Zalai Hírlap, 1984. június (40. évfolyam, 127-151. szám)

1984-06-01 / 127. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam. 121. szám Ara.* 1,40 forint 1984. június 1., péntek Világ proletárjai, egyesüljetek! Kádár János fogadta Armand Hammert Kádár János fogadta Armand Hämmert, az Occidental IVt- roleum Corporation elnökét, neves amerikai közéleti szemé* lyiséget (középen a tolmács). (MTI Fotó, Pólya Zoltán felvétele — telefoni — KSi Armand Hammer, a neves amerikai közéleti személyiség, az Occidental Petroleum Cor­poration igazgatótanácsának elnöke Marjai József minisz- terelnökhelvettes meghívására, csütörtökön reggel Budapestre érkezett. Tárgyalásai során Armand Hammer megbeszéléseket foly­tat az amerikai vállalat és ma­gyar partnerei közötti együtt­működés további bővítéséről a bányászat, az energetika és a vegyipar területén: áttekin­tik a közös, harmadik piaco­kon történő fellépés kiterjesz­tésének további lehetőségeit. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön a KB székházában fogadta Armand Hammert. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek a nemzet­közi helyzet és a magyar— amerikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. Elismerés az élenjáróknak Pedagógusnapi ünnepség Budapesten Hazánk valamennyi pedagó­gusát: az óvónőket, a tanító­kat, a tanárokat.' a pedagógus, képző intézmények és az okta­tásügy minden dolgozóját, az irányító szervek vezetőit kö­szöntötte Köpeczi Béla műve­lődési miniszter, a Pesti Viga­dó dísztermében csütörtökön a pedagoguanap alkalmából rendezett kitüntetési ünnepsé­gen. Az eseményen megjelent Aczél György, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Fejti György, a Magyar Kommu- (Folytatás a 2. oldalon.) Takarékos, megfontolt gazdálkodás Ülést tartott a zalaszentgróti városi tanács sadálmi munkában élenjárók­nak. Interpellációban dr, Papp Elemér nemtetszésének adott hangot, mivel a rövidesen megnyíló Áíész-étiterem a Grót nevet veszi fel. Az észrevételre elhangzott válaszból kitűnt, hogy a névválasztás pályázat útján (történt, aminek végső eredményét az Áfész igazgató­sága hagyta jóvá. Az írásban kiadott tanács­elnöki beszámolóhoz dr. Ács László szóbeli kiegészítést fű­zött, majd Csuti Lajos, pénz­ügyi, terv és munkaügyi Osz­tályvezető előterjesztésében a műit évi költségvetési és fej­lesztési terv zárszámadása t hagyta jóvá a testület. Amint, megállapították, a költségve­tési kiadásoknál megkülönböz­tetett figyelmet fordítottak az ésszerű takarékosságra, a pénz­ügyi fegyelem betartására. A 42 millió forintból ilymódon futotta az intézmények zavar­talan működésére, néhány te­rületen pedig a korábban elért színvonal szerény mértékű emelesére. Ebből az összegből fedezték a strand felújítást munkáit, valamint az utak. hi­dak építését, karbantartását. Fejlesztésre 23 és tél millió forintot fordítottak. A 14 cél­csoportos lakás építésének be­fejező munkálataira 3 millió forint jutott. Elkészült a Vár­rét utcai szennyvízcsatorna Nem volt viszont anyagi fede­zet a Móricz Zsigmond és a Marton Lajos utcában terve­zett vízvezeték építésére, ami­re aiz idén kerül sor. Terven felüli feladat volt a település tóldgáz-piögratnjának indítá­sa, a beruházás tanulmányter­vének és kiviteli tervének el­készíttetése. Az Áfész-étterent befejezéséhez másfél millió fo­rint támogatást nyújtott a ta­nács, az Észak-zalai Víz-, Csa­tornamű és Fürdő Vállalatnak pedig 13 milliót utalt át a vas­es gáztalanító, valamint a re­gionális vízmű építésére. A társadalmi munlka értéke megközelítőleg 9 millió forin­tot tett ki. Mindent összegezve, /látogatás Arhangaj megyéken leg és a hozzá tartozó megye a Hangáj hegységben találha­tó. területén két természeti övezet — a ligetes és a füves puszta — találkozik. 80 ezer lakosának nagyobb része tehát állattenyésztésből él. Körül- bélül 40 000 hektárnyi szántó- területe is van a fél Magyar- országnál nagyobb megyének, és nem szűkölködik ipari nyersanyagokban — szénben, kénben, rézben, mangánban, márványbán és másban — sem. Mindez abból. a tájékoz­tatóból tudható, amelyet a me­gye vezetői nevében G. Da- rambadzar, a megyei pártbi­zottság titkára adott Losonczi Pálnak, az ünnepélyes és me­leg fogadtatás után. A gazda­sági építömunkában elért eredményeiért Arhanigaj megye több alkalommal részesült ki­tüntetésben, magyar segítség­gel tufabetonblokk-gyártó üzem épült. Az egynapos vidéki látogatás egy tejfeldolgozó kisüzem ■megtekintésével zártilt, amely után — az esti órákban — az Elnöki Tanács élnöke és kísé­rete visszatért a fővárosba. Tegnap délután ülést tartott a zalaszentgróti városi tanács. A napirendek tárgyalása1 elölt a tanács és a népfront részéről kitüntetéseket adtak át a tár­Ulánbátor (MTI): Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, csütörtökön' gazdag vidéki programot bonyolított le. Nya­rain Dzsagvarainak.' a Nagy Népi Hurál Elnöksége elnök- helyettesének és más hivata­los személyiségeknek a társa­ságában kora reggel különre- pülögéppel Arhangaj megye székhelyére, a 20 000 lakosú Cetetjegbe utazott, A fővárostól csaknem fél­ezer kilométerre fekvő Cecer­Magyar—NDK barátsági nap Keszthelyen Nagygyűlés a Bakony Művek gyárában A vendégek a városi tanáes székhazában A béke és barátsági hónap jegyében rendeztek magyar— NDK barátsági napot Keszthe­lyen, mely alkalomból Heide­marie Englert, az NDK kultu­rális központ igazgató helyet­tese vezetésével német vende­gek érkeztek a Balaton part: városba. A vendégeket a város és a megye állami és politikai szer­veinek, tömegszervezeteinek képviselői fogadták a városi tanács épületében. Tóth Zol­tán, a HNF városi titkára, a népfront helyi szerveinek munkájáról, Tóthné Simán Mária tanácselnök-helyettes pedig Keszthely történelmi múltjáról, műemlékvédelméről a település tervezett fejleszté­séről adott tájékoztatást. A Bakony Művek helyi gyá­rában barátsági nagygyűléssel folytatódott a program. Beszé­det Heidemarie Englert mon­dott. Méltatta a két nép ba­rátságát, testvéri kapcsolatait és a békéért folytatott közös erőfeszítéseit. A gyűlést köve­tően a gyár műszaki igazgató­helyettese, Németh Lajos ve­zetésével gyárlátogatáson vett részt a küldöttség, majd a He­likon kastélymúzeumot tekin­tette meg. Losonczi Pál mongollal programja Bőséges esők után, meleget igényel a növényzet Határszemle május végén Május utolsó napjaiban meg­tartották az ilyenkor szokásos határszemléjüket a megye me­zőgazdasági üzemeinek nö­vénytermesztő szakemberei. Egyúttal néhány növény elő­zetes termésbecslését is elvé­gezték. Ezek megyei összesíté­se tegnap elkészült a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályán. Őszi ár­pa kipusztulást egyik üzemből sem jeleztek; az őszi és a kora tavaszi szárazság viszont a nö­vényzet fejlettségében érezteti kedvezőtlen hatását, a kalász hosszúsága kisebb a kívána­tosnál, az állomány nem egyöntetű. A 6700 hektáron termelt növény jelenleg 3,6 tonnás hozamot ígér a terme­lőszövetkezetekben. Rozsból, amit a gazdaságok leggyen­gébb területeiken termelnek 2,6 tonnás átlag várható. Különben az a vélemény, hogy a májusi bőséges esők sokat használtak a növények­nek. A hónap folyámán 80— 100 millíméternyi csapadék hullott a megyében, s ez 20—30 milliméterrel több mint amennyi az elmúlt év májusá­ban esett. Az ez évi csapadék. mérleg 260 millimétert mutat, mig a múlt év első öt hónap­jában 225 millimétert mértek Zalaegerszegen. A kiadós csa­(Folytatás a 2. oldalon.) Az idei vasár nemcsak a magyar exporttörekvések meg­valósítását segítette — mint azt az üzletkötések is mutat­ják —, hanem támpontul szol­gált a vállalatoknak a jövő fejlesztéseinek megalapozásé, hoz és segítették az élenjáró külföldi technika megismeré­sét. valamint a műszakilag és pénzügyileg is előnyös beszer­zési források felkutatását. A BNV szervezői sikeres vá­sárt zárhattak. Hazánkon kí­vül 27 ország és Nyugat-Ber- lin 1839 cége állított ki. ami 10 százalékkal több mint ta­valy. Ez annak bizonyítéka is. hogy a tavaszi vásár szakmai tekintélye erősödött. Az esti vásárzárás után nyomban megkezdték a BNV „bontását". Kamionok tucat­jai indultak útnak, hogy a ki­állítási tárgyak egy részét a néhány nap múlva kezdődő póznán i nemzetközi vásárra szállítsák. (MTI) A korrekciós szakaszon :tllll ezer köbméter földmunkát vege/ a KFV géplanea. Zalai útépítők a 8-as főúton A Zalaegerszegi Közúti Épí­tő Vállalat jelentős munkát vege/ a 8-as főút korszerűsíté­sénél A zalaegerszegi főépi- l és vezetőség generálk i v i telezé- sében Vasváron közel hetven- millió forintos költséggel új vasúti felüljárót, és az ehhez igazodó 2 kilométeres korrek­ciós szakaszt kezdték építeni tavaly. Az új híd 132. egyen­ként 9—10 méteres mély­ségbe levert cölöpökön nyug­szik. ezen alakította ki a Híd­építő Vállalat az 53 méter hosszú, három nyílású Híd­szerkezetet A Hídépítő YalUlat szak emberei szerelik a gyalogjárdával együtt 12 méter szeles híd szerkezetéi. A határidő előtt hat hónappal (3. o.) IMlRi A cilinkói kaszás (3. o.) «Hillin' Kik szerelik az elemes bútorokat? (5. o.) iniiiiiiiiim Szakmunkások — 17 évesen (5. o.) •MHUlMlltl­Szabó bácsi elbúcsúzik (5. o.)

Next

/
Thumbnails
Contents