8 Órai Ujság, 1918. október (4. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

ladapest, fitS. október 1. Kedd, IV. év?oíyam, 229.*^ ^ , wLdp ....... Öl taníJSÁD ELŐi*!I£fÉ ! ÁRAK: Szarkcsztfisúg és kiadóhivatal: Égj hőra 3 korona. | Hegjradévre 8 k*rena. PGÜTIKAi NAPILAP BUDAPEST, IV., MEHMEP 8ZULTÁN-UT 3. 8ZÁ» Egésa évrs 32 korona. Felelős szerkesztő- Dr fi A DÁN Yl EMIL Tsi.ion: Jóim! ios-oo. József ios-oi, József aos-oa. Egyes szám ára 12 fillér. Fe,eíJS •>--7iíCj'L'a ■ Dr- WAUAWTI tmii. Szorksszteségí telefon d. u. 4-7-ig: 3-34 és 110-55. MWJtUiHWI^ttgllI ^l■llll^lI^aB■Wg■BM——fcaa——wa—ac———————au M»«,a3raBMBMBaMBB»gaMWaaMWMMMMMMMMaMWSIWWaMWMWByMMWWBCAB7arTTrB7TB» ummy-qagyw ■—Tlll II .......[MIMI III — Tá rdenáiiva nem lehet békét kérni, ez a tanul­ság domborodik ki a bolgár po­litikai fordulat első napjainak lefolyásából. A bolgár hadsere­get váratlan és komoly vereség érte, olyan vereség, amelyekhez fogható a nagy háború eddigi folyamán más haderőket is szét­forgácsolt már. A bolgár hadse­regnek tehát az lett volna a kö­telessége, hogy a csorbát kikö­szörülni igyekezzek, vagy leg­alább is állítsa helyre a* harctéri egyensúlyt, amely egy esetleges béketárgyalásnak biztosabb és komolyabb bázisa lehetett volna. A tórdenállva való békekérés­nek azonban az lett ÉTkövethez* ménye, hogy a francia fővezér teljességgel elfogadhatatlan és megalázó békefeltételeket szabott a bolgárok elé. Azt kívánja tő­lük, hogy az ántánt-badseregbe beosztva, tovább harcoljanak ed­digi szövetségeseik ellen. íme, igy fest a4 különbéke azoknál, akik a bresztlitovszki megállapo­dásokat is kifogásolják és ime, ilyen választ kapnak a háborúba belefáradt bolgárok. A szalonikii hadsereg fővezé­rének válasza kétségkívül az an­tant kormányainak könyörtelen legázoló politikáját juttatta kife­jezésre. Ez a durva és gőgös vá­lasz azt jelenti, hogy minden em­ber, aki ma az antant diplomá­ciájától komoly béketörekvést vár, vagy jóhiszemű álmodozó, vagy megfizetett bérenc. Épen ezértt óva intünk mindenkit, hogy fel ne üljön az emberiesség mezébe öltöztetett csábitó beszé­deknek, mert ezek a napok nem az egymáshoz való közeledésnek és a nemietek megértésének, ha­nem a bosszullak az orvtáma­dásnak, cselnek és árulásnak napjai. Senki előtt sem kell bizo­nyítanunk, hogy a békét őszin­tén és meggyőződéssel akarjuk, akarja ez az egész nemzet, par­lamentjével és királyával együtt, de a békét nem a diadal hazug mámorától részeg liadsereg-vezü- rekkel akarjuk megkötni! Aki tehát iba itthon a minden áron való békéről mer beszélni, az akár tudatosán, akár öntudatla­nul, ellenségeinknek tesz szolgá­latot és az ilyen hamis békeügy­nököket ki kell közösíteni a ha­zafias magyar társadalomból, mert hazájuknak nem békés bol­dogulását, hanem, elveszítését akarják. Az Qchrida-lónál sgy terepszakaszt kiürítettünk Vezérkarunk mm Jelentés® • Az olasz harctéren sikeres járőr vállalkozások. Az Oehrida tótól közvetlenül nyugatra a bolgár front helyzetére való tekintettel egy terepszakaszt kiürítettünk. A vezérkar főnöke. t HireK n üotóár fegyverszünetről Mm a déli órákban bécsi híradás alapján az a hír terjedi el, hogy a bolgár kormány megbízottai az ántánt kormányok megbízot­tai val megkötötték a fegyverszünetet és rögtön megindultak a béketárgyalások. Lapunk zártáig ezeket a liiresztelé- jpeket nem erősítették meg. A nyugati nagy csata Az ántánt véresen fizeti meg kisebb sikereit Nincs döntő javulás Szófiában Bécsi munkatársunk tdefonielentése Becs, szeptember 30. Tegnap estig berlini beavatott he­lyekre érkezett jelentésekből kitű­nik, hogy {kápában a helyzet dön­tő fordulatot a javulás irányában nem vett. Katonai tekintetben javu­lási lehet megállapítani, de a politi­kai helyzet továbbra is nagyon ag­gasztó., meri. a szövetség hívőinek nem sikerült Malinovot kikapcsolni és az antanthoz intézett könyörgé­sére rácáfolni. A bolgár hadsereg ilyen körülmények között két tábor­ra szakadva, csak annál többet szenved. M. Xacher. Haditanács Clémenceau elnöklete alatt — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, szeptember 30. Genfböl táviratozzak: Parisban tegnap Clémenceau elnöklete alatt hali tanács volt, amely négy óra hosszat tartott. Breitner E. A cári család Ausztriába akar költözni Berlin, szeptember 30. Flandriában a szeptember 27-ről 28-ára virradó éjjel két óra 30 perekor a tengerparttól egészen a Witsehaetetől délre húzódó vi­dékig terjedő heves tüzérségi tűz vezette be az erős ellenséges* tá­madásokat, amelyek hajnali hat órakor kezdődve a Noumentől egé­szen a Vulverghentöl keletre eső vidékig húzódó frontra terjedtek ki. A főlökés a Houthoulster erdő két oldalán, valamint az Ypeiu- Menin-ut mentén iránj-nlt frontunk ellen és az ellenségnek egész napon át folytatott- ro­hamaival sikerült megszerez­nie a tavalyi tölesérmezőt. EmÖ- gött támadását megállítottuk. A Marehiontól kétoldalt lévő esator- uaállások elvesztése után a. 28-ára virradó éjjel csapatainkat az Aubigny-Marcping közölt lévő elő­készített állásokba vettük tervsze­rűen vissza. Az ellenség csak a nap folyamán nyomult hatalmas erőkkel és tankrajok harcbaveté- sével utánunk. A Caijibrai-fron- tuuk ellen intézett erős támadáso­kat visszavetettük. Az Aillette és az Aisne között a 28-ára virradó éiiel folyamán vonalunkat az el­lenségtől észrevétlenül és ellen­hatása nélkül az Oise—Áisne-esa- torná mellé Anicy és Bourag kö­zött az Aisne mellett vettük visz- sza. A Süippetől a Maasíg erős pergőtűz után virradattól kezdve egész napon áí hatalmas tankrajok harcbavetésével heves francia-ame­rikai gyalogsági támadások indul­tak. A Champagneban az összes támadások az ellenség súlyos vesz­teségei mellett összeomlottak. Egyedüli te r ü 1 e t n y e r e- sége az ellenségnek | Somme Py és frontunk­ra a k néhány jelentett e- j len bemélyedése. Az Aire- \ tői kétoldalt egészen a Maasig az | ellenségnek szakadatlan támadásai i Apremont és Cierges között, vala- j mint Noufilloistél északra nem ; értek el lényeges sikert, hanem súlyos vesztesé­geket szenvedtek, amelyek az Airetől kétoldalt rendkívül sú­lyosak voltalc. Szeptember 28-án is a Suippe és a Maas között teljes sikert arattunk. A román posta értékekei Is sxáilit, kereskedők számára ; • i Bukarest, szeptember 30. A megszállóit terület belső for­galmában) , valamint a Moldvába és külföldre irányuló forgalomban, amennyiben postai forgalom egy­általában van. lehetőié tették I jizeiési .eszközöknek és érlékpapi- I raknak — bankjegyeket kivéve — postai küldése október 1-töl kezdve a román posta küldi ezeket.. A cen­zúrát külön postavizsgáló ható­ság gyakorolja. Az uj intézmény első sorban kereskedők részére áll fenő, más szabályok csak kivétele­in fontos esetekben éüietnek vele, Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, szeptember 30. Rotterdamból táviratozzék:: Hol­landiában elterjedt híresztelések szerint az excár családja több nagy­herceggel együtt a szovjetkormáuy- tól arra igyekszik engedőimet kapni, hogy Ausztria egyik tartományi fő­városába költözködhessen. Döntés még nem történi. M. Nacher. K-ötic választották a cseh közigazgatást Bées, szeptember 30. Hivatalosan közük: Csehország hivatalos lapja a belügyminiszter szepí. 27-én kelt rendeletét teszi közzé, amely őfelségének a cseh királyság közigazgatása tárgyában , kiadott statútumát hajtja végre. A statútum a nemzeti paritás alapján szervezi az O r « z á g o s K ö z: igazgatási B i z o 11 s á g. o t. Az uj szabályzat szerint a bizott­ságnak két álelnöke lesz. akik feladatukat együttes ülésben • vég­zik, továbbá külön cseh és külön német osztályt szerVez, mindegyik osztálynak alelnöke, négy tagja van és két póttagja van, saját ha­táskörén belül önállóan és a má­sik osztálytól függetlenül tanács­koznak és határoznak. Au orszá­gos bizottság tisztviselőit n. csá­szár nevezi ki. Az együttes ülésen hozott határozatot az Országos Közigazgatási Bizottság o-eoke legfelsőbb elhatározás >já bocsátja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék