Zalai Hírlap, 1988. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ' t a ' JW I II I ZALAI HÍRLAP Imhhbhbhhhhhihhhihiihhhhhihbihbbhbihbbhmhbhhhhhhhhbhhhhbihhhhhhbhibbmbibrbhhrhhrhbhi^^ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIV. évfolyam, 26. £zám Ara: 1,80 forint 1988. február 1., hétfő Ma ismét a megszállt arab területek helyzetéről tárgyal a BT Jeruzsálem, New York (AP, UPI, Reuter): Több, ered­ménytelen kísérlet után az ENSZ Biztonsági Tanácsának sikerült tető alá hoznia egy határozattervezetet a meg­szállt területeken tanúsított izraeli magatartás ügyében, de a hivatalos vitát a testület hétfőre halasztotta. A BT-határozat tervezetét a testület csaknem valameny- nyi tagja elfogadhatónak ítél­te, de az amerikai küldött közölte: még „útmutatást” kell kérnie Washingtonból. A tervezet — az amerikai vétó áldozatául esett korábbi ha­tározattól eltérően — nem indítványozza az ENSZ kato­nai megfigyelőinek kiküldé­sét, de ismét határozottan felszólítja Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a megszállt terü­leteken élők alapvető jogait megfogalmazó genfi konven­ció előírásait. A tervezet sze­rint immár halaszthatatlan az arab—izraeli konfliktust és a palesztin problémát „átfogó módon, igazságosan és tartó­san” rendező nemzetközi kon­ferencia összehívása. Sziltanuk lemondása Peking (AFP): Norodom Szihanuk herceg egyszer, s mindenkorra lemond' a „De­mokratikus Kambodzsa elnö­ke" címről, vagyis az ellen­zéki koalíció vezetéséről. Ezt a herceg Pekingben, a fran­cia AFP hírügynökségnek adott exkluzív interjújában közölte. ,,Véglegesnek és visz- szavonhatatlannak tekintem január 30-tól érvényes le­mondásomat'' — mondta Szi­hanuk. A volt kambodzsai államfő egyben azt is kijelentette, hogy nem folytatja Hun Sen kambodzsai kormányfővel kezdett tárgyalásait. A herceg a lemondásáról szóló döntést azzal indokolta, hogy a Son Sann vezette ellenzéki frak­ció rendkívül ellenségesen vi­seltetik személye iránt. Jeruzsálem, Róma (MTI, UPI, TASZSZ): Egy heti vi­szonylagos nyugalom után szombaton ismét az utcára vonultak az Izrael megszállta Gáza-övezet és Ciszjordánia palesztin lakosai. A karhata­lom éles- és gumilövedékekkel próbálta szétkergetni a tünte­tőket. Szombaton Rómában és New Yorkban ezernyi felvo­nuló tiltakozott a palesztin lakossággal szembeni bánás­mód ellen. Kielégítő éleim i szer kínálatot a kereskedelem az idén Az élelmiszer-kereskedelem idei várható alakulásáról Spilák Ferenc kereskedelmi miniszterhelyettes az MTI munkatársának elmondta: a kereskedelem a tavalyi­hoz hasonló élelmiszerfor­galommal számol, ám az árak alakulását figye­lembe véve számít arra is, hogy az igények egyre inkább nuárban ugyanannyi fogyott az üzletekben, mint az elmúlt években, s a termelőkkel foly­tatott tárgyalások szerint a tejipar szállításai teljps egészében fedezik a szük­ségleteket az év folyamán. Rizsből is lesz elegendő, a má­sodik félévben azonban előre­láthatóan további importra lesz szükség. Hagymából és zöldségfé­lékből többet tároltak a tervezettnél, alma is van elegendő, a burgonya azonban kevés. A kereslet kielégítésére ta­vasszal importtal javítják a burgonyakínálatot. (MTI) A zalaegerszegi 407-es Mun- káesy Mihály Szakmunkás­képző Intézetben 1645 diákot oktatnak 31 szakmában. El­sősorban a vasipar részére képezik a fiatalokat. Felvé­teleink a gépiforgácsolók el­méleti és gyakorlati óráin készültek. A forgácsoló tan­műhelyben bérmunkákon dolgoznak az I E-s diákok. Vida János szakoktató mű­szaki rajz segítségével ellen­őrzi az elkészült munkada­rabokat (fent). Szabó József tanár az I F osztály műsza- kirajz-óráján a metszetek ábrázolását magyarázza (lent). (ZH fotó — Kiss Ferenc felvé­telei) Szakmai tanfolyamok a TIT-nél A TIT Zala Megyei Szerve­zete tanfolyamainak tervezé­sekor figyelembe veszi a vál­lalati munkaerő-átcsopoiTosí- tások, átszervezések követ­keztében jelentkező átképzési, továbbképzési igényeket. Társadalombiztosítási képzés Az előző évről áthúzódó tanfolyamok mellett idén ja­nuárban számos újabb kurzus indult. Ilyen például a szak­mai jellegű, fizikai foglalkozá­sokra képesítő, betanító tan­folyamok közül a — Zala Vo­lánnal közösen szervezett — targoncavezetői tanfolyam, amelyre 63-an jelentkeztek. Február közepén indul Nagy­kanizsán és Keszthelyen is a kisteljesítményű kazánfűtői, tavasszal, pedig az ív- és lánghegesztői, valamint a ne­hézgépkezelői tanfolyam. Ja­nuár 21-én fejeződött be, és február 8-án már újból indul a nagy érdeklődésre számot tartó motorfűrészkézelői kép­zés, melyre nemcsak az er­dészetek, termelőszövetkeze­tek részéről jelentős az igény, de szép számmal akadnak egyéni érdeklődök is. Január közepén vadgazdálkodási tan­folyam indult, mely alapfokú szakmai képesítést biztosít. A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést nyúj­tó tanfolyamok közül folyta­tódik a két és fél éves idő­tartamú felsőfokú áruforgal­mi (külkereskedelmi), vala­mint a közép- és felsőfokú anyag- és áruforgalmi tanfo­lyam. Az év első felében a Társadalombiztosítási Igazga­tósággal közösen középfokú társadalombiztosítási képzés indul, míg a közhasznú tan­folyamok közül különféle szá­mítógépekre — IBM—PC, Commodore 64, illetve Com­modore Plus 4 — kezelő és programozó felkészítést vál­lalnak, igény szerint vállala­toknál is. Ismét indul idegen - vezetői tanfolyam, mely bel­földi túrákhoz képez vezető­ket. Adótanácsadói kurzus Terveznek adótanácsadói vizsgához előkészítő kurzust is, azonban ehhez meg kell várniuk a végleges tematikát. Előreláthatóan áprilisban sze­mélyiségfejlesztő menedszer- képzés indul elsősorban válla­lati szakemberek részére. Feb­ruár hónapra újságírói alap- ismereteket adó tanfolyamot hirdettek meg — külön fel­nőttek és diákok részére. Több vállalatnál — köztük a Zala-Volánnál, a Tungsram gyáraiban, a Zalahúsnál, az Építőipari Koordinációs Iro­dánál — terveznek kihelyezett szakmai jellegű tanfolyamo­kat. eltolódnak az olcsóbb termé­kek felé. A kereskedők véle­ménye szerint a hazai élelmi­szeripar lehetővé teszi a ke­reslet maradéktalan kielégíté­sét. Az alapvető élelmiszerek kö­zül lisztből és kenyérből nö­vekvő forgalom várható, cu­korból viszont valószínűleg kevesebbet fognak vásárolni. A prognózis szerint megnövek­szik ugyan az igény az olcsóbb húskészítmények iránt, de vál­tozatlanul keresik majd a ve­vők a drágább húsokat is — például a szalámit, a bélszínt —, ám ezekből az idén sem tud a kereskedelem elegendőt kínálni. A zsiradékok közül előreláthatóan egyre inkább az étolaj- és a margarin-fogyasz­tás kerül előtérbe — elsősor­ban a sertészsír árának növe­kedése miatt —, margarinból azonban importra lesz szükség. Tejből és tejtermékekből az áremelkedések ellenére ja­Az áremeléseket követően t- vártnál kisebb mértékben csökkent a kereslet a hús- és készétel-konzervek iránt. E termékekből elegendőt tudnak, biztosítani, viszont a főzelék- és gyümölcskonzervek meny- nyiségének és választékának biztosítására további tárgyalá­sokra lesz szükség a gyártók­kal. A kereskedelem az égetett szeszesitalok forgalmának csökkentésére törekszik. Célja, hogy az alacsonyabb szeszfokú borok és sörök felé terelje át a forgalmat. Üdítőitalokból az áremelke­dések ellenére a tavalyihoz hasonló forgalom várható, s az igényeknek megfele­lően növelik a kóla és citrus üdítők arányát. Burgonyából, zöldségből és gyümölcsből az év első felében a tárolt áruk alapozzák meg a kereskedelem kínálatát. Társadalompolitikai kérdésekről tanácskoztak a fiatal közgazdászok Fejti György előadása Szombaton és vasárnap ke­rült sor Salgótarjánban a fia­tal közgazdászok országos konferenciájára. A kétnapos eszmecsere első napján Fejti György, az MSZMP Központi Bizottságának titkára tartott előadást a politikai intéz­ményrendszer fejlesztéséről. Rámutatott, hogy a társa­dalom intézményrendszerében szükséges változások egyre inkább a politikai közérdek­lődés középpontjába kerültek. Ez abból a felismerésből fa­kad, hogy a politikai, társa­dalmi intézményrendszer és a gazdasági teljesítmények kö­zött szoros összefüggés van; összhangjuk nélkül nemcsak gazdasági kibontakozás, de társadalmi stabilitás sem le­hetséges. A cél: létrehozni azokat a feltételeket, amelyek közt megvalósulhat az átme­net a „nép megbízásából gya­korolt hatalomból” a „nép ál­tal gyakorolt hatalomhoz” — mondotta Fejti György. Fon­tos, hogy a párt megőrizze kezdeményező szerepét ebben (Folytatás a 2. oldalon.) Tudósítások Riportok Képek Hétvégi zalai krónika Ifjúsági parlament a Ganz-gyárban Arcok a fórumról A kilencszáz főt foglalkoz­tató zalaegerszegi Ganz Sze­relvény- és Gépgyártó Leány- vállalatnál 35—36 év a dolgo­zók átlagéletkora. A 32 éven aluliak száma — őket hívták meg a szombaton tartott if­júsági parlamentre — eléri a 350-et. Sajnos, csak kis ré­szük jött el az SZMK-beli fó­rumra, ahol Boros György igazgató fűzött szóbeli kiegé­szítést az írásban kiadott be­számolóhoz. — Az idei év gyökeres for­dulatot hozott vállalatunk éle­tében — mondta többek közt az igazgató. — Az elkövetke­zendő időszak fogja bebizo­nyítani, hogy képesek le­szünk-e önál­lóan talpon maradni... Pil­lanatnyilag úgy néz ki. hogy nem ke­rülhetünk rossz helyzet­be. Rendelé­sekkel tulaj­donképpen > az egész évi ter­melésünk le van kötve, így hát minden dolgozónknak tudunk mun­kát, megélhe­tést biztosítani. A gazdasági kérdések más megközelítésben is terítékre kerültek. Többek közt meg­fogalmazódott, hogy a válla­latnál a fiataloktól is elvár­ják a jól szervezett munkát, a termelékenység fokozását. Fontos a KISZ egyetértési, vé­leményezési, valamint kezde­ményezési és képviseleti jogá­nak még hathatósabb biztosí­tása. Mindezek az ifjúsági tör­vény végrehajtására szolgáló — a helyi parlament által el­fogadott — intézkedési terv­ben is megfogalmazódtak. E dokumentumban külön feje­zetet szenteltek a pályakezdő fiatalokkal való törődésnek, élet- és munkakörülményeik javításának. A meglepően kevés, mind­össze három hozzászóló egye­bek közt szóvá tette a szer­szám- és normaidő-gondokat. Azt is észrevételezték, hogy a szakszervezet ifjúsági tagoza­ta jószerivel csak névlegesen létezik. A hogyan továbbot illetően a gyári KlSZ-bizottság is hal­latta hangját: Gaál László tit­kár ismertette azokat az el­képzeléseket, amelyeket az if­júsági szervezet tagjai dolgoz­tak ki a gazdasági kibontako­zás érdekében. Már készül a húsvéti sonka Keszthelyen A keszthelyi húsüzemben húsvéti műszakot tartottak szombaton. — Közel százan dolgozunk — újságolta Kovács Gábor gyáregység-igazgató. — A rsontozóban az exportra kerü­lő húsokat készítik elő, vala­mint a húsvéti árukhoz szük­séges alapanyagot szortíroz­zák. Ez utóbbi a pácolóba ke­rül további kezelésre. Ezen kí­vül a hűtőházban és a napi szállításoknál is szerveztünk műszakot. — Paraszt-sonkából és kö­tözött sonkából, füstölt tar- (Folytatás a 4. oldalon.) A szombati műszak résztvevői a csontozóban

Next

/
Thumbnails
Contents