Breznay Béla szerk: Religio, 1889. 2. félév

Tartalom

a) Belföld. Bars-Szent-Kereszf. Templom-építésről és szentelésröl Ó-Körmöcskén. 26. Beszterczebánya. Az irgalmas nénék egyházi műipar­intézete pártolásának szükségességéről. 49. Budapest. A két császár találkozása Berlinben. 14. — Szent-István király napján. 15. — XIII. Leo pápa leg­újabb encyklikája szűz Mária és sz. József tiszteletéről. 16, 17, 18. — .4. római kérdés. 19. — Katholikus egyetem, papi congrua, katholikus autonomia Magyar­országon. 20, 21, 22, 25, 29, 34. — Egy kis világ­szemle. 32 — Az 1848. XX. t.-cz. 2. § ának értelme, vagyis : uralkodó vallás-e mégc a kath. vallás e §. után Magyarországban ? 34. — Halottak napján. -36. — Et haec meminisse juvabit! 37. —• Az egyház az Egye­sült-Államokban. 38, 39. — A királyi magyar tud. | egyetemi közp. régi épület maradványainak lebontása j alkalmából visszaemlékezések és reflexiók. 40. — A képviselőházban az „idegenek karzatán." 42. — Az országházban a képviselőkkel egy színvonalon. 43. — A képviselőház budget-vitájának végén. 44. — Apponyi Albert gróf, Tisza Kálmán, a Kossuth-kultusz. 45, 46. — Cicero pro domo sua. 47. — Az országos Kossuth­kultuszból országos Kossuth-láz lett. 48. — „A Religio mondta." 49. Budapest. A kath. tanulmányi alapból felállítandó inter­nátus ügyében. 1. — A pápa elutazása Rómából. 2. — A római kérdés. 3. — A háború és a pápaság. 4. — A korrupczió 5. — A vasárnap megszentelése. 6. — Az 1888/9-iki tanévről szóló iskolai értesítők. 7. — Tanügyi reformok. 8. — Országos botrányok, y. — Nemzeti ünnep. 10. — A keleti kérdés és a vallás 11. — A kisdednevelési kiállítás. 12. — A király kisbéri nyilatkozatai a kath. papsághoz és a protestáns fele­kezetekhez. 24. — Magyarország közoktatásügye. 50, 51. Budapest. A budapesti kath. papság espereskerületi őszi közgyűléséről. 30. Eger. Az érsek legújabb alapitványai. 11. — A missziók­ról. 28. — A cist. r. főgymnasium irodalmi ünnepe. 44. Erdélyi egyházmegye. Haynald Lajos, mint erdélyi püspök. 31. Esztergom. Simor János bibornok hg-primás levele XIII. Leo pápához. 2. — XIII. Leo pápa köszönő levele az ország bib. hg-primásához a Giordano Bruno-féle szo­borállítás ügyében küldött feliratára. 3. Esztergomi főmegye. Bajner Lajos szentbeszéde a garam­szentbenedeki restaurált templom felszentelésének ün­nepén. 27. — Haynald Lajos Esztergomban töltött életéről. 31. GyÖr. Helyreigazítás. Gyulaíebérvár. Az erdélyi püspök ur körlevele dr Hay­nald Lajos bibornok-érsek aranymiséje alkalmából. 17. •— Az erdélyi róm. kath. status igazgató-tanácsának ez évi jelentéséből a bevezetés. 26. — Haynald-ünnep az ! erdélyi püspökség székkelyén. 33. Kalocsa. Örömünnep Asztrik ősi székhelyén. 31. Kassa. Főpásztori körlevél a kisdedóvásról. 18, 19. PéCS. Visszapillantás a pápai nuntius pécsi látogatására. 2.,— Cantate Domino canticum novum, vagyis a pécsi székesegyházi énekiskola épületének felszentelése. 35. Szatmár. Bérmaut. 1. — Reflexió a győri helyreigazí­tásra. 30. Szombathelyi egyházmegye. Lelki szentgyakorlatok. 22. Vidékről. Vallástalan iskola. 5. — Las Casas. 51. b) Külföld. Afrika. A rabszolga-kérdéshez. 7. Amerika. Katholikus kongresszus az Egyesült-Államok- | ban. 25. Augolország. Manning bibornok és az oktatás szabad­sága. 13. BéCS. Az egyetemi rektor választása. 2. — Szent István | király itteni ünnepéről. 15. — Suesz tanár és rajxráti képviselő nyilatkozata a vallásról. 22. Berlin. Az ifjú német császár protestáns világmissziója. 43. BrÜSSZel. Keresztény socziál-politikai reform. 14. Bruxelles. Nemzetközi konferenczia a rabszolgakeres­kedés eltörlése ügyében. 44. Éjszak-Amerika. A lavali kath. egyetem ujabb kitünte­tése. 8. — A kath. hierarchia megalapításának századik évfordulója az Egyesült-xxllamokban. 45. Francziaország, Egv kath. politikai párt alakításának tervéről. 38. — Az egyház programtnja a zsidó-kér­déssel szemben. 48. Freiburg Svájcában. XIII. Leo és a freiburgi kath. egyetem. 29. Hazleton Éjszak-Amerikában. Amerikai dolgok a gali­cziai és magyar ruthének között. 20. Ismét amerikai dolgok. 3. Köln. A németországi katholikusok XXXVI. nagygyűlésé­ről Bochumban. 20. —• Windhorst üdvözlő beszéde a német katholikusok bochumi nagygyűlésén. 26. Kowno Samogicsiában. A katholikusok üldöztetése Orosz­Lengyelországban. 21. London. Az anglikán államegyház s a katholika egyház Angolországban. 6. Luzern. Az afrikai rabszolgaság eltörlése ügyében tar­tandó kongresszus elnapolása. 11. München. Egy adalék a protestáns türelmességhez. 3. — A bajor katholikusok nagygyűlése. 12. — A vallásügyi helyzet Bajorországban. 15. — Eszme forgácsok a bajor katholikusok nagygyűlése alkalmából. 22. — Felhívás 3000 névaláírással a bajor kath. nagygyűlésre. 23. — A bajor katholikusok küzdelme hitök és egyházuk szabad­ságáért. 39. Páris. A franczia katholikusok programmja az országos képviselőválasztások alkalmából. 2. — A katholikus köztevékenység a közeledő parlamenti választások alkalmából. 16. — A papság és a képviselőválasztások. 26. — Dupanloup emlékezete és a liberalizmus. 30. ^Francziaország a világ népeinek életében. 40. Val­lásos újjászületés Francziaországban. 50. Róma. Róma XIII. Leo Jézus szentséges szivének napját ünneppé emeli ad ritum Duplicis primae classis. 3. — A keresztény Róma tiltakozása a betolakodott eretnek­ség ellen. 5. — A legutóbbi merénylet a pápa és az egyház ellen. 9. — A kath. missziók statisztikája. 9. A szoczialista-kongresszusok. 10. -— Két európai probléma. 11. — A pápa esetleges távozása Rómából. 13. — Az egyházpolitikai viszály elmérgesedése. 17. — Németország püspökeinek felirata a pápához és a pápa válasza. 23. — A hittérítő missziók eredménye. 24. — XIII. Leo pápa beszéde a franczia kath. mun­kások első zarándokcsoportjának ezreihez. 35. — El fog-e menni a pápa Rómából ? 38. — Boldoggá-avatás és audienczia sz. Péter templomában. 41. — Árpád­házi szent Erzsébet tisztelete Rómában. 42. — A brit világbirodalom követségének tárgyalásai a pápaság­gal. 48. Spanyolország. Második spanyol kath. kongresszus. 38. Katholikus Köztevékenység. (Tanügy.) Kimutatás a magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanítók segélyalapja- és árvaház-vagyonáról. 7. Az országos kath. tanítói segélyalap közp. bizottságának üléséről. 20. Elnöki beszéd, melylyel m. és ft. Markus Gy. praelatus az országos kath. tanítói segélyalap központi bizottsá­gának ülését aug. 27-én megnyitotta. 23. Elnöki beszéd, melylyel nm. és ft. Lönllárt Ferencz erd. püspök ur az idei statusgyülést megnyitotta. 27. A sárosmegyei r. kath. népnevelők egvletének nagygyű­léséről. 37. *

Next

/
Thumbnails
Contents