8 Órai Ujság, 1918. október (4. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

2 K«JJ, 1918 október 1. k áaiání a bosgár Siadssregeí a k zpsiiíi Szataiiüak ein gkatja íeihasználni London, szeptember 30. (TVI. T. I.) A Reuter-ügynökség jelenti: A Bulgária íegyverszünet iránti kérelmére adott angol válasz fedi a szövetséges hadseregek főpa­rancsnoka által adott választ. A válasz határozottan k i- jelenti,hogyakatonailiad- műveletek nem szüntet­hetők be- Válaszképpen azon indítványra, hogy meghatalmazott bolgár képviselők a szövetségesek­kel a béke kérdéséről kívánnak tárgyalni, a szófiai kormánynak ha­tározottan tudtára adatott, hogy az ilyen békének természet­szerűleg a Törökország­gal, N émeíországgal és A n sztria-Magyarország- gal való teljes szakítást kell maga után vonnia. A szövetséges kormányok természe­tesen megkövetelnek minden álta­luk szükségesnek vélt biztosítékot arra nézve, hogy katonai művele­teiket biztosítsák és német csapa­toknak Bulgáriába történd szállítá­sát megakadályozzák. A bolgár ajánlat megfontolásánál nem sza­bad felemlitetlenül hagyni azt, hogy a szövetségeseknek nincs szándékában a Balkánon végleges területi rende­zést megkísérelni, ine*t ezt az általános békekon­ferenciára kel! biz ni. Ezért tehát olyan katonai egyezmény megkötéséről van szó, amely a szö­vetségesek katonai műveleteinek bolgár réseril való minden veszé­lyeztetését kizárja. Ez magában foglalja a bolgár hadsereg demobllizálását vagy pe­dig egy más ponton je­lenlegi szövetségesei el­len való felhasználását. Területi kérdéseket illetőleg sem­minemű lépés ném -tehető és nem is lesz téve. De lényeges pontja kell, hogy legyen az esetleg kö­tendő ideiglenes egyezménynek, hogy Bulgária kiüríti mindazon területeket, amelyek a tulajdonképpe­ni Bulgárián kívül esnek és amelyeket a bolgár had­erő a háború kitörése óta megszállott. Ha a fent megje­lölt feltételek, amelyeket Szófiába megtáviratoztak, Malinov kormá­nya részéről nem látszanának elfo­gadhatóknak, akkor a szövetsége­sek kormányai nem lesznek abban a helyzetben, hogy uj feltételeket szabjanak és Bulgáriára bízzák, hogy olyan személyeket találjon, akik készek azok elfogadására. Balgát' hlvdütiös jelentés Szófia, szeptember 28. A főhadiszállás közli: Macedó­niai arc vonal: A Vard-arról nyu­gatra tervszerűen folytatták egy­ségeink mozdulataikat. A Vardar és a Struma között uíóvédeink harcba keveredtek kisebb ellenség gea erőkkel. A Sí rúpia völgyében kikerült járőr! vállalkozások. Angol íiív ;ta3ős jdestés b maee-ééís frontról London, szeptember 29. (S zcloniki-i hivatalos jelentés.) Görög csapatok kehien Pelosica mentén nyomulnak előre. Angol és görög csapatok Peirics irányában a Strumiea-völgy mentén haladnak. Néhány különbőző kaliberű ágyút zsákmány oltunk. tlaaceiia és Polncnré s Közeli békéről Wilson — Reims díszpolgára — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, szeptember 30. Gén f bői jelentik: A Journal du Peuple jelen­tése szerint Clémenceau és Poinearé csütörtökön Bheimsbon tartózkodott. Poinearé beszédet tartott a csapatok előtt, Clémenceau pedig a városházán szónokolt, mind a kettőn kije­lentették, hogy itt a döntés perce és ütött a béke órája a hadsereg és a haza számúra. Wilson köztársasági elnököt Clémeneeau és Poinearé jelen­létében Kbeiins városa díszpolgárává válasz­tották. JTÍsqnyugodotí a tőzsde Szabadforgalom méltóit folyt az üzlet — TI bankok interveniállak — Tirausz Simon nyilatkozata — Saját tudósítónktól — Két napi pihenő után wa délelőtt a rendes időben szabad forgalom mellett nyílt meg az értéktőzsde ma­gánforgalma. Mint előrelátható volt a baisse-irányzat az egész vonalon folytatódott, a nagyközönség egy ré-s^j£ a spekuláció riadalom terjesz­tésének felült, különösen a vidék, mely nem lehetett Idejében kellőleg informálva és jelentősebb eladási megbízásokat adott. Ez magjában véve még nem lett volna komoly oka a mai folytatólagos lanyhaságnak, ha a hivatásos kontreminőrök nem folytatták volna eladásaikat, sőt mára olyanok is átcsaptak a koaire- minké, akik az előző napokban míg hansscísták voltak. Ezzel a lépéssel akarják nyilván behozni az a la ha üsse ért veszteségükét. Ma már a kora reggeli órákban szokatlanul élénk volt a tőzsde kör­nyéke. Az Unió-kávéház ierraszát és helyiségeit már 8 órakor eljepték a tözsdejérékosok százai, nagy ré­szük a közönség sorából, olyanok, akik nem juthatnak be a börze épü­letébe. A tőzsdetagok nagy része bi­zakodóan teltintett a mai nap elé, annál is inkább, mert téguapelött este az Értékpapirkere^kedök Egye­sületének választmánya elhatározta, hogy a szabadforgalom megnyitása mellett foglal állást. Ezt a momentu­mot, továbbá ama hirt. hogy a ban­kok elhatározták azt, hogy interve­niálni fognak és felveszik az értéke­ket, a spekuláció kedvező jelenség­nek eszkomptálita. Tíz óra felé egy­más után érkeztek meg a tőzsdeta­nács tagjai, akik miután az utcán kialakult hangulatról tájékozódtak, felmentek a harmadik emeleti tanács­terembe, ahol fél 11-re tanácsülés volt hirdetve. A meghatározott idő- tjén nagy számban együtt voltak már a tanács tagjai és várták Hom-áth Elemért, a tőzsde elnökét, aki a mi- nisztrélnöknél volt tájékozódni a események felöl. Félóra késéssel ti­zenegy órakor érkezett meg elnök a miniszterelnökségről. Egyenesen a tanácsterembe sietett, ahol elnökölt a tanácsülésben. Itt bejelentette, hogy a minisztere[nölctől kedvező és megnyugtató felvilágosítást kapott és felhatalmazása van arra, hogy a kormányéinak nyilatkozatén a tőzsde közönségének publikálja. Ezután Műnk Péter tözsdetanácsos az Ér- lókpapirker.eskédök Egyesületének elnöke szólalt fel és indítványozta, hogy minden korlátozás nélkül nyis­sák meg a szaluul magánforgalmat. A tanács egyhangúlag hozzájárult M-un'k indítványához, mely után Hor­váth Elemér elnök berekesztette a gyűlést és az összes együttlevö taná­csosok, továbbá Ádám Géza minisz­teri tanácsos, kormánybiztos, kisére- I tőben negycdtizenkel tőkor lement a | tőzsde nagytermébe. A hömpölygő i embsráradafbau csak nehezen tudott | az elnökség utat törni magának, míg végre a közlekedési vállalatok emel­vényéhez ért. Itt Horváth Elemér felállott a pódiumra és a következő­ket mondotta: — Igen tisztelt Uraim! Enged­jék meg, hogy ezekben a nehéz időkben, mielőtt az üzletet meg­nyitjuk, néhány szót szóljak Önök­höz. Á bolgár- eseményekkel kap­csolatban elterjedt hazug rémhírek arra indították a miniszterelnök ur őexcellenciáját, hogy az újság­írókat magához kéresse és őket a helyzet igaz állásáról informálja. Kötelességemnek tartottam ennek folytán én is felmenni miniszterel­nök ur őexcellenciájához és érdek­lődni az események felöl. A mi­niszterelnök ur őexcellenciája fel­hatalmazott engem arra, hogy az az újságírók előtt tett nyilatkoza­tát a tőzsde közönségének tudomá­sára hozzam. Ezután felolvasta Wekerle ama ki­jelentését, melyet lapunk más helyén, politikai cikkünkben közlünk. A mi­niszterelnök kijelentéseinek ismerte­tése után Horváth Elemér még a kö­vetkezőket mondotta: — Azt hiszem, hogy ezek után nem lehet okunk sem félelemre, sem pedig aggodalomra. Én. ké­rem az urakat, hogy a miniszterel­nök ur megnyugtató nyilatkozatát ilyen értelemben felfogni mél'.oz- tassék. A tőzsde elnökének beszédét har­sány éljenzéssel fogadták, mely után megszólalt az üzlet kezdetét jelző csengő és a következő pilla­natban hangos volt a terem az ügy­nökök és bizományosok üzleti lár­májától. A forgalom igen nagy volt. A kuli&8ban az árak alacsonyan kezdődtek, legtöbbjük a pénteki li­mitált kurzuson 60—80 koronával alább, de később valamivel megszi­lárdultak, miután a spekuláció, mely kezdetben kontrominált, a második félidőben fedezte magát. A helyi pi­acon tartottabbak voltak az árak, mert a bankok a patronizált vállala­tok részvényeinek érdekében teljes mértékben interveniáltak. A terem­ben mindvégig jelenvolt a kormány­biztos, továbbá több bankvezér, köztük Kraüsz Simon, a Magyar Bank vezérigazgatója, alá a 8 Órai Újság munkatársának a következők­ben ismertette a mai tőzsdei hely­zetet; — Az egész piac képén a meg­nyugvás jelét látom. A spekulá­ció, mely túlságosan angazsálya volt, igyekszik magán könnyíteni, a korlátpiacon igen nagy a forga­lom és mindenre van vevő. Az üz­letmenet normális jelleget Öltött, nagyban hozzájárult a tartott ár­folyamokhoz az a körülmény, hogy a nagybankok a patroiiizáll vállalatok papírjait felveszik. Ör­vendetes jelenség, hogy a pub ti* Inim nem vesztette el a bizalmát és nem dobja könnyelműen piacra papírjait. Krausz Simon nyilatkozatában hivatkozott arra, hogy a bankok in­terveniáltak ma. Ez különben a for­galomban látható is volt, eltekint­ve azonban ettől, a tőzsdén Ilire ter­jedt annak, hogy a Kereskedelmi Bank-ban ma kora reggel a nagy­bankok vezetői és tőzsdei diszpo- neneei bizalmas értekezletet tartot­tak, melyen Láncsy Leó elnökölt. A megbeszélésen résztvetlek többek közt dr. Stein Emil, Hegedűs Lóránt, Wertheimer Adolf a .Keres­kedelmi Bank, báró Madarassy-Beck Gyula a Jelzáloghitelbank, Éber Antal az Agrárbank. Krausz Simon a Magyar Bank, Kelemen Gyula a Hazai Bank, Émyey Tivadar a Pesti Hazai Takarék és Lukast Gyula a Hitelbank részéről. Ab á*- tekezlet elhatározta, hogy minden vállalat a saját érdekeltségét meg­védi az esetleges árzuhanással szem­ben. A mai árhullámzásról a titkárság a következő jegyzést állította üsz- sze: Magyar hitel 1200—30, Osztrák hitel 800—760—77, Jelzálog -490—08, Leszá­mít. 745—700—18, Agrár 960—25--30, Magyar 870—78—70, Hazai 560—600— 81, Orsz. 540—53C, Forgalmi 570—50, Ingatlan 650—55, Fabank 820—774, Hermes 480, Általános tak. 830—20, Ad­ria 1600—540, Atlantiea 1170—100, Le- vante 850—85, Közúti 718—10—680— 735, Városi 320, Déli 96, Cement 400— 396, Izzó 750—30, Ganz vili. 640—50, Báró ti 000—12. Beorsinil025—45, Dra- sche 980-V-90, Újlaki 800—81U, Szász­vári 800—30, Alt. kőszén 1890—40, Sal- gó '1115—1075—90, Kohó .1600—25, Ganz 4100—210, Láng 895—410, Lipták 230— 26, Rima 1020—985—1Ö00, Schliek 430 —50, Iíoburg 485-94, Brassói 540-25, •Danica 1000—990, Textil 620, Papír 460 ,—55, Fióra 1150, Olaj 780—820, Fater- melö, 1700—670, Cukor 4150—4000, Vas­úti lorg. 535—40, Tcmesv. sör 1235, Na- ‘■ici 2S50—60, Haltenyésztő 1410, Gut- manp 800—860, Phöbus 140, Városfeji. 800—790, Spódjum 620, Szlavónia 770, Fegyver 930—35, Csáky 500—16. Mozgókép - Otthon VI., T K ív fi Z-KÖ RU T 28. TEL: 144-08. Az oroszlán szivii Jack. Különös történet 4 felvonásban. A főszerepekben : Jack és Opco a két csotlamajraa. Az utolsó szerelem Dráma 5 felvonásban, A főszerepbon : Olaf Fönns. Pénztár: d. e. 11—1-ig, d. u. 4 órától. Előadások kezdete : 5, 7, 9 órakor. öríénímözgó VI., Izatella-u. 65. Telefon 150—87. Hétfőtől—szerdáig : • Téli legenda dráma 1 felv, főszerepben : HELA MOJA­Küzdelem a létért dráma ő felv. fősz.: Góth Aaieés Olt Arisztid. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap d. u. 3 órától Jegyelővétel: d. e. 11-1-ig r---------­---------—•"—— A h atalmas sikerre való tekintettel m-;t; i nőtojwy napiK! Utalás a harsba Fantasztikus történet 4 felvonásban A főszerepben Gunsar Tolnas. Azonkívül: TATJA^A Színjáték 3 frlvonásbcn. A lőszere]) boti: MI A MAY. A Roy ti-Apollóm Előadások: 5, 7 és 9 órakor. Ttlo eteti-kalapok ? Budapest, IV, Szervita-tér 5., I. emelet. Telefon: 48—63. Jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, Állaiü- szaniviieKani államvizsgára és Tanári paedagógiai vizsgára felelősséggel előkészítünk vidékieket is. Jegy- zekölcsönzés. Szontagh szeminárium, Buda­pest, IV., Váci-utca ól.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék