Zalai Hírlap, 1987. június (43. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

XL1I1. évfolyam, 121. szám Ara: 1.80 forint 1981. június 1., hétfő Lépések egy érdemi párbeszédhez A VSZ berlini csúcstalálkozójának világvisszhangjából Róma, (MTI): Kevés látvá­nyos fordulat, csak néhány új — a korábbihoz képest nagyobbfokú tárgyalási ru­galmasságról tanúskodó — elem jellemezte a szombati olasz sajtó szerint a Varsói Szerződés tagállamainak ber­lini csúcstalálkozóját. A Corriere della Sera elé­gedetten állapítja meg: a Varsói Szerződés dokumentu­mában a Nyugatot partner­ként kezelik, és a nemzetközi A béke és biztonság kapcsolatok újfajta kultúrája mellett foglalnák állást. Bonn, (MTI): Hans-Dietrieh Genscher nyugatnémet kül­ügyminiszter szombaton a Varsói Szerződés berlini ja­vaslatainak alapos és higgadt tanulmányozását ajánlotta a nyugati szövetségnek abból a célból, hogy feltárhatók le­gyenek bennük a pozitív ér­telmű kapcsolódási lehetősé­gek. A miniszter a Saarländi­scher Rundfunk nevű rádió- állomásnak nyilatkozva hang­súlyozta: benyomása szerint Berlinben a résztvevők olyan kérdésekre összpontosították figyelmüket, amelyek fonto­sak a Nyugat számára is. London, (MTI): Az európai fegyveres erők és hagyomá­nyos fegyverzetek 25 százalé­kos csökkentését célzó buda­pesti programot követő új lé­pésként értékeli a berlini ja­vaslatokat a londoni Financi­al Times. Az Observer szerint a Varsói Szerződés tagállamai készek megfelelő csökkenté­sekkel kiküszöbölni a fegyve­res erők egyes elemei terén kialakult egyenlőtlenségeket, amennyiben a Nyugat is ha­sonló intézkedésekkel vála­szol. Ez a lépés újabb ösz­tönzést adhat az egyhelyben topogó bécsi tárgyalásoknak — véli a lap. dokumentumai Új szerződéstervezet Genfben Besszmertnih az eurorakéta-tárgyalásokról A Varsói Szerződés tag­államai csúcsszervének ber­lini ülésén olyan kérdések­ben foglaltak állást a hét tagállam vezetői, amelyek megoldásától a civilizáció ' léte függ korunkban. Olyan gyakorlati lépésekről volt szó két napon át Berlinben a Politikai Tanácskozó Tes- , tület sorrendben 21. ülésén, amelyek elvezethetnek a fegyverzet korlátozásához és a leszereléshez, az atom­fegyvermentes világ és egy átfogó nemzetközi biztonsá­gi rendszer megteremtésé­ül hez. A tagállamok ismételten megerősítették, hogy készek együttműködni minden olyan állammal és politikai erővel, amely hajlandó a béke és a biztonság erősíté­sére. A bizalmatlanság és a feszültség csökkentése szempontjából rendkívüli | jelentőségű, hogy mindenki J helyesen és pontosan értse I az államok és a katonai— politikai szövetségek kato­nai céljait és szándékait. A szövetséges szocialista or­szágok ezért döntöttek úgy, hogy dokumentumban rög­zítik és ismertetik katonai doktrínájukat. Ez szigorúan védelmi jel- I legű, abból indul ki, hogy | a jelenlegi körülmények kö­rt zött megengedhetetlen a ka- f tonai módszerek alkalmazá- s sa bármely vitás kérdés ? megoldásában. E doktrína lényege a következő: A Varsói Szerződés tag- , államai soha, semmilyen körülmények között sem kezdenek katonai tevékeny­séget valamely állam vagy államok szövetsége ellen, hacsak maguk nem válnak fegyveres támadás célpont­jává. Soha sem fognak elsőként nukleárist fegyvert alkal­mazni. Egyetlen európai, vagy Európán kívüli állammal szemben sincsenek területi követeléseik. A Varsói Szerződés tag­államai konzultációk meg­tartását javasolják a NA- TO-országoknak. A két szö­vetség katonai doktrínái­nak összehasonlítása, jelle­gük elemzése, további fej­lesztési irányaik közös átte­kintése céljából, az évek alatt felgyülemlett kölcsönös gyanakvás és bizalmatlan­ság felszámolása, egymás szándékainak jobb megérté­se érdekében. A szövetséges szocialista államok konzul­tációkat kezdeményeznek a fegyverzet és a fégyveres erők egyes fajtái terén ki­alakult egyenlőtlenségekről és asszimetriákról, vala­mint javasolják, vizsgálják meg milyen úton lehetne ezeket felszámolni a fölény­ben lévő által végrehajtott csökkentések alapján. A szövetséges szocialista országok véleménye szerint haladéktalanul egyezményt kell kötni az Európában lé­vő összes amerikai és szov­jet közép hatótávolságú ra­kéta felszámolásáról a Reykjavikban elért elvi megállapodások alapján. A Varsói Szerződés tagállamai egy évvel ezelőtti budapesti kezdeményezésének szelle­mében, sokoldalú tárgyalá­sokon meg kell oldani az európai harcászati nukleáris eszközök, köztük a harcá­szati rakéták kérdését. Meg kell állapodni a ha­dászati támadó fegyverek radikális csökkentésében, megerősítve egyben az ABM-szerződés komplexu­mot. A szövetséges szocia­lista országok szorgalmaz­zák Szovjetunió és az Egyesült Államok hadásza­ti támadó fegyvereinek öt­éven belüli ötvén százalé­kos csökkentését és a továb­bi csökkentéseket célzó tár­gyalásokat. Véleményük szerint a nukleáris fegyve­rek kidolgozásának, gyár­tásának, tökéletesítésének megszüntetése, valamint csökkentésük és megsemmi­sítésük érdekében kezdeti intézkedésként be keil til­tani a nukleáris kísérlete­ket. A PTT berlini ülésén az együttműködési mechaniz­mus javítását szolgáló in­tézkedést is tettek. Ügy döntöttek, hogy létrehoz­zák a Varsói Szerződés tagállamainak leszerelési kérdésekkel foglalkozó kü­lönleges bizottságát. Ennek munkájában a külügymi­nisztériumok és a honvé­delmi minisztériumok kép­viselői vesznek részt. Java­solták az európai biztonsá­gi és együttműködési érte­kezleten részt vett minden államnak, hogy tartsanak külügyminiszteri találkozót. A Varsói Szerződés tagál­lamainak legfelső szintű vezetői Berlinben is meg­erősítették: készek maximá­lis önmérsékletet tanúsíta­ni katonai potenciáljuk fej­lesztésében, hajlandók a kölcsönösség alapján le­mondani fegyveres erőik és hagyományos fegyverzetük növeléséről és készek egy­ikét éves időtartamra befa­gyasztani a katonai kiadá­sok növelését. Felhívták a NATO-országokat, hogy ugyanígy járjanak el. Moszkva, (MTI): A genfi tárgyalásokon résztvevő szov­jet és amerikai küldöttség a napokban megállapodott ar­ról, hogy a közepes hatótá­volságú rakéták kérdésében megkezdik egy új, közös szer­ződéstervezet kidolgozását — jelentette be Besszmertnih külügyminiszter-helyettes. Emlékeztetett arra, hogy eddig két tervezet feküdt a tárgyalóasztalon, az amerikai A Zalaegerszegi Alugépgyár nehézszerkezeti műhelyében visszhangosan csattog a kala­pács és csillagfolyam ömlik a fémmegmunkálók keze alól. Két csapat is dolgozik a szombati műszakban. A túl­órázik bányatalpakat készíte­nek a veszprémi bányáknak, a KISZ-es gmk pedig a Tungsram RT zalaegerszegi gyárának állít össze állványo­kat. — Harmadik szombaton dolgozik már a KISZ-műszak — mondja Kovács József, a műhely csoportvezetője, aki itt most szürke csapattag. — Közösségi vállalás ez, így ne­veztem be. A hat alapszervezet egyiké­nek titkára, Kovács Győző la­katos és hegesztő többet mond az akcióról: — A vállalati KlSZ-bizott­és a szovjet. A szovjet terve­zet már számolt az amerikai dokumentum több előírásával, a szovjet fél készségesnek mutatkozott a partner gondo­latainak figyelembe vételére. A közös tervezet elkészítésé­nek megkezdése nem jelen­téktelen lépés, mindazonáltal még nem jelenti a döntő elő­rehaladást, mivel továbbra is jelentős kérdésekben hiány­zik az egyetértés. ság azért szervezte a gmk-l, hogy a kirándulásokra, kultu­rális rendezvényekre és egyéb közös megmozdulásokra le­gyen kellő anyagi alapunk. A vállalt munkából származó kereset 40 százaléka a KISZ- kasszába megy. A ganzosok- nál ez jól bevált, azért kezd­tük el mi is. — Nem sajnálja feláldozni a szabad idejét? — kérdem az egyik fiatalembert, Tóth Zsolt lakatost. — El tudnám másként is tölteni a szombatomat, ám ezekkel a pluszokkal lesz elegendő közös pénzünk. A kis csapat — további tagjai Kiss Károly, Lovonyák György, Vincze Gáspár és Szakony József — délután öt óráig tartó szombati műsza­kot ütemezett be. Tudósítások Riportok Képek Hétvégi zalai krónika KISZ-es műszak az Alugépgyárban Kitüntetés és úttörőavatás a bagodi iskolában A bagodi úttörők zászlajára felkerül a magas elismerést jelző csillag. Kétszeres ünnep tiszteletére öltözött díszbe szombat reg­gelre a bagodi általános isko­la. A hagyományos kisdobos- és úttörőavatás mellett kitün­tetés is várta úttörőcsapatu­kat. Harmadszor nyerték el a KISZ Vörös Selyemzászlaját és ez alkalommal már az ez­zel járó Csillagot is, amely az úttörőélet legmagasabb elis­merését jelenti. Pontban nyolc órakor — a rajok vezetőinek jelentése után — Szakácsnő Tóth An­na csoportvezető-tanár kö­szöntötte a megjelent vendé­geket, hozzátartozókat, avató­szülőket, majd a Klapka-in- duló ütemeire az úttörőcsa­pat tagjai az avatás helyszí­nére vonultak a csapatzászló­val. A Himnusz elhangzása után Csorba Ödön őrnagy, a megyeszékhelyi Petőfi-lakta- nya képviselője köszöntötte a kisdiákokat. A kisdobosok fo­gadalomtétele után avatószü- leik is ünnepélyes ígéretet tet­ték arra, hogy az általuk fel­avatott pajtásokat a Magyar Népköztársaság hűséges, be­csületes állampolgáraivá ne­velik. Az újdonsült kisdoboso­kat nagyobb diáktársaik kö­vették, akiket Csorba Ödön emlékeztetett arra, hogy vö­rös nyakkendőjük a munkás- osztály vörös zászlajának egy darabja. Mindkét korcsoport avatása a Szózat hangjai mellett folyt. Ezt követően Tóth Miklós, a megyei úttörőelnökség tag­ja köszöntötte a 877. számú úttörőcsapat tagjait és veze­tőit, egyúttal tolmácsolva a KISZ Központi Bizottságának elismerését az iskola folyama­tosan kiváló mozgalmi mun­kájáért. Ünnepélyes keretek közt adta át a csapatnak a magas kitüntetést, amely a csapatzászlót díszíti ezután. + A hét végén megyeszerte ünnepélyes kisdobos és úttö­rőavatásokra került sor: 5136 úttörő és 4551 kisdobos tett fogadalmat a csapatzászlók előtt. Az ünnepségek mellett számos gyermeknapi prog­ramra került sor, melyekből a lap 4. és 8. oldalán adunk ízelítőt. Megbeszélést tart munka előtt a KISZ-es gmk Zalakarosi strandolok Bujkál a Nap, s kelle­metlen a szél. Hiába van má­jus vége, egyáltalán nem strandolásra való az idő. Zalakaroson azonban a hétvégén sokan fittyet hánytak az időjárásra. Nyakig bele­húztak a sza­badtéri meleg- vizű meden­cékbe, a bát­rabbak pedig szélárnyékban légfürdőztek és lesték az időnként előbukkanó napsu­garakat. A találékonyabbra a még száraz gyermekmedencé­ben lelt kellemes pihenőzug­ra. A fürdő dolgozói úgy szá­moltak, hogy — a múlt hét­\ kellemesen meleg vízben a hűvösebb idő­járás is elviselhető ... végéhez hasonlóan — mint­egy kétezer vendég vált be­lépőt. Nem lehet panasz az érdeklődésre, jönnek a Bala­ton környékéről is a külföl­diek. Vagyis az időjáráshoz képest nem rossz a szezon, bár itt is nagyon várják már a meleget, a napsütést. 60 nap alatt 160 milliós rekonstrukció az Izzóban — Zoli, kell ez a tömlő? — Viheted! Hasonló tőmondatoktól, s annál több csavarkulcs, kala­pács és csákány zajától han­gos a napokban a Tungsram RT Nagykanizsai Fényforrás- (Folytatás a 4. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents