Zalai Hírlap, 1983. július (39. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

R 2005 Világ proletárjai egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIX. évfolyam, 154. szám Ara: 1,40 forint 1983. július 1, péntek Kádár János és Losonczi Pál fogadta a török kormányfőt Bülend Ulusu tegnapi programja A szívélyes légkörű találko­zón véleménycserét folytattak a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös tekintet­tel az európai biztonság és együttműködés problémáira. Este Bülend Ulusu és fele­sége Lázár György és felesége társaságában megtekintette a KISZ Központi Művészegyüt­tes tánckara és rajkó-zenekara folklór műsorát az együttes székházában. (MTI) Megfiatalítják a nagylengyeli olajmezőt 13. o.) Kiszolgáltatott bortermelők (3. o.J fflülMD Jövő hét! rádió- és tévéműsor 14. o.) Az új pontrendszer is most vizsgázik <5. oj Nők a közéletben (S. o.) „ Küldöttgyűlést tartott az áíészek megyei szövetsége Dr. Panáez Gyula a Mészöv új elnöke Bülend Ulusu török miniszterelnök, Székesfehérvárott, meglátogatta az Ikarus gyárat. Képünkön: Nagy Gábor ve zérigazgató tájékoztatja a magasrangú vendéget. Bülend Ulusu, a Török Köz- J társaság miniszterelnöke, aki hivatalos látogatáson tartózko­dik Magyarországon, csütörtö­ki programját Székesfehérvá­ron kezdte: az Ikarus Karosz- széria és Járműgyárat kereste fel. A vendéget elkísérte út­jára Nagy János külügyi ál­lamtitkár, Fóti Iván, hazánk, törökországi és Osman Bas- man, Törökország budapesti nagykövete. A magasrangú vendégeket Bállá Károly, a gyár igazgató­ja és Nagy Gábor, az Ikarus vezérigazgatója tájékoztatta az évi 13—14 ezer autóbuszt elő­állító, nagymúltú hazai ipar- vállalat eredményeiről, majd az üzem udvarán rögtönzött termékbemutatót is rendeztek. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve a főváros neveze­tességeivel ismerkedett. A Déli pályaudvarnál a gépkocsiból kiszállva metrón folytatta út­ját a Batthyány térig, útköz­ben Daczó József, a BKV ve­zérigazgatója tájékoztatta a török kormányfőt Budapest tö­megközlekedéséről, a metró és a szentendrei HÉV forgalmá­ról. Ezt követően a miniszter­elnök útja Gül baba türbéjé- hez vezetett, ahol megismer­kedett a török hódoltság ide­jén Budára érkezett, itt el­hunyt mohamedán szerzetes sírkápolnájának történetével, s emlékeztető sorokat írt be a vendégkönyvbe. A program a főváros legna­gyobb középületeként számon tartott, újjáépítésével nemzeti kulturális intézmények ottho­nává lett Budavári Palotában folytatódott A délelőtti program befeje­zéseként a török miniszterel­nök a most is sok hazai és külföldi érdeklődőt vonzó Má­tyás templomban időzött, majd a Halászbástyáról Buda­pest panorámájában gyönyör­ködött. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke csütörtökön az Országházban hivatalában fo­gadta Bülend Ulusut. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön délután a KB székházában fogadta a Török Köztársaság miniszterelnökét. Tegnap Zalaegerszegen, a pártiskola nagytermében tar­totta küldöttgyűlését a Fo­gyasztási Szövetkezetek Zala megyei Szövetsége. Kiss Jó­zsef, í. vá! .sztmány elnöke üdvözölte a szövetkezetek kül- | dötteit, a vendégeket, közöttük , dr. Szlamenicky Istvánt, az j MSZMP Központi Bizottságé- j nak tagját, a Szövosz elnökét, j dr. Csokona Sándort, a megyei 1 pártbizottság titkárát és Szabó Károlyt, a megyei tanács el­nökhelyettesét. Elöljáróban a küldöttgyűlés teljesjogú tagjává választotta dr. Panácz Gyulát, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét, majd Kádast János, a Mészöv elnöke számolt be a XII. párt- kongresszus óta végzett szö­vetkezeti munkáról. Eredmé­nyesnek minősítette az érté­kelt időszakot, hiszen az áfé- szek időarányosan teljesítették feladatukat A szövetség el­nöke néhány tennivalóra is rá­irányította a figyelmet, min­denek előtt az alapellátás to­vábbi javítására szólította fel a jelenlevőket, majd a szövet­kezeti vendéglátást értékelve megállapította, hogy fejlődése ellenére tartalékait, például a belső turizmust, nem használ­ta ki kellően. Dinamikusnak jellemezte a felvásárlói mun­kát, aminek jelentőségét fo­kozta a növekvő export. Hozzászólásokkal folytató­A Táros és környéke egészségügyéről tárgyalt a nagykanizsai városi tanács vb Tegnap délután Mózes Pál tanácselnök elnökletével ülést tartott a nagykanizsai városi tanács végrehajtó bizottsága. Napirendjén szerepelt a Landler Jenő Gimnázium és Egész­ségügyi Szakközépiskola nevelő-oktató munkája, a rövidített ügyintézési határidők bevezetésének tapasztalatai. Ezt köve­tően megtárgyalták a város és környéke egészségügyi ellátá­sát k fejlesztésére hozott intézkedési terv végrehajtását, be­fejezésül pedig az 1983. évi lakáskiutalási és OTP vevőkijelö­lési névjegyzékre tett javaslatot fogadták eL A megyei pártbizottság in­tézkedési tervének szellemé­ben a városi párt és tanács vb 1980-ban' dolgozta ki közös feladattervét Kanizsa és a vá­roskörnyék egészségügyi ellá­tásának további fejlesztésére. Ez az eredmények tanúsága sprint jó ütemben halad. Az elmúlt időszakban a városi alapellátás három felnőtt kör­lettel gyarapodott, s vala­mennyi körzetben javultak az ellátás személyi feltételei. A megüresedett körzeti orvosi állásokat hosszabb belgyógyá­szati gyakorlattal vagy szak­vizsgával rendelkező orvosok töltötték be, s a korábban szakképzetlen orvosirnokok is megszerezték az asszisztensi képesítést. dott a tanácskozás. A küldöt­tek — csatlakozva a beszámo­lóhoz — a szövetkezetük tevé­kenységéről tájékoztatták a testületet, szóltak a faluellátó munkájukról. A vitában fel­szólalt Szlamenicky István is. Elöljáróban az országos szö­vetség vezetése nevében üd­vözölte a küldöttgyűlés részt­vevőit, majd arról beszélt, hogy a megváltozott körülmé­nyek között milyen helytállást tanúsítanak a fogyasztási szö­vetkezetek. Szereplésüket né­hány kivételével jónak minő­(Folytatás a 2. oldalon.) ’ Tekintettel a meghosszab­bodott szabad hétvégére, a tervezett időpontnál korábban megszervezték az ügyeleti rendszert is. Tavaly június óta Letenye, Zalakaros és Nagy­kanizsa központtal megelége­désre végzi teendőit az ügye­let. Az egészségügyi munka egy­re javuló feltételei mellett azonban az ellátáshoz szüksé­ges új műszerek beszerzése, s a régiek pótlása továbbra is fontos feladat. E téren — mint azt a korábbi évek példái is bizonyították — az egészség- ügyi intézmények támaszkod­hatnak a kanizsai üzemek, termelőszövetkezetek, brigá­dok támogatására. A közeljövő legfontosabb feladatai a vb állásfoglalása szerint: a keleti városrész rendelőiben uralkodó zsúfolt­ság megszüntetése (új felnőtt i rendelő kialakításával), az is- ; kolaorvosi és iskolafogászeti ; rendelés különválasztása (a j fertőzésveszély csökkentése! érdekében), valamint egy ! komplex szűrőállomás létre­hozása. 1 Semmehveis ünnepség Tegnap délután Zalaeger­szegen a megyei tanács ta­nácstermében gyűltek össze a megye egészségügyi vezetői, s meghívott dolgozói, hogy meg­emlékezzenek Semmelweis Ig­nác — az anyák megmentője — születésének 165. évfordu­lójáról. Dr. Szilvás Rudolf megyei főorvos köszöntőjében méltat­ta a nagy előd, az örök példa­kép munkásságát. Ezt követően dr. JánkyBéla főorvos ismertette Semmelweis életútját, felfedezését és an­nak jelentőségét. Kiemelte, hogy tanai ma is időszerűek; megvédeni a szervezetet a fertőzéstől, hogy az orvos gyó­gyító tevékenysége során — különösen az egyre emelkedő számú sebészeti beavatkozá­sok közben — ne fertőzze meg a beteget. Semmelweis céljai örökérvényűek: megóv­ni az anyák, csecsemők, gyer­mekek életét. Ez alkalommal került sor az egészségügyi dolgozók kitün­tetésére, munkájuk elismeré­sére. Dr. Szilvás Rudolf me­gyei főorvos 38 dolgozónak adta át az egészségügyi mi­niszter által adományozott Kiváló Munkáért kitüntetést, 28-an egészségügyi miniszteri dicséretben részesültek. A megyei főorvosi dicséretet 19-en kapták meg. A kitüntetetteket, s az ün­neplő egészégügyi dolgozókat Kovács Tibor, a megyei párt- bizottság munkatársa köszön­tötte. Végezetül dr. Mészáros Lajos, a megyei egészségügyi tudományos bizottság titkára értékelte az Alkotó Ifjúság pályázat megyei eredményeit, s átadta a helyezésekkel járó díjakat. ÍSyári mezőkön Péter—Pál után mindenütt aratnak már a megyében. A za- lalövöi termelőszövetkezet határában a vetőmagnak termelt őszi árpát vágja a E—51C-os gépével Szabó József és Barba- rics Sándor, Aratás után Csonkahegyhát határában gyűjtik az árpaszal­mát a kusíánszegi termelőszövetkezet bálázói, Ungvölgyi Gyula és Kovács József. Miután a salomvári termelőszövetkezet aratói végeztek az őszi árpa betakarításával és letakarították a szalmát a föl­dekről, nyomban a tarlószántás következett, majd Hammer János és Kocsis László nagy teljesítményű gépével hajdina- vetéshez készíti a magágyat. A másodvetésű növényt hetven hektáron, a szombathelyi vetőmagtcrmeltető vállalat meg­rendelésére termeli a közös gazdaság. Ugyancsak a sa’omvári termelőszövetkezet határában kaptuk lencsevégre az idillikus képet: A kurtamajori legelőn nem kevesebb mint hatszáz jószág, — tehén és borja, — élvezi a nyár örömest, a gazdag legelőt, a mindig friss ivóvizet. (Kép és szöveg: Nemecz Ferencs

Next

/
Thumbnails
Contents