Zalai Hírlap, 1987. október (43. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

^^^^^^ai^gyesüljete^ MUI HlmJlP XLIII. évfolyam, 231. szám Ära: 1,80 forint 1987. október 1„ csütörtök Tanácsülésekről jelentjük A gyógyszerellátás helyzetét vitatta meg a Keszthelyi Városi Tanács Ezek feltételeit még a jól fel­készült dolgozói gárdával sem mindig tudják megnyugta­tóan biztosítani, így Keszthe­lyen szükségessé vált egy új közforgalmú gyógyszertár épí­tése. Ezzel csökkenne a töb­bire nehezedő teher, lehetővé válnának a minőségi válto­zást hozó átalakítások. A térség növekvő nyári idegenforgalma érződik a gyógyszertárak forgalmán is, ugyanis a szezonban immár több mint százezer forint többletbevételt kasszíroznak a patikákban. Ez a helyzet speciális fel­adatokat ró a gyógyszer­tári dolgozókra, hiszen a legváltozatosabb medici­nákat, gyógyászati segéd­eszközöket keresik az üdülővendégek, köztük az olcsóság miatt is itt vásároló külföldiek. Egy­re gyakrabban fordul' elő. hogy a hiánygyógyszerek miatt nem sikerül kielégíteni a jogos igényeket. Ugyanak­kor az állandó képzésben, továbbképzésben részesülő szakembe"gárda sokat segít azzal, hogy ismeretei alapján hatásos helyettesítő gyógy­szert tud ajánlani az orvos­nak és a betegnek. (Sajnála­tos ugyanakkor, hogy a hiány olykor teljes körű, vagyis a pótlás is nagy gondot jelent). A többletfeladatok — ál­landó éjszakai ügyelet, közü­leti ellátás, állatgyógyszerek kiadása stb. — mellett ered­ményesen vesznek részt az (Folytatás a 2. oldalon.) es Iski Zsolt, a városi KISZ- bizottság megbízott titkára előterjesztésében a tanács és a KISZ együttműködésének tapasztalatait vitatta meg a testület. Ezt követően dr. Ko­vács Pál vezető gyógyszerész számolt be a város és kör­nyékének gyógyszerellátásáról, majd a köztisztasági rendelet módosítására előterjesztett ja­vaslatot fogadta el a tanács. Végezetül személyi kérdés­ben döntött a testület. Előbb 30:18 arányban elutasította Tóth István tanácselnök ké­rését, hogy fogadják el le­mondását — ezt azért kérte, mert hibát követett el: meg­szegte a lakáscserékkel kap­csolatos tanácsrendeletet, így méltatlannak érzi magát a tanácselnöki funkció betölté­sére —, majd hosszas vita után egyhangúlag elfogad­ták a lemondást. ★ ★ ★ A keszthelyi és a város- környéki gyógyszerellátás lé­tesítményi feltételei sokat ja­vultak a területrendezés óta. A biztonságosabb gyógyszer­készítés, tárolás és kiadás érdekében az épületeket szin­te mindenhol felújították, ugyanakkor új gyógyszertár épült Hévízen, Sármelléken és Zalaapátiban. Az állandóan növekvő forgalom miatt azonban a gyógyszertárak újra szű­kössé és korszerűtlenné váltak, s már nem felel­nek meg az új szakmai követelményeknek. Október: Múzeumi ^ és Műemléki Hónap Tallózás a zalai programban grafikai gyűjteményéből válo­gatott szecessziós ex-li:bris kiállítás nyílik október else­jén. A Goldmark Károly Mű­velődési Központban pedig — ugyanekkor — az olajipar ötven évének történetét fel­ölelő bemutató kezdődik. „Nézd elméjüket az ács em­bereknek” címmel a Helikon Kastélymúzeumban erdélyi építészeti emlékeket felvonul­tató tárlat várja az érdeklő­dőket október 3-tól. Nagykanizsán igazi cseme­gét ígér a Városi Képtár ma délután öt órakor nyíló kiál­lítása, amely a Szépművészeti Múzeum antik remekeiből mutat be egy csokorra valót. Az egyéb rendezvények so­rában töibbek között október 4-án, Zalaegerszegen, a Gö­cseji Falumúzeumban délután 13 és 16 óra között népi kis­mesterségek munkabemutató­ja látható. Másnap a kanizsai képtárban délután hat órai kezdettel Kerecsényi Edit néprajzkutató a szlovéniai magyarság életéről tart elő­adást. Október 8—9-én a Za­laegerszegi Városi Művelődési Központ ad helyet a kis-bala- toni régészeti konferenciának. Október 14-én filmvetítéssel egybekötött tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók délután 16 órától az Olajipari Múzeumban. A következő két napban a Zala Megyei Mú­zeumi Szervezet és a Megyei Levéltár kutatóinak szakmai tanácskozására kerül sor Za­laegerszegen, a Göcseji Mú­zeumban. Október 24-én a Tájak— Korok—Múzeumok „Barango­lás hazai tájakon” című játé­kának megyei vetélkedőjét rendezik meg Keszthelyen. A zalaegerszegi Göcseji Múzeum „Nevezetes Zalaegerszegiek” sorozatának vendége október 26-án, délután 17 órától Búza Domokos utazó lesz. A múzeumi hónap záróren­dezvényeként október 29-e és 31-e között az Irodalomtörté­neti Társaság vándorgyűlésé­nek ad otthont a megyeszék­hely, melyen a szervezet Dél­nyugat-dunántúli tagozata is megalakul. Őszi munkák a mezőgazdasági üzemekben a talajt, folyik a sarjúszéna betakarítása, s megkezdték az őszi árpa vetését is. 3. Megkezdődött az őszi nagyüzem a pacsai termelő- szövetkezet zalaszentmihályi Hűtőházában. Korai körté­ből eddig 130 tonna került exportra. Almából várha­tóan 700 tonnányit tárolnak be — eddig 120 tonna érke­zett —, s még 100 tonna körtével is számolnak. Ké­pünkön az almát ellenőrzik a berakodás előtt. 1. Silókukorica és fű-ke­verékből készül a lédús ta­karmány a szentgyörgyvöl- gyi tsz nemesnépi majorjá­ban. A 600 férőhelyes hízó­marha-telepen kétezer ton­nányi zöldtakarmány siló­zásával biztosítják a szük­ségletet. 2. Teljes kapacitással vég­zik az őszi munkákat a nagykapornaki termelőszö­vetkezetben. A napraforgó betakarítását befejezték, az őszi vetések alá készítik elő Megyénk múzeumaiban az állandó kiállítások mellett időszaki bemutatók és külön­böző előadások teszik teljessé az idei Múzeumi és Műemlé­ki Hónap rendezvénysoroza­tát. így Zalaegerszegen, a Gö­cseji Múzeumban már meg­nyílt s október 18-ig látható az a kiállítás, amely a Zala Megyei Levéltár érdekességei­ből és ritkaságaiból nyújt íze­lítőt. A Magyar Olajipari Mú­zeumban október 2-án, dél­után három órakor az olaj­ipar nagyjainak emléket állító szoborparkot avatnak. Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban az intézmény zetközi biztonság erősítéséhez. A találkozón jelen volt Crósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke, valamint Nagy János, hazánk bécsi és Arthur Agstner, az Osztrák Köztársa­ság budapesti nagykövete. Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak a délelőtti órákban találkozott az osztrák szövetségi kancellár­ral. Az Országház Munkácsy- termében megtartott megbe­szélésen Németh Károly hang­súlyozta, hogy a társadalmi— gazdasági stabilizációs prog­ram megvalósításában az ed­diginél is jobban számolunk a nemzetközi együttműködés­sel, ezen belül is az Ausztriá­val kialakított jószomszédi vi­szony további elmélyítésével. Mindketten elégedettségüket fejezték ki a kapcsolatok ala­kulását illetően, de megállapí­tották azt is: erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a gazdasági együttműkö­dés a politikai, a kulturális és az idegenforgalmi kapcsolatok szintjére emelkedjen. Ehhez — mint hangsúlyozták — a mos­tani látogatás várhatóan újabb impulzusokat ad. Az Elnöki Tanács elnöke és a szövetségi kancellár hazánk és Ausztria kapcsolatainak fejlődését úgy ítélte meg, hogy az jól szolgál­ja a két ország, a két nép ér­dekeit, s — túlmutatva ezen — fontos eleme a kelet—nyugati együttműködésnek. Az osztrák kormányfő kifejtette azt a vé­leményét, hogy az össz-európai kapcsolatokon belül különösen jó lehetőségek kínálkoznak a közép-európai regionális együttműködés bővítésére. A találkozón jelen volt Ko­vács László külügyminiszter­helyettes, valamint Nagy Já­nos és Arthur Agstner. Franz Vranitzky a kora dél­előtti órákban Budapest neve- (Folytatás a 2. oldalon.) Franz Vranitzky elutazott hazánkból Kádár János és Németh Károly találkozott az osztrák kancellárral — Ismerkedés Budapest nevezetességeivel, koszorúzása magyar hősök emlékművénél — A két kormányfő sajtókonferenciája Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára, az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a Parlament Nándor­fehérvár termében találkozott Franz Vranitzkyval, az Oszt­rák Köztársaság hivatalos lá­togatáson hazánkban tartózko­dó szövetségi kancellárjával. A szívélyes légkörű megbe­szélésen megelégedéssel szól­tak az élet minden területére kiterjedő jószomszédi kapcso­latok eredményeiről. Kifejez­ték készségüket a mindkét nép javát szolgáló együttműködés fejlesztésére és megvizsgálták a jó viszony további elmélyíté­sének lehetőségeit. Részletesen foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kér­déseivel. Hangsúlyozták, hogy korunk sürgető követelménye a béke biztosítása és a fegy­verkezési verseny csökkentése. Üdvözölték a nemzetközi hely­zetben. a leszerelés kérdésében tapasztalható kedvező fejle­ményeket. Rámutattak, hogy a különböző társadalmi beren­dezkedésű országok közötti bé­kés együttműködés, köztük ha­zánk és Ausztria kapcsolatai érdemlegesen hozzájárulnak a népek közötti bizalom, a nem­Kádár János és Franz Vranitzky a Parlament Nándorfe­hérvár termében. vetlen tárgyalások kapuja” lenne, a nagyhatalmak szere­pe kimerülne közvetlen tár­gyalások törvényesítésében. ★ Vlagyimir Petrovszkij szov­jet külügyminiszter-helyettes kedden New Yorlk-ban meg­beszélést folytatott Amin Dzsemajel libanoni elnökkel. Különleges figyelmet fordí­tottak az igazságos és átfogó közel-keleti rendezés kérdé­seire. ügyminiszter felszólalásában arra kérte a Szovjetuniót és Kínát, hogy segítsék elő egy közel-keleti békekonferencia megrendezését. Szavait hír- ügynökségek szerint inkább Jichak Samir izraeli kormány­főnek címezte, aki ellenzi az ilyen nemzetközi fórum össze­hívását. Peresz hangsúlyozta, hogy a békekilátások alapve­tően ennek a nemzetközi kon­ferenciának a „természetété­től” függenek. Meghatározása szerint az értekezllet a „köz­Előtérben a nemzetközi békekezdeményezések az ENSZ-közgyűlés 42. ülésszakán New York (TASZSZ, AFP): Az ENSZ-közgyűlés 42. ülés­szakának általános vitájában kedden a vietnami küldöttség vezetője síkra szállt a kam­bodzsai kérdés békés rende­zéséért. Nguyen Di Dien kül­ügyminiszter-helyettes hang­súlyozta, hogy Vietnam és In­donézia július végén kiadott közös nyilatkozata olyan le­hetőséget kínál erre, amelyet nem szabad elmulasztani. Ez az okmány nem hivatalos, protokolláris kötöttségektől mentes találkozót irányoz elő a kambodzsai kormány és a megdöntéséért harcoló koalí­ció tagjai között. Karelosz Papuliasz görög külügyminiszter felszólalásá­ban sürgette, hogy a Balkán- -félszigetet változtassák atom- és vegyi fegyverektől mentes övezetté, a Földközi-tenger térségét pedig a béke, a ba­rátság és az együttműködés övezetévé. A Palesztinái Felszabadítási Szervezet részvételével ren­dezendő nemzetközi értekez­let az egyetlen lehetőség arra, hogy ismét mozgásba hozzák a közel-keleti békefolyamatot — jelentette ki az egyiptomi külügyminiszter. Ahmed Esz- mat Abdel-Megid szerint az iraki—iráni háború befejezé­sére irányuló ENSZ-erőfeszí- tések a világszervezet szava­hihetőségének próbakövét je­lentik. Simon Peresz izraeli kül­Zászlóleyonás SzdSUJa reggel ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással bevonták a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél a magyar nem­zeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zász­laját, amelyet a fegyveres erők napja alkalmából vontak fel. (MTI) Tegnap délután Újvári Sán­dor, a megyei tanács elnöke, dr. Kőmíves Miklós, a me­gyei pártbizottság titkára és Szabó János, a HNF megyei titkára részvételével tartotta soros ülését Keszthely Város Tanácsa. Interpellációk el­hangzása után Kapcsándy Mária tanácselnök-helyettes

Next

/
Thumbnails
Contents