtó mögött, a konyhában honol. Az ember szinte meg­szédül a forgatagban a malac- pecsenyék, pezsgős pároltká­poszták jószagú világában. Tóth Tibor konyhafőnök ve­zényli a fehérkötényes regi­mentet, de azért egy kis szusszanó alkalmával van ide­je néhány szóra: — Én kérem 57 óta nem szilvesztereztem szilveszterkor, de nem panaszképpen mon­dom . .. Hiszen az 'is őröir-i, ha látom, nagy a vendégek' mindent megkapnak, amire vágynak. S úgy tűnik, valóban meg­kapják, ugyanis éjfél után ket­tőre —t amikor a bárány és a malac kisorsolására sor kerül — olyan hangulat kerekedik, hogy jobb sem kell. Jugoszláviából csoportosan érkeztek a vendégek, de a többi környező ország polgárai közül is sokan szánták rá ma­gukat, hogy magyar borokkal és ízes fűszeres falatokkal kö­szöntsék az új évet. Ki diszkó­zenére, ki népi muzsikára, ki élő tánczenére ropja a táncot, s konfettiben sincs hiány. A tombola két főnyereménye, a bárányka és a kismalac két konyhai dolgozó ölelő karjai­ban várja a percet, amikor megfelelhet rendeltetésének. A két szerencsés, Pető István ta­nár, és Preisinger Csaba mű­szerész. Mindketten boldogan szorongatják nyereményüket, „akiket” a bárány méltatlan­kodó bégetése közepette nyu- godtabb helyre szállítanak. Ar­ra a kérdésre, hogy mi lesz a jószágok sorsa, mindketten azonnal rávágják: — __ Fel­neveljük. Legyen emlék, erről a jólsikerült szilveszterről! ★ A Berzsenyi utca 30. egyik lakásában Kéri Istvánék csa­ládi körben köszöntik 1982-t. Kétszeresen is van mire emel­ni a poharat, hiszen mindössze két hete költöztek be Ide, el­ső önálló otthonukba. Már minden a helyén van az egy- szoba két félszobás lakásban, hiszen a cél az volt: szilvesz­terre rend legyen. Hogy Kati, a gyesen levő fiatalasszony nyugodtan főzhesse meg az ünnepi vacsorát, s a mechani­kai műszerész férj is kényel­mesen kortyolgathassa a kon­zerv sört, amit nagy örömére sikerült beszereznie a közeli csemegében. — Mi lesz az esti program? — Pezsgőzünk, nézzük a te­levíziót, várjuk a rokonokat, s örülünk az új lakásnak ... — válaszolják. Persze van még egy ok ar­ra, hogy ilyen szolidan ünne­peljenek, mégpedig a kilenc- hónapos Ádám, aki eddigre már az igazak álmát alussza. A szülők közben már javá­ban bontják a pezsgőt, hogy áldomást igyanak a legna­gyobb eseményre, ami az el­múlt évet jelzi számukra, az új lakásra. Koccintás közben még azt tudakoljuk, mit vár­nak az új esztendőtől, amire nevetve néznek körül és azt mondják: — Semmi különöset., Hiszen már megkaptuk __ ★ Minden újdonság kurőzium, így a néhány napja felavatott új zalaegerszegi szálloda, a Balaton szilvesztere Is. Azok, akiknek ide sikerült jegyet szerezni, valószínűleg nem is csalódtak az új létesítmény­ben, hiszen az elegáns kör­nyezetben hozzá illő kiszolgá­lás fogadta őket az ünnepen. Nagy László, a konyha fő­Békés egymás mellett élés: malac és bárány az egerszegi Bárányban. Tütüüüüüfl... A legnépszerűbb szilveszteri hangszer, főleg éjfél után. s különösen azzal, hogy szil­veszter ide, szilveszter oda, nincs zsúfoltság a teremben, mindenkinek bőven jut hely. Fülöp Tibor és ifjú neje, Csalló Csilla számára különö­sen emlékezetes lesz ez a szil­veszter, hiszen most érkeztek meg nászútjukról. Boldogok és elégedettek, de nemcsak saját sorsukkal, hanem a szilveszte­ri vacsorával és kiszolgálással is. — Miért éppen ide jöttek szilveszterezni ? — Már nyitáskor megtetszett — válaszolják az ifjú férj szü­lei, akik együtt szilveszterez­nek a fiatalokkal, s a belépő­ket beszerezték. — Ügy érez­tük, ez rossz nem lehet... S hogy milyen volt, azt min­den szónál ékesebben bizo­nyítja, hogy egy asztaltársaság hajnalban csak akkor vette hazafelé az irányt, amikor a szálloda dolgozói meghívták őket a vendéglátóipart dolgo­zók január 9-i zártkörű pót­szilveszterére . — Nagykanizsán Ellesett beszélgetés, valami­vel éjfél előttről. A tombolát árusító két hölgy türelmesen várakozik, amíg a fiatal há­zaspár vitatkozik. — Megálmodtam, hogy mi fogjuk megnyerni. — Mert neked mindig a disznóságon jár az eszed. — Már mindent eltervez­tem — készíti elő a pénztárcá­ját az ifjú férj. Ifiasszony azonban nem tűr ellentmon­dást. — Megmondtam, ne próbálj venni. Mi a fenét csinálunk egy élő malaccal? — Felneveljük ... — Persze, majd az erké­lyen ... Miután megegyeznek, hogy csak az ital és tortavonalon próbálnak szerencsét, táncolni indulnak. Egy órával később mikrofo­non keresztül adják tudtul a rendezők, hogy a 2-es számú jegy tulajdonosa nyerte a vi­sítójószágot. Apuci pezsgővel tölti tele a poharakat, még egyszer ellenőrzi, hogy övé a kettes, aztán koccintás közben megjegyzi: — Ez az év jól kezdődött... ★ Nemzetközi társaság a Ka­nizsa étteremben. A zenekar igazodik a korosztályokhoz, valcer, csárdás, polka van so­ron. A fiatalabb társaság nem kér belőle, az asztalhoz vonul. A lányoknak még volna ked­vük, de a fiúk közös álláspon­ton vannak. — Ez nem diszkó, ezt csak szabályosan lehet járni... Aztán irigykedve nézik, ho­gyan ropja az amerikai cso­port a lassú és gyors csárdást, s bár lábuk veri az ütemet, ülve maradnak. Később mégis felállnak, de nem táncolni. A jugoszlávokat csodálja a teljes vendégkoszorú: a szomszédos ország küldöttel bemutatót tartanak angol keringőbői. Hosszú percek óta a három­negyedes ütem tölti be a ter­met, akadnak hazai követők is, de hol van az a versenyzés­től? Végül is a zenekar szün­teti meg a nemzetek elkülönü­lését. A megy a gőzös Kani­zsára nótát már együtt énekli a teljes társaság, s a teremben körbe-körbejáró expressz hosszának növeléséhez min­den vendég hozzájárul egy „kocsival”. Ügy tűnik ez már nemzetközi gyors. ★ A Centrálban is keveredik a magyar szó az idegennel. A nyugatnémet vadásztársaságot a hazai vendéglátó kínálgatja. — Ha nem is sikerült nekik az aranyérmes bikák kilövésit, legalább a szilveszter emléke~ zetes lesz — mondja. Az olasz csoport régi isme­rősnek számít az üzletben. A magyar kislány és az itáliai fiú tavaly még mint meny- (Folytatás a 4. oldalon.) m ***■ i f szakácsa a menüt méltatja, s az emberben már az előétel hallatán megindul a pavlovi reflex. Ez ugyanis kocsonyá­zott libamájpástétom. A saláta sem mindennapi: narancs, mazsola és cseresznye, nya- konöntve szesszel és tejszín­habbal. 1 ^ A vendégek is elégedettek.

Next

/
Thumbnails
Contents